Manylion cwrs

Côd UCAS

PT19

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

120

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Cymeradwy

gan Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP)

1af yn y DU

ar gyfer boddhad cyffredinol (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2022)*

1af yn y DU

ar gyfer yr addysgu ar fy nghwrs (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2022)*

Physiotherapy student

FfisiotherapiMhrifysgol Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Ydych chi’n chwaraewr tîm gweithgar sy’n ofalgar ac yn dyfalbarhau? Os felly, efallai mai ein gradd BSc (Anrh) Ffisiotherapi yw’r dewis i chi.

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr sy’n angerddol am wella bywydau pobl eraill ac sy’n ymroddedig i’r astudio a’r gwaith llawn amser y mae’n ei gymryd i fod yn ffisiotherapydd tosturiol, effeithiol a gwybodus yn y dyfodol.

Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar ffisiotherapyddion i wneud y canlynol:

 • Gweithio gyda phobl i nodi a gwneud y mwyaf o’u gallu i symud a gweithredu
 • Gweithio gyda phobl i hyrwyddo, cadw ac adfer lles corfforol, cymdeithasol a seicolegol
 • Asesu a rheoli pobl sydd ag amrywiaeth o broblemau clinigol

Bydd myfyrwyr yn:

 • Cael eu haddysgu gan staff medrus sydd oll yn Ffisiotherapyddion cofrestredig sydd â diddordebau clinigol arbenigol
 • Cael mynd i sesiynau addysgu ar y cyd gyda myfyrwyr Proffesiynol eraill Perthynol i Iechyd
 • Datblygu sgiliau cyfathrebu a datrys problemau rhagorol. Datblygu’n broffesiynol ac yn bersonol yn ystod y cwrs astudio, gan elwa o gyfuniad o astudiaethau academaidd a 1000 o oriau clinigol ar leoliad
HCPC logoCPS accredited logo
Physio & OT students outside

Nyrsio acIechyd Perthynol

Prif nodweddion y cwrs

 • Carfan fach o fyfyrwyr pob blwyddyn.
 • Mae gennym rai llefydd wedi'u comisiynu ar y rhaglen, felly gall eich ffioedd addysgu gael eu talu a gallwch fod yn gymwys ar gyfer taliad unigol blynyddol, cefnogaeth ariannol i dalu am gostau lleoliad a gallwch wneud cais am fwrsariaeth prawf modd.
 • Cymeradwywyd y cwrs gan Gyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal.
 • Achrededig y cwrs gan gan Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi.
 • Caiff y cwrs hwn ei gynnal yn bennaf ar ein campws yn Wrecsam. Mae’n bosibl y bydd sesiynau addysg rhyngbroffesiynol yn cael eu cynnal ar ein campws yn Llanelwy gyda myfyrwyr o wahanol gyrsiau nyrsio a chyrsiau cysylltiedig ag iechyd. Gellir gwneud defnydd o astudiaeth hunangyfeiriedig ymarferol ar y ddau safle hefyd. 
 • Wedi cwblhau'r rhaglen byddwch yn gymwys i wneud cais ar gyfer cofrestriad cychwynnol gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac ar gyfer aelodaeth lawn Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi. Rhaid i’r myfyrwyr eu hunain dalu eu haelodaeth o’r CSP. 

Beth fyddwch chin ei astudio

Blwyddyn 1 (Lefel 4) 

Mae’r flwyddyn hon yn rhoi sylfaen i gynnal asesiad sylfaenol ar glaf ar draws y meysydd craidd y mae ffisiotherapyddion yn gweithio ynddynt. Mae’n cynnwys cyflwyniad i broffesiynoldeb, cyfathrebu, ymarfer clinigol ar ffurf lleoliad ac ymchwil.

