A group sitting outside a wrexham cafe

Manylion cwrs

Côd UCAS

2C3B

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser) 6 BL (rhan-amser)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Pynciau arloesol

sy'n archwilio atebion newydd i broblemau sy'n dod i'r amlwg.

Lles

sydd wrth wraidd y rhaglen hon.

Anolbwyntio ar Gyflogadwyedd

gyda Dysgu Seiliedig ar Waith i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd Iechyd Meddwl a Lles hon yn addas ar gyfer unigolion sydd â diddordeb mewn hyrwyddo hapusrwydd a lles cyffredinol unigolion a chymunedau. Lles sydd wrth wraidd y rhaglen hon, a byddwch yn canolbwyntio ar hyn yn hytrach nag ar salwch.

Byddwch yn:  

 • Datblygu dealltwriaeth dda o iechyd, iechyd meddwl a lles unigolion a chymunedau. 
 • Byddwch yn astudio'r ffactorau cymdeithasol sy'n effeithio ar iechyd meddwl a lles a gwreiddiau anghydraddoldeb. 
 • Astudio cwrs sy'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd am weithio ym maes iechyd meddwl a lles, neu sydd eisoes yn gweithio yn yr ardal ond sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth er mwyn sicrhau bod eu hymarfer yn gyfredol ac yn seiliedig ar dystiolaeth.  
 • Cymryd rhan mewn 180 awr o ddysgu yn y gwaith y gallwch ei deilwra i'ch ardal(au) eich hun o ddiddordeb. 
 • Cael y Cyfle i ehangu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth yn ôl eich maes diddordeb penodol. 
 • Rhan o radd sydd â chysylltiadau cryf â chyflogwyr lleol .
 • Profi fodiwlau datblygiad personol a phroffesiynol sy'n eich helpu i ddatblygu CV llawn a sgiliau allweddol ar gyfer cyflogadwyedd.
 • Cael cynnig cynllun mentor cyfoed, sy'n darparu cefnogaeth gan fyfyrwyr eraill ac i fyfyrwyr eraill.
 • Dysgu am, a chynnal, eich ymchwil eich hun.
 • Cwblhau Dysgu Seiliedig ar Waith yn ail a thrydedd flwyddyn eich gradd, mewn lleoliad sydd o ddiddordeb i chi, ac a fydd yn eich galluogi i gymhwyso eich gwybodaeth ac ennill profiad gwerthfawr yn y maes.


Mae BSc (Anrh) Iechyd Meddwl a Lles (gyda blwyddyn sylfaen) ar gael i fyfyrwyr nad ydynt efallai'n bodloni'r meini prawf ar gyfer mynediad i'r llwybr 3 blynedd. Mae'r flwyddyn sylfaen yn cyflwyno i sgiliau astudio allweddol myfyrwyr a gwybodaeth sylfaenol sy'n hanfodol er mwyn cwblhau gradd yn llwyddiannus 


Sylwch, dim ond fel opsiwn llawn amser y gellir astudio'r flwyddyn sylfaen. 

Prif nodweddion y cwrs

 • Cwrs unigryw sy'n canolbwyntio ar lesiant yn hytrach nag ar salwch Dull integredig o ymdrin â'r maes pwnc sy'n tynnu o wahanol ddisgyblaethau i'ch arfogi ag ystod eang o wybodaeth a sgiliau sy'n berthnasol i dirwedd gyflogaeth ddeinamig.
 • Byddwch yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd allweddol y byddwch yn eu cymhwyso yn ystod eich Dysgu Seiliedig ar Waith, gan eich galluogi i ennill profiad gwerthfawr mewn maes o'ch dewis.
 • Dull unigryw, integredig o'r maes pwnc sy'n tynnu o wahanol ddisgyblaethau i'ch arfogi ag ystod eang o wybodaeth a sgiliau sy'n berthnasol i dirwedd cyflogaeth ddeinamig
 • Cyfleoedd i ehangu a theilwra eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth yn ôl eich maes diddordeb penodol, a chymhwyso hyn yn ystod eich dysgu yn y gwaith.
 • Dulliau creadigol, cefnogol a rhyngweithiol o ddysgu
 • Cyflwynir gan academyddion o amrywiaeth o gefndiroedd, sy'n golygu y byddwch yn rhan o gymuned amrywiol o ymarfer. 
 • Cyfleoedd i gymryd rhan mewn digwyddiadau perthnasol ychwanegol a gwirfoddoli o fewn y Brifysgol ehangach, gan roi portffolio llawn o brofiad i chi ar ôl graddio.  

