A student is smiling as the lecturer explains something to them. The lecturer is pointing at the work on the desk.

Manylion cwrs

Lleoliad

Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i gynnig gwir ddealltwriaeth i fyfyrwyr o’r byd Rheoli Adnoddau Dynol a’i berthnasedd i fyd busnes heddiw. Mae’n gwrs delfrydol i’r rheiny sydd eisiau gwybod mwy am y pwnc cyn dilyn cwrs mwy hirdymor.

Prif nodweddion y cwrs

 • Datblygu eich dealltwriaeth o Reoli Adnoddau Dynol a’i rôl strategol bwysig wrth ddatblygu, rheoli a defnyddio cyfalaf dynol cwmni neu sefydliad
 • Mae’r cwrs yn edrych ar feysydd megis trefnu a dylunio swydd, recriwtio a dethol, y berthynas seicolegol ac amodol rhwng cyflogwr a gweithiwr, hyfforddiant a datblygu, iechyd a lles, a gwobrwyo gweithwyr – cyfle i chi gael blas go iawn o fywyd gweithiwr proffesiynol Adnoddau Dynol.
 • Llwybr gwych i astudio ymhellach ar ein BA (Anrh) mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol.

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Cefndir hanesyddol a natur y swyddogaeth RhAD
 • Damcaniaethau a chysyniadau RhAD yn y gweithle
 • Deall y berthynas gyflogaeth
 • Arweinyddiaeth a rheolaeth
 • Recriwtio a detholiad
 • Datblygiad a pherfformiad gweithwyr
 • Diwylliant gweithle a ffactorau cymhellol
 • Deddfwriaeth cyflogaeth
 • Gwybodaeth o Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y gweithle

Gofynion mynediad a gwneud cais

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Emma Taylor, darlithydd ac arweinydd modiwl taylorem@glyndwr.ac.uk

 

 

 

Addysgu ac Asesu

Mae asesu drwy amryw o ddulliau sydd wedi eu dylunio i fod yn berthnasol i fusnes ac wedi eu gyrru gan ganlyniadau dysgu.

 

Ffioedd a chyllid

£195

Mae hyn yn cynnwys ffioedd ar gyfer y cwrs yn unig. Bydd unrhyw lyfrau neu ddeunyddiau dysgu eraill mae myfyrwyr eisiau eu prynu ar gost eu hunain. Mae gan lyfrgell y brifysgol fynediad i ddeunyddiau dysgu perthnasol. Nid oes raid i fyfyrwyr fod yn aelod o CIPD i wneud y cwrs.

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Dyddiadau'r cwrs

Nid oes gan y cwrs hwn unrhyw ddyddiadau penodol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/2024, ond mae ar gael yn ôl y galw.

Os hoffech fod yn rhan o garfan ar gyfer y cwrs byr hwn, neu os hoffech gofrestru carfan o'ch gweithle, anfonwch e-bost atom enterprise@glyndwr.ac.uk

Gall fformat y cwrs byr hwn fod yn hyblyg i ddiwallu eich anghenion chi neu anghenion eich busnes