A graphic design student uses her tablet in a classroom

Manylion cwrs

Côd UCAS

W991

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

3 BL (LLA)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Tîm addysgu profiadol

o'r diwydiannau creadigol proffesiynol

Cyfleoedd

i gystadlu ac adeiladu portffolio proffesiynol

Arddangoswch eich gwaith

mewn sioe radd diwedd blwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y radd Dylunio Graffig yn eich helpu i ddatblygu eich arddull graffigol a'ch dawn ar gyfer creu delweddau creadigol. Mae'r cwrs yn ymdrin ag ochrau ymarferol, proffesiynol, ac artistig gweithio fel dylunydd graffeg gyda llais artistig unigol, gan eich arfogi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Dysgu sut i greu delweddau cymhellol, gweithio i safonau proffesiynol, a deall sut mae eich gwaith yn ffitio i mewn i'r diwydiant.
 • Cael eu cyflwyno i ystod eang o sgiliau creadigol, o'r genhedlaeth o syniadau i'w cynhyrchiad technegol trwy wneud printiau, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar ddylunio a datblygu arddull bersonol unigryw.
 • Cael eich cyflwyno i brosesau creadigol proffesiynol a'ch annog i ehangu eich galluoedd drwy weithdai a phrosiectau ymarferol.
 • Dysgu sut i ddehongli briff, adnabod, a datrys problemau, datblygu unigolrwydd creadigol, a chynhyrchu portffolio proffesiynol.
 • Ennill sgiliau personol, proffesiynol, ac entrepreneuraidd gan gynnwys gweithio fel dylunydd llawrydd: o farchnata a hunan-hyrwyddo i gontractau, anfonebau a gweithio gyda chleientiaid.
 • Cael eich annog i weithio ar friffiau a chystadlaethau byw.

Mae’r cwrs yma hefyd ar gael i’w astudio gyda blwyddyn sylfaen Dylunio Graffeg (gyda blwyddyn sylfaen). Cod UCAS: W290.

Art student painting

Celf a Dylunioym Mhrifysgol Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae ein rhaglen BA (Anrh) Dylunio Graffig hirsefydlog wedi'i chreu i roi i chi'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n hanfodol ar gyfer llwyddiant ar draws meysydd arbenigol amrywiol, yn amrywio o frandio a theipograffeg i ddylunio UI / UX, theori cyfathrebu, cyfryngau print a chyhoeddi digidol.
 • Mae gennym cyhoeddi prototeip mewnol lle gallwch arbrofi gyda systemau rhwymo a phlygu amgen. Hefyd, yn y gyfadran mae gennym argraffydd Risograph dau liw, cyfleuster argraffu sgrin modern, argraffwyr 3D, torwyr laser a thraddodiadol ac argraffu sublimation, a gall pob un ohonynt eich helpu i wireddu eich prosiectau mewn prototeip.
 • Mae gan ein hadran dylunio graffig etifeddiaeth gyfoethog, gyda chyn-fyfyrwyr uchel eu parch fel Jenny-Lee Fisher, Darryl Higgins, Gaz Lawn, Andy Garside, Andy Cheetham a David Barraclough.
 • Gan gymryd rhan mewn prosiectau byw heriol, cystadlaethau a lleoliadau diwydiant, byddwch yn cronni cyfoeth o wybodaeth a phrofiad ymarferol, gan eich lleoli'n gryf ar gyfer eich gyrfa ar ôl graddio.
 • Byddwch yn gymwys i gael tanysgrifiad llawn ac am ddim i Adobe Creative Cloud trwy gydol yr astudiaeth.
 • Byddwch yn elwa o raglen astudio wedi'i phersonoli sy'n annog persbectif allanol, gan gymryd rhan mewn briffiau byw gydag effaith leol, genedlaethol a rhyngwladol. Cymryd rhan mewn cystadlaethau mawreddog fel Gwobrau Effaith D&AD; Gwobrau Gwaed Newydd D& AD; Gwobrau Dylunio Gorau AGDA; Gwobrau Indigo; Gwobrau Blynyddol ADC; Gwobrau Plant Dylunio; Cystadleuaeth Dylunio Typeface TDC; Cystadleuaeth ADC y rhai ifanc a Gwobrau Myfyrwyr Dylunio Brand y Byd.
 • Oherwydd ein carfannau agos ac unigryw, rydym yn cynnig cyswllt 1-2-1 yn aml, polisi stiwdio agored a mannau gwaith hyblyg ar gyfer eich cwrs cyfan.
 • Fel aelod o'n cymuned greadigol egnïol, byddwch yn meithrin cysylltiadau parhaol a rhwydweithiau proffesiynol gwerthfawr. Mae ein rhaglen yn annog amgylchedd lle mae arbenigwyr diwydiant a chyn-fyfyrwyr yn dychwelyd bob blwyddyn i rannu eu dealltwriaeth yn rheolaidd â phob cenhedlaeth newydd o ddylunwyr masnachol.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4) - Sgiliau Craidd

Mae Lefel 4 yn eich cyflwyno i egwyddorion sylfaenol dylunio graffeg a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich arddull. Mae hyn yn cynnwys datblygu dealltwriaeth o'r offer a'r technegau creadigol y byddwch yn eu defnyddio, cyd-destunau hanesyddol a damcaniaethau graffeg, argraffu, technegau cynhyrchu a dealltwriaeth o'r diwydiant dylunio graffeg.

