A comics student sketches out ideas

Manylion cwrs

Côd UCAS

CO19

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Wedi'i ddylunio

a'i ddatblygu yn seiliedig ar ofynion y diwydiant gyda phwyslais ar gyflogadwyedd

Cyfleoedd

i gystadlu ac adeiladu portffolio proffesiynol

Dull trawsddisgyblaethol

o gyflwyno cyrsiau, efelychu ymarfer stiwdio proffesiyn

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y radd comics yn eich helpu i ddatblygu eich arddull a'ch dawn eich hun ar gyfer adrodd straeon dilyniannol creadigol. Mae'r cwrs yn cwmpasu ochrau ymarferol, proffesiynol, ac artistig gweithio fel artist comig gyda llais artistig unigol, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Dysgwch sut i greu delweddau cymhellol, gweithio i safonau proffesiynol, a deall sut mae eich gwaith yn ffitio i mewn i'r diwydiant.
 • Cael eich cyflwyno i ystod eang o sgiliau creadigol, o feithrin syniadau i'w cynhyrchu’n dechnegol trwy wneud printiau, bwcio, deunyddiau 3D, lluniadu bywyd, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar dynnu a datblygu arddull bersonol unigryw.
 • Cael eich cyflwyno i brosesau creadigol proffesiynol a'ch annog i ehangu eich galluoedd drwy weithdai a phrosiectau ymarferol.
 • Dysgwch sut i ddehongli briff, adnabod, a datrys problemau, datblygu unigolrwydd creadigol, a chynhyrchu portffolio proffesiynol.
 • Ennill sgiliau personol, proffesiynol, ac entrepreneuraidd gan gynnwys gweithio fel artist llawrydd: o farchnata a hunan-hyrwyddo i gontractau, anfonebau a gweithio gyda chleientiaid.
 • Cael eich annog i weithio ar friffiau a chystadlaethau byw.

Mae’r cwrs yma hefyd ar gael i’w astudio gyda blwyddyn sylfaen Llyfrau Comics (gyda blwyddyn sylfaen). Cod UCAS: CO1FY

Art student painting

Celf a Dylunioym Mhrifysgol Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i'ch paratoi ar gyfer y rôl hanfodol a chwaraeir gan artistiaid comics ar draws amrywiol gyfryngau fel animeiddio, ffilm, gemau, a chomics. Gan bwysleisio'r cyfnod cyn-gynhyrchu, byddwch yn cael eich trwytho wrth ddylunio ystod o asedau, gan gynnwys cymeriadau, creaduriaid, amgylcheddau a darluniau celf allweddol. Mae'r cwricwlwm yn eich galluogi i ymchwilio i dechnegau darlunio sylfaenol sy'n hanfodol ar gyfer datblygu celf gomig effeithiol. 
 • Gan ddefnyddio ein hystafelloedd cyfryngau digidol, stiwdio gwneud printiau, agos atoch a llyfrgell gelf helaeth, bydd gennych fynediad at feddalwedd celf 2D a 3D o safon diwydiant, yn ogystal â'n cyfres o dabledi graffeg Wacom Cintiq. Mae'r adnoddau hyn yn eich galluogi i ymgysylltu â briffiau creadigol gan ddefnyddio dulliau celf traddodiadol a digidol gyda'n dosbarthiadau a'n maint dosbarthiadau unigryw, rydym yn cynnig cyswllt 1-i-1 yn aml, polisi stiwdio agored a mannau gwaith hyblyg ar gyfer eich cwrs cyfan.
 • Gan mai hon oedd y gyntaf o'i math, mae gan ein rhaglen gomics hanes nodedig, sy'n cynnwys cyn-fyfyrwyr medrus fel Dan Berry, Max Sarin, Rosy Higgins a Ted Brant. Ymhlith cymrodyr Prifysgol Wrecsam mae Charlie Adler, yr artist comics sy'n adnabyddus am ei waith ar The Walking Dead. Mae ein myfyrwyr wedi ennill gwobrau comics fel gwobr fawreddog y Diwydiant Comics, Will Eisner yn ogystal ag enwebiadau ar gyfer Gwobrau Arian Reuben.
 • Tanysgrifiad am ddim a llawn i Adobe Creative Cloud trwy gydol yr astudiaeth.
 • Trwy gyfuniad o'ch dychymyg a'ch sgiliau lluniadu, byddwch yn dod â chysyniadau'n fyw ar bapur a sgrin. Mae'r broses hon nid yn unig yn datblygu eich galluoedd artistig ond hefyd yn gwella eich sgiliau datrys problemau wrth i chi greu dyluniadau arloesol a swynol.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4) - Sgiliau Craidd

Mae'r flwyddyn hon yn cyflwyno egwyddorion sylfaenol darlunio i fyfyrwyr a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich arddull darluniol. Mae hyn yn cynnwys datblygu dealltwriaeth am offer a thechnegau creadigol y byddwch yn eu defnyddio, y cyd-destunau hanesyddol a damcaniaethau llyfrau comics, ysgrifennu creadigol, printio, cynhyrchu, technegau rhwymo llyfrau a dealltwriaeth o’r diwydiant.

