A student tests out a game using a handheld controller

Manylion cwrs

Côd UCAS

GE17

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser) 6 BL (rhan-amser)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Ymunwch â chwrs blaengar yn y DU sydd wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau cryf mewn dylunio gemau technegol, sgiliau busnes a chynhyrchu er mwyn ichi ddod yn arweinwyr diwydiant i’r dyfodol.

Mae’r tîm yn gweithio’n agos gyda sefydliadau fel Cronfa Gemau’r DU, Gemau Cymru, BAFTA Cymru a’r Gymdeithas Cyfrifiadura Brydeinig i sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad ar bob achlysur ar hyfforddiant a gwybodaeth flaengar sy’n gysylltiedig â’r diwydiant. 

Rydym yn gartref i raglen arloesol Talent Gemau Cymru ac yn hwb Transfuser rhanbarthol yn y DU sydd wedi ei noddi a’i gefnogi gan Gronfa Gemau’r DU a Thalent Gemau’r DU. Mae ein canolfan deori busnes yn gartref i sawl stiwdio gemau gwobrwyol sydd yn eiddo i fyfyrwyr.

Bydd myfyrwyr ar y cwrs yma yn:

 • datblygu sgiliau hanfodol mewn dylunio gemau yn ogystal â sgiliau dechrau a rheoli buses
 • dysgu am y diwydiant gemau a’r offer a phlatfformau sydd yn hanfodol i lwyddiant
 • cael gwybodaeth a mewnwelediad gwerthfawr i’r broses o ddatblygu gemau a rheoli stiwdio gemau annibynnol.
 • manteisio ar fuddion ymgysylltu agos â’r diwydiant gydag ymweliadau rheolaidd, siaradwyr gwadd, cyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasol
 • gweithio gyda mentor personol sydd â phrofiad o ddatblygu gemau, i helpu i ddatblygu eich sgiliau a gwybodaeth
 • cael mynediad i’n canolfan deori busnes a’r offer a thechnoleg ddiweddaraf mewn stiwdio datblygu arbenigol
 • datblygu portffolio datblygu gemau proffesiynol a sgiliau cyflogadwyedd hanfodol.

 

Bydd y cwrs yma ar gael i’w astudio gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiant BSc (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Menter (gyda Lleoliad Diwydiant) Cod UCAS: CEIP

Mae’r cwrs hefyd ar gael gyda blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Menter (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: GEFY

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae ein canolfan Diwydiannau Creadigol pwrpasol yn cynnwys cyfleusterau arbenigol gan gynnwys labordai gemau a stiwdios sydd ag ystod eang o feddalwedd megis Unreal Engine 5, Unity, Maya, Mudbox, Substance Painter/Designer, Visual Studio a Creative Cloud ar gyfer maes eang cynhyrchu gemau.
 • Byddwch yn datblygu ymwybyddiaeth o’r diwydiant a’r cynnyrch drwy gynllunio strategaethau llwybr i’r farchnad a datblygu cyflwyniadau gweledol.
 • Cyswllt rheolaidd gyda gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant gemau a chyfryngau trwy ddarlithoedd gwadd, seminarau a digwyddiadau cenedlaethol.
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan dîm addysgu arobryn sydd â chefndiroedd a phrofiad proffesiynol yn y diwydiant.
 • Byddwch yn dysgu sut i reoli tîm datblygu gemau proffesiynol gan ddefnyddio methodoleg ac ymarfer o safon diwydiant.
 • Byddwch yn gweithio gyda’r offer a’r dechnoleg ddiweddaraf mewn dwy stiwdio datblygu gemau sydd yn arbenigo mewn cynllunio, cynhyrchu, cipio symudiadau a realiti rhithwir.
 • Mae gan y cwrs hanes rhagorol ar gyfer cyflogaeth i raddedigion gyda llawer o gyn-fyfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio yn rhai o stiwdios gemau mwyaf adnabyddus y byd.
 • Byddwch yn ennill profiad a mewnwelediad gwerthfawr i'r broses gynhyrchu gemau a rheoli stiwdio gêm annibynnol.
 • Byddwch yn elwa o gael mentor personol gyda phrofiad o ddatblygu gemau i helpu i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth.
 • Ceir cymorth i ddatblygu cwmni annibynnol yn deillio drwy gefnogaeth, cyngor a chyllid posibl drwy Games Talent Wales 
 • Cyfle i ddatblygu eich sgiliau proffesiynol, cyfathrebu a mentergarwch fel eich bod mewn sefyllfa dda i fynd i mewn i ddiwydiant amrywiol sy'n newid yn gyflym.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Mae lefel 4 yn cyflwyno sgiliau damcaniaethol ac ymarferol gan y byddwch yn gweithio fel rhan o dîm bach i ddatblygu gemau ac yn dysgu hanfodion dylunio a datblygu 2D a 3D ynghyd â dealltwriaeth o'r caledwedd a ddefnyddir ar gyfer chwarae gemau cyfrifiadurol a chyfryngau. Mae pwyslais cryf ar reoli cynhyrchu ynghyd ag adeiladu gwybodaeth o brosesau busnes ac entrepreneuriaeth.

