Close up of a video camera lens

Manylion cwrs

Côd UCAS

MP21

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Mynediad 24/7

i stiwdio cynhyrchu

 

Cyfleoedd

i wneud profiad gwaith yn y diwydiant

 

Safle gwych

yn y Ganolfan Diwyddiannau Creadigol, cartref BBC Cymru

 

Pam dewis y cwrs hwn?

Dysgu a gweithio mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn – datblygir y cwrs Cynhyrchu Cyfryngau hwn mewn cydweithrediad agos ag arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant.

Mae'r cwrs:

 • yn canolbwyntio ar archwilio technolegau cyfredol a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg sy'n berthnasol i gynhyrchu cyfryngau llonydd a symudol
 • yn cynnwys myfyrwyr yng gweithredu'r cyfleuster cynhyrchu o ddydd i ddydd, gan ymestyn cyfranogiad myfyrwyr y tu hwnt i'r ddarlithfa
 • yn canolbwyntio ar ddefnyddio stiwdios cyfryngau a theledu'r brifysgol lle mae myfyrwyr yn archwilio cynhyrchu cyfryngau ar gyfer gwahanol farchnadoedd a llwyfannau, yn ogystal â goleuadau a chaffael ar gyfer gwaith effeithiau gweledol
 • wedi'i gynllunio i addysgu a datblygu sgiliau ar draws disgyblaethau ac mae'n cwmpasu ystod eang o dechnolegau a fydd yn helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun.
 • yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol ar draws ystod o sgiliau cyn cynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae Canolfan y Diwydiannau Creadigol yn cefnogi gwaith ar draws ystod o ddisgyblaethau creadigol gan ddefnyddio'r diweddaraf ym maes technoleg cynhyrchu teledu.
 • Mae stiwdio Teledu Wrecsam yn cynnwys camerâu 4k a diffiniad uchel, offer golygu modern gydag Oriel a stiwdio ôl-gynhyrchu, sy'n elwa o alluoedd ffrydio byw. Mae hyfforddiant achrededig AVID a Davinci datrys golygu hefyd wedi'i gynnwys 
 • Mae myfyrwyr yn arwain sesiynau byw Glyndwr.tv, wedi'u ffrydio'n fyw ac yn cynnwys cymysgedd o fandiau a pherfformwyr proffil uchel yn ogystal â lleol.
 • Mae ein graddedigion wedi cydweithio ag amrywiaeth o gwmnïau lleol gan gynnwys GIG Cymru, Rygbi Cynghrair Cymru, Theatr Clwyd a nifer o sefydliadau a chynyrchiadau lleol.
 • Mae cyn-raddedigion wedi mynd ymlaen i weithio gyda chwmnïau cyfryngau fel y BBC, Universal Music, QVC a Technicolor ac mae myfyrwyr eraill wedi ymgymryd â rolau llawrydd ac wedi ffurfio eu cwmnïau cynhyrchu eu hunain.
 • Mae digwyddiadau Diwydiannau Creadigol blaenorol yn y Brifysgol wedi cynnwys Gŵyl Delweddau Symud Myfyrwyr Ffresh yng Nghymru a digwyddiad rhwydweithio dyfodol creadigol blynyddol.
 • Rydym yn bartner gyda Focus Wales, gŵyl flaenllaw sy'n gweld artistiaid o bob cwr o'r byd yn cael eu recordio ar gyfer yr ŵyl. 
 • Mae'r cyfleusterau TG yn rhan greiddiol o gyflwyno cyrsiau, gan gyflwyno amrywiaeth o feddalwedd Golygu anfellol fe Finall Cut, Premiere ac AVID yn ogystal â chywiro lliw, cyfansoddi a phecynnau 3D. Mae'r cyfleusterau TG hyn hefyd yn fynediad agored ac maent ar gael i fyfyrwyr er mwyn datblygu eu sgiliau.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae pob blwyddyn o'r rhaglen wedi'i chynllunio i gyflwyno cysyniadau, sgiliau a damcaniaethau newydd a bydd dilyniant i'r lefel nesaf yn ysgogi ac yn datblygu sgiliau craidd mewn ffordd gronnol.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Cyflwyniad i Sgiliau Sain
 • Cyflwyniad i Sgiliau Sgrin
 • Sgiliau Astudio
 • Dyfodol Creadigol 1 (Portffolio Cyflogadwyedd)
 • Dylunio Asedau Cyfryngau Stoc
 • Cynhyrchu Cyfryngau

