BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar (gyda blwyddyn sylfaen)

Students in front of Wrexham University clock tower

Manylion cwrs

Côd UCAS

FYEC

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

4 BL (llawn-amser)

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Canolbwyntio ar Gyflogadwyedd

Graddedigion sydd ag allwedd gwybodaeth a sgiliau i fynd i gyflogaeth neu astudio yn y dyfodol 

Yn y 10 uchaf

yn y DU am Foddhad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Cyflawn 2025)*

Gwobrwyol

porth i yrfa yn gweithio gyda phlant o enedigaeth i wyth oed

Pam dewis y cwrs hwn?

Datgloi eich potensial a bod yn rhan o weithlu a all wirioneddol siapio bywydau plant ifanc a theuluoedd. Y rhaglen ddeinamig a blaengar hon yw eich porth i yrfa werth chweil sy'n ymroddedig i ddatblygiad cyfannol plant o'u genedigaeth hyd at wyth mlynedd.

 

*Mae Prifysgol Wrecsam yn 1af yng Nghymru ac yn gydradd 2il yn y DU yn gyffredinol am Foddhad Myfyrwyr

Prif nodweddion y cwrs

 • Ymunwch â Blwyddyn Sylfaen sy'n canolbwyntio ar ddatblygiad personol, astudio a gyrfa
 • Archwilio'r cysylltiad rhwng astudio ac ymarfer a dechrau datblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol i gael cyflogaeth lwyddiannus
 • Profwch amgylchedd dysgu cynhwysol a hyblyg, gyda chefnogaeth tîm staff cyfeillgar a phrofiadol sydd wedi ymrwymo i'ch twf a'ch llwyddiant.

Ar ôl cwblhau eich blwyddyn sylfaen yn llwyddiannus, byddwch yn:

 • Archwilio amrywiaeth o bynciau cyfoes sy'n berthnasol i weithio gyda phlant o'u genedigaeth hyd at wyth mlynedd ac yn allweddol i gael gwaith yn y sector blynyddoedd cynnar. Mae Astudiaethau Plentyndod Cynnar yn defnyddio meysydd seicoleg, cymdeithaseg, addysg ac iechyd a lles.
 • Ennill profiad ymarferol drwy leoliadau amrywiol mewn ysgolion, meithrinfeydd, awdurdodau lleol, sefydliadau'r trydydd sector, a'r sector preifat. Cyd-destunoli eich dysgu ac adeiladu perthnasoedd cyflogaeth gwerthfawr.
 • Manteisiwch ar hyfforddiant a chymwysterau ychwanegol i wella'ch CV fel Dysgu yn yr Awyr Agored, Makaton a Chymorth Cyntaf Pediatrig.

Beth fyddwch chin ei astudio

Blwyddyn Sylfaen

Mae'r Flwyddyn Sylfaen yn flwyddyn integredig lle byddwch yn astudio modiwlau craidd gydag ystod eang o fyfyrwyr o bob rhan o'r Gyfadran Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd, gan roi mynediad i chi at wahanol safbwyntiau a chyfleoedd rhwydweithio.  

Bydd y modiwlau yn eich arfogi â sgiliau allweddol sydd eu hangen ar gyfer Addysg Uwch a thu hwnt. Byddant yn rhoi cyfle i chi archwilio eich maes pwnc a'ch gyrfaoedd sydd ar gael, gan eich galluogi i addasu eich darllen a'ch asesiadau i fod yn berthnasol i'ch llwybr gradd. 

Ochr yn ochr ag addysgu gan staff ehangach y gyfadran, byddwch yn gallu cwrdd â staff a myfyrwyr eraill o'ch prif lwybr gradd a chymryd rhan mewn digwyddiadau a chyfleoedd y maent yn eu cynnal.  

 • Bydd Sgiliau Astudio ar gyfer Llwyddiant (craidd) yn rhoi sylfaen gadarn i chi mewn confensiynau academaidd a sgiliau rheoli amser i'ch helpu i symud ymlaen trwy'ch gradd.  
 • Gwydnwch mewn Addysg Uwch a Thu hwnt (Craidd) Mae datblygiad a gwytnwch personol yr un mor bwysig â sgiliau academaidd wrth gyflawni eich taith tuag at raddio, a bydd y modiwl newydd cyffrous hwn yn eich arfogi â'r priodoleddau sydd eu hangen ar gyfer hyn.  
 • Diwrnod ym Mywyd (Bywyd) Mae'r modiwl hwn yn eich galluogi i archwilio'r opsiynau gyrfa posibl sydd ar gael i chi ar ôl i chi gwblhau eich gradd dewisol. Byddwch yn archwilio'r proffesiynau sy'n gysylltiedig â'ch gradd ac yn dechrau paratoi eich portffolio graddedigion ar gyfer cyflogwyr.  
 • Bydd Bywyd a Gwaith yng Nghyd-destun Cymru (craidd) yn rhoi cyfle i chi archwilio eich maes pwnc a/neu yrfa ddymunol mewn perthynas â byw a gweithio yn y Gymru sydd ohoni.  

