Manylion cwrs

Côd UCAS

LL21

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser) 6 BL (rhan-amser)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Adeiladu

sylfaen ar gyfer gyrfaoedd yn y gyfraith, cyfiawnder troseddol a busnes

Datblygu

gwybodaeth arbenigol am gyfraith Cymru

Ffocws

ar y sylfeini academaidd a phroffesiynol ar gyfer sefyll Arholiad Cymwysol Cyfreithwyr (SQE) 1 a 2 a Chwrs Hyfforddi'r Bar

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd rhaglen WGU yn darparu rhywfaint o'r sylfaen ar gyfer gyrfa yn y gyfraith drwy ganolbwyntio ar y sylfeini academaidd a phroffesiynol ar gyfer sefyll Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr (SQE) 1 a 2 a Chwrs Hyfforddi'r Bar.

Mae'r rhaglen yn:

 • ymdrin â phynciau cyfreithiol angenrheidiol, y cyfeirir atynt yn rheoliadau cymhwyso'r cyrff proffesiynol fel Sylfeini Gwybodaeth Gyfreithiol a meysydd pwnc Gwybodaeth Gyfreithiol Swyddogaeth SQE1 (FLK).
 • Bydd myfyrwyr yn cwblhau cymwysterau y datblygwyd elfennau'r gyfraith ohonynt mewn partneriaeth â gweithwyr cyfreithiol proffesiynol sy'n cynrychioli cwmnïau sy'n lleol i'r Brifysgol.
 • cael ei rhedag gan adran yn y Brifysgol sydd â bron i ugain mlynedd o brofiad o ddarparu rhaglenni addysg uwch hyblyg wyneb yn wyneb ac ar-lein.
 • cael ei gydnabod gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA) fel Gradd Cyfraith Gymwysol (QLD).
Female student

Y GyfraithMhrifysgol Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r rhaglenni'n ymdrin â'r pynciau cyfreithiol angenrheidiol, y cyfeirir atynt yn rheoliadau cymhwyso'r cyrff proffesiynol fel Sylfeini Gwybodaeth Gyfreithiol a meysydd pwnc Gwybodaeth Gyfreithiol Swyddogaeth SQE1 (FLK).
 • Darperir rhaglen y gyfraith gan dîm y mae ei raglen Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol wedi bod yn y deg uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr am dair blynedd yn olynol.
 • Mae modiwlau seiliedig ar waith yn caniatáu i fyfyriwr ddatblygu profiad cyfreithiol.
 • Cymryd rhan yng nghynhadledd flynyddol Cyril Oswald Jones.
 • Gwobr myfyriwr gorau ar gael, noddir gan Gronfa Cyril Oswald Jones*.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU:

 • Sgiliau Astudio mewn Addysg Uwch
 • Cyfraith Gyhoeddus: Cyfraith Gyfansoddiadol a Gweinyddol
 • Cyflwyniad i Droseddeg a Chyfiawnder Troseddol
 • Cyfraith Contract
 • Cyfraith Ryngwladol ac Ewropeaidd a Phroblemau Byd-eang
 • Cyfraith mewn Cymdeithas

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU:                        

 • Sgiliau Cyfreithiol, Moeseg a Safonau Proffesiynol
 • Cyfraith droseddol
 • Camwedd
 • Dysgu Seiliedig ar Waith (Y Gyfraith)
 • Dulliau Ymchwil
 • Cyfraith Busnes

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

MODIWLAU:

 • Cyfraith Eiddo a Thir
 • Cyfraith Cyflogaeth
 • Tystiolaeth Droseddol
 • Traethawd Hir y Gyfraith
 • Ecwiti ac Ymddiriedolaethau

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Cwrs Baglor 3 blynedd: 80-112 pwynt Tariff ar TAG Safon Uwch neu gyfwerth

