Manylion cwrs

Côd UCAS

DT22

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

3 BL (LLA)

Tariff UCAS

120

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Achredwyd

gan y British Dietetic Association (BDA).

Mynediad

i gyfleusterau labordy clinigol a gwyddoniaeth bwyd o'r radd flaenaf ar ein campws yn Wrecsam a lleoliadau partner eraill ar draws y rhanbarth.

Derbyn

Gwobr Lefel 2 FAA mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (QCF) fel rhan o'ch astudiaethau.

Pam dewis y cwrs hwn?

Ydych chi eisiau dysgu sut i atal, diagnosio a thrin problemau maethol fel dietegydd cofrestredig? Mae'r cwrs newydd a chyffrous hwn wedi'i achredu'n broffesiynol gan Gymdeithas Dieteteg Prydain (BDA) ac mae'n rhoi'r cyfle i chi ddatblygu eich gwybodaeth a'ch arbenigedd drwy weithio gyda phoblogaeth amrywiol ar draws amrywiaeth o leoliadau.

Mae'r cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y dietegwyr i chi:

 • Weithio gyda phobl, sefydliadau a chymunedau ar draws Gogledd Cymru i adnabod a datrys problemau maeth.
 • Hyrwyddo, cynnal ac adfer iechyd a lles.
 • Asesu a rheoli pobl sydd ag amrywiaeth o gyflyrau iechyd, anghenion dysgu ac arddulliau cyfathrebu.

Byddwch yn:

 • Cael eu dysgu gan staff medrus sy'n Dietitiaid cofrestredig gyda diddordebau clinigol arbenigol
 • Derbyn addysgu a dysgu academaidd ynghyd ag o leiaf 1000 awr o leoliad ymarfer dros y tair blynedd o astudio i gefnogi datblygiad personol a phroffesiynol.
 • Mynychu gweithdai ymarferol, datblygu sgiliau coginio a gweithio gyda thechnolegau bwyd yn ein cyfleusterau cegin/arlwyo newydd ar Gampws Wrecsam.
 • Darllenwch gyfleusterau newydd a gwyddoniaeth bwyd arbenigol iawn ar ein campws yn Wrecsam, canolfannau ymchwil lleol a labordai clinigol.
 • Cael profiad cymhwysol o ymarfer maeth a deietegol mewn amrywiaeth o leoliadau diwydiannol, masnachol a chlinigol ar draws Gogledd Cymru.
 • Gweithio gyda phlant ac oedolion yn ystod lleoliadau clinigol i ddarparu ymyriadau deietegol a therapïau maethol.
 • Dysgu i gymhwyso technolegau newydd ac arloesol yn y sectorau bwyd, maeth ac iechyd.
 • Mynediad at sesiynau addysgu ar y cyd gyda myfyrwyr eraill Proffesiwn Perthynol i Iechyd (AHP)
 • Datblygu sgiliau cyfathrebu a datrys problemau rhagorol.
 • Ar ôl cwblhau ein rhaglen gradd Maeth a Deieteg, gymwys i wneud cais am gofrestru cychwynnol gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac aelodaeth lawn gyda Chymdeithas Dieteteg Prydain (BDA). Mae ffioedd proffesiynol ar gyfer myfyrwyr a graddedigion yn cael eu hunan-ariannu.
HCPC logoBritish Dietetic Association (BDA) logo

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r cwrs yn cael ei gymeradwyo gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac fe'i achredwyd gan Gymdeithas Dieteteg Prydain (BDA).
 • Mae myfyrwyr yn derbyn Gwobr Lefel 2 FAA mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (QCF) fel rhan o'u hastudiaethau
 • Rydym yn defnyddio dull dysgu cyfunol sy'n cynnwys darpariaeth wyneb yn wyneb ac ar-lein fel rhan o Fframwaith Dysgu Actif y Brifysgol (ALF).
 • Y prif safle cyflenwi ar gyfer addysgu a dysgu academaidd yw ein campws yn Wrecsam, gyda sesiynau addysg ryng-broffesiynol (IPE) achlysurol yn cael eu cyflwyno o'n campws Llanelwy. Bydd lleoliadau ymarfer ar gael mewn safleoedd ledled gogledd Cymru.
 

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)  

Mae eleni yn darparu sylfaen yn asesiad sylfaenol claf ar draws ardaloedd craidd lle mae dietegwyr yn gweithio. Mae'n cynnwys cyflwyniad i fwyd a maeth, anatomeg, ffisioleg a biocemeg, cyfathrebu ac ymarfer proffesiynol. 