Mae'r gyfres o fodiwlau dewisol wedi'u cynllunio i wella'ch sylfaen sgiliau mewn perthynas â'ch datblygiad gyrfa. Bydd eich tiwtor personol o'ch gradd yn cwrdd â chi i'ch helpu i benderfynu pa un o'r modiwlau dewisol fyddai fwyaf addas i chi. Y modiwlau dewisol yw:  

 • Mae’r Gymraeg i Ddechreuwyr yn rhoi cyflwyniad i'r Gymraeg i'r rhai sy'n cymryd eu camau cyntaf Rhifedd lle mae angen lefel gymwys o rifedd ar eich gradd, efallai y cewch eich cynghori i ddewis yr opsiwn hwn.  
 • Cyfathrebu Proffesiynol yn y Gweithle yn y modiwl hwn, byddwch yn dechrau datblygu'r sgiliau a'r gallu angenrheidiol i gyfathrebu'n effeithiol mewn cyd-destun proffesiynol.  
 • Mathemateg a Dylunio Arbrofol os oes angen dealltwriaeth o'ch llwybr gradd o rifedd a'r gwyddorau, yna mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i roi'r cyfle i gyflawni hynny.  

Mae amrywiaeth o asesiadau ar draws y flwyddyn sylfaen – cyflwyniadau, portffolios, archebu sgrap electronig a logiau dysgu, er enghraifft. 

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

Mae Lefel 4 yn cynnig cyfle i chi adeiladu sylfeini cadarn ym maes astudiaethau addysg. Byddwch yn dysgu sut i fod yn fyfyriwr lefel gradd ac yn paratoi ar gyfer ac ymgymryd â'ch lleoliad chwe wythnos cyntaf. 

MODIWLAU

Chwarae a Dysgu yn yr Awyr Agored (Craidd) – Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i bwysigrwydd chwarae ym mywydau, dysgu a datblygiad plant. Byddwch yn archwilio gwerth symud dysgu yn yr awyr agored a sut mae hyn yn cael ei gynrychioli yng nghwricwlwm y blynyddoedd cynnar. Byddwch yn gwneud y cysylltiad rhwng chwarae a bod yn yr awyr agored ac yn archwilio sut y gall ymarferwyr gefnogi anghenion cyfannol plant ifanc. 

Dadleuon Cyfoes mewn Plentyndod ac Addysg (Craidd) – Yn y modiwl hwn byddwch yn archwilio'r dylanwadau gwahanol ac amrywiol sydd gan gymdeithas a'r amgylchedd ar blentyndod ac addysg. Gallai pynciau gynnwys iechyd meddwl, technoleg, cynaliadwyedd, hil, rhyw a thlodi.

Seicoleg Plentyndod (Craidd) - Yn y modiwl hwn byddwch yn datblygu dealltwriaeth seicolegol o ddatblygiad plant ac yn ystyried sut y gall oedolion ddylanwadu ar y ffordd y mae plant yn meddwl, yn teimlo ac yn rhyngweithio â'r byd o'u cwmpas.

Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Plentyndod ac Addysg (Craidd) – Bydd y modiwl hwn yn eich paratoi ar gyfer lleoliad drwy archwilio'r disgwyliadau, yr ymddygiad a'r agweddau sydd eu hangen yn y gweithle. Byddwch yn ymdrin ag iechyd a diogelwch, diogelu a moeseg gweithio gyda phlant. Byddwch hefyd yn dechrau ystyried eich nodau gyrfa eich hun yn y dyfodol. Yn ystod y modiwl hwn byddwch yn cael lleoliad 6 wythnos yn ymarferol. 