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4) 

MODIWLAU

 • Sgiliau Astudio a Datblygiad Personol (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau allweddol ar gyfer dysgu mewn Addysg Uwch a gweithio mewn lleoliadau iechyd, iechyd meddwl a lles, yn ogystal â'u cefnogi i osod nodau ar gyfer datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol. 
 • Iechyd y Genedl: Cyflwr Chwarae (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i 'gyflwr' iechyd pobl mewn cyd-destunau lleol a chenedlaethol, gan nodi problemau iechyd corfforol a meddyliol cyffredin a'u ffactorau risg, yn ogystal â'r sectorau y cânt eu trin ynddynt fel arfer. 
 • Iechyd, Lles a'r Corff (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o weithrediad y corff, gan gynnwys ymddygiadau iechyd allweddol sy'n helpu i gynnal ffisioleg arferol, ac arwyddion a symptomau problemau iechyd corfforol a meddyliol cyffredin. 
 • Anghydraddoldebau Iechyd a Chyfiawnder Cymdeithasol (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i gydnabod anghydraddoldebau iechyd, iechyd meddwl a lles a deall eu rôl bersonol wrth gyfrannu at yr agenda cyfiawnder cymdeithasol. 
 • Cysyniadau Allweddol mewn Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi sylfaen i fyfyrwyr mewn cysyniadau damcaniaethol allweddol sydd eu hangen i astudio iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles, gan eu hannog i gwestiynu rhagdybiaethau cyffredin a datblygu dealltwriaeth fwy real o gysyniadau a materion. 

 

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5) 

MODIWLAU 

Cyfraith a Pholisi Iechyd Meddwl (Craidd): Nod y modiwl hwn yw hwyluso gwerthfawrogiad beirniadol o bolisi cymdeithasol a chyfraith iechyd meddwl fel y mae'n berthnasol i ymarfer, gan ystyried y potensial ar gyfer anghydbwysedd pŵer a cyfyng-gyngor moesegol/cyfreithiol. 

Iechyd Meddwl a'r Corff (Craidd): Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r berthynas rhwng iechyd corfforol, ffactorau ffordd o fyw ac iechyd meddwl a lles. Rhoddir ystyriaeth i gyd-ddibyniaeth llawer o broblemau iechyd corfforol a meddyliol a rôl y model meddygol wrth drin salwch meddwl. 

 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol (Craidd): Drwy sesiynau a addysgir a Dysgu Seiliedig ar Waith, bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i barhau i ddatblygu eu sgiliau personol, academaidd a phroffesiynol ac archwilio materion cyfoes yn y gweithle megis gwydnwch emosiynol, ac arfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n seiliedig ar dystiolaeth. 
 • Cwrs Ymddygiad Iechyd ar draws y Bywyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o fodelau a damcaniaethau sy'n esbonio datblygiad ac ymddygiad dynol ar draws y cwrs bywyd, ac yn trafod eu cymhwyso i iechyd, iechyd meddwl ac ymddygiad sy'n gysylltiedig â lles. 
 • Paratoi ar gyfer Ymchwil Byd Go Iawn mewn Iechyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o natur ymchwil, ei werth a'i le ym maes iechyd, meddyliol a lles, a'r broses ymchwil. 
 • Strategaethau ar gyfer Gwella a Hybu Iechyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o strategaethau sefydledig ar gyfer hyrwyddo a gwella iechyd, iechyd meddwl a lles, megis rhagnodi cymdeithasol, addysg iechyd a 'dull lleoliadau', yn ogystal â'u cymhwyso o fewn poblogaethau penodol. 

