Psychology student in VR headset

Manylion cwrs

Côd UCAS

C800

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser) 6 BL (rhan-amser)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Achredwyd

gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS)

Yn y 3 uchaf yn y DU

a 1af allan o brifysgolion Cymru am addysgu ar fy nghwrs ag yn y 10 uchaf a 3ydd allan o brifysgolion Cymru am foddhad cyffredinol (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2022)*

1af yn y DU

am Ansawdd Addysgu ac yn 3ydd yn y DU, 1af yng Nghymru am Brofiad Myfyrwyr (The Times & The Sunday Times Good University Guide 2023)*

Pam dewis y cwrs hwn?

Os yw ymddygiad pobl yn mynd â’ch bryd a chithe’n pendroni tybed pam mae pobl yn gwneud yr hyn maen nhw’n ei wneud, yna bydd ein gradd seicoleg, sydd wedi’i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), yn ddelfrydol ar gyfer eich meddwl chwilfrydig.

Bydd myfyrwyr ar y cwrs yn: 

 • cael mynediad at gymorth drwy gydol y radd gan diwtoriaid personol sydd wedi ennill gwobrau, Technegwyr seicoleg gwych ac arweinwyr Modiwlau sy’n hapus i drefnu tiwtorialau modiwl ychwanegol os gofynnwch amdanynt.  
 • cyflawni asesiadau sy’n mesur eich dealltwriaeth a’ch meddwl beirniadol o ran seicoleg, yn ogystal ag annog cymhwyso theori i broblemau’r ‘byd go iawn’.  
 • cael mynediad i ystod amrywiol o gyfleusterau gan gynnwys ein labordy seicometrig, efelychydd hedfan, labordy perfformiad chwaraeon uwch-dechnoleg, ciwbiclau arbrofi a labordy efelychu 
 • astudio modiwlau craidd sy’n ymwneud â seicoleg gymdeithasol, gwahaniaethau unigol, seicoleg wybyddol a seicobioleg, a’r rhain oll yn eich galluogi i gael gwell dealltwriaeth o ryngweithio cymdeithasol, datblygiad unigol, a’r ffordd y mae’r ymennydd yn dehongli gwybodaeth 
 • yn ystod y radd cewch ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen i gynnal ymchwil ansoddol a meintiol; gyda modiwl penodol ar gyfer ymchwil ansoddol 
 • ennill sgiliau trosglwyddadwy sy’n ddymunol gan gyflogwyr  
 • cael cyfle i ymchwilio i bwnc o’ch dewis eich hun ar gyfer eich traethawd hir yn y flwyddyn olaf. 
 • yn rhan o ddosbarthiadau sy’n amrywiol ond yn fach o ran niferoedd 
 • *Mae’r cwrs hwn wedi’i raddio 1af yn y DU fel rhan o dabl cynghrair pwnc Seicoleg ar gyfer Ansawdd Addysgu yn ogystal â 3ydd yn y DU a 1af yng Nghymru am brofiad Myfyrwyr yn The Times a The Sunday Times Good University Guide 2023.
BPS logo
Psychology student using pulse monitor

Seicolegyn Prifysgol Wrecsam

Darganfod mwy am astudio seicoleg ym Prifysgol Wrecsam gan ein staff a'n myfyrwyr presennol.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae’r radd wedi’i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) – cewch gyfle hefyd i fynychu a chyflwyno yng nghynhadledd BPS yn eich blwyddyn olaf. 
 • Mae’r adran yn un fach a chyfeillgar ac mae ganddi dîm academaidd sydd wrthi’n ymchwilio ac yn gwbl gefnogol i ddiddordebau ymchwil y myfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys cefnogi myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf i ddilyn eu syniadau ymchwil eu hunain ar ffurf prosiect ymchwil unigol, dan arweiniad eu goruchwyliwr. 
 • Mae cyfleoedd ym mhob modiwl i fyfyrwyr gael profiad i roi theorïau ar waith yn ymarferol ac/neu ddatblygu sgiliau ymchwil myfyrwyr. Credwn fod seicoleg yn ymwneud â bywyd go iawn ac felly mae darlithoedd ffurfiol yn cael eu hategu drwy ddysgu drwy brofiad. Mae Seicoleg yn wyddor gymhwysol, a chredwn ei bod yn bwysig bod myfyrwyr yn gallu cymhwyso theori mewn ffordd ymarferol. 
 • Cewch gymryd rhan yn ein hwythnos Cyfoethogi Seicoleg a gynhelir yn flynyddol, ac sydd wedi’i chanmol gan y BPS: “Mae’r wythnos gyfoethogi yn gyfle i fyfyrwyr a staff gael cyfleoedd rhwydweithio cyfeillgar ac mae’n helpu i ddatblygu ystod eang o sgiliau gan gynnwys sgiliau cyflwyno sy’n hanfodol i ddatblygu llythrennedd seicolegol. Mae’r sgiliau hyn yn rhai trosglwyddadwy a hanfodol y mae myfyrwyr yn gallu eu defnyddio i adfyfyrio ar eu profiadau academaidd a phersonol.” 
 • Modiwl pwrpasol ar gyfer dulliau ymchwil ansoddol, gan roi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnoch i gynnal prosiect ymchwil ansoddol. 
 • Cewch gyfle i gymryd rhan yn ein hefelychiad dysgu blynyddol sef Diwrnod Lleoliad Trosedd mewn amser real – sef myfyrwyr o wahanol adrannau yn dod at ei gilydd i actio, bod yn llygad-dyst, ymchwilio ac adrodd ar drosedd proffil uchel sydd wedi digwydd ar y campws. 
 • Rydym yn ymgorffori dulliau ansoddol a meintiol ym mhob un o’r modiwlau dulliau ymchwil ar lefelau 4, 5 a 6.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4) 

