Close up of hands on a laptop keyboard

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Ymchwilio

sydd yn eich galluogi i ymchwilio, dadansoddi a chynnig atebion i broblem busnes.

Addysgu

addysgu yn seiliedig ar faterion busnes cyfoes.

Adeiladwch

portffolio o sgiliau rheoli a gwella eich rhagolygon gyrfa yn y dyfodol.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae MBA yn parhau i fod yn gymhwyster blaenllaw i fyfyrwyr busnes ôl-raddedig sy'n ceisio cynyddu eu gwybodaeth am bynciau, adeiladu portffolio o sgiliau rheoli a gwella eu rhagolygon gyrfa yn y dyfodol mewn maes cystadleuol a chynyddol fyd-eang.

Mae'r ystafell MBA yn cynnwys nifer o lwybrau, y mae pob un ohonynt yn cwmpasu tri phwnc craidd sy'n darparu'r sylfaen ar gyfer busnes llwyddiannus, sef strategaeth, cyllid ac arweinyddiaeth.

 • Canolbwyntio ar sgiliau a gwybodaeth datblygu gyrfa mewn amgylchedd cefnogol.
 • Mynediad i rwydwaith o ddarpar reolwyr busnes o wahanol sectorau a sefydliadau.
 • Cyfle i fynychu digwyddiadau sy'n gysylltiedig â busnes ar y campws Prifysgol Wrecsam.
 • Mae elfen ymchwil y rhaglen yn galluogi myfyrwyr i nodi, ymchwilio, dadansoddi a chynnig atebion cadarn mewn perthynas â phroblem busnes.
 • Mae'r addysgu'n rhyngweithiol a, lle bo'n bosibl, yn seiliedig ar faterion busnes cyfoes drwy gydol y rhaglen.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae modiwlau MBA yn cyd-fynd â Fframwaith Cymhwysedd Sefydliad y Cyfarwyddwyr sy'n cwmpasu ystod o sgiliau, gwybodaeth a meddylfrydau.
 • MBA – Mae cymysgedd o fodylau busnes Meistr academaidd traddodiadol yn cynnwys Strategaeth, Cyllid, Marchnata a HRM sydd yn parhau i fod yn sylfaen ar gyfer rhaglen o’r fath. Mae'r llwybrau rhaglen yn cynnig modiwlau eraill, gan ddefnyddio ystod eang o ffynonellau gwybodaeth, sy'n adlewyrchu'r cyd-destun y mae'n ofynnol i sefydliad fasnachu ynddo. Y canlyniad yw rhagolwg busnes crwn sy'n rhoi cipolwg ar lywodraethu corfforaethol, pryderon amgylcheddol, marchnata a safbwyntiau HRM o fewn fframwaith o ymarfer myfyriol effeithiol a beirniadol.
 • MBA (Marchnata) - Mae cynnwys y llwybr marchnata yn arbennig o nodedig ac wedi'i wreiddio'n rhwydd o fewn y rhaglen. Mae'r strategaeth addysgu a dysgu drosfwaol yn cwmpasu materion busnes a marchnata cyfredol ynghyd â materion sy'n codi o fewn gweithleoedd y myfyrwyr os yw'n briodol. Mae hyn yn sicrhau bod y fframwaith triphlyg o sgiliau, meddylfryd a gwybodaeth yn gogwyddo tuag at y corff arbennig hwn o wybodaeth drwy gydol yr elfen a addysgir o'r rhaglen i fyfyrwyr sy'n ethol i ddilyn y llwybr hwn. Wrth symud ymlaen i'r llwybr traethawd, byddai disgwyliad clir y byddai cwestiynau ymchwil y myfyriwr yn canolbwyntio ar bwnc a fyddai'n elwa o ymchwil i farchnata.
 • MBA (HRM) - Yn yr un modd, mae llwybr HRM o berthnasedd cynyddol lle mae pobl yn Sylfaen economi fyd-eang sy'n ffynnu ac mae angen meddylfryd sy'n cael ei ategu gan ddealltwriaeth o arferion HRM lle mae gwybodaeth fusnes a sgiliau rheoli allweddol trosglwyddadwy yn bwysig. Yn ystod y modiwlau generig a addysgir, bydd myfyrwyr yn cael eu hannog a'u cynorthwyo i ddod â materion HRM i mewn i drafodaeth dosbarth fel rhagflaenydd i gynnwys a phwysleisio materion cyfredol yn eu haseiniadau. Wrth gyrraedd y cam traethawd, unwaith eto byddai disgwyliad clir y byddai myfyrwyr HRM yn seilio eu traethodau ar bwnc ymchwil sydd o berthnasedd rhyngwladol.
 
