A graphic design student uses her tablet in a classroom

Manylion cwrs

Côd UCAS

W991

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

3 BL (LLA)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Tîm addysgu profiadol

o'r diwydiannau creadigol proffesiynol

Cyfleoedd

i gystadlu ac adeiladu portffolio proffesiynol

Arddangoswch eich gwaith

mewn sioe radd diwedd blwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y radd Dylunio Graffig yn eich helpu i ddatblygu eich arddull graffigol a'ch dawn ar gyfer creu delweddau creadigol. Mae'r cwrs yn ymdrin ag ochrau ymarferol, proffesiynol, ac artistig gweithio fel dylunydd graffeg gyda llais artistig unigol, gan eich arfogi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Dysgu sut i greu delweddau cymhellol, gweithio i safonau proffesiynol, a deall sut mae eich gwaith yn ffitio i mewn i'r diwydiant.
 • Cael eu cyflwyno i ystod eang o sgiliau creadigol, o'r genhedlaeth o syniadau i'w cynhyrchiad technegol trwy wneud printiau, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar ddylunio a datblygu arddull bersonol unigryw.
 • Cael eich cyflwyno i brosesau creadigol proffesiynol a'ch annog i ehangu eich galluoedd drwy weithdai a phrosiectau ymarferol.
 • Dysgu sut i ddehongli briff, adnabod, a datrys problemau, datblygu unigolrwydd creadigol, a chynhyrchu portffolio proffesiynol.
 • Ennill sgiliau personol, proffesiynol, ac entrepreneuraidd gan gynnwys gweithio fel dylunydd llawrydd: o farchnata a hunan-hyrwyddo i gontractau, anfonebau a gweithio gyda chleientiaid.
 • Cael eich annog i weithio ar friffiau a chystadlaethau byw.

Mae’r cwrs yma hefyd ar gael i’w astudio gyda blwyddyn sylfaen Dylunio Graffeg (gyda blwyddyn sylfaen). Cod UCAS: W290.

Student working on tablet

Celf & Dylunioyn PGW

Prif nodweddion y cwrs

 • Byddwch yn rhan o gymuned fywiog a chreadigol o artistiaid masnachol gan gynnwys darlunwyr, animeiddwyr, ac artistiaid comig.
 • Cewch eich addysgu gan dîm addysgu gydag ystod eang o brofiad yn gweithio'n broffesiynol yn y diwydiannau dylunio a chreadigol.
 • Rydym yn eich annog i ymgymryd â chomisiynau a dysgu sut i gynhyrchu prototeipiau cynhyrchu o ansawdd uchel i'w cyflwyno i gleientiaid.
 • Byddwch yn rhan o arddangosfa sioe radd diwedd blwyddyn - edrychwch ar e-gylchgrawn Sioe Radd 2022, Unjammed

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4) - Sgiliau Craidd

Mae Lefel 4 yn eich cyflwyno i egwyddorion sylfaenol dylunio graffeg a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich arddull. Mae hyn yn cynnwys datblygu dealltwriaeth o'r offer a'r technegau creadigol y byddwch yn eu defnyddio, cyd-destunau hanesyddol a damcaniaethau graffeg, argraffu, technegau cynhyrchu a dealltwriaeth o'r diwydiant dylunio graffeg.

MODIWLAU

Semester 1

 • Hanes a Chyd-destun
 • Cyfathrebu Gweledol
 • Cyfathrebu Digidol

Semester 2

 • Dylunio Cymdeithasol
 • Adrodd Stori: Theori ac Ymarfer
 • Dylunio rhyngweithiol

BLYWDDYN 2 (LEFEL 5) - Sgiliau Uwch

MODIWLAU

Semester 1

 • Dylunio Symudiad
 • Argraffu a Chynhyrchu
 • Meddwl yn feirniadol

Semester 2

 • Dyfodol Creadigol: Gwneud bywoliaeth
 • Prosiect Dylunio: Dylunio Graffig

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6) - Arbenigedd

Mae Lefel 6 yn canolbwyntio ar eich arbenigedd. Byddwch yn gweithio gyda staff i gyflwyno'r prosiectau sy'n dangos eich arddull graffig, eich sgiliau a'ch galluoedd, eich uchelgais, a'ch dealltwriaeth o'r diwydiant dylunio graffeg.