 

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6) 

MODIWLAU 

 • Iechyd Meddwl - Safbwyntiau Diwylliannol a Chymdeithasol (Craidd): Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn datblygu gwerthfawrogiad beirniadol o sut mae iechyd meddwl a salwch meddwl yn cael eu cysyniadu o fewn fframweithiau diwylliannol a chymdeithasol 
 • Dulliau a Damcaniaethau ar gyfer Ymarfer Iechyd Meddwl Cyfoes (Craidd): Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth am ddulliau a damcaniaethau sy'n sail i ymarfer iechyd meddwl cyfoes a sut y cânt eu cymhwyso mewn lleoliadau byd go iawn i hyrwyddo lles meddyliol cadarnhaol. 
 • Sgiliau a Lleoliadau ar gyfer Ymarfer Iechyd Meddwl Cyfoes (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o ddulliau therapiwtig cyfoes mewn ymarfer iechyd meddwl. Bydd yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o arferion cyfoes, gan gynnwys sgiliau allweddol ar gyfer gweithio gydag unigolion a grwpiau, a modelau newydd o ddarpariaeth gofal iechyd meddwl. 
 • Datblygu Ymarfer a Pharatoi ar gyfer Cyflogaeth (Craidd): Drwy sesiynau a addysgir a Dysgu Seiliedig ar Waith, bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol a chymhwysol o sgiliau a phriodoleddau allweddol ar gyfer ymarfer proffesiynol, yn ogystal â myfyrio ar sgiliau academaidd a'u gwella gan gynnwys dysgu annibynnol ac annibynnol. 
 • Gwneud Ymchwil Byd Go Iawn mewn Iechyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â phrosiect ymchwil mewn maes o ddiddordeb personol sy'n gysylltiedig ag iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl neu les. 

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofyniad cyffredinol i dderbyn y radd yw 80-112 pwynt UCAS ar lefel Safon Uwch neu gyfatebol – mae hyn yn cynnwys cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch perthnasol. Dylai ymgeiswyr allu dangos yr aeddfedrwydd emosiynol a seicolegol i weithio gyda phobl sy'n agored i niwed a'r gwydnwch sydd ei angen i ymdopi â'r gofynion yn y sector hwn... 

Ar gyfer myfyrwyr heb y cymwysterau mynediad safonol, efallai y bydd modd dilyn y cwrs hwn os oes gennych fywyd neu brofiad gwaith ychwanegol a gall ddangos y gallu i ymgysylltu â heriau academaidd y rhaglen. Gellir gwahodd ymgeiswyr heb ofynion mynediad safonol i gyfweliad. 

 
Nid oes angen DBS ar ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen, er y gallai fod angen DBS ar gyfer dysgu seiliedig ar waith yn unol â gofynion y sefydliad sy'n darparu. 

 

Addysgu ac Asesu

 • Byddwch yn cael eich addysgu gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu gweithredol, gan gynnwys trafodaethau, astudiaethau achos, darlithoedd, cwisiau a fforymau. 
 • Mae asesiadau ar y rhaglen hon yn amrywiol, sy'n eich galluogi i ddatblygu ac arddangos ystod o sgiliau. Maent yn cynnwys portffolios, sgyrsiau, traethodau, ysgrifennu myfyriol, cyflwyniadau, efelychiadau ac arholiad. 
 • Ar gyfer pob modiwl 20 credyd byddwch yn derbyn 36 o oriau dysgu ac addysgu gweithredol yn ystod blwyddyn un (lefel pedwar), a 30 awr ym mlwyddyn dau (lefel pump) a 24 ar lefel 6. Bydd disgwyl i chi hefyd gwblhau astudiaeth annibynnol gan gynnwys darllen allweddol 
 • Os bydd myfyrwyr yn cwblhau blwyddyn sylfaen (Blwyddyn 0/lefel tri) byddant yn derbyn 40 awr o oriau dysgu ac addysgu gweithredol fesul modiwl 20 credyd 
DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael. 

