Prifysgol Wrecsam yn gyntaf am gynhwysiant cymdeithasol – am y chweched flwyddyn yn olynol

Date: Dydd Mawrth Medi 19

Mae Prifysgol Wrecsam wedi aros yn gyntaf yng Nghymru a Lloegr am gynhwysiant cymdeithasol am y chweched flwyddyn yn olynol - yn ogystal â chael ei rhestru unwaith eto yn y 10 uchaf am ansawdd addysgu ynng Nghanllaw Prifysgolion Da The Times and Sunday Times 2024. 

Mae'r safle cyntaf ar gyfer Prifysgol Wrecsam/Prifysgol Wrecsam, sy'n ymwneud â'r tabl cynghrair cynhwysiant cymdeithasol yn cydnabod ymroddiad y sefydliad i rymuso myfyrwyr o bob cefndir, trwy roi'r cymorth sydd ei angen arnynt i lwyddo mewn addysg uwch, ac yn ei dro, eu harfogi â'r sgiliau sydd eu hangen arnynt y tu hwnt i'w hastudiaethau. 

Roedd y sefydliad yn seithfed safle ar y cyd am ansawdd addysgu yn nhabl cynghrair 2024. 

Er bod y brifysgol hefyd wedi cyflawni safleoedd cryf yn y meysydd pwnc canlynol: 

  • Troseddeg – 9fed yn y DU yn gyffredinol, ac yn safle 1af yn y DU am ansawdd addysgu a hefyd am brofiad myfyrwyr
  • Nyrsio – Safle 1af yn y DU am ansawdd addysgu ac 2il yn y DU am brofiad myfyrwyr
  • Seicoleg – Safle 1af yn y DU am ansawdd addysgu a 3ydd yn y DU am brofiad myfyrwyr
  • Gwaith Cymdeithasol – 3ydd yn y DU am ansawdd addysgu 

Mae Canllaw Prifysgolion Da The Times a Sunday Times eleni yn cynnwys categori gan People and Planet, sy'n asesu safonau amgylcheddol a moesegol pob prifysgol yn y DU. 

Mae Prifysgol Wrecsam yn drydydd yn y DU ar gyfer gyrfaoedd a recriwtio moesegol ac yn nawfed ar y cyd yn y DU ar gyfer buddsoddi moesegol a bancio yng Nghynghrair Prifysgolion People and Planet. 

Meddai’r Athro Maria Hinfelaar, Is-ganghellor: "Rydym yn hynod falch bod Prifysgol Wrecsam/Prifysgol Wrecsam wedi aros yn gyntaf yng Nghymru a Lloegr am gynhwysiant cymdeithasol am y chweched flwyddyn yn olynol yng Nghanllaw Prifysgolion Da The Times a Sunday Times 2024. 

"Yn Wrecsam, rydyn ni'n ymfalchïo yn yr addysg drawsnewidiol rydyn ni'n ei darparu, sydd yn ei dro yn arwain at gyfle enfawr. Rydym yn falch o fod yn amgylchedd cynhwysol a chroesawgar i fyfyrwyr. 

"Rydym hefyd yn falch iawn ein bod yn parhau yn y 10 uchaf am ansawdd addysgu, sydd nid yn unig yn newyddion gwych i'n myfyrwyr ond mae hefyd yn dangos gwaith caled ein staff academaidd. 

"Mae'n braf iawn gweld ein pynciau Troseddeg, Nyrsio, Seicoleg a Gwaith Cymdeithasol yn cael eu graddio'n uchel am brofiad myfyrwyr ac ansawdd addysgu. Da iawn i'r staff am eu gwaith rhagorol cyson." 

Ychwanegodd Lynda Powell, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau: "Mae hefyd yn wych gweld pa mor gryf y mae'r brifysgol wedi perfformio yng Nghynghrair y Brifysgol People and Planet. Fel rhan o'n strategaeth cynaliadwyedd amgylcheddol barhaus, mae Prifysgol Wrecsam yn ymdrechu'n barhaus i wella ein perfformiad amgylcheddol ac rydym yn gweithio i ddarparu addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy i'n holl fyfyrwyr." 

Mae canllaw y papur newydd cenedlaethol yn rhestru prifysgolion Prydain i roi gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr er mwyn eu galluogi i wneud dewis gwybodus am addysg uwch. Mae'r canllaw yn cael ei lunio ar ôl gwerthuso popeth o foddhad myfyrwyr ag addysgu i ragolygon cyflogaeth graddedigion. 

Y mis diwethaf, roedd y sefydliad hefyd ar y brig yng Nghymru am addysgu yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) eleni. Roedd y brifysgol hefyd ar y brig ar gyfer asesu ac adborth llais myfyrwyr; ac Undeb y Myfyrwyr.