Nod Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 y Brifysgol yw darparu strategaeth a chynllun gweithredu sy'n adlewyrchu anghenion ein gwahanol randdeiliaid.  Mae'r strategaeth hon a'i hamcanion yn sefydlu ymrwymiad y Brifysgol i gydraddoldeb ac amrywiaeth o dan dair prif thema:

 • Profiad Ein Myfyrwyr
  • Galluogi mynediad teg i addysg uwch, gan sicrhau bod gan unigolion o bob cefndir a grŵp fynediad cyfartal i ddysgu.
  • Mynd i'r afael â'r ffaith nad yw grwpiau gwarchodedig yn cael eu cynrychioli.
  • Rhoi sylw i faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth, a darparu amgylchedd cefnogol i'n myfyrwyr.
 • Profiad Ein Staff
  • Creu amgylchedd lle gall pawb gyfrannu a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.
  • Cael gweithlu amrywiol a brwdfrydig, lle y caiff staff eu trin ag urddas, parch a chanddynt ymreolaeth briodol.
  • Hyrwyddo diwylliant cynhwysol lle y gwerthfawrogir amrywiaeth.
 • Profiad Ein Cymuned
  • Sicrhau bod gan unigolion o bob cefndir a grŵp fynediad cyfartal i Addysg Uwch; datblygu prosiectau ar ehangu cyfranogiad, ymgysylltu â myfyrwyr a datblygu'r gweithlu.
  • Deall sut mae ein cymuned yn defnyddio ein gwasasnaethau; mynd i'r afael â rhwystrau ac anghydraddoldebau a nodwyd.
  • Ymgysylltu â grwpiau gwarchodedig sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd.

 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Mae cynnal AEG yn gyfle i ystyried sut mae penderfyniadau, polisïau ac ati yn effeithio ar bobl neu grwpiau o bobl â nodweddion gwarchodedig. Mae AEG hefyd yn rhoi trywydd archwilio i'r brifysgol, gan alluogi'r Brifysgol i ddangos bod ei phenderfyniadau'n cael eu hystyried a'u bod yn deg.

Dylid dechrau'r AEG wrth ystyried gweithredu newid neu wrth ddrafftio polisi, gweithdrefn neu ymarfer newydd fel y gellir ei ddefnyddio yn ystod y broses benderfynu.