Nid oes angen DBS ar y Brifysgol ond rhaid i ymgeiswyr ddatgan euogfarnau troseddol "perthnasol" nad ydynt wedi'u "darfod" ar UCAS neu ffurflen gais uniongyrchol. Collfarnau troseddol perthnasol yw'r rhai ar gyfer troseddau yn erbyn y person, boed hynny o natur dreisgar neu rywiol, neu am droseddau sy'n ymwneud â chyflenwi cyffuriau neu sylweddau rheoledig yn anghyfreithlon lle mae'r gollfarn yn ymwneud â delio â chyffuriau masnachol neu fasnachu mewn pobl, troseddau sy'n ymwneud â breichiau, tanau bwriadol neu'r rhai a restrir yn Neddf Troseddau Rhyw 2003 neu Ddeddf Terfysgaeth 2006. Gall ymgeiswyr ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol am yr hyn sy'n cyfrif fel collfarn "wedi'i darfod" ar y GOV.UK canlynol: https://www.gov.uk/exoffenders-and-employment

Bydd y Rheolwr Derbyn yn cysylltu ag ymgeiswyr sy'n datgan euogfarn droseddol berthnasol nas gwelwyd drwy lythyr gyda chais i ddarparu manylion ychwanegol. Mae hyn er mwyn gallu cynnal asesiad risg ac ystyried y mater dan y Polisi a Gweithdrefn ar gyfer Ystyried Euogfarnau Troseddo. Gellir gweld y polisi llawn yma.

Dylai myfyrwyr fod yn ymwybodol bod yn rhaid i'r rhai sy'n dymunomynd ymlaen i gyfraith ymarfer yng Nghymru a Lloegr ddangos tystiolaeth o gymeriad da o dan Reolau Asesu Cymeriad a Addasrwydd yr AAS y gellir dod o hyd i fanylion llawn ohonynt yma.

 
 

Addysgu ac Asesu

Bydd cyfleoedd ar gyfer asesiadau ffurfiannol yn ymddangos yn rheolaidd er mwyn i fyfyrwyr allu mesur eu meincnodau eu hunain a phlotio eu cynnydd eu hunain. Bydd y rhain yn cynnwys darnau byr o ysgrifennu ac ymarferion ar-lein. Bydd lefelau pump a chwech hefyd yn cynnwys asesiadau ffurfiannol ond bydd y rhain yn llai aml ac yn fwy hunangyfeiriedig h.y. bydd disgwyl i fyfyrwyr fod yn weithgar wrth nodi eu cryfderau a'u cyfyngiadau eu hunain.

Mae amrywiaeth o asesiadau crynodol wedi'u cynllunio i gwmpasu gofynion academaidd trwyadl a hefyd i ddarparu ar gyfer gwahaniaethau unigol yn yr arddull dysgu a ffefrir. O ganlyniad, ceir cymysgedd o draethau, profion amlddewis ar-lein, cyflwyniadau unigol a grŵp a dramâu rôl. Mae arholiadau'n amlwg. Y rheswm am hyn yw er mwyn bod yn gyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr o 2021 ymlaen, rhaid pasio dau arholiad SQA. Yn unol â hynny, mae'n ddoeth amlygu myfyrwyr yn raddol i amodau arholiadau er mwyn datblygu eu cynefindra a'u sgiliau mewn asesiadau o'r fath.

Yn bwysig, mae rhai o'r asesiadau wedi'u cynllunio i adlewyrchu gofynion proffesiynol ymarfer cyfreithiol sy'n gysylltiedig â chyflwyniad cywir a phroffesiynol o dystiolaeth/gwybodaeth a hunan.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau.

Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

 
 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Nid yn unig y mae graddau'r gyfraith yn sylfaen wych ar gyfer gyrfaoedd yn y gyfraith, ond hefyd busnes, ac ystod enfawr o yrfaoedd ym maes cyfiawnder troseddol a gofal cymdeithasol.

Byddai myfyrwyr sy'n cwblhau gofynion yr AAS i gyfraith ymarfer yn gweithio mewn: Cwmnïau Cyfraith Cenedlaethol a Rhyngwladol; Awdurdodau Lleol, adrannau Adnoddau Dynol; Gwasanaeth Sifil; Gwasanaeth Erlyn y Goron; Lleoliadau sy'n gysylltiedig â busnes a masnach; sefydliadau, cymdeithasau ac elusennau'r trydydd sector.

 
 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

 
 

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

 
 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.