MODIWLAU

 • Meithrin Ymarfer Ffisiotherapi 1 (Rhagofyniad ar gyfer y modiwl craidd Datblygu Ymarfer Cyhyrysgerbydol (MSK) ar Lefel 5): Mae’r modiwl hwn yn gosod sylfeini asesiad cyhyrysgerbydol a rhesymu clinigol gan ddefnyddio senarios astudiaeth achos a dull asesu ‘person cyfan’, sy’n canolbwyntio ar y claf.
 • Sylfeini mewn Ymchwil (Rhagofyniad ar gyfer y modiwl craidd Tystiolaeth wrth Ymarfer ar Lefel 5): Addysgir y modiwl hwn fel modiwl rhyngbroffesiynol (IPE) lle datblygir hanfodion gwerthuso beirniadol llenyddiaeth ac ysgrifennu academaidd.
 • Meithrin Ymarfer Ffisiotherapi 2 a Lleoliad 1 (Rhagofyniad ar gyfer modiwl craidd Datblygu Ymarfer Niwrolegol ar Lefel 5): Mae’r modiwl hwn yn gosod sylfeini asesiad ffisiotherapi niwrolegol ynghyd ag iechyd y cyhoedd gan ddefnyddio senarios astudiaethau achos i’w defnyddio mewn ymarfer clinigol. Mae’r modiwl hwn hefyd yn cynnwys lleoliad 4 wythnos.
 • Sylfeini Ymarfer Proffesiynol: Addysgir y modiwl hwn fel modiwl addysg ryngbroffesiynol (IPE) lle caiff safonau a gwerthoedd proffesiynol eu trafod a’u hastudio wrth baratoi at leoliad clinigol.

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

Mae’r flwyddyn hon yn adeiladu ar wybodaeth a dealltwriaeth a gafwyd yn Lefel 4 gan symud tuag at reoli ym meysydd craidd ffisiotherapi, gan gynnwys cyflyrau cymhleth a datblygu tystiolaeth wrth ymarfer.

MODIWLAU

 • Tystiolaeth wrth Ymarfer (Rhagofyniad ar gyfer modiwl craidd Ymchwil ar gyfer Ymarfer ar Lefel 6): Addysgir y modiwl hwn fel modiwl IPE lle byddwch yn cymhwyso eich gwybodaeth am y broses ymchwil i lunio cynnig/testun ar gyfer astudiaeth ymchwil i’w gwneud yn Lefel 6.
 • Cyflyrau Cymhleth: Mae’r modiwl hwn yn dwyn ynghyd ystod o gyflyrau arbenigol a chyflyrau cymhleth mewn cyd-destunau newydd ac mewn amgylcheddau y bydd y myfyriwr yn dod ar eu traws yn ymarferol. Bydd yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol i chi werthuso’n feirniadol gyflyrau nad ydych efallai wedi dod ar eu traws o’r blaen.
 • Datblygu Ymarfer Ffisiotherapi Cardio-anadlol: Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar wybodaeth sylfaenol am ymarfer cardio-anadlol er mwyn gwella’r broses o asesu a rheoli ymhellach cleifion sydd â chyflyrau cyhyrysgerbydol (MSK).
 • Datblygu Ymarfer Ffisiotherapi Cyhyrysgerbydol: Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar wybodaeth sylfaenol am ymarfer cyhyrysgerbydol er mwyn gwella’r broses o asesu a rheoli ymhellach cleifion sydd â chyflyrau cyhyrysgerbydol.
 • Datblygu Ymarfer Ffisiotherapi Niwrolegol: Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar wybodaeth sylfaenol am ymarfer niwrolegol er mwyn gwella ymhellach y broses o asesu a rheoli cleifion sydd â chyflyrau cyhyrysgerbydol (MSK).
 • Lleoliad Proffesiynol 2: Nod y lleoliad 6 wythnos hwn yw datblygu eich sgiliau mewn ymarfer clinigol wrth fod ar leoliad. Bydd marcio’r lleoliad yn cael ei wneud drwy system sgorio a grëwyd gan Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP).

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

Mae’r flwyddyn hon yn arwain at brosiect ymchwil traethawd hir ochr yn ochr â chymhwyso gwybodaeth mewn dau leoliad clinigol mawr, ynghyd â modiwl pontio i ymarfer.

MODIWLAU

 • Ymchwil ar gyfer Ymarfer: Yn y modiwl hwn byddwch yn defnyddio eich cynnig ymchwil Lefel 5 i lunio traethawd hir wedi’i ysgrifennu ar ffurf cyhoeddiad mewn cyfnodolion ar y cyd â darn adfyfyriol.
 • Lleoliad Proffesiynol 3: Nod y lleoliad 7 wythnos hwn yw datblygu eich sgiliau mewn ymarfer clinigol wrth fod ar leoliad. Bydd marcio’r lleoliad yn cael ei wneud drwy system sgorio a grëwyd gan Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP).
 • Lleoliad Proffesiynol 4: Nod y lleoliad 10 wythnos hwn yw datblygu eich sgiliau mewn ymarfer clinigol tra ar leoliad. Bydd marcio’r lleoliad yn cael ei wneud drwy system sgorio a grëwyd gan Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP).
 • Pontio i Ymarfer Proffesiynol: Bydd y modiwl hwn yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i fyfyrwyr gofal iechyd ynghylch sut i ddatblygu a gwella eu hunain; sut i adfyfyrio ar y ffordd y maent hwy eu hunain a’u timau yn gweithio ac yn darparu gwasanaethau, ynghyd â dysgu sut i arloesi a thrawsnewid ar bob cam o’u gyrfa. Modiwl rhyngbroffesiynol (IPE) yw hwn.

