A student draws out their art concept on a tablet

Manylion cwrs

Côd UCAS

305D

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser) 6 BL (rhan-amser)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Darlithwyr

llewyrchus

Mynediad

i feddalwedd a thechnegau o safon diwydiant

Cysylltiadau cryf

gyda diwydiant a chyrff proffesiynol

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd hon sy'n cael ei gyrru gan syniad, sy'n seiliedig ar sgiliau yn ddelfrydol i'r rhai sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y diwydiannau celf gêm a dylunio cysylltiedig. Mae'r radd yn archwilio pob agwedd allweddol ar brosesau cynhyrchu celf gêm gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau o gysyniadau 2D i gynhyrchu 3D ar y sgrin.

Byddwch yn:

 • Cael y cyfle i gydweithio â datblygwyr gemau a myfyrwyr menter  
 • Cael mynediad a defnyddio meddalwedd a thechnegau o safon y diwydiant, yn ogystal â gweithio gydag Unreal Engine  
 • Cael eich arwain a'i gefnogi gan dîm arobryn o ddarlithwyr ar brosiectau byw  
 • Cael cyfle i wneud cais am gyllid, mynychu ffair fasnach EGX, a nodwch gystadlaethau i arddangos eich portffolio. 
 • Ennill profiad o’r sgiliau a thechnegau dylunio a ddefnyddir i ddod â phrosiectau o gysyniad i’r sgrîn drwy baentio digidol, modelu 3D, cerflunio 3D, animeiddio 3D ac injan gêm.
 • Datblygu cymysgedd o sgiliau dylunio a thechnegol megis dylunio a chreu amgylchfyd/cymeriad, modelu 3D, gweadu, dylunio lefelau, creu lefelau, briffiau byw, a chynhyrchu gemau
 • Ennill gwybodaeth gadarn o gelfyddyd gemau a chysyniad, gyda phwyslais ar arloesi, dylunio a chreadigedd yn hytrach nag agweddau rhaglennu a thechnegol y diwydiant gemau
 • Defnyddio’r feddalwedd safon diwydiant diweddaraf
 • Cael cyfle i weithio’n uniongyrchol gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ar brosiectau byd go iawn, i helpu i ddatblygu eich sgiliau a’ch profiad.
 • *Astudio cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 3ydd yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu ac yn ail yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth, The Guardian University Guide 2022.

 

