Rydym yn darparu sesiynau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i ysgolion a cholegau ledled y DU ac yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau y gellir eu teilwra i ddiwallu anghenion y gynulleidfa.  Nod y sesiynau hyn yw codi ymwybyddiaeth o fanteision prifysgol ac ysbrydoli eich myfyrwyr i feddwl am eu dyfodol a gellir eu cyflwyno ar gampws ac yn eich sefydliad. Noder bod pob sesiwn yn cael ei chyflwyno bron ar hyn o bryd, ond bod y sefyllfa'n cael ei monitro yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

Er bod y 18 mis diwethaf wedi achosi aflonyddwch i fyfyrwyr yn academaidd ac yn emosiynol, rydym hefyd yn cydnabod y gallai'r flwyddyn ysgol newydd gyflwyno heriau pellach, ac felly rydym wedi teilwra ein gweithgareddau i sicrhau y gellir cyflwyno'r rhan fwyaf o'n cyflwyniadau a'n gweithdai ar-lein ac yn bersonol. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael eich ysgol i ymwneud â PGW, anfonwch e-bost at recruitment@glyndwr.ac.uk.

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda Open Learn i'ch helpu i fod yn 'barod i'r brifysgol'! Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau i helpu gyda'r newid i'r brifysgol yma.

Gellir cynnig gweithgareddau ar themâu:

 • Pam mynd i'r brifysgol?
 • Yr hyn ydd gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam i'w gynnig
 • Dewis y cwrs a'r brifysgol iawn
 • Sut i wneud cais i brifysgol
 • Ysgrifennu datganiad personol effeithiol - sut i werthu'ch hun
 • Cyfweliadau Prifysgol – sut i ymbaratoi
 • O'r ysgol i'r brifysgol – safbwynt y myfyriwr
 • Cyllid myfyrwyr – ysgoloriaethau, bwrsarïau a ffynonellau cyllid eraill
 • Cyflogaeth – diwallu dyheadau gyrfaol
 • Straen Arholiad
 • Lles – awgrymiadau da, myfyrdod, ioga, ymwybyddiaeth ofalgar, newyddiaduraeth, meddwl yn bositif

“Mae ein myfyrwyr wedi elwa'n wirioneddol o'n partneriaeth â Glyndŵr dros y blynyddoedd diwethaf. Mae ein tîm cyswllt ysgolion wedi bod yn gyfeillgar, yn broffesiynol ac yn gartrefol. Rydym nid yn unig wedi cael ymweliadau ysgol pwrpasol yn cwmpasu pob agwedd ar daith y brifysgol ond nifer o ymweliadau â'r safle. Rydym wedi gallu ymweld a derbyn ymweliadau a gweithdai gan yr adran beirianneg wych sydd wedi creu sesiynau personol i'n myfyrwyr.”

Cydlynydd Gyrfaoedd Ysgol Syr John Talbot

Gall ein hacademyddion hefyd gyflwyno sgyrsiau pync i ddarpar fyfyrwyr ymhob maes gan gynnwys busnes, celf a dylunio, seicoleg a pheirianneg.  Mae gennym lysgenhadon myfyrwyr sy'n astudio ystod o wahanol bynciau, sy'n gallu rhannu profiadau uniongyrchol am fywyd prifysgol a dweud sut beth yw bod yn y brifysgol ac ateb unrhyw gwestiynau.

Ond ym Mhrifysgol Glyndŵr rydym yn deall bod pob ysgol a'u myfyrwyr yn wahanol felly rydym yn gallu teilwra ein gwasanaeth i gwrdd â'ch anghenion.

“Rydym wedi gallu estyn allan am gymorth gyda myfyrwyr unigol y mae angen cyngor ac arweiniad arnynt ar eu llwybrau unigol. Cawsom y neges hon yn ddiweddar gan un o'r rhai a fu'n gadael yn 2019 sy'n astudio Plismona ym Mhrifysgol Glyndŵr, yn dilyn cefnogaeth anhygoel ganddynt yn ystod y broses o wneud penderfyniadau: 'Rwy'n dda ac yn caru fy nghwrs a'r bobl, dyma'r penderfyniad gorau rwyf wedi'i wneud o bell ffordd'.”

Cydlynydd Gyrfaoedd Ysgol Syr John Talbot

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r tîm Ysgolion a Cholegau ar recruitment@glyndwr.ac.uk i weld sut allwn ni helpu.

Yn y cyfamser, ewch ar daith o amgylch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam drwy edrych ar ein fideo.