MODIWLAU

Semester 1

 • Hanes a Chyd-destun
 • Cyfathrebu Gweledol
 • Cyfathrebu Digidol

Semester 2

 • Dylunio Cymdeithasol
 • Adrodd Stori: Theori ac Ymarfer
 • Dylunio rhyngweithiol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5) - Sgiliau Uwch

Mae'r ail flwyddyn yn eich galluogi i ddatblygu eich dull unigol o ddylunio cymeriadau, sgriptio ac adrodd straeon gweledol, agweddau ymarferol gwneud comics yn ogystal ag archwilio hanfodion rhedeg busnes fel gweithiwr llawrydd.

MODIWLAU

Semester 1

 • Dylunio Symudiad
 • Argraffu a Chynhyrchu
 • Meddwl yn feirniadol

Semester 2

 • Dyfodol Creadigol: Gwneud bywoliaeth
 • Prosiect Dylunio: Comics

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6) - Arbenigedd

Mae'r drydedd flwyddyn yn canolbwyntio ar eich arbenigedd. Byddwch yn gweithio gyda staff i gyflwyno'r prosiectau sy'n dangos eich dawn ar gyfer adrodd straeon, eich sgiliau a'ch galluoedd, eich uchelgais, a'ch dealltwriaeth o'r diwydiant comics.

MODIWLAU

Semester 1

 • Prosiect Arbenigol: Comics

Semester 2

 • Dyfodol Creadigol: Ymarfer Proffesiynol
 • Briff Byw

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs hwn yw 80-112 pwynt tariff UCAS yn TAG lefel A neu gyfwerth. Caiff cymwysterau lefel UG a Sgiliau Allweddol Lefel 3 priodol eu hystyried hefyd.

Mae tîm y rhaglen yn croesawu ceisiadau gan unrhywun a all ddangos ymroddiad i'r pwnc a'r potensial i gwblhau eu rhaglen yn llwyddiannus. Gall hyn gael ei gadarnhau drwy ddangos cyflawniadau academaidd priodol neu drwy ddangos bod yr unigolyn yn meddu ar yr wybodaeth a'r gallu sy'n gyfateb i'r cymwysterau academaidd.

Caiff pob ymgeisydd naill ai ei gyfweld yn unigol neu ei wahodd i ddiwrnod ymgeiswyr lle cânt y cyfle i ddangos portffolio o'u gwaith. Mae'n bosibl y caiff profiad ei ystyried hefyd, yn enwedig yn achos yr ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion academaidd uchod, yn dibynnu ar faint a dyfnder eu gwybodaeth pwnc. Gofynnir i fyfyrwyr dramor, nad ydynt yn medru mynychu cyfweliad, anfon eu portffoio o waith yn ddigidol er mwyn iddo gael ei ystyried.

Mae tiwtor derbyn yn ystyried pob cais yn unigol. Caiff gwahanol gymwysterau eu hystyried, gan gynnwys Cymwysterau Uwch yr Alban, Tystysgrif Ymadael Iwerddon, Bagloriaeth Cymru, y Fagloriaeth Ryngwladol, cyrsiau Mynediad, BTEC, VCE, GNVQ, lefelau A ac AS yn ogystal â chymwysterau tramor eraill.

Addysgu ac Asesu

Caiff myfyrwyr eu hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd yn ystod eu gradd, o diwtorialau unigol, beirniadaeth grŵp, asesu cyfoedion a chyflwyno gwaith celf terfynol. Mae adborth wedi'i deilwra'n unigol i'ch helpu i ddatblygu eich gwaith celf i safon broffesiynol.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y mwyaf o'u potensial academaidd. Cyflwynir y rhaglen gyda thrawsddisgyblaethol (gydag Animeiddio, Darlunio a Dylunio Graffig) sy'n galluogi cydweithio â gwahanol ddisgyblaethau ac ethos stiwdio.

Mae’r dulliau addysgu yn cynnwys modiwlau sgiliau craidd mewn gweithdai, darlithoedd gan ymarferwyr, seminarau dan arweiniad myfyrwyr ac ymchwil dan arweiniad. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig ar bob modiwl, gan ei fod yn gallu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pynciol penodol a’u sgiliau allweddol. Caiff dysgu annibynnol ei hyrwyddo drwy’r adborth a roddir i fyfyrwyr, sydd ar gael ar sawl ffurf gan gynnwys trafodaethau grŵp bach ac un i un.

O ran anghenion penodol, gall gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen gwneud addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyrwyr oherwydd anabledd, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol cydnabyddedig.

 

 

Rhagolygon gyrfaol

Rhoddir pwyslais ar eich datblygiad personol a phroffesiynol, sgiliau cyfathrebu ac entrepreneuraidd, fel eich bod yn gymwys iawn i fynd i mewn i ddiwydiant amrywiol sy'n newid yn gyflym. Mae myfyrwyr sydd wedi astudio Darlunio wedi mynd ymlaen i weithio mewn amrywiaeth o swyddi, gan gynnwys: 

 • Darlunwyr llawrydd 
 • Dylunwyr llyfrau  
 • Artistiaid Comig 
 • Artistiaid byrddau stori 
 • Dylunwyr cymeriadau a rolau yn y diwydiant animeiddio a gemau 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.