Two students face a server stack, one plugs in a cable

Cyfrifiadura Mhrifysgol Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Mwynhewch fanteision ymgysylltu’n agos â'r diwydiant gydag ymweliadau rheolaidd, siaradwyr gwadd nodedig, cyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasol. 
 • Cael profiad a mewnwelediad gwerthfawr i'r broses datblygu gemau a rheoli stiwdio gemau annibynnol. 
 • Elwa o fentor personol sydd â phrofiad datblygu gemau i helpu i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth. 
 • Cael mynediad i'n canolfan ddeori busnes mewnol a'r offer a'r dechnoleg ddiweddaraf mewn stiwdio datblygu gemau arbenigol. 
 • Datblygu portffolio celf gemau proffesiynol a sgiliau cyflogadwyedd beirniadol. 
 • Datblygwch eich sgiliau proffesiynol, cyfathrebu, ac entrepreneuraidd fel eich bod â'r adnoddau da i fynd i mewn i ddiwydiant amrywiol sy'n newid yn gyflym. 
 • Cysylltiadau cryf gyda diwydiant a chyrff proffesiynol megis Skillset, NAHEMI a sefydliadau amrywiol. Mae ein modiwlau Dyfodol Creadigol yn cynnwys ystod eang o siaradwyr gwadd o’r diwydiannau creadigol.
 • Ymweliadau â diwydiant i gael mewnwelediad uniongyrchol i sut mae cwmnïau cyfryngau creadigol yn gweithio a’r amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael wrth ichi ddatblygu eich dyheadau gyrfaol. Hefyd mae yna deithiau astudio eraill i wyliau ac expos Gemau Fideo.
 • Cyfleoedd i gystadlu mewn cystadlaethau.
 • Mae gennym ni gyfleusterau arbenigol yn ein Canolfan Diwydiannau Creadigol pwrpasol, megis ein stiwdio deledu a sgrinio gwyrdd, a meddalwedd megis Maya, Mudbox, Unreal Engine 4, Subsance Paitner/Designer a Creative Cloud ar gyfer creu Celfyddyd Gemau a lefelau chwarae.
 • Mae yna ofal bugeiliol cryf mewn cymuned greadigol gyfeillgar gyda’r pwyslais ar adeiladu tîm a gwaith ar y cyd. Mae’r oriau cyswllt gyda thiwtoriaid yn uchel gyda staff brwdfrydig a chefnogol sydd yn ymarferwyr gwybodus, ymchwil weithredol.
 • *Astudio cwrs sydd yn rhan o faes pwnc sydd wedi graddio yn 3ydd yn y DU a 1af yng Nghymru am foddhad gydag addysgu, ac yn 2il yn y DU a'r 1af yng Nghymru am foddhad gyda'r cwrs mewn tablau cynghrair testun Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth, Canllaw Prifysgolion Da The Guardian 2022. 
 • *Astudiwch gwrs sy'n rhan o grŵp pwnc CHA3 yn safle 2il o brifysgolion Cymru ar gyfer yr addysgu ar fy nghwrs yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2022. 
 • *Astudiwch gwrs sy'n rhan o grŵp pwnc CHA3 yn y 3ydd safle allan o brifysgolion Cymru am foddhad cyffredinol yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2022. 
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 3ydd yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu ac yn ail yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth, The Guardian University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae’r radd hon wedi ei dylunio’n bennaf ar gyfer y rhai hynny sydd yn dymuno dilyn gyrfa yn y diwydiannau celfyddyd gemau a swyddi dylunio cysylltiedig. Mae’n archwilio holl agweddau allweddol prosesau cynhyrchu gemau, gan dynnu ar eich dychymyg a defnyddio amrywiaeth o dechnegau o gysyniadau 2D i gynhyrchu 3D ar y sgrîn, gan gynnwys Modelu 3D, cerflunio, dylunio lefelau a chyfryngau sgrîn cymysg. Mae pwyslais yn cael ei roi ar eich datblygiad personol a phroffesiynol, sgiliau cyfathrebu ac entrepreneuraidd er mwyn ichi fod yn barod i symud i ddiwydiant amrywiol sydd yn prysur newid.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Hanes a Chyd-destun (20 Credyd)
 • Dylunio Gemau a Rhyngweithio (20 Credyd)
 • Datblygu Asedau Gêm (20 Credyd)
 • Y Diwydiant Gemau a Methodolegau Cynhyrchu Ystwyth (20 Credyd)
 • O Fraslunio i Gerflunio (20 Credyd)
 • Amgylchfydoedd Gemau a Chynllunio Naratif (20 Credyd)

 

 • Cynhyrchu Asedau Gêm*
 • Dylunio a Rhyngweithio Gemau*
 • Metholodegau’r Diwydiant Gemau & Chynhyrchu Hyblyg*
 • Dylunio Cymeriad a Cherflunio Digidol*
 • Gweithdy Dylunio Gemau*
 • Amgylcheddau Gêm a Dylunio Naratif*

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU

 • Meddwl yn Feirniadol (20 Credyd)
 • Cymeriadau mewn Cyd-destun (20 Credyd)
 • Modelu Amgylchfyd (20 Credyd)
 • Dyfodol Creadigol; Gwneud Bywoliaeth (20 Credyd)
 • Realiti Rhithwir: Dylunio a Chreu Lefelau (20 Credyd)
 • Effeithiau Gweledol ar gyfer Gemau Fideo (20 Credyd)

 

 • Modelu 3D ac Animeiddio ar gyfer Injans Gêm*
 • Celf Amgylcheddol amser real ar gyfer Injans Gemau*
 • Cerflun digidol ar gyfer peiriannau gêm*
 • Prosiect Grŵp*
 • Technoleg Gemau Difrifol*
 • Rheoli Stiwdio Annibynnol a Chynhyrchu Gemau* 

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 • Traethawd Estynedig (20 Credyd)
 • Dyfodol Creadigol: Ymarfer Proffesiynol (20 Credyd)
 • Ymarfer a Negodwyd (40 Credyd)
 • Prosiect Gradd Celfyddyd Gemau (40 Credyd)

 

 • Modelu ac Animeiddio 3D Uwch* 
 • Dylunio Gêm, Marchnata a Gwerth Ariannol*
 • Cynhyrchu Asedau AAA*
 • Technolegau’r Dyfodol*
 • Prosiect*

*o Fis Medi 2024

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar TAR Safon Uwch neu gyfatebol. Caiff Safon UG a Sgiliau Allweddol Lefel 3 priodol eu hystyried hefyd.