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn bellach ar gau ar gyfer mynediad 23/24

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 120 pwynt tariff UCAS yn TAG Lefel A gyda gradd B neu uwch mewn Gwyddoniaeth Fiolegol neu Addysg Gorfforol neu gyfatebol.

Bydd cymwysterau cyfwerth a Lefel A'n cael eu cymryd i ystyriaeth, gan gynnwys er enghraifft 120 pwynt tariff UCAS o Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch neu BTEC lefel 3 (Astudiaethau Gwyddoniaeth neu Iechyd).

Byddwn yn disgwyl i ymgeiswyr fel arfer cael lleiafswm o 5 TGAU (A*-C, neu 9-4) i gynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth Fiolegol a Saesneg/Cymraeg.

Ystyrir ceisiadau yn unigol ac yn ôl eu teilyngdod, fodd bynnag, mae’n rhaid bod gennych:

 • Astudiaethau Lefel A ddiweddar (yn ystod y 5 mlynedd diwethaf) neu gyfatebol (BTEC, Cwrs Mynediad mewn pwnc perthnasol)
 • Os ydych newydd adael yr ysgol mae gofyn bod gennych o leiaf 120 pwynt tariff UCAS. Bydd cymwysterau had ydynt yn cario pwyntiau UCAS yn cael eu cymryd i ystyriaeth ar gyfer ymgeiswyr aeddfed
 • Profiad o ystod o leoliadau iechyd/gofal cymdeithasol/trydydd sector naill ai'n wirfoddol neu'n gyflogedig
 • Wedi mynychu diwrnod agored Prifysgol Glyndŵr Wrecsam neu sesiwn flasu Ffisiotherapi Glyndŵr

Mae pob cynnig am le ar y radd hon a wneir yn dilyn cyfweliad yn amodol ar gwblhau cliriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG). Yn ogystal mae cael eich derbyn i'r cwrs yn amodol ar Gliriad Iechyd Galwedigaethol.

Addysgu ac Asesu

Maer cwrs Ffisiotherapi yn gwrs llawn amser (angen 5 diwrnod yr wythnos ar gyfer cyfuniad o ddysgu annibynnol a sesiynau dan arweiniad darlithwyr) a disgwylir i fyfyrwyr fynychu pob sesiwn a chwblhaur holl waith paratoi cyn ac ar ôl sesiynau a gwneud gwaith astudio hunangyfeiriedig. Mae hyn yn golygu y gall myfyrwyr fanteisio gymaint â phosibl ar yr addysgu wyneb yn wyneb. 

Maer asesu yn amrywiol ac fe gaiff ei wneud ar ffurf gwaith academaidd ysgrifenedig, arholiadau clinigol ymarferol strwythuredig a gwrthrychol (OSCE), pasio/methu yr elfen lleoliad a VIVA (sef arholiadau llafar).

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau.

Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Mae Prifysgol Wrecsam yn defnyddior Fframwaith Dysgu Gweithredol (ALF) syn golygu bod myfyrwyr yn gallu mynd at y dysgu a’r addysgu yn fwy hyblyg ar adegau syn gyfleus iddyn nhw.

Sesiynau Ymarferol

Mae sesiynau ymarferol yn rhan bwysig o addysgu a dysgu ffisiotherapyddion, wrth ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol er mwyn gwneud y swydd gan roi theori ar waith.

Bydd myfyrwyr fel arfer yn gweithio fesul dau ac yn cael eu hannog i weithio gyda myfyrwyr gwahanol yn ystod y tair blynedd fel y gellir gweithredu’r sgiliau a gwybodaeth ar gyrff a rhywiau gwahanol.

Bydd myfyrwyr yn cymryd eu tro i fod yn ffisiotherapydd a chleient, bydd yn rhaid i’r myfyriwr sydd yn cymryd rhan y cleient gwisgo trowsus byr/dillad isaf fel bod y myfyriwr arall yn gallu gweld, teimlo a symud corf y cleient a defnyddio nifer o dechnegau ffisiotherapi asesu a triniaeth. 

