Rydym yn darparu sesiynau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i ysgolion a cholegau ledled y DU ac yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau y gellir eu teilwra i ddiwallu anghenion y gynulleidfa. Mae'r sesiynau hyn wedi'u cynllunio i godi ymwybyddiaeth o fanteision y brifysgol ac ysbrydoli eich myfyrwyr i feddwl am eu dyfodol a gellir eu cyflwyno ar y campws ac yn eich sefydliad.

Er bod y 18 mis diwethaf wedi achosi aflonyddwch i fyfyrwyr yn academaidd ac yn emosiynol, rydym hefyd yn cydnabod y gallai'r flwyddyn ysgol newydd gyflwyno heriau pellach, ac felly rydym wedi teilwra ein gweithgareddau i sicrhau y gellir cyflwyno'r rhan fwyaf o'n cyflwyniadau a'n gweithdai ar-lein ac yn bersonol. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael eich ysgol i ymwneud â PGW, anfonwch e-bost at recruitment@glyndwr.ac.uk.

Gellir cynnig gweithgareddau ar themâu:

  • Pam mynd i'r brifysgol?
  • Yr hyn sydd gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam i'w gynnig
  • Ffug gyfweliadau – sut i baratoi eich hun
  • Pontio i'r chweched dosbarth
  • Bywyd myfyrwyr – safbwynt myfyrwyr ar astudio mewn addysg uwch
  • Straen Arholiadau
  • Lles – awgrymiadau da, myfyrdod, ioga, ymwybyddiaeth ofalgar, cyfnodolion, meddwl yn gadarnhaol

Gall ein academyddion hefyd gyflwyno sgyrsiau pwnc-benodol ar gyfer darpar fyfyrwyr mewn meysydd fel busnes, celf a dylunio, seicoleg a pheirianneg. Mae gennym lysgenhadon myfyrwyr sy'n astudio ystod o wahanol bynciau a all rannu profiadau uniongyrchol am fywyd prifysgol, sut beth yw hi mewn gwirionedd ac ateb unrhyw un o'ch cwestiynau.

Deallwn fod pob ysgol a'u myfyrwyr yn wahanol fel y gallwn deilwra ein gwasanaeth i fodloni eich gofynion. Os oes unrhyw beth penodol sydd ei angen arnoch, gofynnwch!

“Diwrnod Addysg Uwch - Mwynhaodd y myfyrwyr eu profiad gyda darlithoedd gan wahanol adrannau pwnc. Roedd gan bob un lawer o wybodaeth ddefnyddiol iawn ac roedd yn helpu myfyrwyr i ddeall yr hyn y gall pob adran ei gynnig iddynt a ble y gallai arwain yn y dyfodol. Rydym wir yn gwerthfawrogi cael cysylltiadau da â phrifysgol Glyndŵr ac yn meddwl ei bod yn wych ein bod yn gallu gweithio gyda'n gilydd i ysbrydoli a helpu myfyrwyr gyda'u dyheadau ar gyfer y dyfodol.”

Cydlynydd Gyrfaoedd Ysgol Uwchradd Prestatyn

Os oes gennych ddiddordeb mewn sgwrs gan y tîm Ysgolion a Cholegau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, mae croeso i chi gysylltu â ni yn recruitment@glyndwr.ac.uk

Yn y cyfamser, ewch ar daith o amgylch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam drwy edrych ar ein fideo.