Sgiliau ar gyfer Astudio a Chyflogadwyedd (Craidd) – Mae'r modiwl hwn yn ymwneud â sgiliau astudio a chyflogadwyedd adeiladu. Byddwch yn cael eich tywys i archwilio eich sgiliau presennol ac i ddatblygu'r rhain ymhellach i wella eich taith ddysgu a'ch canlyniadau gyrfa yn y dyfodol. Bydd y modiwl hwn hefyd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau technoleg ddigidol i'w defnyddio yn eich astudiaethau ac mewn cyflogaeth. 

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

Mae Lefel 5 yn adeiladu ar y sgiliau a'r wybodaeth a ddatblygwyd gennych ar lefel 4 trwy arbenigo ymhellach ym maes addysg. Ar lefel 5 cewch eich cyflwyno i ymchwil dilys seiliedig ar waith a byddwch yn ymgysylltu â'ch lleoliad estynedig 8 wythnos. 


MODIWLAU


Datblygiad Iaith a Lleferydd mewn Plentyndod Cynnar (Craidd) – Yn y modiwl hwn byddwch yn archwilio damcaniaethau caffael iaith a sut mae hyn yn berthnasol i ddatblygiad iaith mewn plant ifanc. Byddwch yn ystyried pwysigrwydd rhyngweithio ystyrlon a rôl yr ymarferydd wrth gefnogi plant ag ystod o anghenion lleferydd ac iaith.


Gweithredu Cymdeithasol – Cefnogi Plant a Theuluoedd mewn Cymdeithas (Craidd) – Yn y modiwl hwn byddwch yn archwilio addysg anffurfiol a'r rôl y gall cymdeithas ei chwarae wrth gefnogi plant a theuluoedd yn eu cymunedau.  Byddwch yn darganfod beth mae'n ei olygu i fod yn wirfoddolwr a'r buddion y gallech eu hennill o hyn. Cewch eich cyflwyno i amrywiaeth o sefydliadau gwirfoddol gan gynnwys Prifysgol y Plant a HomeStart (ymhlith eraill) a'ch annog i archwilio eu pwrpas a'r gweithgareddau/gwasanaethau y maent yn eu darparu. 


Hawliau Plant a'r Gyfraith (Craidd) – Bydd y modiwl hwn yn eich cefnogi i ddeall y fframwaith cyfreithiol sy'n sail i hawliau plant a'r cymhlethdodau o gefnogi hawliau plant yn ymarferol. Byddwch yn ystyried sut mae hawliau plant yn cael eu mynegi o fewn y gyfraith a pholisi, y dadleuon beirniadol ynghylch CCUHP a'r amrywiaeth o ffyrdd y gall hawliau plant gael eu cefnogi gan y rhai sy'n gyfrifol am ofal ac addysg plant mewn cymdeithas.


Ymchwil ar sail Ymarfer (Craidd) – Yn y modiwl hwn byddwch yn archwilio ystyr a phwrpas ymchwil ar sail ymarfer cyn dewis pwnc dilys i ymchwil ar leoliad. Dyma ddechrau eich taith ymchwil ac erbyn diwedd eich lleoliad 8 wythnos byddwch wedi cael cymeradwyaeth foesegol ac wedi casglu eich data ymchwil gan ddefnyddio offer ymchwil sylfaenol sy'n barod i ysgrifennu eich traethawd hir ar lefel 6. 


Blwyddyn 3 (Lefel 6)

Ar lefel 6 y nod yw cwblhau eich gradd yn llwyddiannus a symud i gyflogaeth. Byddwch yn archwilio rôl arweinyddiaeth mewn ymarfer ac yn cynllunio ar gyfer eich datblygiad proffesiynol eich hun tra byddwch allan ar leoliad tair wythnos. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau astudio annibynnol ymhellach trwy gwblhau eich traethawd hir blwyddyn olaf. 

MODIWLAU

Safbwyntiau Beirniadol Iechyd a Lles (Craidd) – Yn y modiwl hwn byddwch yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o iechyd a lles a'i berthnasedd i blant a theuluoedd ifanc. Byddwch yn dadansoddi'r polisïau a'r mentrau cenedlaethol allweddol a ddefnyddir i hyrwyddo iechyd a lles a'r rôl ganolog y gall gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant ifanc ei chwarae.


Archwilio Celfyddydau Mynegiannol (Craidd) – Bydd y modiwl hwn yn eich helpu i archwilio rôl y celfyddydau mynegiannol mewn addysg a phlentyndod. Byddwch yn archwilio'r celfyddydau mynegiannol mewn cyd-destunau diwylliannol a hanesyddol, a'u rôl wrth hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb i bob plentyn. Bydd llawer o amser ar gyfer profiad ymarferol yn y modiwl hwn.


