Lecturer and student in the SCALE UP learning space

Manylion cwrs

Lleoliad

Dysgu Cyfunol

Pam dewis y cwrs hwn?

Nod y modiwl hwn yw rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i fyfyrwyr iddynt fedru ymarfer eiriolaeth yn annibynnol. Bydd y sgiliau a’r wybodaeth a geir drwy’r cwrs hwn yn drosglwyddadwy, gan alluogi myfyrwyr o ystod o ddisgyblaethau i ddefnyddio egwyddorion ac arferion eiriolaeth annibynnol mewn amrywiaeth o leoliadau.

Prif nodweddion y cwrs

 • Dadansoddi’r materion allweddol wrth ddatblygu perthynas eiriolaeth annibynnol.
 • Gwerthuso’r cysyniadau a’r egwyddorion sylfaenol sy’n gysylltiedig â chynnal y berthynas eiriolaeth annibynnol.
 • Dangos sut y defnyddir egwyddorion eiriolaeth annibynnol a’i bwrpas.

Beth fyddwch chin ei astudio

Ymchwilio i bwrpas ac egwyddorion eiriolaeth annibynnol, megis:

 • Cyfrinachedd
 • Annibyniaeth
 • Galluogi
 • Ymarfer sy'n canolbwyntio ar y person
 • Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb
 • Polisi ehangach
 • Modelau eiriolaeth
 • Rolau a chyfrifoldebau
 • Safonau
 • Sgiliau, agweddau a phriodoleddau

Deall y berthynas eiriolaeth, fel:

 • Ffiniau
 • Materion sy'n effeithio ar y berthynas eiriolaeth
 • Darparu gwasanaethau eiriolaeth
 • Cynllunio cyrsiau gweithredu
 • Cefnogi eraill i hunan-eirioli
 • Cynrychioli eraill
 • Asesu canlyniadau
 • Rhoi adborth

Cynnal y berthynas eiriolaeth, megis:

 • Heriau moesegol ac ymarferol
 • Cymorth a goruchwyliaeth
 • Rheoli gwrthdaro
 • Monitro a chofnodi
 • Blaenoriaethu materion
 • Deall credoau, gwerthoedd ac agweddau personol

Addysgu ac Asesu

Bydd dau asesiad crynodol ar gyfer y modiwl hwn:

1. Bydd y myfyrwyr yn gweithio fel grŵp i gynhyrchu cyflwyniad sy'n dadansoddi'r materion allweddol yn datblygu perthynas eiriolaeth annibynnol ac yn gwerthuso'r materion allweddol yn cynnal y berthynas hon.

2. Bydd myfyrwyr yn adnabod mater sy'n berthnasol i ymarfer ac yn cymryd rhan mewn cyfarfod Efengylaidd dangos sut y cymhwysir egwyddorion a phwrpas eiriolaeth annibynnol.

Ffioedd a chyllid

£95

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Dyddiadau'r cwrs

Dyddiad cychwyn 6 Mehefin 2023. 

Archebwch nawr!