MODIWLAU

 • Cyflwyniad i Faeth – cewch eich cyflwyno i gysyniadau allweddol sy'n ymwneud â rôl maeth mewn iechyd a pherfformiad dynol.  
 • Anatomeg a Ffisioleg Ddynol – bydd y modiwl hwn yn datblygu dealltwriaeth o anatomeg a ffisioleg systemau cymhleth o fewn y corff, gan gynnwys swyddogaeth a a pherfformiad tra'n gorffwys ac yn ystod ymarfer corff a goblygiadau clinigol gwladwriaethau clefydau. 
 • Cyflwyniad i Eneteg, Imiwnoleg a Biocemeg - bydd y modiwl hwn yn cael ei ddysgu fel modiwl IPE ac yn eich galluogi i ddod yn fwy cyfarwydd â chydrannau cellog, biocemeg a llwybrau metabolig. 
 • Gwyddor Bwyd – byddwch yn datblygu gwybodaeth a sgiliau ymarferol ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg bwyd, gan dderbyn ardystiad ychwanegol ar gyfer Gwobr Lefel 2 FAA mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (CF). 
 • Lleoliad 1 – Bydd y lleoliad ymarfer rhagarweiniol cyntaf hwn o 100 awr yn datblygu eich sgiliau cymhwysol mewn gwahanol feysydd o faeth ac ymarfer dietetig a bydd yn cynnwys cyfuniad o weithgareddau efelychedig a dysgu drwy brofiad yn y byd go iawn. 

 

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)  

Mae flwyddyn yn adeiladu ar wybodaeth a dealltwriaeth yn Lefel 4 i symud tuag at reoli mewn meysydd craidd o faeth a dieteteg gan gynnwys cyflyrau cymhleth, ymchwil ac ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth. 

 • Datblygu Ymarfer Dietetig – mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y sgiliau allweddol a gyflwynwyd ar lefel 4, gan ganolbwyntio ar gymhwyso'r rhain i ystod ehangach o gyflyrau clinigol a meysydd cymhleth o ymarfer dietetig. 
 • Cellog a Histopatholeg – mae'r modiwl hwn yn cael ei ddysgu fel modiwl IPE ac mae'n canolbwyntio ar rôl cytoleg a histopatholeg wrth ddiagnosio a rheoli clefyd dynol. 
 • Poblogaeth a Maeth Iechyd Cyhoeddus – yn y modiwl hwn byddwch yn cael eich cefnogi i ddadansoddi rôl maeth yn y boblogaeth a pholisi iechyd cyhoeddus yn feirniadol. 
 • Bwyd, Maeth ac Ymddygiad – byddwch yn datblygu dealltwriaeth o sail bio-seicogymdeithasol ymddygiadau bwyta a dulliau o ymdrin ag ymyriadau seicolegol. 
 • Dulliau Ymchwil - bydd y modiwl hwn yn rhoi sgiliau hanfodol i chi o ran ffynhonnell ac i ddadansoddi ymchwil berthnasol yn feirniadol, gan ddatblygu dealltwriaeth o'r archwiliad a'r cylch ymchwil. 
 • Metaboledd – bydd y modiwl hwn yn adeiladu ar yr egwyddorion a gyflwynwyd ar lefel 4, gan ddatblygu ymwybyddiaeth feirniadol o reoleiddio metabolig ar y lefel gellog, ac mewn iechyd a chlefydau.  
 • Lleoliad 2 - Bydd yr ail leoliad ymarfer hwn o 400 awr yn cael ei dreulio mewn lleoliad clinigol a gefnogir gan ddietegwyr cofrestredig a bydd yn cynnwys dwy ran ar wahân: y rhan gyntaf (80 awr) a drefnwyd ar gyfer dechrau'r flwyddyn academaidd a'r ail ran (320 awr) yn digwydd yn ddiweddarach yn y flwyddyn academaidd. Bydd gweithgareddau efelychu clinigol ychwanegol hefyd yn rhan o'r modiwl hwn ac yn cael eu cyflwyno ar y campws drwy gydol y flwyddyn academaidd.  

 

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)   

Penllanw eleni yw project ymchwil traethawd hir ochr yn ochr â defnyddio gwybodaeth a sgiliau lefel uwch mewn lleoliad clinigol terfynol.  
   