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU

 • Safonau Cynhyrchu Stiwdio
 • Sgriptio ac Adrodd Straeon
 • Effeithiau Gweledol
 • Sain ar gyfer Cyfryngau Sgrin
 • Dyfodol Creadigol
 • Dulliau Ymchwil
 • Adrodd Stori Ddigidol

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 • Traethawd Hir
 • Prosiect
 • Ôl-gynhyrchu
 • Cydweithio â Chleientiaid
 • Dyfodol Creadigol
 • Technegau Cyfryngau Sy'n Dod i'r Amlwg

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae'r gofynion academaidd ar gyfer y radd ar gyfer o leiaf 80-112 o bwyntiau tariff UCAS ar Lefel A TAG neu gyfwerth. Bydd cymwysterau Sgiliau Allweddol UG a Lefel 3 priodol hefyd yn cael eu hystyried. Os nad ydych yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer y radd baglor tair blynedd dylech ystyried y radd pedair blynedd.

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod o ddulliau asesu ar gyfer y cwrs hwn gan gynnwys creu cynyrchiadau cerdd, traethodau, dysgu yn y gwaith, portffolios, adroddiadau a chyflwyniadau.

Yn ogystal â darlithoedd a gweithdai, anogir myfyrwyr ar y cwrs hwn i archwilio'r cyfleuster hanfodol hwn ar gyfer eu prosiectau eu hunain i wella a chefnogi dysgu a datblygu.

Mae'r holl asesiadau yn seiliedig ar brosiectau


DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd y cwrs yma yn eich darparu gyda’r hyfforddiant a’r arbenigedd i weithio yn un o feysydd cyffrous niferus y diwydiannau darlledu cyfryngol. Byddwch yn datblygu amryw o sgiliau a fydd yn hybu eich cyflogadwyedd, gan gynnwys sgiliau mewn:

 • Ymchwil – mae gennym fyfyrwyr sydd wedi symud ymlaen i addysg AB ac AU, gan gymryd graddau ymchwil hefyd.
 • Cyfathrebu – mae myfyrwyr wedi canlyn gyrfaoedd mewn gorsafoedd radio, orielau a gosod sain.
 • Defnyddio technoleg – mae’r cwrs yma yn rhoi ystod eang o gyfleoedd technolegol gyda sgiliau y gellir eu defnyddio mewn ystod o feysydd creadigol.
 • Y gallu i gydweithredu – rydym wedi lleoli myfyrwyr mewn gwyliau o bwys yn Ewrop
 • Dylunio a rheoli prosiectau

Mae’r cyfleoedd gyrfaol yn cynnwys:

 • Darlledu – Mae gennym ystod o ddarlledwyr llwyddiannus sy’n gweithio i gwmnïau cenedlaethol mewn cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.
 • Cynhyrchu Fideos – Sefydlu eu fideos eu hunain neu weithio i gynhyrchwyr annibynnol ar amryw o brosiectau i ystod eang o gleientiaid.
 • Ôl-gynhyrchu – Datblygir sgiliau cyfansoddi a golygu fideos trwy gydol y cwrs, gan gynnig troedleoedd cadarn ar gyfer swyddi VFX ac ôl-gynhyrchu eraill.
 • Ffotograffiaeth – Mae dal delweddau, llonydd ac ar fideo, wrth graidd y cwricwlwm, ac mae myfyrwyr wedi mynd ymlaen i gynhyrchu ystod o waith ffotograffig.
 • Cynhyrchu a Rheolaeth Stiwdio – Mae yna lawer o gyfleoedd i raddedigion ddefnyddio eu sgiliau ar gyfer rheoli prosiectau a chomisiynau eraill gan gleientiaid.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.