Myfyrwyr yn Dathlu Llwyddiant yng Ngraddio 2022 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

nursing graduates and angela williams

Date: Tachwedd 7 2022

Gwisgodd graddedigion 2022 eu capiau a'u gynau yr wythnos diwethaf wrth i ni gynnal ein seremonïau graddio ffurfiol gyntaf mewn tair blynedd, yn Neuadd William Aston. 

Cafodd y myfyrwyr eu moment haeddiannol yn y chwyddwydr o flaen eu darlithwyr, eu ffrindiau a'u teulu, gan dderbyn yr ysgwyd llaw seremonïol wrth iddynt groesi'r llwyfan gan nodi'r foment y mae myfyrwyr yn dod yn raddedigion. 

Yn ei haraith, soniodd yr Is-Ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar, am yr effaith a gafodd COVID-19 ar gyflwyno rhaglenni a chyfeirio at faint oedd yna i ddal i fyny arno. Soniodd am ddatblygiadau allweddol yn y brifysgol gan gynnwys canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr gwych a bod wrth ei bodd ac yn “falch iawn o fod yn gyson yn y 10 uchaf o holl 130 o brifysgolion y DU ar gyfer ansawdd yr addysgu." 

Aeth ymlaen i ddweud: "Y newyddion mwyaf a gawsom yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oedd ein bod wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais am gytundeb 10 mlynedd gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu llu o gyrsiau Perthynol i Iechyd a Nyrsio ar gyfer Gogledd Cymru gyfan. Gyda chyfleusterau newydd sbon ar ein campysau yma yn Wrecsam ac yn Llanelwy, byddwn yn hyfforddi nyrsys y dyfodol, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol, parafeddygon, dietegwyr, ymarferwyr adran weithredu a therapyddion lleferydd ac iaith. 

“Nid ydym wedi stopio buddsoddi wrth i ni gyflwyno ein Cynllun Meistr Campws 2025 gwerth £80 miliwn. Rydym wedi darparu gwaith adnewyddu ac uwchraddio ar draws ein holl gampysau. Mae'r prosiectau hyn wedi ychwanegu cyfleusterau arbenigol o'r radd flaenaf fel yr ystafelloedd efelychu gofal iechyd, labordai gwyddoniaeth newydd ac ystafell ffug." 

Ymysg y rhai oedd yn derbyn cymrodoriaethau er anrhydedd oedd y canwr o Gymro, Syr Bryn Terfel. Wrth annerch y graddedigion, dywedodd: "Mae eich agorawd drosodd ond, nawr mae gennych eich act gyntaf, eich ail act, eich trydedd act ac weithiau hyd yn oed eich 5ed act felly, gweithiwch yn galed, byddwch yn ymroddedig ac yn mwynhau. Rwy'n credu erbyn diwedd y 5ed act honno, byddwch yn falch iawn o'r hyn rydych chi wedi'i gyflawni." 

Gan dderbyn cymrodoriaeth er anrhydedd ar y diwrnod cyntaf, cyflwynodd Uzo Iwobi CBE araith ysbrydoledig yn sôn am bwysigrwydd codi uchod a maddeuant. Dywedodd rhai o'r dorf eu bod wedi "symud i ddagrau" wrth iddi rannu stori ei theulu am hiliaeth o fewn y DU.   

Roedd digon o straeon llwyddiant drwy gydol yr wythnos. Aeth Pretty Ndholvu, sydd wedi graddio mewn nyrsio, i Ddiwrnod Agored dair blynedd yn ôl wrth ddewis prifysgol. Mynychodd y digwyddiad gyda'i gŵr, Iton Nyilikia. Gofynnodd yr Uwch Ddarlithydd Nyrsio Oedolion, Angela Williams, iddo os fyddai ganddo ddiddordeb hefyd mewn ymuno â'r rhaglen. Ymlaen tair blynedd yn ddiweddarach, graddiodd y ddau gyda'i gilydd. Mae Pretty, Iton ac Angela i'w gweld yn y llun gyda'i gilydd uchod, i nodi'r achlysur.

Dywedodd Sarah Morris a astudiodd BSc Iechyd Meddwl a Lles: "Yn 43 oed, roedd cychwyn ar daith academaidd yn frawychus, ond gyda chefnogaeth a chanllawiau mae gen i radd nawr! Rydw i wedi gwneud ffrindiau oes ac wedi dysgu gwersi gwerthfawr amdana i fy hun." 

Caeodd y Canghellor, Colin Jackson, y seremoni olaf drwy ddweud: "Am eich gwaith caled a'ch diwydrwydd, rydych wedi ymuno â chymdeithas nodedig o ysgolheigion. Hoffwn ychwanegu fy llongyfarchiadau personol."