Byddwch hefyd yn archwilio cyd-destun ehangach datblygu gemau a'r materion allweddol y mae’r diwydiant yn eu hwynebu heddiw.

MODIWLAU

 • Dylunio Gemau a Rhyngweithio
 • Datblygu Asedau Gêm
 • Amgylcheddau Gemau a Dylunio Naratif
 • Menter Stiwdio Gemau
 • Y Diwydiant Gemau a Methodoleg Cynhyrchu Ystwyth
 • Gweithdy Dylunio

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Mae lefel 5 yn adeiladu ar eich portffolio o sgiliau ac yn ei ehangu i ganolbwyntio ar arloesi a masnachu cynnyrch ynghyd â dealltwriaeth o lwyfannau cyhoeddi digidol a'r modelau busnes sy'n gysylltiedig â nhw.  Byddwch hefyd yn datblygu'ch gwybodaeth o gerflunio digidol a modelu 3D. 

Yn allweddol, yn ystod yr ail semester, byddwch yn gwella eich sgiliau datblygu a rheoli ymhellach drwy weithio ar ddau brosiect gemau grŵp sylweddol gan ddefnyddio methodolegau rheoli ac offer cefnogi safon diwydiant. Disgwylir i chi ddefnyddio eich sgiliau rheoli drwy weithredu fel sgrymfeistr yn ystod y camau datblygu hyn.

MODIWLAU

 • Cynhyrchu Asedau ar gyfer Peiriannau Gêm (20 Credyd)
 • Cynhyrchu Gemau (20 Credyd)
 • Celfyddyd Amgylchfyd Amser Real ar gyfer Peiriannau Gêm (20 Credyd)
 • Technoleg Gemau Difrifol (20 Credyd)
 • Rheoli Stiwdio Annibynnol (20 Credyd)

Opsiwn ar gyfer blwyddyn lleoliad

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Mae lefel 6 yn ehangu ymhellach ar y sgiliau a ddatblygwyd eisoes, gan ganolbwyntio ar ansawdd a rheolaeth broffesiynol ochr yn ochr â sgiliau ymarferol uwch.

Nod y prosiect grŵp blwyddyn olaf arloesol yw gwella eich dealltwriaeth o'ch rôl a'ch cyfrifoldebau fel datblygwr proffesiynol, sy'n eich paratoi ymhellach ar gyfer y gweithle. Byddwch yn ffurfio tîm datblygu gêm ac yn arbenigo mewn rôl dechnegol o'ch dewis eich hun am flwyddyn academaidd lawn. Byddwch chi a'ch tîm yn cyflwyno'r gêm orffenedig yn y digwyddiad arddangos blynyddol, LeveL Up Expo, ble bydd aelodau o'r cyhoedd a chynrychiolwyr o'r diwydiant yn bresennol.

