Close up of a video camera lens

Manylion cwrs

Côd UCAS

MPFY

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

4 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

48-72

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Mynediad 24/7

i stiwdio cynhyrchu

 

Cyfleoedd

i wneud profiad gwaith yn y diwydiant

 

Safle gwych

yn y Ganolfan Diwyddiannau Creadigol, cartref BBC Cymru

 

Pam dewis y cwrs hwn?

Dysgu a gweithio mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn – datblygir y cwrs Cynhyrchu Cyfryngau hwn mewn cydweithrediad agos ag arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant.

Mae'r cwrs:

 • yn cynnwys blwyddyn sylfaen i'ch paratoi ar gyfer astudiaeth bellach
 • yn canolbwyntio ar archwilio technolegau cyfredol a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg sy'n berthnasol i gynhyrchu cyfryngau llonydd a symudol
 • yn cynnwys myfyrwyr yng gweithredu'r cyfleuster cynhyrchu o ddydd i ddydd, gan ymestyn cyfranogiad myfyrwyr y tu hwnt i'r ddarlithfa
 • yn canolbwyntio ar ddefnyddio stiwdios cyfryngau a theledu'r brifysgol lle mae myfyrwyr yn archwilio cynhyrchu cyfryngau ar gyfer gwahanol farchnadoedd a llwyfannau, yn ogystal â goleuadau a chaffael ar gyfer gwaith effeithiau gweledol
 • wedi'i gynllunio i addysgu a datblygu sgiliau ar draws disgyblaethau ac mae'n cwmpasu ystod eang o dechnolegau a fydd yn helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun.
 • yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol ar draws ystod o sgiliau cyn cynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae Canolfan y Diwydiannau Creadigol yn cefnogi gwaith ar draws ystod o ddisgyblaethau creadigol gan ddefnyddio'r diweddaraf ym maes technoleg cynhyrchu teledu.
 • Stiwdio Deledu Glyndwr, sy'n cynnwys camerâu ac offer 4K a Manylder Uwch ac ystafell reoli aml-gamera.
 • Mae myfyrwyr yn arwain sesiynau byw Glyndwr.tv, wedi'u ffrydio'n fyw ac yn cynnwys cymysgedd o fandiau a pherfformwyr proffil uchel yn ogystal â lleol.
 • Mae ein graddedigion wedi cydweithio ag amrywiaeth o gwmnïau lleol gan gynnwys GIG Cymru, Rygbi Cynghrair Cymru, Clwyd Theatre Cymru a nifer o sefydliadau a chynyrchiadau lleol.
 • Mae cyn-raddedigion wedi mynd ymlaen i weithio gyda chwmnïau cyfryngau fel y BBC, Universal Music, QVC a Technicolor ac mae myfyrwyr eraill wedi ymgymryd â rolau llawrydd ac wedi ffurfio eu cwmnïau cynhyrchu eu hunain.
 • Mae digwyddiadau Diwydiannau Creadigol blaenorol yn y Brifysgol wedi cynnwys Gŵyl Delweddau Symud Myfyrwyr Ffresh yng Nghymru a digwyddiad rhwydweithio dyfodol creadigol blynyddol.
 • Mae'r cyfleusterau TG yn rhan greiddiol o gyflwyno cyrsiau, gan gyflwyno amrywiaeth o feddalwedd Golygu anfellol fe Finall Cut, Premiere ac AVID yn ogystal â chywiro lliw, cyfansoddi a phecynnau 3D. Mae'r cyfleusterau TG hyn hefyd yn fynediad agored ac maent ar gael i fyfyrwyr er mwyn datblygu eu sgiliau.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae pob blwyddyn o'r rhaglen wedi'i chynllunio i gyflwyno cysyniadau, sgiliau a damcaniaethau newydd a bydd dilyniant i'r lefel nesaf yn ysgogi ac yn datblygu sgiliau craidd mewn ffordd gronnol.