MODIWLAU 
  

 • Arfer Dieteteg Uwch – nod y modiwl hwn yw adeiladu ar y wybodaeth a'r sgiliau a gaffaelwyd ar lefelau 4 a 5, gan eu cymhwyso i ystod lawn o gyflyrau clinigol.   
 • Meddygaeth Glinigol – yn y modiwl hwn, byddwch yn dod â'r wybodaeth am anatomeg, ffisioleg a biocemeg a gawsoch yn gynharach yn y rhaglen ynghyd a datblygu sylfaen drylwyr yn agweddau craidd meddygaeth glinigol 
 • Project Ymchwil Clinigol – bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn ymchwil sylfaenol mewn pwnc sy'n berthnasol i broffesiwn maeth a dieteteg, gan gymhwyso sgiliau ymchwil allweddol o lefel 5.  
 • Lleoliad 3 – yn y lleoliad ymarfer terfynol hwn, byddwch yn atgyfnerthu eich dysgu a'ch datblygiad mewn lleoliad clinigol gyda chefnogaeth ac arweiniad gan ddietegwyr cofrestredig, gan gyrraedd pwynt o hyfedredd sydd ei angen i gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). 

 

 Mae pob modiwl yn graidd oni nodir yn wahanol.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Gofynion academaidd y cwrs yw 120 pwynt tariff UCAS ar TAG Safon Uwch mewn Gwyddoniaeth Biolegol a Chemeg (neu un o'r rhain ynghyd â Seicoleg) o leiaf radd C.     

Bydd cymwysterau sy'n cyfateb i Safon Uwch yn cael eu hystyried, gan gynnwys (er enghraifft) 120 pwynt tariff UCAS o fynediad i Ddiploma Addysg Uwch neu Lefel 3 BTEC (Gwyddoniaeth neu Astudiaethau Iechyd).  
   
Fel arfer, byddwn hefyd yn disgwyl i ymgeiswyr gael y canlynol:  
 
Wedi llwyddo i ennill o leiaf 5 pas TGAU (A*-C, neu 9-4) i gynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth Biolegol a Cymraeg/Saesneg (Iaith Gyntaf).  
Cipolwg ar rôl dietegydd mewn amrywiaeth o leoliadau.    
Ymgysylltu â'r brifysgol, trwy fynychu diwrnod agored neu gyfle arall.   
   
Amlinellir gofynion mynediad rhyngwladol yng Nghanolfan Wybodaeth Genedlaethol y DU ar gyfer cymwysterau a sgiliau byd-eang sy'n cyfateb i gymhwyster mynediad perthnasol y DU. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalennau derbyn.   
   
Yn ogystal â'r gofynion mynediad academaidd, rhaid i bob ymgeisydd nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg neu'n Gymraeg ddangos hyfedredd Saesneg sy'n cyfateb i lefel 7 y System Brofi Saesneg Ryngwladol (dim elfen o dan 6.5).     
   
Ystyrir pob cais yn unigol ac yn ôl teilyngdod. Bydd myfyrwyr sy'n cyflawni llai na'r safon 120 o bwyntiau tariff UCAS yn cael adolygu eu ceisiadau gan ystyried dysgu, profiad ac ymgysylltu blaenorol â chyrff a sefydliadau perthnasol yn unol ag athroniaeth ehangu cyfranogiad y brifysgol.   
   
Bydd yr holl gynigion ôl-gyfweliad o le ar y radd hon yn amodol ar wireb Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd boddhaol (DBS). Yn ogystal, mae unrhyw dderbyniad i'r cwrs yn destun Clirio Iechyd Galwedigaethol.  
  

Addysgu ac Asesu

Cwrs llawn amser yw'r radd Maeth a Deieteg (5 diwrnod yr wythnos sydd ei angen ar gyfer cyfuniad o sesiynau dysgu annibynnol a sesiynau dan arweiniad darlithydd), a disgwylir i chi fynychu'r holl sesiynau ac i gwblhau'r holl waith paratoi cyn ac ôl-sesiynol ac astudiaeth hunangyfeiriedig. Mae hyn yn caniatáu ichi gael y gwerth mwyaf posibl o addysgu wyneb yn wyneb.   
   
Mae'r asesiad yn amrywiol a gall gynnwys gwaith academaidd ysgrifenedig, arholiadau, cyflwyniadau geiriol, arholiadau clinigol strwythuredig ymarferol (OSCE) a phasio/methu lleoliad.   
   
Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu potensial academaidd i wneud y mwyaf o'u potensial academaidd.  
   
Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd wedi'u neilltuo i helpu i ddelio ag ymarferoldeb gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran Cymorth i Fyfyrwyr ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.  
   
O ran anghenion penodol, gall tîm cynhwysiant y brifysgol ddarparu arweiniad a chefnogaeth briodol pe bai angen gwneud unrhyw fyfyrwyr addasiadau rhesymol oherwydd anabledd cydnabyddedig, cyflwr meddygol, neu wahaniaeth dysgu penodol.  
   
