Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

2 BL (LlA)

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Cofrestrwch

gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus

Ennill profiad

o ddarparu gofal mewn amrywiaeth o amgylcheddau dysgu ymarfer ar leoliadau

Defnyddio

a chymhwyso eich profiad rhoi gofal blaenorol tuag at eich oriau clinigol

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae nyrsio yn broffesiwn gwerth chweil, yn gofalu am unigolion drwy gydol eu hoes. Mae'r cwrs Nyrsio yn cynnwys theori a dysgu yn seiliedig ar ymarfer, a'i nod yw rhoi'r wybodaeth ddisgyblu broffesiynol i chi ar gyfer y maes nyrsio a ffefrir gennych – oedolyn, plant neu iechyd meddwl. Mae'r cwrs yma yn rhoi cyfle i chi:

 • Trosglwyddwch eich sgiliau a'ch profiadau i ddod yn nyrs gwbl gymwys mewn dwy flynedd
 • Ymgymryd â lleoliadau mewn ystod amrywiol o amgylcheddau dysgu ymarfer e.e. ysbyty acíwt, cymuned, cartrefi claf ei hun, y clinigau ac yn y sector preifat ac annibynnol.
 • Astudiwch elfennau damcaniaethol a fydd yn dysgu arweinyddiaeth broffesiynol, sgiliau ymchwil a gwybodaeth yn seiliedig ar dystiolaeth fel nyrs gofrestredig er mwyn darparu gofal diogel, tosturiol, gyda ffocws ar gynnal asesiadau, gwneud penderfyniadau clinigol, darparu gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, i gyd gyda gwerthuso ymarfer nyrsio.
 • Dewis astudio'r cwrs Diploma Ôl-raddedig Nyrsio neu radd Meistr mewn Gwyddoniaeth Nyrsio ac arbenigo naill ai mewn Nyrsio Oedolion, Plant neu Iechyd Meddwl.

Rheoli Bywyd Gwyllt Ymarferolym Mhrifysgol Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Cael manylion adnabod ôl-raddedig, gyda Band GIG 5 darpar gyflog cychwyn.
 • Defnyddio efelychiad a chyfres technolegau digidol ymgolli sy'n darparu amgylchedd diogel i wella dysgu
 • Cael eich dysgu drwy strategaeth addysg ryng-broffesiynol arloesol i ddysgu gyda myfyrwyr nyrsio eraill a myfyrwyr iechyd cysylltiedig
 • Dysgwch gyda chefnogaeth aseswyr/goruchwylwyr ymarfer profiadol tra ar leoliad ac oddi wrth academyddion, staff nyrsio a defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn yr ystafell ddosbarth ac amgylcheddau ymarfer efelychedig.
 • Mae'r elfen dysgu damcaniaethol ac ymarfer o bwysau cyfartal, gan ddarparu ystod amrywiol o amgylcheddau dysgu ymarfer i chi.
 
 

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae'r modiwlau a restrir isod yn rhai generig, ond maent yn cynnwys cynnwys maes penodol mewn Nyrsio Oedolion, Nyrsio Iechyd Meddwl neu Nyrsio Plant. Byddwch yn cymryd rhan mewn grwpiau addysgu ar wahân ar gyfer y pynciau a nodwyd ar fanyleb y modiwl, yn dibynnu ar ba arbenigedd rydych chi'n dewis ei ddilyn.

Os ydych yn astudio ar y PGDip mewn Nyrsio Oedolion, Plant neu Iechyd Meddwl, bydd y modiwl Arloesi mewn Ymarfer yn cael ei addysgu a’i astudio ar lefel 6.

MODIWLAU

Caiff diploma ôl-raddedig Nyrsio Oedolion, Nyrsio Plant neu Nyrsio Iechyd Meddwl ei ddeifio i dair rhan:

Rhan Un

 • Datblygu Nyrsio Proffesiynol yn seiliedig ar Dystiolaeth (Craidd Lefel 6)
 • Bregusrwydd Iechyd a Hyrwyddo Ymddygiadau Iach (Craidd Lefel 7)
 • Gofal Aciwt a Chronig ar Draws y Rhychwant Bywyd (Craidd Lefel 7)

Rhan Dau

 • Bregusrwydd Iechyd a Hyrwyddo Ymddygiadau Iach (Craidd Lefel 7)
 • Gofal Aciwt a Chronig ar Draws y Rhychwant Bywyd (Craidd Lefel 7)

Rhan Tri

 • Arloesi ar Waith (Craidd Lefel 7)
 • Cydlynu Cyfannol Gofal Cymhleth ar Draws y Rhychwant Bywyd (Craidd Lefel 7)
 • Gofal Nyrsio Blaenllaw a Rheoli (Craidd Lefel 7)

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid. 