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

MODIWLAU

 • Hanfodion Stiwdio
 • Cyfathrebu Cyfryngau
 • Diwylliant Cyfryngau
 • Prosiect Personol
 • Y Sgiliau Sydd eu Hangen Arnoch
 • Astudiaethau Cyd-destunol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

MODIWLAU

• Cyflwyniad i Sgiliau Sain
• Cyflwyniad i Sgiliau Sgrin
• Sgiliau Astudio
• Dyfodol Creadigol 1 (Portffolio Cyflogadwyedd)
• Dylunio Asedau Cyfryngau Stoc
• Cynhyrchu Cyfryngau

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

MODIWLAU

• Safonau Cynhyrchu Stiwdio
• Sgriptio ac Adrodd Straeon
• Effeithiau Gweledol
• Sain ar gyfer Cyfryngau Sgrin
• Dyfodol Creadigol
• Dulliau Ymchwil
• Adrodd Stori Ddigidol

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

MODIWLAU

• Traethawd Hir
• Prosiect
• Ôl-gynhyrchu
• Cydweithio â Chleientiaid
• Dyfodol Creadigol
• Technegau Cyfryngau Sy'n Dod i'r Amlwg

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau opsiwn. Dynodir modiwlau yn rhai craidd neu opsiwn yn unol â gofynion cyrff proffesiynol ac adolygiad o'r fframwaith academaidd mewnol, felly gallant newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae'r gofynion academaidd ar gyfer y radd ar gyfer o leiaf 48-72 o bwyntiau tariff UCAS ar Lefel A TAG neu gyfwerth. Bydd cymwysterau Sgiliau Allweddol UG a Lefel 3 priodol hefyd yn cael eu hystyried.

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod o ddulliau asesu ar gyfer y cwrs hwn gan gynnwys creu cynyrchiadau cerdd, traethodau, dysgu yn y gwaith, portffolios, adroddiadau a chyflwyniadau.

Yn ogystal â darlithoedd a gweithdai, anogir myfyrwyr ar y cwrs hwn i archwilio'r cyfleuster hanfodol hwn ar gyfer eu prosiectau eu hunain i wella a chefnogi dysgu a datblygu.

Mae'r holl asesiadau yn seiliedig ar brosiectau


DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd y cwrs yma yn eich darparu gyda’r hyfforddiant a’r arbenigedd i weithio yn un o feysydd cyffrous niferus y diwydiannau darlledu cyfryngol. Byddwch yn datblygu amryw o sgiliau a fydd yn hybu eich cyflogadwyedd, gan gynnwys sgiliau mewn:

 • Ymchwil – mae gennym fyfyrwyr sydd wedi symud ymlaen i addysg AB ac AU, gan gymryd graddau ymchwil hefyd.
 • Cyfathrebu – mae myfyrwyr wedi canlyn gyrfaoedd mewn gorsafoedd radio, orielau a gosod sain.
 • Defnyddio technoleg – mae’r cwrs yma yn rhoi ystod eang o gyfleoedd technolegol gyda sgiliau y gellir eu defnyddio mewn ystod o feysydd creadigol.
 • Y gallu i gydweithredu – rydym wedi lleoli myfyrwyr mewn gwyliau o bwys yn Ewrop
 • Dylunio a rheoli prosiectau

Mae’r cyfleoedd gyrfaol yn cynnwys:

 • Darlledu – Mae gennym ystod o ddarlledwyr llwyddiannus sy’n gweithio i gwmnïau cenedlaethol mewn cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.
 • Cynhyrchu Fideos – Sefydlu eu fideos eu hunain neu weithio i gynhyrchwyr annibynnol ar amryw o brosiectau i ystod eang o gleientiaid.
 • Ôl-gynhyrchu – Datblygir sgiliau cyfansoddi a golygu fideos trwy gydol y cwrs, gan gynnig troedleoedd cadarn ar gyfer swyddi VFX ac ôl-gynhyrchu eraill.
 • Ffotograffiaeth – Mae dal delweddau, llonydd ac ar fideo, wrth graidd y cwricwlwm, ac mae myfyrwyr wedi mynd ymlaen i gynhyrchu ystod o waith ffotograffig.
 • Cynhyrchu a Rheolaeth Stiwdio – Mae yna lawer o gyfleoedd i raddedigion ddefnyddio eu sgiliau ar gyfer rheoli prosiectau a chomisiynau eraill gan gleientiaid.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2023/24 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol.Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
You didn't select a valid both link for Staff 3