MODIWLAU

Semester 1

 • Prosiect Arbenigol: Dylunio Graffig

Semester 2

 • Dyfodol Creadigol: Ymarfer Proffesiynol
 • Briff Byw

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs hwn yw 80-112 pwynt tariff UCAS yn TAG lefel A neu gyfwerth. Caiff cymwysterau lefel UG a Sgiliau Allweddol Lefel 3 priodol eu hystyried hefyd.

Mae tîm y rhaglen yn croesawu ceisiadau gan unrhywun a all ddangos ymroddiad i'r pwnc a'r potensial i gwblhau eu rhaglen yn llwyddiannus. Gall hyn gael ei gadarnhau drwy ddangos cyflawniadau academaidd priodol neu drwy ddangos bod yr unigolyn yn meddu ar yr wybodaeth a'r gallu sy'n gyfateb i'r cymwysterau academaidd.

Caiff pob ymgeisydd naill ai ei gyfweld yn unigol neu ei wahodd i ddiwrnod ymgeiswyr lle cânt y cyfle i ddangos portffolio o'u gwaith. Mae'n bosibl y caiff profiad ei ystyried hefyd, yn enwedig yn achos yr ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion academaidd uchod, yn dibynnu ar faint a dyfnder eu gwybodaeth pwnc. Gofynnir i fyfyrwyr dramor, nad ydynt yn medru mynychu cyfweliad, anfon eu portffoio o waith yn ddigidol er mwyn iddo gael ei ystyried.

Mae tiwtor derbyn yn ystyried pob cais yn unigol. Caiff gwahanol gymwysterau eu hystyried, gan gynnwys Cymwysterau Uwch yr Alban, Tystysgrif Ymadael Iwerddon, Bagloriaeth Cymru, y Fagloriaeth Ryngwladol, cyrsiau Mynediad, BTEC, VCE, GNVQ, lefelau A ac AS yn ogystal â chymwysterau tramor eraill.

Addysgu ac Asesu

Nid oes arholiadau gosodedig. Mae asesu yn barhaus ac yn ymwneud â phob agwedd ar y rhaglen, gan roi pwyslais a ddiffinnir yn fwy gofalus ar asesu ffurfiannol ac adborth ar eich gwaith cwrs trwy gydol y flwyddyn academaidd. Byddwn yn eich cynghori ar lefel eich cyrhaeddiad ac yn eich cyfeirio tuag at strategaeth ar gyfer dilyniant pellach wrth i aseiniadau a modiwlau gael eu cwblhau.

Mae fformatau amrywiol o asesu i annog eich dysgu trwy seminarau grŵp, ymdriniaethau a thiwtorialau. Gall hyn fod trwy ryngweithio grŵp gyda dadansoddiad beirniadol lle byddwch yn cyflwyno ystod o waith gan gynnwys llyfrau braslunio, taflenni dylunio, gwaith celf gorffenedig, gwaith ar sail sgrin, ffeiliau technegol / cynhyrchu, cyfnodolion, traethodau, a chyflwyniadau clyweledol. Mae adolygiadau o waith ar adegau allweddol cyn y Nadolig a chyn y Pasg ac mae hyn yn rhoi amser i chi fyfyrio ar eich cynnydd cyn asesiad diwedd blwyddyn terfynol neu grynodol.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Rhoddir pwyslais ar eich datblygiad personol a phroffesiynol, sgiliau cyfathrebu ac entrepreneuraidd, fel eich bod yn gymwys iawn i fynd i mewn i ddiwydiant amrywiol sy'n newid yn gyflym. Mae myfyrwyr sy'n astudio dylunio graffeg yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol wedi mynd ymlaen i weithio mewn amrywiaeth o swyddi gan gynnwys: 

 • Dylunwyr graffeg llawrydd 
 • Cyfarwyddwyr creadigol 
 • Gymryd rolau iau o fewn stiwdios dylunio 

Mae'r radd hon hefyd yn eich galluogi i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy a all arwain at amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth. Mae cyfleoedd astudio pellach ar gael ar lefel MDes /PMA neu TAR hefyd.

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2023/24 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.