Two students sitting in the flight simulator, while another student leans in to look at the screens

Manylion cwrs

Côd UCAS

BA22

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

3 BL (LlA)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

*Yn amodol ar achredu

Course Highlights

Tîm addysgu

profiadol yn y diwydiant

Cysylltiadau

cryf gyda'r diwydiannau megis Airbus, Raytheon a JCB.

Efelychydd

Hedfan Merlin gan gynnwys mynediad i becynnau fel FLITE, hyfforddwr ‘navaids’ RANT a Boeing 747

Pam dewis y cwrs hwn?

Prif nod y Radd Peirianneg Awyrennol yw datblygu sgiliau deallusol a chymhwyso drwy gaffael gwybodaeth, datrys problemau, sgiliau didynnu, synthesis, dadansoddi, a gwerthuso. Mae hyn hefyd yn cwmpasu goblygiadau cymdeithasol ac amgylcheddol.

Yn ystod y radd, byddwch yn:

 • datblygu dealltwriaeth lawn o gysyniadau dylunio peirianneg a'r broses datblygu cynnyrch.
 • ennill sgiliau allweddol a gwybodaeth gadarn am yrfa lwyddiannus mewn diwydiannau dylunio a gweithgynhyrchu awyrennau, yn ogystal ag mewn amrywiaeth o sectorau peirianneg gweithgynhyrchu modern.
 • yn bragmataidd, gan gymryd agwedd systematig a'r camau rhesymegol ac ymarferol sy'n angenrheidiol ar gyfer cysyniadau sy'n aml yn gymhleth i ddod yn realiti.
 • ceisio sicrhau atebion cynaliadwy i broblemau a chael strategaethau ar gyfer bod yn greadigol, arloesol, a goresgyn anawsterau trwy gyflogi eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth mewn modd hyblyg.
 • yn fedrus wrth ddatrys problemau trwy gymhwyso eu sgiliau rhifiadol, cyfrifiadurol, dadansoddol, a thechnegol, gan ddefnyddio offer priodol.
 • byddwch yn ymwybdol o risg, cost a gwerth, ac yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau moesegol, cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol, iechyd a diogelwch, a chyfrifoldebau proffesiynol ehangach.
 • yn gyfarwydd â natur busnes a menter wrth greu gwerth economaidd a chymdeithasol gwerthfawrogi dimensiynau byd-eang peirianneg, masnach, a chyfathrebu.
 • gallu llunio a gweithredu o fewn codau ymddygiad priodol, wrth wynebu mater moesegol.
 • broffesiynol yn eu hagwedd, gallu gweithio mewn tîm, bod yn gyfathrebwyr effeithiol, a gallu arfer cyfrifoldeb a dulliau rheoli cadarn.

Cewch gyfle i drosglwyddo i gwrs gradd meistr integredig MEng Peirianneg Awyrennol ar ddiwedd eich astudiaeth blwyddyn 2 (lefel 5).

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon gyda blwyddyn sylfaen BEng (Anrhydedd) mewn Peirianneg Awyrennol gyda blwyddyn Sylfaen (4 blynedd) neu gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiannol BEng (Anrhydedd) Peirianneg Awyrennol gyda Lleoliad Diwydiannol (4 blynedd)

Peirianneg ymMhrifysgol Wrecsam

Meddwl am yrfa mewn Peirianneg? Clywch gan ddarlithwyr a myfyrwyr am ein graddau Peirianneg ym Mhrifysgol Wrecsam.

Prif nodweddion y cwrs

 • Byddwch yn cael eich dysgu gan dîm addysgu ymroddedig, gyda phrofiad diwydiannol helaeth.
 • Cyfleusterau twnnel gwynt is-sonig ac uwchsonig.
 • Canolfan Hyfforddiant a Datblygu Cyfansawdd Uwch wedi'i lleoli ym Mrychdyn.
 • Cyfleuster prototeipio cyflym a meddalwedd efelychu systemau gweithgynhyrchu arbenigol.
 • Sganiwr laser 3D.
 • Mynediad i feddalwedd dylunio, dadansoddi ac efelychu trwy gymorth cyfrifiadur sydd ar flaen y gad, gan gynnwys ANSYS, Abaqus, MATLAB a Simulink, ayyb.
 • Gweithio ar awyrennau jet engine yn ein hangar awyrennau.
 • Canolfan Hyfforddiant a Datblygu Cyfansawdd Uwch wedi'i lleoli ym Mrychdyn.
 • Efelychydd Hedfan Merlin - o’r radd flaenaf, dylunio a phrofi eich awyrennau eich hun gan ddefnyddio theori peirianneg.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o'r cysyniadau, egwyddorion a damcaniaethau sylfaenol ym maes peirianneg. Caffael sgiliau mathemateg sylfaenol sy'n gysylltiedig â phroblemau peirianneg a dylunio. Defnyddiwch CAD ar gyfer dylunio peirianneg. Cymhwysedd gweithio'n ddiogel mewn labordai a gweithdai peirianneg, a gallu cynnal gweithdrefnau labordy, mesur ac arferion gweithdai o dan arweiniad tiwtor.