Mae tîm y rhaglen yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sydd yn arddangos ymrwymiad i’r pwnc a’r potensial i gwblhau eu rhaglen astudiaeth yn llwyddiannus. Mae modd sefydlu hyn drwy ddangos cyflawniad academaidd priodol neu drwy ddangos fod ganddynt y wybodaeth a’r gallu sy’n cyfateb i’r cymwysterau academaidd.

Mae’n bosib y caiff ymgeiswyr eu gwahodd i gyfweliad a chyflwyno portffolio o'u gwaith. Mae'n bosibl y caiff profiad ei ystyried hefyd, yn dibynnu ar faint a dyfnder eu gwybodaeth pwnc. Gofynnir i fyfyrwyr dramor, nad ydynt yn medru mynychu cyfweliad, anfon eu portffolio o waith yn ddigidol er mwyn iddo gael ei ystyried.

Addysgu ac Asesu

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar bortffolio ac o'r herwydd, nid oes arholiadau ffurfiol. Bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau technegol a damcaniaethol drwy aseiniadau ymarferol a gweithgareddau ymchwil a datblygu. 

Mae'r dulliau asesu yn cynnwys cynhyrchu gemau digidol (ac an-ddigidol), ysgrifennu adroddiadau technegol ac academaidd, llunio, a dadansoddi data cynhyrchu, rhoi cyflwyniadau, cod ysgrifennu, cynhyrchu modelau 3D a ffeiliau sain. 

Ar lefelau uwch y cwrs, rhaid i fyfyrwyr hefyd ddarparu tystiolaeth ystadegol o oriau gwaith gyda thystiolaeth ategol fel rhan o ganlyniadau asesu allweddol. 

DYSGU AC ADDYSGU

Ar y cwrs hwn mae’r dysgu a’r addysgu wedi eu llunio i gefnogi myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd gydag anghenion amrywiol, ac i hyrwyddo’r amgylchedd dysgu gefnogol a’r gofal bugeiliol y mae’r Ysgol Gelf a Dylunio yn ei ddarparu. Mae’r amserlennu wedi ei ddatblygu i hwyluso dysgu, addysgu a methodolegau asesu ac i ddarparu adborth eglur ac effeithiol i fyfyrwyr.

Mae cefnogaeth gadarn ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu, ac fe allant hefyd dderbyn cymorth ychwanegol gan gynorthwywyr cefnogi drwy’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr.

Mae’r rhaglen wedi ei strwythuro i’ch galluogi i weithio mewn modd amlddisgyblaethol, i fod yn hyblyg a’ch galluogi i ddatblygu’n unigol. Cefnogir hyn gan system tiwtor personol/tiwtorialau sydd yn rhoi’r arweiniad ichi trwy bob agwedd ar y rhaglen.

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Rhoddir pwyslais ar eich datblygiad personol a phroffesiynol, sgiliau cyfathrebu, a sgiliau entrepreneuraidd, fel eich bod yn gymwys iawn i fynd i mewn i ddiwydiant amrywiol sy’n newid yn gyflym. 

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio i gwmnïau fel y BBC, Channel 4, S4C, a Disney, gan weithio ar deitlau megis A Bug’s Life, The Corpse Bride, Frankenweenie a gemau cyfres Harry Potter. 

Mae cyfleoedd cyflogaeth ar gael ym mhob maes celfyddyd gemau gan gynnwys: 

 • Artistiaid cysyniad 
 • Arlunwyr byrddau stori 
 • Artistiaid/animeiddwyr llawrydd 
 • Dylunwyr cymeriadau 
 • Arlunwyr gemau 
 • Datblygwyr rhyngweithiol 
 • Arlunwyr amgylchfyd a chefndir 
 • Delweddwyr llawrydd 
 • Gwneuthurwyr modelau 
 • Dylunio setiau 
 • Celf gwead cyfryngau digidol 
 • Paentio digidol 
 • Cysodi 
 • Goleuo 
 • Rigio 
 • Effeithiau gweledol  
 • Ôl-gynhyrchu 

Mae’r radd hon hefyd yn eich galluogi i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy a all arwain at amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth. Mae cyfleoedd pellach hefyd ar gael ar lefel MDEs / MA neu TAR.

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ar ôl cwblhau'r BA (Anrhydedd) Dyluniadau Gêm, gall myfyrwyr astudio ein MA Celf Gemau. 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Wrecsam 2024/25 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.