MODIWLAU

Semester 1

 • Hanes a Chyd-destun
 • Cyfathrebu Gweledol
 • Cyfathrebu Digidol

Semester 2

 • Dylunio Cymdeithasol
 • Adrodd Stori: Theori ac Ymarfer
 • Dylunio rhyngweithiol

BLYWDDYN 2 (LEFEL 5) - Sgiliau Uwch

MODIWLAU

Semester 1

 • Dylunio Symudiad
 • Argraffu a Chynhyrchu
 • Meddwl yn feirniadol

Semester 2

 • Dyfodol Creadigol: Gwneud bywoliaeth
 • Prosiect Dylunio: Dylunio Graffig

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6) - Arbenigedd

Mae Lefel 6 yn canolbwyntio ar eich arbenigedd. Byddwch yn gweithio gyda staff i gyflwyno'r prosiectau sy'n dangos eich arddull graffig, eich sgiliau a'ch galluoedd, eich uchelgais, a'ch dealltwriaeth o'r diwydiant dylunio graffeg.

MODIWLAU

Semester 1

 • Prosiect Arbenigol: Dylunio Graffig

Semester 2

 • Dyfodol Creadigol: Ymarfer Proffesiynol
 • Briff Byw

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs hwn yw 80-112 pwynt tariff UCAS yn TAG lefel A neu gyfwerth. Caiff cymwysterau lefel UG a Sgiliau Allweddol Lefel 3 priodol eu hystyried hefyd.

Mae tîm y rhaglen yn croesawu ceisiadau gan unrhywun a all ddangos ymroddiad i'r pwnc a'r potensial i gwblhau eu rhaglen yn llwyddiannus. Gall hyn gael ei gadarnhau drwy ddangos cyflawniadau academaidd priodol neu drwy ddangos bod yr unigolyn yn meddu ar yr wybodaeth a'r gallu sy'n gyfateb i'r cymwysterau academaidd.

Caiff pob ymgeisydd naill ai ei gyfweld yn unigol neu ei wahodd i ddiwrnod ymgeiswyr lle cânt y cyfle i ddangos portffolio o'u gwaith. Mae'n bosibl y caiff profiad ei ystyried hefyd, yn enwedig yn achos yr ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion academaidd uchod, yn dibynnu ar faint a dyfnder eu gwybodaeth pwnc. Gofynnir i fyfyrwyr dramor, nad ydynt yn medru mynychu cyfweliad, anfon eu portffoio o waith yn ddigidol er mwyn iddo gael ei ystyried.

Mae tiwtor derbyn yn ystyried pob cais yn unigol. Caiff gwahanol gymwysterau eu hystyried, gan gynnwys Cymwysterau Uwch yr Alban, Tystysgrif Ymadael Iwerddon, Bagloriaeth Cymru, y Fagloriaeth Ryngwladol, cyrsiau Mynediad, BTEC, VCE, GNVQ, lefelau A ac AS yn ogystal â chymwysterau tramor eraill.

Addysgu ac Asesu

Nid oes arholiadau gosodedig. Mae asesu yn barhaus ac yn ymwneud â phob agwedd ar y rhaglen, gan roi pwyslais a ddiffinnir yn fwy gofalus ar asesu ffurfiannol ac adborth ar eich gwaith cwrs trwy gydol y flwyddyn academaidd. Byddwn yn eich cynghori ar lefel eich cyrhaeddiad ac yn eich cyfeirio tuag at strategaeth ar gyfer dilyniant pellach wrth i aseiniadau a modiwlau gael eu cwblhau.

Mae fformatau amrywiol o asesu i annog eich dysgu trwy seminarau grŵp, ymdriniaethau a thiwtorialau. Gall hyn fod trwy ryngweithio grŵp gyda dadansoddiad beirniadol lle byddwch yn cyflwyno ystod o waith gan gynnwys llyfrau braslunio, taflenni dylunio, gwaith celf gorffenedig, gwaith ar sail sgrin, ffeiliau technegol / cynhyrchu, cyfnodolion, traethodau, a chyflwyniadau clyweledol. Mae adolygiadau o waith ar adegau allweddol cyn y Nadolig a chyn y Pasg ac mae hyn yn rhoi amser i chi fyfyrio ar eich cynnydd cyn asesiad diwedd blwyddyn terfynol neu grynodol.

Cyflwynir y rhaglen gyda thrawsddisgyblaethol (gydag Animeiddio, Darlunio a Dylunio Graffig) sy'n galluogi cydweithio â gwahanol ddisgyblaethau ac ethos stiwdio. 

 

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Rhoddir pwyslais ar eich datblygiad personol a phroffesiynol, sgiliau cyfathrebu ac entrepreneuraidd, fel eich bod yn gymwys iawn i fynd i mewn i ddiwydiant amrywiol sy'n newid yn gyflym. Mae myfyrwyr sy'n astudio dylunio graffeg yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol wedi mynd ymlaen i weithio mewn amrywiaeth o swyddi gan gynnwys: 

 • Dylunwyr graffeg llawrydd 
 • Cyfarwyddwyr creadigol 
 • Gymryd rolau iau o fewn stiwdios dylunio 

Mae'r radd hon hefyd yn eich galluogi i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy a all arwain at amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth. Mae cyfleoedd astudio pellach ar gael ar lefel MDes /PMA neu TAR hefyd.

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.