MODIWLAU:

 • Cyflwyniad i Wyddoniaeth Peirianneg Drydanol a Mecanyddol
 • CAD a Gwyddoniaeth Cynhyrchu
 • Deunyddiau a'r Amgylchedd
 • Mathemateg Peirianneg
 • Datblygiad Proffesiynol Peirianneg
 • Technoleg Awyrennau Modern

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Byddwch yn adeiladu ar y wybodaeth, y cysyniadau a'r sgiliau a gaffaelwyd ar lefel 4 yn ogystal â gwybodaeth, sgiliau mwy arbenigol mewn dylunio a dadansoddi peirianneg. Mwy o ddyfnder mewn damcaniaethau mewn mecaneg, thermodynameg, propulsion, flight dynamics, avionics, systemau rheoli, strwythurau a dadansoddi elfen feidraidd, ac ati. Datblygu dealltwriaeth mewn dulliau busnes ac ymchwil.

MODIWLAU:

 • Dyfodol Peirianneg – Ymchwil, Moeseg, a Chynaliadwyedd
 • Thermo-Hylif a Gyriant
 • Peirianneg Bellach Mathemateg
 • Gweithgynhyrchu gyda chymorth cyfrifiadur
 • Mecaneg, Strwythurau ac FEA
 • Mecaneg, Afioneg a Rheoli Hedfan

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Byddwch yn caffael dealltwriaeth feirniadol a chymhwyso'r cysyniadau, egwyddorion a damcaniaethau lefel uchel mewn peirianneg yn ogystal â dealltwriaeth feirniadol ac esboniad o bynciau uwch mewn dirgryniad strwythurol, dylunio awyrennau a sefydlogrwydd hedfan, ac aerodynameg. Defnyddiwch wybodaeth a sgiliau a gaffaelwyd i wneud project unigol.

MODIWLAU:

 • Prosiect (Anrhydedd)
 • Modelu ac Efelychu Peirianneg Fecanyddol
 • Aerodynameg
 • Dylunio Awyrennau a Sefydlogrwydd Hedfan
 • Strwythurau Uwch a Dirgryniadau (dewisol)
 • Peirianneg Broffesiynol (dewisol)

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar TAG Safon Uwch neu gyfatebol, gan gynnwys Mathemateg a Ffiseg.

Addysgu ac Asesu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Mae awyrgylch agored a chyfeillgar yn gwella profiad dysgu'r myfyrwyr. Mae cysylltiadau cryf â chwmnïau lleol, cenedlaethol, a rhyngwladol yn sicrhau bod addysgu'n berthnasol i'r diwydiant ac yn rhoi'r man cychwyn gorau posibl i fyfyrwyr i'w llwybrau gyrfa peirianneg sy'n ymgymryd â rolau allweddol mewn diwydiant a gwasanaethau cyhoeddus.

DYSGU AC ADDYSGU

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau.

Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd y radd yn datblygu eich sgiliau deallusol ac ymarferol i ddiwallu anghenion technoleg ac amgylchedd busnes sy'n newid yn gyflym yn y dyfodol. Yn ogystal â pharhau â'ch datblygiad proffesiynol, mae'r cwrs yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel Peiriannydd proffesiynol mewn diwydiant, mewn rolau fel:

 • Peiriannydd Dylunio
 • Peiriannydd Dylunio
 • Test and Calibration Engineer
 • Peiriannydd Comisiynu
 • Peiriannydd Deunyddiau
 • Rheoli ansawdd
 • Rheoli Cynnal a Chadw
 • Rheoli Cynhyrchu
 • A management role in the industry

Mae cyn-fyfyrwyr yn gweithio i gwmnïau adnabyddus yn fyd-eang, megis Rolls-Royce Derby, Airbus, Bentley Motors.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar achredu

Mae unrhyw gyrsiau sydd wedi eu rhestru’n “amodol ar achredu” yn y broses o wneud cais i gael eu hachredu/cydnabod gan gyrff allanol, a elwir yn CPSRh – Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio. Mae’n rhaid i’r cyrsiau yma fynd drwy broses gymeradwyo allanol ar wahân gyda’r CPSRh perthnasol.

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn parhau i fod yn ‘amodol ar achredu’ yn cael eu cymeradwyo yn ôl y disgwyl, fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os na fydd cwrs yn cael ei achredu yn ôl y bwriad, neu ei fod wedi ei newid neu ei ohirio’n sylweddol, cewch eich hysbysu gan y Brifysgol.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.