Arweinyddiaeth a Datblygiad Proffesiynol (Craidd) –Yn y modiwl hwn byddwch yn archwilio rôl arweinyddiaeth mewn ymarfer ac yn cysgodi ymarferydd sydd â chyfrifoldeb arweinyddiaeth yn eich lleoliad lefel 6. Byddwch hefyd yn dechrau ystyried eich datblygiad proffesiynol eich hun wrth i chi baratoi i fynd i mewn i gyflogaeth neu astudiaeth bellach.


Traethawd Hir (Craidd) – Mae'r modiwl hwn yn eich cefnogi i gymryd rhan mewn darn estynedig o ysgrifennu academaidd. Yn seiliedig ar y data ymchwil sylfaenol a gasglwyd gennych ar lefel 5, byddwch yn ysgrifennu traethawd ymchwil sy'n rhagflaenu eich llais unigryw eich hun fel ymchwilydd.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw;

 • 48-72 UCAS tariff points at GCE A Level or equivalent.
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg/Cymraeg (Iaith Gyntaf).

Ar gyfer ymgeiswyr heb gymwysterau ffurfiol, bydd profiad gwaith mewn meysydd priodol yn cael eu hystyried yn unigol.

Cyn i ymgeiswyr gael cynnig lle diamod ar y radd hon, bydd gofyn iddynt gwblhau cliriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (CRB gynt), i gadarnhau eu bod yn addas i weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed.

Addysgu ac Asesu

Fel myfyriwr llawn amser, byddwch yn mynychu'r campws am hyd at 3 diwrnod yr wythnos a fydd yn cynnwys cymysgedd o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein. Mae sesiynau ystafell ddosbarth yn rhoi cyfle i chi ddysgu ochr yn ochr â'ch cyd-fyfyrwyr ac maent wedi'u lleoli mewn gweithgaredd a thrafodaeth.

Defnyddir deunyddiau ar-lein i'ch paratoi ar gyfer sesiynau'r ystafell ddosbarth ac i ddarparu gwaith/ymchwil dilynol i chi ei gwblhau yn eich amser eich hun.

Defnyddir ystod o ddulliau asesu drwy gydol eich Blwyddyn Sylfaen i'ch galluogi i ymarfer y sgiliau academaidd sy'n ofynnol gan fyfyriwr lefel gradd.

Ar ôl cwblhau eich Blwyddyn Sylfaen yn llwyddiannus, bydd lleoliadau'n dechrau yn ystod blwyddyn gyntaf (lefel 4) eich prif raglen radd. Mae lleoliad yn ymarferol yn rhan bwysig o'ch astudiaethau gradd. Yn ystod eich astudiaethau byddwch yn ymgymryd â 3 lleoliad:

Lefel 4 - Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Plentyndod ac Addysg (40 credyd). Byddwch yn mynychu lleoliad gwaith am 2 ddiwrnod yr wythnos am 6 wythnos (84 awr). Ar lefel 4 pwrpas y lleoliad yw i chi archwilio a phrofi cymwyseddau proffesiynol yn ymarferol.

Lefel 5 - Ymchwil ar sail ymarfer (60 credyd). Byddwch yn mynychu lleoliad 3 diwrnod yr wythnos am 8 wythnos (168 awr). Ar lefel 5 pwrpas y lleoliad yw i chi ymgysylltu â syniadau ymchwil dilys a chasglu data ymchwil sylfaenol.

Lefel 6 - Arweinyddiaeth a Datblygiad Proffesiynol (40 credyd). Byddwch yn mynychu lleoliad 3 diwrnod yr wythnos am 3 wythnos (63 awr). Ar lefel 6 pwrpas y lleoliad yw i chi arsylwi ar sgiliau arwain ac ystyried eich datblygiad proffesiynol eich hun mewn perthynas â chyflogaeth yn y dyfodol.

Mae ein lleoliadau'n cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) ysgolion; lleoliadau meithrin; lleoliadau awdurdodau lleol, er enghraifft y Gwasanaeth Atal a Chefnogi Plant a Dechrau'n Deg; sefydliadau'r trydydd sector, er enghraifft Home Start, Action for Children ac Achub y Teulu; a'r sector preifat, er enghraifft Cymorth Preswyl i Deuluoedd a Chanolfannau Asesu Teuluoedd Preswyl i Deuluoedd.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.