 
 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Sylwer: nid yw'r cwrs ar agor i fyfyrwyr rhyngwladol.

Mae angen gradd israddedig sy'n gysylltiedig ag iechyd o 2:2 neu uwch ar gyfer y cwrs hwn. Mae'r cymwysterau ychwanegol sydd eu hangen yn cynnwys:

 • Tystiolaeth dystysgrifedig o gwblhau addysg gyffredinol am 10 mlynedd
 • TGAU gradd C/4 neu uwch gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a thystiolaeth o sgiliau TG

Mae angen portffolio o dystiolaeth sy'n eich galluogi i gynnwys a dangos dysgu cyn graddedigion. Gall hyn gynnwys gwybodaeth, sgiliau, gwerthoedd, ymddygiadau gofalu a phrofiad gofal sy'n cyfateb i flwyddyn o raglen nyrsio, drwy 500 awr o ddysgu damcaniaethol a 500 awr o ymarfer (bydd yr oriau dilysu hyn yn rhan o'r 2,300 o oriau damcaniaethol gorfodol a 2,300 o oriau dysgu ymarfer).

Bydd gofyn i chi gwblhau'r cyfan o'r rhan un ‘Dogfen Asesu Arfer Cymru Gyfan' cyn cychwyn yr MSc Nyrsio cwrs yn ystod y 500 awr ymarfer, ac fel rhan o'r gofyniad bydd angen i chi nodi ardal lleoliad (clinigol/gwirfoddol) sy'n gallu cynnal gwirio'r 500 awr ymarfer ynghyd ag enwau goruchwyliwr ymarfer ac asesydd ymarfer.

Paratoi: Darllenwch God NMC cyn mynd i'ch cyfweliad.

Bydd tasg lythrennedd yn cael ei chynnal ar-lein cyn y cyfweliad. Gweithgaredd ysgrifenedig yw'r dasg llythrennedd sy'n canolbwyntio ar werthoedd proffesiynol y proffesiwn nyrsio. Yna byddwch yn cael eich cyfweld wyneb yn wyneb yn unigol lle bydd gofyn i chi ateb rhai cwestiynau byr er mwyn canfod eich gwybodaeth a'ch profiad am yrfa mewn nyrsio. Bydd y tîm cyfweld yn cynnwys staff academaidd y brifysgol ac, naill ai aelod o staff yr Ymddiriedolaeth neu ddefnyddiwr gwasanaeth.

Nid yw mynychu digwyddiad dethol yn gwarantu lle ar y cwrs, felly rydym yn argymell paratoi o flaen llaw i roi'r cyfle gorau i chi lwyddo.

Cyn i chi gael cynnig lle ar y cwrs hwn bydd gofyn i chi gwblhau clirio Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (a elwir yn FLAENOROL yn CRB), a thalu'r ffi briodol, fel y gellir gwneud gwiriad ar eich addasrwydd i weithio gyda phlant ac oedolion bregus.

 
 

Addysgu ac Asesu

Addysgu

 • Grwpiau generig a maes-benodol
 • Darlithoedd wyneb yn wyneb ac ar-lein
 • Seminarau
 • Dysgu ar sail problemau
 • Profiad efelychu ymarferol
 • Dysgu cyfunol; synfyfyrio ar-lein ac asyncronig

Asesiad

 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau
 • Dysgu ar sail problemau
 • Grwpiau efelychu
 • Arholiad

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

 
 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

 • Cofrestrwch gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth fel Nyrs Gofrestredig (RN) yn eich maes dewisol o oedolion, plant neu nyrsio iechyd meddwl.
 • Cyfle i gael cymwysterau ôl-raddedig a geisir, gyda band GIG 5 darpar gyflog cychwyn.
 • Derbyn cyflogaeth sy'n darparu gofal yn y GIG, y Sector Preifat neu Annibynnol e.e. lleoliad ysbyty acíwt, cymuned, pobl yn berchen ar gartrefi, meddygfeydd teulu a chlinigau.
 • Cyfle i barhau â'r astudiaeth ôl-raddedig yn Prifysgol Wrecsam – Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (ymweld iechyd a nyrsio ysgol), Ymarfer Nyrsio Uwch, Rhagnodi Nyrs, Astudiaethau PhD.
 
 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd ôl-raddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.