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn datblygu sgiliau dulliau astudio ac ymchwil sy'n allweddol i'r radd Seicoleg, gan hefyd ddysgu a datblygu eich dealltwriaeth o ddamcaniaethau a chysyniadau seicolegol allweddol. 

MODIWLAU  

 • Cysyniadau a dadleuon mewn seicoleg (craidd) - Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i'r materion cysyniadol a hanesyddol a gyflwynir ar draws y pynciau allweddol mewn Seicoleg. Bydd myfyrwyr yn derbyn trosolwg o safbwyntiau damcaniaethol sy'n cystadlu ac yn esblygu, er mwyn darparu dealltwriaeth sylfaenol o ddulliau o ymdrin â'r ddisgyblaeth, o'i chysyniadoli i'r cymhwysiad modern.
 • Sgiliau astudio (craidd) - Bydd y modiwl hwn yn datblygu'r sgiliau angenrheidiol i chi astudio Seicoleg mewn amgylchedd addysg uwch. Byddwch yn datblygu sgiliau cyffredinol a phynciau penodol gan gynnwys ysgrifennu traethodau, ysgrifennu adroddiadau ymchwil, sgiliau llythrennedd digidol, sgiliau cyflwyno, a fformatio APA. Bydd y modiwl hefyd yn eich galluogi i ddatblygu strategaethau ar gyfer ymdrin ag ystod o aseiniadau.
 • Dulliau ymchwil 1 (craidd) - Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i natur, athroniaeth, a chwmpas dulliau ymchwil mewn seicoleg. Byddwch yn ennill gwerthfawrogiad o'r gwahanol safbwyntiau athronyddol sy'n sail i ymchwil, yn ogystal â hanfodion ac egwyddorion gwahanol ddulliau, gan gwmpasu methodolegau ansoddol a meintiol. Bydd y modiwl yn rhoi gwybodaeth sylfaenol i chi o'r broses ymchwil, dulliau ymchwil, pwysigrwydd moeseg, a dadleuon cyfredol mewn ymchwil. 
 • Datblygiad biolegol (craidd) - Yn y modiwl hwn, byddwch yn datblygu gwybodaeth am ddatblygiad biolegol trwy gydol oes. Byddwch yn ennill dealltwriaeth o strwythur a swyddogaeth celloedd, genynnau a chromossomau, ynghyd â sut maen nhw'n bwysig ar gyfer gweithredu seicolegol. Byddwch hefyd yn ennill dealltwriaeth o'r newidiadau biolegol sy'n digwydd ar gyfnodau datblygiadol allweddol, gan gynnwys plentyndod, glasoed, ac oedolion hŷn.
 • Datblygiad cymdeithasol (craidd) - Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i gysyniadau, damcaniaethau a dulliau seicolegol sy'n berthnasol i ddatblygiad cymdeithasol. Yn y modiwl hwn byddwch yn pwyso ar bynciau fel ymlyniad, datblygiad moesol, theori meddwl, priodoliad, canfyddiad cymdeithasol, ymddygiad progymdeithasol a dylanwad cymdeithasol o safbwynt datblygiadol a chymdeithasol.
 • Dulliau ymchwil 2 (craidd) - Yn y modiwl hwn byddwch yn adeiladu ar y wybodaeth rydych wedi'i dysgu mewn dulliau ymchwil 1. Bydd y modiwl yn eich galluogi i ddatblygu gwerthfawrogiad o wahanol ddulliau o ddadansoddi data, gan ystyried methodolegau ansoddol a meintiol. Byddwch hefyd yn caffael lefel sylfaenol o wybodaeth a dealltwriaeth o'r broses dadansoddi data gan gynnwys gwerthfawrogiad o gryfderau a chyfyngiadau'r dulliau hyn. Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau ymchwil ymarferol trwy gynnal darn o ymchwil.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)  

