Rheolaeth  prifysgol

Tîm yr Is-ganghellor

Mae'n bleser gennyf gyflwyno Tîm yr Is-Ganghellor (TIG) ichi. Rydym wedi llwyr ymrwymo i gyflwyno'r weledigaeth a'r strategaeth ar gyfer Prifysgol Wrecsam, ynghyd â'n timoedd ein hunain.

"Mae yna botensial aruthrol yn y rhanbarth, ac gel y brifysgol o, ac ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru byddwn yn sicrhau bod ein myfyrwyr a'n graddedigion wrth wraidd y cyfleoedd hyn." - Is-Ganghellor Prifysgol Glyndwr Wrecsam Yr Athro Maria Hinfelaar.

Is-Ganghellor Yr Athro Maria Hinfelaar
Dirprwy Is-Ganghellor I'w cadarnhau
Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid David Elcock
Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau Lynda Powell
Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau Dynol Pete Gibbs
Dirprwy Is-Ganghellor, Partneriaethau, (DU a Rhyngwladol) I'w cadarnhau
Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil Yr Athro Richard Day

 

Gallwch ddod o hyd i strwythur rheoli prifysgol llawn yma.

Content Accordions

  • Cofrestr Buddiannau

    Er mwyn sicrhau cynnal busnes cyhoeddus yn briodol ac yn unol â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae’n ofynnol i Sefydliadau gynnal cofrestr buddiannau holl aelodau Tîm Gweithredol yr Is-ganghellor a sicrhau bod y gofrestr ar gael i’r cyhoedd ei gweld. Yn flynyddol gwahoddir aelodau Tîm Gweithredol yr Is-ganghellor i ddatgan unrhyw fuddiannau a allai wrthdaro gyda buddiannau’r Brifysgol neu y dymunant eu datgan. Mae’r gofrestr hon yn cynnwys datganiadau a dderbyniwyd hyd at Medi 2021.

    Cofrestr Buddiannau

Uwch Dîm Arwain

Mae Bwrdd yr Is-Ganghellor yn gosod amcanion strategol y Brifysgol ac yn sicrhau fod agwedd gorfforaethol yn cael ei chymryd tuag at bapurau a gyflwynir i’r Senedd a Bwrdd y Llywodraethwyr. Mae’r Bwrdd yn cyfarfod dwywaith y mis fel arfer.

Is-Ganghellor Yr Athro Maria Hinfelaar
Dirprwy Is-Ganghellor I'w cadarnhau
Dirprwy Is-Ganghellor (Partneriaethau, DU a Rhyngwladol) I'w cadarnhau
Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil) Yr Athro Richard Day
Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid  David Elcock
Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau Lynda Powell

Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau Dynol

Peter Gibbs
Pennaeth Academaidd, Ysgol y Celfyddydau Creadigol Yr Athro Alec Shepley
Pennaeth Academaidd, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd Simon Stewart
Cyfarwyddwr Marchnata a Derbyn  Helena Eaton
Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol a Gweinyddu Myfyrwyr James Dawson
Cyfarwyddwr IT  Justin Williams
Llywydd Undeb y Myfyrwyr Amy Anglesea
Cyfarwddwr Safle ar gyfer Llanelwy Caroline Gray
Swyddog yr Uwch Bwyllgor Gwaith a Chlerc Bwrdd yr Is-Ganghellor Gerry Beer 

Datganiadau Ariannol

Mae'r datganiadau ariannol ac adroddiadau cysylltiedig yn rhoi gwybodaeth er mwyn rhoi darlun cywir a theg o berfformiad ariannol y Brifysgol a'i sefyllfa ariannol ar ddiwedd y flwyddyn.
 
Maent o ddefnydd i bob un o'n rhanddeiliaid; y corff llywodraethu, cyrff cyllido, cyflogeion, myfyrwyr, benthycwyr, diwydiant a'r cyhoedd yn gyffredinol.
 
Ochr yn ochr â'r wybodaeth ariannol cewch chi Adroddiad y Llywodraethwyr, Adroddiad Archwilwyr a datganiadau clir am lywodraethu'r Brifysgol a'r polisïau cyfrifo y mae wedi eu mabwysiadu.
 
Mae'r datganiadau ariannol wedi eu paratoi yn unol â'r Datganiad o Arferion a Argymhellir: cyfrifyddu ar gyfer addysg bellach ac uwch, Egwyddorion Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol y DU (UK GAAP) a gofynion datgelu ein cyrff ariannu. 

Content Accordions