Mae Prifysgol Wrecsam yn defnyddio'r Fframwaith Dysgu Egnïol (ALF) sy'n caniatáu i fyfyrwyr gael mynediad at ddysgu ac addysgu'n fwy hyblyg ar adegau sy'n gyfleus iddynt.   
    
Sesiynau a Lleoliadau Ymarferol  
   
Mae sesiynau ymarferol, gweithgareddau efelychu a lleoliadau yn rhan bwysig o'r addysgu a dysgu ar gyfer dietegwyr ac yn datblygu sgiliau sut i wneud y gwaith drwy roi'r ddamcaniaeth ar waith.  
   
Bydd gofyn i chi weithio'n annibynnol, mewn parau neu mewn grwpiau a bydd gofyn i chi weithio gyda gwahanol fyfyrwyr, yn eich carfan eich hun yn ogystal â myfyrwyr o raglenni eraill, drwy gydol y tair blynedd i gefnogi datblygiad personol a phroffesiynol a dysgu rhyngbroffesiynol.  
 
Mae proffesiynoldeb ym mhob agwedd ar y cwrs yn hynod o bwysig a byddwch yn dysgu am yr hyn yw bod yn weithiwr proffesiynol yn gynnar yn y dysgu a'r addysgu.  
   
Mae proffesiynoldeb yn ystod sesiynau ymarferol ac efelychiadau yn ganolog gan fod yr amgylchedd clinigol yn cael ei efelychu. Bydd disgwyl i chi gadw at bolisi gwisgoedd (er enghraifft: gwisgwch eich gwallt i fyny, byddwch yn foel o dan y penelinoedd a gwisgo'ch gwisgoedd ymarferol) a gweithdrefnau rheoli iechyd a diogelwch/heintiau wrth baratoi ar gyfer eich lleoliadau ymarfer yn y byd go iawn.    

Rhagolygon gyrfaol

Cymhwysedd i Ymarfer fel Dietegydd   
   
Ar ôl cwblhau'r rhaglen radd Maeth a Dieteteg yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys i wneud cais i gael mynediad i gofrestr y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Mae'n ofyniad cyfreithiol bod unrhyw un sy'n dymuno ymarfer gan ddefnyddio teitl a ddiogelir gan Orchymyn Proffesiynau Iechyd a Gwaith Cymdeithasol 2001 ar Gofrestr HCPC, am fwy o wybodaeth, gweler gwefan HCPC yn www.hcpc-uk.org.  
   
Ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch hefyd yn gymwys i wneud cais am aelodaeth lawn o'r Gymdeithas Dieteteg Brydeinig (BDA).  
 
Nid oes gan fyfyrwyr nad ydynt yn cwblhau'r rhaglen gymeradwy nac allanfa ag unrhyw aegrotat gymhwysedd i wneud cais i'r gofrestr HCPC ac ni all ymarfer fel Dietegydd.  

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Llefydd sydd ar gael i astudio BSc (Anrhydedd) Maetheg a Deieteg ym Mhrifysgol Wrecsam yn cael eu comisiynu gan AaGIC drwy Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru.    
  

Os ydych yn cytuno i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eich astudiaethau, mae gennych hawl i dderbyn Bwrsariaeth GIG Cymru. Mae hyn yn golygu:  
 

 • Mae eich ffioedd dysgu yn cael eu talu.  
 • Byddwch yn cael taliad grant blynyddol o £1,000.  
 • Gallwch wneud cais am fwrsariaeth sy'n seiliedig ar brawf modd (yn ddibynnol ar incwm aelwydydd). 
 • Cymorth gofal plant, lwfans myfyriwr anabl, lwfans dibynnol, lwfans dysgu rhieni (mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol). 
 • Llai o fenthyciad myfyrwyr (mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol). 
 • Costau llety lleoliad wedi'u talu o flaen llaw.  
 • Gwisgoedd clinigol ac ymarferol sy'n cael eu talu gan y brifysgol.  
 • DBS y talwyd amdano gan y brifysgol.  
    

Mae mwy o wybodaeth am Fwrsariaeth GIG HEIW ar gael yma.   

Nid yw cyfleoedd i fyfyrwyr hunan-gyllidol ar gael ar hyn o bryd, ond maent yn cael eu hadolygu.  

Manyleb y rhaglen

Gallwch weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam. 

 

*Achrediad Dros Dro

Dyfarnwyd achrediad dros dro ar gyfer 3 blynedd gyntaf y rhaglen. Bydd hyn yn cael ei fonitro'n flynyddol. Ar ôl i'r garfan gyntaf o fyfyrwyr raddio, yna gellir cael cymeradwyaeth lawn am weddill y cyfnod a ddilyswyd. (Dyddiad adolygu: Gorffennaf 2025).