 

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU

 • Gweithredu Strategaethau (Craidd)
 • Cyfathrebu Integredig (Creaidd)
 • Themâu Arweinyddiaeth Gyfoes (Craidd)
 • Mewnwelediadau Ariannol, Deallusrwydd Busnes (Craidd)
 • Newid Creadigol ac Arloesedd (Craidd)
 • Pwysleisio'r Amglychedd (Dewisol)
 • Gwerthuso Risg a Phenderfyniadau (Dewisol)
 • Dulliau Ymchwil a Thraethawd Hir (Craidd)
 • Marchnata Strategol (Dewisol)
 • Parhad a Thwf Cwsmeriaid (Dewisol)
 • Adnoddau a Rheoli Talent (Dewisol)
 • Rheoli gwobrau (Dewisol)
 • Themâu Arweinyddiaeth Cyfoes (dewisol)

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 
 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae gofyn bod gan ymgeiswyr o leiaf gradd israddedig dosbarth 2:2 class.

Mewn amgylchiadau eithriadol, gellir ystyried ymgeiswyr heb radd gyntaf a all ddangos tystiolaeth helaeth o fwy na dwy flynedd mewn rôl (nau) proffesiynol perthnasol. Gall ymgeiswyr o'r fath fod yn destun meini prawf dethol ychwanegol yn ôl disgresiwn y brifysgol.

Ar gyfer yr holl ymgeiswyr llwyddiannus, rhoddir pwyslais ar yr angen i weithio'n ddwys ac yn gyson drwy gydol y cwrs gydag ymrwymiad i  bresenoldeb uchel a chwrdd â'r holl derfynau amser.

 
 

Addysgu ac Asesu

Bydd y modiwlau a ddysgir yn cael eu hasesu yn bennaf trwy gyfrwng aseiniadau unigol neu grŵp. Fodd bynnag, mae gan sawl modiwl arholiad fel rhan o’r asesu. Mae'n rhaid i chi basio eich holl fodiwlau i ennill 120 o gredydau ac i symud ymlaen i'r cam traethawd hir.

I dderbyn yr MBA, mae’n rhaid i chi gwblhau’r traethawd estynedig yn llwyddiannus, a chael y 180 credyd. Bydd yn rhaid i chi gyflwyno eich traethawd estynedig yn yr hydref yn dilyn asesiad ym mis Mai. Wrth symud ymlaen i’r cam traethawd hir, bydd goruchwyliwr yn cael ei benodi i chi i’ch cynghori ar sut i lunio a datblygu eich traethawd estynedig.