Yn eich ail flwyddyn, byddwch yn parhau i ddatblygu eich sgiliau dull ymchwil a'u cymhwyso mewn gwahanol feysydd Seicoleg. Yn ystod y flwyddyn hon byddwch yn cwblhau rhai modiwlau craidd a fydd yn adeiladu ar y wybodaeth a enillwyd yn y flwyddyn gyntaf.  

MODIWLAU

 • Niwrowyddoniaeth wybyddol ac ymddygiadol (craidd) - Yn y modiwl hwn cewch eich cyflwyno i ddamcaniaethau clasurol a chyfredol sy'n ymwneud â niwrowyddoniaeth. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau gwerthuso beirniadol sy'n ymwneud â'r damcaniaethau hyn. Byddwch yn ennill gwybodaeth am ystod o feysydd mewn niwrowyddoniaeth wybyddol ac ymddygiadol, gan gynnwys ffisioleg y system nerfol ganolog, rhythmau cwsg a biolegol, a ffarmacoleg. Byddwch hefyd yn dysgu am dechnegau niwrowyddonol a ddefnyddir ar gyfer ymchwil ac asesu.
 • Cof ac Iaith (craidd) - Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno damcaniaethau clasurol a chyfredol i chi sy'n ymwneud â sylw, dysgu, cof ac iaith. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau gwerthuso beirniadol sy'n gysylltiedig â'r damcaniaethau hyn a'u sylfaen dystiolaeth. Byddwch yn dysgu sut y gellir defnyddio gwahanol arbrofion ac asesiadau i werthuso prosesau gwybyddol ochr yn ochr â thechnegau niwrowyddonol a ddefnyddir ar gyfer ymchwil ac asesu.
 • Dulliau ymchwil 3 (craidd) - Yn y modiwl hwn byddwch yn adeiladu ar y wybodaeth a'r ddealltwriaeth rydych wedi'u caffael mewn dulliau ymchwil 1 a 2. Byddwch yn ennill gwybodaeth ymarferol am fethodolegau ansoddol a meintiol ar gyfer dadansoddi data, ynghyd â datblygu gwerthfawrogiad o gryfderau a chyfyngiadau gwahanol ddulliau. Byddwch hefyd yn ennill sgiliau dadansoddi data ymarferol ac yn magu hyder wrth ddewis y dull dadansoddol priodol ar gyfer y cwestiwn ymchwil. Yn y modiwl hwn byddwch yn datblygu cynnig ymchwil a fydd yn llywio eich prosiect ymchwil traethawd hir.
 • Personoliaeth a gwahaniaethau unigol (craidd) - Bydd y modiwl hwn yn eich annog i archwilio cysyniadau personoliaeth a deallusrwydd (gan gynnwys deallusrwydd emosiynol). Byddwch yn gallu datblygu gwerthfawrogiad o'r ffyrdd y mae'r cysyniadau hyn yn dylanwadu ar ymddygiad yr unigolyn mewn bywyd bob dydd. Bydd y modiwl hefyd yn eich galluogi i gael dealltwriaeth fanwl o brofion seicometrig a ddefnyddir yn y maes.
 • Ymddygiad a rhyngweithio cymdeithasol (craidd) - Bydd y modiwl hwn yn datblygu eich dealltwriaeth feirniadol o ddamcaniaethau seicolegol sy'n gysylltiedig ag ymddygiadau a rhyngweithio o fewn byd cymdeithasol. Bydd hefyd yn eich arfogi â'r rhyngwyneb rhyngbersonol a rhyngbersonol a rhyngweithiadau mewn amrywiaeth o gyd-destunau cymdeithasol, a'u dealltwriaeth ohonynt.
 • Yr hunan (craidd) - Yn y modiwl hwn byddwch yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o gysyniadau a damcaniaethau seicolegol sy'n gysylltiedig â datblygiad eich hun. Byddwch hefyd yn archwilio'r rhyngwyneb rhwng yr hunan a rhyngweithiadau cymdeithasol ac yn datblygu dealltwriaeth o'r hunan fel pwnc integredig. 

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn dylunio eich prosiect ymchwil eich hun gyda goruchwyliaeth gan y tîm Academaidd. Eleni byddwch yn cwblhau'r modiwl craidd terfynol, Seicoleg Gymdeithasol, a hefyd yn eich galluogi i ddewis modiwlau dewisol i'w hastudio yn seiliedig ar eich dewisiadau a'ch diddordebau eich hun.