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig ar bob modiwl, gan ei fod yn gallu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pynciol penodol a’u sgiliau allweddol. Caiff dysgu annibynnol ei hyrwyddo drwy’r adborth a roddir i fyfyrwyr, sydd ar gael ar sawl ffurf gan gynnwys trafodaethau grŵp bach ac un i un.

O ran anghenion penodol, gall gwasanaethau cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen gwneud addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyrwyr oherwydd anabledd, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol cydnabyddedig.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'r rhagolygon gyrfa yn cynnwys: 

 • Hyfforddai Ymarferydd Lles Seicolegol 
 • Eiriolwr Iechyd Meddwl 
 • Gweithiwr Adfer 
 • Cydgysylltydd Lles 
 • Swyddog Llesiant/Cynghorydd 
 • Gweithiwr Rhagnodwr/Cyswllt Cymdeithasol 
 • Ymarferydd Gwella Iechyd 
 • Gweithiwr Prosiect Elusen/Trydydd Sector 
 • Cydlynydd Iechyd Meddwl 
 • Swyddog Lles Gofalwyr 
 • Addysgwr/Hwylusydd Iechyd Meddwl 
   

Gall graddedigion hefyd astudio ymhellach, gan gynnwys: 

Mae sgiliau cyflogadwyedd yn greiddiol i'r rhaglen hon, gan gynnwys: 

 • Modiwlau Datblygiad Personol a Phroffesiynol ar bob lefel astudio 
 • Dysgu yn y Gwaith ar Lefel 5 a Lefel 6, y mae myfyrwyr yn eu teilwra i'w meysydd diddordeb eu hunain 
 • Sgiliau cyflogadwyedd penodol ar Lefel 6, gan gynnwys CV ac ysgrifennu cymwysiadau, a ffug gyfweliad yn seiliedig ar swyddi'r byd go iawn 
 • Cysylltiadau cyflogadwyedd clir â phob modiwl, gan gynnwys sgiliau ar gyfer ymarfer cyfoes ar Lefel 6 
 • Cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu am sefydlu eu Menter Gymdeithasol eu hunain 
 • Cysylltiadau cryf â chyflogwyr lleol, gyda siaradwyr gwadd rheolaidd o'r maes 

 
Mae'r dirwedd iechyd meddwl a lles yn newid yn gyflym, ac rydym yn falch o baratoi myfyrwyr gyda'r deinameg a'r creadigrwydd sydd eu hangen ar gyfer hyn. Mae graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio mewn ystod eang o yrfaoedd, gan gynnwys Rhagnodi Cymdeithasol, Gwaith Prosiect Elusen / Trydydd Sector, Gwaith Adferiad, Swyddi Ymarferydd Lles Seicolegol dan Hyfforddiant ac Eiriolaeth Iechyd Meddwl. Mae nifer o fyfyrwyr wedi sicrhau cyflogaeth gyda'u Darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith a hefyd wedi sefydlu eu Mentrau Cymdeithasol eu hunain, gan gynnwys Familiarisation Videos Ltd, sydd wedi ennill nifer o wobrwyon.

Mae gan y BSc Iechyd Meddwl a Lles hefyd gyfarfod rhwydwaith cyn-fyfyrwyr ddwywaith y flwyddyn, fel y gall myfyrwyr sydd wedi graddio ddod at ei gilydd a rhannu profiadau a chyfleoedd. 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
Students in a mental health lecture

Lechyd a LlesMhrifysgol Wrecsam