Disgwylir i fyfyrwyr rhoi adborth i’w gilydd yn ystod sesiynau ymarferol.Bydd yn rhaid dilyn proses caniatâd i’r sesiynau ymarfer ar ddechrau’r cwrs phob blwyddyn wedyn.

Mae proffesiynoldeb ym mhob agwedd o’r cwrs yn bwysig eithriadol a bydd myfyrwyr yn dysgu beth yw bod yn weithiwr proffesiynol yn gynnar yn y rhaglen.

Mae proffesiynoldeb mewn sesiynau ymarferol yn hanfodol gan fod yr amgylchedd clinigol yn cael ei dyblygu, ac felly mi fydd yn rhaid glynu wrth reolau iechyd a diogelwch a rheoli heintiau.Disgwylir i fyfyrwyr dilyn polisi gwisg, er enghraifft clymu eu gwallt i fyny, peidio gorchuddio’r breichiau o dan y penelinoedd a gwisgo gwisg ymarferol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd graddedigion yn gymwys i wneud cais am gofrestriad cychwynnol gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac am aelodaeth lawn Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi.

Bydd graddedigion yn dod o hyd i gyflogaeth yn y GIC, gwasanaethau cymdeithasol a'r trydydd sector ac yn cael cyfle i archwilio cyflogaeth yn y sector breifat, chwaraeon a thramor.

Cymhwystra i weithio fel Ffisiotherapydd

Wrth gwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn ddilys i ymgeisio am fynediad i Gofrestr y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal. Mae’n ofyniad cyfreithiol bod pawb sydd eisiau ymarfer o dan deitl a gwarchodir gan Orchymyn Iechyd a Gwaith Cymdeithasol 2001  ar gofrestr yr HCPC. Am fwy o wybodaeth, gweler gwefan yr HCPC ar www.hcpc-uk.org.

Byddwch hefyd yn ddilys i ymgeisio i fod yn aelod llawn o’r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP). Ni fydd myfyrwyr sydd heb gwblhau’r rhaglen neu wedi gadael gydag aegrotat yn gynnwys i wneud cais am gofrestriad HCPC a ni allent ymarfer fel ffisiotherapydd. 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu israddedig Prifysgol Wrecsam ar gyfer 2022/23 ar gyfer cwrs llawn amser yw £9000 y flwyddyn.

Gellir cymryd dau lwybr o ran cyllid, hunan-gyllido neu Gynllun Bwrsari GIG Cymru.

Hunan-Ariannu

Bydd y brifysgol yn talu am:

 • Eich gwisgoedd clinigol ac ymarferol
 • DBS

Gellid mynd i gostau yn ystod y rhaglen, megis teithio i ac o leoliadau a llety. Gall myfyrwyr cael eu lleoli ar draws Ngogledd Cymru neu yng ngogledd Powys, yn ogystal â Chaer a Chroesoswallt. Efallai bydd yn rhaid i rai myfyrwyr teithio neu aros mewn llety yn ystod y lleoliad (3-7 wythnos), yn ddibynnol ar amseroedd teithio ac amgylchiadau personol

Cynllun Bwrsari GIG Cymru

Os ydych yn cytuno i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eich astudiaethau, byddwch yn gynnwys ar gyfer Bwrsari GIG Cymru,

 • Telir eich ffioedd dysgu
 • Byddwch yn derbyn cymhorthdal blynyddol o £1,000.
 • Gallwch ymgeisio am fwrsari ar sail prawf modd (yn ddibynnol ar incwm teulu)
 • Cymorth gofal plant, lwfans myfyriwr anabl, lwfans personol dibynnol, lwfans dysgu rhieniol (yn amodol ar gymhwystra)
 • Benthyciad myfyriwr llai
 • Telir costau llety ymlaen llaw
 • Gwisgoedd clinigol ac ymarfer gan y Brifysgol
 • Bydd y Brifysgol yn talu am wiriad DBS

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ail-ddilysu

Fel rhan o’i phroses barhaus o sicrhau a gwella ansawdd, mae’r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. Pob yn bum mlynedd mae angen cynnal adolygiad cyfnodol o’r holl raglenni cyfredol, ac mae’n bosib y bydd newidiadau sylweddol yn cael eu gwneud i raglenni yn ystod y broses o ail-ddilysu.

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn ‘amodol ar ail-ddilysu’ yn cael eu cymeradwyo gan y broses ddilysu; fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os na fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y bwriad, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Wrecsam neu gyda darparwr arall.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.