MODIWLAU

 • Dulliau ymchwil 4 (craidd) - Bydd y modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwlau dulliau ymchwil blaenorol a gwmpesir ar lefel 4 a 5. Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth am ddulliau o ddadansoddi data ymhellach, ac yn datblygu hyder ymhellach wrth ddewis y dull mwyaf priodol ar gyfer y cwestiwn ymchwil a gyflwynir. O fewn y modiwl hwn byddwch hefyd yn adeiladu eich sgiliau dadansoddi beirniadol mewn perthynas â sylfeini athronyddol dulliau ymchwil, ynghyd â gwahanol fethodolegau a dulliau a ddefnyddir.
 • Prosiect ymchwil (craidd) - Gan ddefnyddio eich gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymchwil a gafwyd yn lefel 4 a 5, byddwch yn ymgymryd â'ch prosiect ymchwil eich hun. Byddwch yn cynllunio eich ymchwil, yn casglu data ac yn ysgrifennu eich prosiect ymchwil. Byddwch hefyd yn lledaenu eich ymchwil mewn asesiad llafar. 

Bydd myfyrwyr yn cymryd tri modiwl dewisol: 

 • Seicoleg fforensig (dewisol) - Yn y modiwl hwn byddwch yn trafod yn feirniadol ac yn cymhwyso damcaniaethau seicolegol ac ymchwil mewn seicoleg fforensig. Byddwch yn dysgu am wahanol feysydd seicoleg fforensig gan gynnwys damcaniaethau trosedd, terfysgaeth, iechyd meddwl a throsedd, proffilio troseddwyr a thystiolaeth llygad-dyst. Byddwch hefyd yn dysgu am seicoleg fforensig fel proffesiwn, a seicoleg y llys.
 • Seicoleg glinigol ac iechyd (dewisol) - Yn y modiwl hwn byddwch yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o rôl ffactorau cymdeithasol, seicolegol a biolegol ar iechyd corfforol a seicolegol. Bydd hyn yn cynnwys pynciau fel anghydraddoldebau iechyd, hybu iechyd a newid ymddygiad, rheoli poen a phoen, seicopatholeg, ac asesu a llunio. Byddwch hefyd yn dysgu am seicoleg glinigol ac iechyd fel proffesiwn.
 • Seibrseicoleg (dewisol) - Bydd y modiwl hwn yn eich arfogi â dealltwriaeth o brosesau, cymhellion, bwriadau, canlyniadau ymddygiadol, a chanlyniadau unrhyw fath o ddefnyddio technoleg. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r damcaniaethau seicolegol perthnasol sy'n gysylltiedig ag agweddau cadarnhaol a negyddol ar ymddygiad ar-lein.
 • Seicoleg cwnsela (dewisol) - Yn y modiwl hwn cewch eich cyflwyno i rôl seicoleg gwnsela. Byddwch yn dysgu am wahanol fodelau a dulliau damcaniaethol a ddefnyddir mewn seicoleg gwnsela, ynghyd â chyfarwyddiadau ar gyfer y proffesiwn yn y dyfodol. Byddwch hefyd yn cynyddu eich gwybodaeth am faterion moesegol a allai godi o fewn seicoleg gwnsela ac yn archwilio rôl datblygiad personol a phroffesiynol.
 • Niwroseicoleg (dewisol) - Yn y modiwl hwn byddwch yn dysgu am niwroanatomeg anhwylderau niwroseicolegol, asesiadau niwroseicolegol ac ymyriadau. Byddwch yn gallu deall rôl asesu niwroseicolegol, ac ystyried yn feirniadol ddehongli data asesu. Byddwch hefyd yn archwilio rôl gwahaniaethau unigol mewn niwroseicoleg, ynghyd ag ystyriaethau moesegol sy'n codi i mi.
 • Anhwylderau datblygiadol (dewisol) - Bydd y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o'r gwahanol anhwylderau datblygiadol a'u dilyniant drwy gydol oes. Byddwch hefyd yn cael dealltwriaeth o'r ymyriadau gwahanol y gellir eu defnyddio ar gyfer rheoli anhwylderau, a sut y gallant ddylanwadu ar eu canlyniad. Fe'ch anogir hefyd i ystyried gwahanol ffactorau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd yn feirniadol a sut y gallant ddylanwadu ar ganlyniadau anhwylderau datblygiadol.
 • Dysgu a drafodir (dewisol) - Mae'r modiwl hwn yn cael ei arwain gan fyfyrwyr, ac felly byddwch yn negodi dysgu sy'n hanfodol ar gyfer eich datblygiad personol a/neu broffesiynol. Yn y modiwl hwn byddwch yn arwain eich maes pwnc eich hun i werthuso'n feirniadol yr egwyddorion, y damcaniaethau a'r ymchwil sy'n sail i faes penodol o seicoleg.
 • Dysgu seiliedig ar waith (dewisol) - Os byddwch yn dewis y modiwl hwn, byddwch yn gwneud cysylltiadau ac yn ymgysylltu â sefydliadau ac ymarferwyr perthnasol ym maes seicoleg. Byddwch yn ymchwilio'n feirniadol ac yn cymhwyso gwybodaeth seicolegol i amgylchedd gwaith ac yn datblygu mewnwelediad a phrofiad uniongyrchol o seicoleg broffesiynol wrth baratoi ar gyfer gweithio mewn lleoliadau seicolegol.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS yn TAG Safon Uwch neu gyfwerth a TGAU neu gyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg (gradd c / 4 neu uwch). Bydd Safon UG a chymwysterau Sgiliau Allweddol Lefel 3 yn cael eu hystyried hefyd. Byddai gwyddoniaeth o fantais, ond nid yw hyn yn ofynnol.

