A student in our engineering labs using the equipment

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

2 BL (rhan-amser)

Tariff UCAS

48-72

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Cysylltiadau cryf

gyda'r diwydiant a busnesau lleol

Mae myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr

yn gweithio i gwmnïau sy’n adnabyddus l

 

Mae’r ffocws ar ddiwydiant a chyd-destun

y cwricwlwm yw’r gweithle

 

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs FdEng Peirianneg Ddiwydiannol wedi’i gynllunio ar gyfer pobl sy’n gweithio ym maes peirianneg, gan gael ei gynnal yn rhan-amser i gyd-fynd â gwaith cyflogedig. Mae wedi ei ddatblygu gyda chyflogwyr o amrywiaeth o ddiwydiannau ac yn cynnwys nifer o fodiwlau seiliedig ar waith.

Byddwch yn:

 • Gweithio gyda thechnoleg safon diwydiant.
 • Arbenigo mewn un o dri llwybr: ‘Gweithgynhyrchu a Chynhyrchu’, ‘Mecanyddol’ neu ‘Trydanol ac Awtomatiaeth’.
 • Mwynhau dysgu sy’n ysgogol, yn rhyngweithiol ac yn heriol.
 • Ennill dealltwriaeth o dechnolegau newydd a rhai sy’n datblygu, yn ogystal â sylfaen gadarn mewn theori.
 • Astudio cwrs ble mae 97% o raddedigion mewn gwaith taledig neu’n astudio 15 mis ar ôl graddio* *dadansoddiad Prisysgol Wrecsam o ddata heb ei gyhoeddi.

Byddwch yn ennill gradd sylfaen mewn dim ond dwy flynedd. Mae yna opsiwn i wneud cwrs blwyddyn ategol (lefel 6) i ennill BEng (Anrh) mewn Peirianneg Ddiwydiannol. Mae hyn yn golygu y bydd y gost gyffredinol yn llai ac y byddwch yn graddio gyda gradd anrhydedd lawn mewn dim ond tair blynedd (mae’r cwrs atodol lefel 6 yn amodol ar gwrdd â gofynion mynediad).

 

Peirianneg ym Mhrifysgol Wrecsam

Meddwl am yrfa mewn Peirianneg? Clywch gan ddarlithwyr a myfyrwyr am ein graddau Peirianneg ym Mhrifysgol Wrecsam.

Prif nodweddion y cwrs

 • Byddwch yn cael eich addysgu gan dîm dysgu penodol, ac mae gan lawer ohonynt gefndir diwydiannol.
 • Astudio’n hyblyg wrth gael eich rhydau am ddiwrnod o’r gwaith i gyd-fynd â’ch cyflogaeth (gwiriwch yr argaeledd).
 • Mae 97% o raddedigion y cwrs hwn mewn gwaith taledig neu'n astudio* *arolygwyd graddedigion 15 mis ar ôl graddio, dadansoddiad Prifysgol Wrecsam o ddata heb ei gyhoeddi.
 • Rhaglen dan arweiniad diwydiant, wedi'i chynllunio i uwchsgilio staff yn yr ardal leol.
 

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN  1 (LEFEL 4)

MODIWLAU CRAIDD

 • Technegau Peirianneg Ddadansoddol
 • Hanfodion Peirianneg Drydanol ac Electronig
 • Ymchwiliad a Hyfforddiant seiliedig ar waith*
 • Dylunio a CAD
 • Rheoli Peirianneg

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU CRAIDD

 • Prosiect Diwydiannol
 • Technegau Rheoli Dadansoddol*
 • Gweithgynhyrchu Modern a Diwydiant 4.0

Mecanyddol

 • Peirianneg gyda Chymorth Cyfrifiadur
 • Dylunio Systemau Mecanyddol
 • Peirianneg Deunyddiau

Trydanol ac Awtomatiaeth

 • Dosbarthu Pŵer a Dylunio Systemau
 • Awtomatiaeth Ddiwydiannol a Rheolwyr Rhesymeg Rhaglenadwy (PLC)
 • Offeryniaeth a Monitro Cyflwr

