Close up of hands gesticulating, in front of a laptop, pen and notebook.

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

1.25-2.5 (rhan-amser)

Tariff UCAS

48-72

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Cwrs unigryw

a ysgogir gan ddiwydiant, gydag aseiniadau cymhwysol yn canolbwyntio ar gynyddu twf busnes.

Dysgu cyfunol hyblyg

yn cyfuno addysgu wyneb i wyneb a gefnogir gyda dysgu ar-lein.

Wedi'i Harchredu

gan CMI. 

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cymhwyster unigryw hwn sy'n seiliedig ar waith wedi'i gynllunio ar gyfer y gweithiwr proffesiynol sy'n gweithio ac sy'n edrych i ddatblygu'r wybodaeth fusnes a'r sgiliau rheoli i symud ymlaen ymhellach yn eu gyrfa neu gymryd cyfeiriad newydd.

Rhaglen o ddysgu cyfunol yw hon, gyda chyfuniad o ddysgu wyneb i wyneb, a dysgu ar-lein hyblyg sydd yn caniatáu ichi ffitio astudio o gwmpas eich bywyd.

O gwblhau Lefel 4 (15 mis) yn llwyddiannus byddwch yn derbyn Tystysgrif Addysg Uwch mewn Rheoli Busnes Cymhwysol, gyda 15 mis ychwanegol o ddysgu llwyddiannus yn cyflawni Gradd Sylfaenol. Gyda 15 mis ychwanegol ar Lefel 6 gallwch gyflawni astudiaeth atodol BA (Anrh) mewn Rheoli Busnes Cymhwysol. 

Mae Prifysgol Wrecsam yn Aelod Efydd o'r Gymdeithas Graddedigion Busnes (BGA) ac felly gall ein myfyrwyr busnes ddefnyddio ystod o fuddion megis gwasanaethau ymgynghorol a hwb e-ddysgu’r gymdeithas.

Mae Prifysgol Wrecsam yn ymfalchïo yn ein sgoriau ardderchog am gyflogadwyedd a’n arbenigedd mewn dysgu rhan amser a hyblyg. Oherwydd hyn rydym ymhlith 10 Prifysgol Uchaf y DU o ran cyflogadwyedd myfyrwyr rhan amser.    

 

Person sat on a laptop

Busnes ymMhrifysgol Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

  • Gyda chynnwys o’r radd flaenaf, mae’r radd Rheoli Busnes Cymhwysol yn canolbwyntio’n gadarn ar yrfaoedd ac yn adlewyrchu gofynion y diwydiant – diolch i’n perthnasau cryf gyda chyflogwyr blaenllaw sydd wedi cyfrannu at gynnwys y rhaglen, gan sicrhau ei bod yn adlewyrchu gofynion y diwydiant heddiw.
  • Darlithoedd rheolaidd gan arbenigwyr o’r diwydiant - mewn cydweithrediad â rhaglen Syniadau Mawr Gymru.
  • Dull dysgu cyfunol hyblyg sydd yn cynnwys addysgu wyneb i wyneb a thasgau ar-lein gyda chynnwys sydd wedi ei deilwrio i ddatblygu gyrfaoedd ar draws ystod eang o ddiwydiannau.
  • Ymweliadau â diwydiant i weld arfer da yng Ngogledd Cymru.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae’r cwricwlwm cynhwysfawr yn trafod disgyblaethau busnes allweddol, gan gynnwys marchnata, cyllid, strategaeth a rheoli adnoddau dynol, datblygu sgiliau arweinyddiaeth busnes ymarferol a damcaniaethol.

LEFEL 4

MODIWLAU

  • Hanfodion Rheoli
  • Arwain Ymgyrch
  • Arloesi Busnes a Phenderfynu

LEFEL 5

MODIWLAU

  • Egwyddorion Busnes Cyfoes
  • Gwella Perfformiad Sefydliadol
  • Ennill gyda Phobl 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 48-72 o bwyntiau tariff UCAS ar TAG Safon Uwch a/neu brofiad perthnasol.  

Mae’n rhaid ichi gael mynediad at gyfrifiadur a chyswllt rhyngrwyd.

Addysgu ac Asesu

Mae’r asesiadau yn amrywiol ac yn eich annog i gymhwyso eich gwybodaeth yn eich rôl busnes/swydd bresennol. Byddant yn cynnwys astudiaethau achos, adroddiadau rheoli, adroddiadau ymchwil, prosiectau seiliedig ar waith, cyflwyniadau grŵp ac unigol yn ogystal ag ysgrifennu myfyriol.

Bydd eich Arweinydd Rhaglen yn darparu rhestr o aseiniadau ar gyfer pob blwyddyn o’r rhaglen.

Bydd yr addysgu yn digwydd 1 diwrnod/1 noson y mis (addysgu wyneb i wyneb) ac ar-lein.

DYSGU AC ADDYSGU 

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Drwy gyfuno astudiaethau academaidd gyda dysgu ymarferol mae’r rhaglen Rheoli Busnes Cymwysedig yma yn ffordd berffaith i ganfod ffyrdd cyffrous i gamu ymlaen yn eich gyrfa.

Ffioedd a chyllid

Ar gyfer 2023/24, bydd ffioedd hyfforddi Prifysgol Wrecsam yn £3,250 canys BA (Anrh) Busnes Cymhwysol - cefnogir gan y cyflogwr. - a BA (Anrh) Busnes Cymhwysol - myfyrwyr heb gefnogaeth cyflogwr.

Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.  

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

 

 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.