Amserlen Asesiadau'r Modiwl

Côd a theitl y Modiwl

Math o Asesiad

Rhaniad yr Asesu

Llywtho asesiad

Gweithredu Strategaethau

Asesiad Llafar           Astudiaeth Achos  

50%                   50%

3,500 gair

Cyfathrebu Integredig

Cyflwyniad                   Gwaith Cwrs

50%                
50%

20 munud

200 gair

Mewnwelediadau Ariannol a Deallusrwydd Busnes

Traethawd                           Adroddiad

50%                         50%

2,000 gair 2,000 gair

Themâu Arweinyddiaeth Gyfoes

Astudiaeth Achos       Cyflwyniad

50%                       50%              

2,000 gair   20 mun, 2,000 gair

Pwysleisio'r Amgylchedd

Gwaith Cwrs

100%

3,500 gair

Gwerthuso Risg a Phenderfyniadau

Gwaith Cwrs                  Ymarfer Adfyfyriol

60%                
40%

2,500 gair  2,000 gair

Newid ac Arloesi Creadigol

Astudiaeth Achos                 Cyflwyniad

50%              
50%

2,500 gair   20 mun, 10 mun cwestiynau

Dulliau Ymchwil/Traethawd Hir

Traethawd Hir

100%

18,000 gair

 

 

Darperir y rhaglen trwy gyfres o chwe modiwl pwnc-benodol sydd wedi’u dysgu dros ddau trimester. Amlinellir y testunau yn nhrosolwg yr adran rhaglen a’r isadran o’r enw Manyleb Rhaglen. Er bod elfen ddamcaniaethol o fewn pob modiwl, mae’r ffocws ar faterion busnes cyfoes a phroblemau’n darparu astudiaethau achos a’r cyfle am drafodaeth feirniadol i gryfhau gwybodaeth a chymhwysiad ymarferol.

Mae myfyrwyr hefyd yn astudio dulliau ymchwil a chyflwyno cyflwyniad ymchwil ar ddiwedd trimester dau. Anogir myfyrwyr i ddewis testun ymchwil cyfoes, sydd yn berthnasol i fusnes a rheolaeth, sydd â gwerth a pherthnasedd i obeithion gyrfaol yn y dyfodol. Yn ystod y trydydd semester mae myfyrwyr yn cwblhau traethawd hir sydd ag elfen ymchwil a mynychu cyfres o gyfarfodydd oruchwyliaeth sydd wedi’u trefnu’n unigol. Darperir y cwrs llawn amser dros ddau ddiwrnod yr wythnos sydd yn rhoi hyblygrwydd i fyfyrwyr sydd yn gweithio a gellir ei chwblhau dros 12 mis, ar yr amod fod cynnydd boddhaol yn ystod y modiwl.  

Mae myfyrwyr rhan amser yn astudio’r rhaglen dros ddwy flynedd ac mae’n rhaid mynychu’r brifysgol un diwrnod yr wythnos yn ystod wythnosau dysgu. Mi ddysgir myfyrwyr llawn a rhan amser hefo’i gilydd i gynyddu cyfoeth yr amgylchedd dysgu mewn sawl maes, yn cynnwys cyfleoedd am rwydweithio, cyfathrebu a gwaith grŵp.  

Fel arfer mae disgwyl i fyfyrwyr mynychu bloc tair awr yr wythnos wedi’u seilio ar bob modiwl. Bydd y rhain yn cynnwys darlith a thiwtorial i alluogi datblygiad sgiliau a chymhwysiad. Mae gan y rhan fwyaf o fodylau dau asesiad fydd yn rhaid i fyfyrwyr eu cwblhau er mwyn symud ymlaen trwy’r rhaglen. 

 
 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae cyfeiriad gyrfaol myfyrwyr MBA yn amrywiol ac arbenigol, ond mae tystiolaeth gadarn o swyddi sydd angen cynllunio effeithiol ac ymgymryd â phrosiectau, ynghyd â chyfrifoldebau mwy datblygedig a rheoli tîm neu grŵp lle mae angen clir am sgiliau arwain a gwneud penderfyniadau. Gall rolau eraill ganolbwyntio ar arbenigedd megis adnoddau dynol, marchnata, a chyllid a chyfrifeg.

Mae myfyrwyr yn y gorffennol wedi dod yn:

 • Rheolwyr Gweithrediadau
 • Rheolwyr Darbodus
 • Rheolwyr Prosiect mewn amrywiaeth o feysydd
 • Rheolwyr Adnoddau Dynol a Rheolwyr Marchnata.

Nid yw'r rhestr hon yn un gyflawn.

 
 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd ôl-raddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.