Gweithgynhyrchu a Chynhyrchu  

 • Awtomatiaeth Ddiwydiannol a Rheolwyr Rhesymeg Rhaglenadwy (PLC)
 • Cymhwyso Mecatronig a Systemau Gweithgynhyrchu 
 • Peirianneg Deunyddiau

*modiwlau seiliedig ar waith 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ein gofynion cyffredinol yw 48-72 pwynt tariff UCAS, ond ystyrir pob cais yn unigol ac fe wnawn ni ystyried profiad gwaith, hyfforddiant/cymwysterau galwedigaethol, yn ogystal â chymhelliant a’r potensial i lwyddo.

Bydd cymhwyster academaidd mewn peirianneg ar Lefel 3 e.e. BTEC Diploma Cenedlaethol Estynedig PPP yn rhoi 48 pwynt tariff UCAS. Gall HNC mewn maes perthnasol eich galluogi i ymuno ag 2il flwyddyn y cwrs drwy Gydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol (RPL) neu Gydnabyddiaeth o Ddysgu Drwy Brofiad Blaenorol (RPEL).

A wnewch chi nodi ar eich ffurflen gais eich llwybr dewisol ar ôl Peirianneg Ddiwydiannol ar gyfer maes teitl y Cwrs, e.e. FdEng Peirianneg Ddiwydiannol (Mecanyddol).

Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi eu cyflogi mewn rôl/swydd briodol mewn diwydiant. Bydd cyngor a chanllaw i ymgeiswyr ynglŷn â’u profiad priodol a’u cefndir diwydiannol yn cael ei gynnig gan y tiwtor derbyn. Bydd profiad personol yn cael ei ystyried hyd yn oed os nad oes gan yr ymgeisydd unrhyw gymwysterau addysg ffurfiol.

 

Addysgu ac Asesu

Bydd y radd Sylfaen hon nid yn unig yn canolbwyntio ar yr agweddau damcaniaethol traddodiadol hynny sy’n gysylltiedig â pheirianneg, ond hefyd yn rhoi sylw i dechnolegau newydd a’r rhai sy’n datblygu ac sydd yn hanfodol i gynnal effeithlonrwydd mewn marchnad fyd-eang gystadleuol. Byddwch yn cymryd rhan mewn gwaith labordy ymarferol a dysgu seiliedig ar waith yn eich gweithle. Mae arddangosiadau tiwtorial a gwaith ymarferol a asesir hefyd yn rhan o’r cwrs.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae’r dulliau addysgu yn cynnwys modiwlau sgiliau craidd mewn gweithdai, darlithoedd gan ymarferwyr, seminarau dan arweiniad myfyrwyr ac ymchwil dan arweiniad. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig ar bob modiwl, gan ei fod yn gallu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pynciol penodol a’u sgiliau allweddol. Caiff dysgu annibynnol ei hyrwyddo drwy’r adborth a roddir i fyfyrwyr, sydd ar gael ar sawl ffurf gan gynnwys trafodaethau grŵp bach ac un i un.

O ran anghenion penodol, gall gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen gwneud addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyrwyr oherwydd anabledd, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol cydnabyddedig.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd y cwrs yn datblygu eich sgiliau deallusol ac ymarferol i gwrdd â’r anghenion i’r dyfodol mewn amgylchedd technoleg a busnes sydd yn prysur newid. Yn ogystal â pharhau gyda’ch datblygiad proffesiynol mae’r cwrs yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel peiriannydd proffesiynol mewn diwydiant, mewn rolau megis:

 • Peiriannydd dylunio
 • Peiriannydd meddalwedd awtomatiaeth
 • Peiriannydd profi a graddnodi
 • Peiriannydd comisiynu
 • Peiriannydd deunyddiau
 • Rheoli ansawdd
 • Rheoli cynnal a chadw
 • Rheoli Cynhyrchu
 • Peiriannydd dylunio systemau mecatronig
 • Rôl rheoli yn y diwydiant
 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.