Trwy ein rhaglen Cyflymydd Busnes, byddwch yn cael y cyfle i weithio'n agos gyda myfyrwyr Busnes israddedig a chael mynediad i'n canolfan deori busnes gyda'r bwriad o ddechrau a rheoli eich stiwdio datblygu gemau eich hun.

Mae pwyslais ar astudio annibynnol drwy gydol y rhaglen, datblygu portffolio proffesiynol a mynd ar drywydd rhagolygon gyrfaol cyffrous trwy asesu parhaus a goruchwyliaeth prosiect penodol.

MODIWLAU

 • Cynhyrchu Asedau a Chelfyddyd Dechnegol Uwch
 • Menter Gemau
 • Dylunio Gemau Lefel Uwch ac Ymgysylltu â Defnyddwyr
 • Arbenigwr Diwydiant Gemau
 • Prosiect

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar TAG Safon Uwch neu gyfatebol. Caiff cymwysterau Lefel UG a Sgiliau Allweddol Lefel 3 priodol eu hystyried hefyd.  Ar ben hyn, mae gofyn bod gan ymgeiswyr bump TGAU ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg (Iaith Gyntaf).

Addysgu ac Asesu

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar bortffolio ac felly, nid oes arholiadau ffurfiol. Yn hytrach, bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau dylunio technegol, busnes a ddamcaniaethol trwy aseiniadau ymarferol a gweithgareddau ymchwil a datblygu.

Mae dulliau asesu’n cynnwys cynhyrchu gemau digidol (a heb fod yn ddigidol), llunio a dadansoddi data cynhyrchu, rhoi cyflwyniadau, llunio cynlluniau busnes, cynhyrchu modelau 3D ac asedau gêm.

Ar lefelau uwch y cwrs, bydd gofyn hefyd i fyfyrwyr darparu tystiolaeth ystadegol o oriau gwaith gyda thystiolaeth ategol fel rhan o ddeilliannau asesu allweddol.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig ar bob modiwl, am ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau penodol i’w pwnc a sgiliau allweddol. Caiff dysgu annibynnol ei hyrwyddo drwy ddefnyddio offer rheoli digidol fel Jira, a thrwy adborth a roddir i fyfyrwyr, sy’n cymryd sawl ffurf gan gynnwys grwpiau bach a thrafodaethau un-i-un. 

DYSGU AG ADDYSGU

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Gall myfyrwyr sydd yn cwblhau’r cwrs hwn ddatblygu gyrfaoedd llwyddiannus fel cynllunwyr gemau, arlunwyr/animeiddwyr technegol gemau, dylunwyr/datblygwyr lefelau, cynhyrchwyr, swyddogion datblygu busnes nei feistri sgrym, neu ddylunwyr/datblygwyr apiau.

Cyflogir ein graddedigion gan rhai o gwmnïau mwyaf adnabyddus y byd fel Ubisoft, Sony, Nintendo, Rockstar a Travellers Tales. Rydym hefyd yn gweithio’n galed i gefnogi graddedigion sydd yn dewis sefydlu eu stiwdios eu hunain o fewn ein canolfan deori busnes.  

Mae’r cwrs yn darparu sgiliau ymarferol mewn modelu 3D, cerflunio digidol, dylunio gemau, marchnata, rheoli busnes a phrosiectau a fydd yn sicrhau eich bod yn gymwys i weithio mewn amryw o swyddi yn y diwydiant.   

Mae rhai graddedigion yn dewis rhoi eu sgiliau busnes ac entrepreneuriaeth ar waith drwy sefydlu stiwdios gemau eu hunain gyda chymorth ein canolfan deori busnes fel rhan o’r rhaglen Sbarduno Busnes.   

O ystyried y sgiliau technegol a ddatblygir ar y cwrs mae rhai graddedigion yn dewis mynd yn eu blaen i ddilyn gyrfaoedd mewn sawl maes cyfrifiadura prif ffrwd fel cymorth TG, ymgynghoriaeth a datblygu apiau ar gyfer y rhyngrwyd ac e-fasnach.   

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.