Croesewir ceisiadau gan unrhyw un sy’n dangos y gallu a’r profiad i ymdopi gyda gofynion y rhaglen. Mae yna drefniadau mewn grym ar gyfer achredu profiad blaenorol: mae’n bosibl cael mynediad i’r crws gradd dan achrediad dysgu blaenorol a/neu brofiadol. 

Efallai y bydd angen cliriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (a elwid yn CRB) ar gyfer gweithgarwch lleoliad ar Fodiwlau Dysgu yn y Gweithle.

Addysgu ac Asesu

Cewch eich asesu drwy amrywiaeth o wahanol ddulliau asesu, gan gynnwys cyfuniad o waith cwrs, traethodau, portffolios, adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau a phrofion yn y dosbarthNid yw’r cwrs yn asesu myfyrwyr drwy arholiadau ar hyn o brydBydd gofyn i chi wneud traethawd hir fel rhan och asesiad blwyddyn olaf.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i ddelio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael. 

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Bydd y radd yn cael ei haddysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau, dosbarthiadau ymarferol, gwaith prosiect ac ymarferion cyfrifiadurol (e.e. mewn dulliau ymchwil ac ystadegau). Ar hyn o bryd mae'r addysgu'n digwydd dros 3 diwrnod yr wythnos ac mae oriau cyswllt yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, wrth ichi ddod yn ddysgwr annibynnol (blwyddyn sylfaen 40 awr; blwyddyn cyntaf 36 awr; blwyddyn ail 30 awr; blwyddyn trydydd 24 awr).

 

Rhagolygon gyrfaol

Fel gradd achrededig BPS, bydd y cwrs hwn yn helpu i ennill sgiliau trosglwyddadwy gan gynnwys rhesymu beirniadol, cymhwysedd meintiol ac ansoddol, a dealltwriaeth ddofn o ymarfer gwyddonol. Ochr yn ochr â datblygu gwybodaeth seicolegol hanfodol a mwy arbenigol ar draws ystod eang o ddisgyblaethau, gall y radd hon hefyd arwain at amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa gan gynnwys: 

 • Addysgu academaidd ac ymchwil 
 • Seicolegydd fforensig 
 • Seicolegydd addysg 
  Seicolegydd clinigol 
 • Seicolegydd chwaraeon 
 • Adnoddau Dynol  
 • Cwnsela 
  Addysgu 
 • Seicolegydd galwedigaethol 

Mae ein graddedigion wedi sicrhau cyflogaeth a gyrfaoedd llwyddiannus fel seicolegydd cynorthwyol (CAPs), ymarferydd cyffuriau ac alcohol, swyddog pontio iechyd meddwl a lles, gweithiwr cymorth preswyl, gweithiwr prosiect (Barnardo's), a chyda'r heddlu. 

Mae ein modiwl Dysgu Seiliedig ar Waith dewisol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr adeiladu ar eu profiad ymarferol ac ennill sgiliau cyflogadwyedd galwedigaethol. 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Crime scene tape with police car in background

Cymryd rhan yn ein hymarfer hyfforddi amser blynyddol

Cynhelir efelychiad dysgu Diwrnod Man Trosedd bob blwyddyn, gydag amryw o fyfyrwyr o'r cyrsiau yn actio, yn tystio, yn ymchwilio ac yn adrodd ar drosedd proffil uchel ar y campws.