Primary education students

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

1 BL (LlA) / 15 MISOEDD (RhA)

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

SAC

Ennill Statws Athro Cymwys (SAC) ar ôl cwblhau'r rhaglen.

Astudiwch

yng Ngogledd Ddwyrain Cymru fel rhan o'r cwrs masnachfraint hwn gan Brifysgol y Santes Fair, Twickenham.

Datblygwch

wybodaeth a dealltwriaeth o gwricwla cenedlaethol o Gymru a Lloegr.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae Prifysgol y Santes Fair, Twickenham, wedi cael ei chydnabod fel un o ddarparwyr hyfforddiant o'r safon uchaf ar gyfer athrawon ysgolion cynradd yn y wlad, ac mae Ofsted wedi barnu bod eu cyrsiau addysg gychwynnol yn 'rhagorol'. Mae'r Santes Fair wedi masnachfraint y rhaglen lwyddiannus hon i alluogi myfyrwyr i astudio yn Wrecsam.

  • Ennill Statws Athro Cymwys (SAC) ar ôl cwblhau'r rhaglen.
  • Mae gan Brifysgol Wrecsam hanes hir o hyfforddiant cychwynnol athrawon ac mae ganddi gysylltiadau agos â llawer o ysgolion cynradd blaenllaw yn ardal Wrecsam ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Bydd cryn dipyn o'r rhaglenni yn yr ysgol, lle byddwch yn symud ymlaen o addysgu grwpiau bach i ddosbarthiadau cyfan.
  • Bydd eich profiad ysgol gyda Chyfnod Allweddol 1 a Chyfnod Allweddol 2. Trefnir lleoliadau gan ein Huned Dysgu Lleoliadau i sicrhau eich bod yn cael y lefel briodol o gymorth.
  • YCewch eich cefnogi gan dîm angerddol a gofalgar o diwtoriaid profiadol, sy'n ymdrechu am ragoriaeth yn theori ac ymarfer addysgu. Drwy astudio gyda ni, bydd gennych hefyd fynediad at adnoddau a systemau cymorth gwych a fydd ar gael i chi drwy gydol eich TAR.

Prif nodweddion y cwrs

  • Ennill Statws Athro Cymwys (SAC) ar ôl cwblhau'r rhaglen.
  • Caiff cyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon Cynradd eu barnu gan Ofsted fel rhai 'rhagorol' - y radd uchaf sy'n gyraeddadwy mewn arolygiad Ofsted.
  • Darlithoedd gan ymarferwyr profiadol, arbenigol.
  • Cyfleoedd cyfoethogi ar gael e.e. ardystiad SAK4A (Sainsbury's Active Kids for All).
  • Byddwch yn ymgymryd â lleoliadau yng Nghymru ac yn Lloegr ac yn dod yn gyfarwydd â'r addysgeg (y cysylltiad rhwng theori ac ymarfer) dysgu ac addysgu yn y ddau.
  • Cofiwch mai'r dyddiad cychwyn ar gyfer y TAR Cynradd yw 31 Awst 2023.
 
 

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU

Mae Materion Cyfoes mewn Addysg Gynradd (Lefel 7) yn ceisio gwella datblygiad hyfforddeion fel ymarferwyr myfyriol trwy ddarparu cyfleoedd i adlewyrchu'n feirniadol a dadansoddi eu datblygiad eu hunain fel athro a dysgwr. O fewn y modiwl hwn, archwilir elfennau o ddamcaniaeth addysgol, effaith a phwysigrwydd myfyrio a chydweithio a rhinweddau ymarfer dan arweiniad gwerthoedd. Mae hyn yn arwain hyfforddeion i ddatblygu dealltwriaeth o sut mae gwybodaeth bersonol a phroffesiynol yn cael ei hadeiladu, ei datblygu, a'i gwella drwy fyfyrio ac ymarfer. 

Mae'r Athro Newydd fel Ymarferydd Myfyriol (Lefel 7) yn ceisio gwella datblygiad hyfforddeion fel ymarferwyr myfyriol trwy ddarparu cyfleoedd i adlewyrchu'n feirniadol a dadansoddi eu datblygiad eu hunain fel athro a dysgwr. O fewn y modiwl hwn, gall myfyrwyr nodi maes ymholiad sy'n cysylltu theori, myfyrio ac ymarfer. Bydd nodi ac archwilio maes ymholiad hunan-ddethol yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth o sut mae gwybodaeth bersonol a phroffesiynol yn cael ei datblygu a'i gwella drwy fyfyrio, ymgysylltu â llenyddiaeth ac ymarfer ysgolheigaidd. 

Mae modiwl Astudiaethau Proffesiynol yn uno gwaith prifysgol gydag amser a dreulir yn yr ysgol yn datblygu cysylltiadau rhwng theori ac ymarfer. Nod y modiwl hwn yw cefnogi hyfforddeion i sicrhau Statws Athro Cymwysedig. Gwneir hyn drwy ddarparu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd ei angen i hyfforddeion fod yn ymarferydd cynradd effeithiol. Rhoddir pwyslais i gylch cynllunio, addysgu, asesu, a gwerthuso. Mae'r cwrs yn mynd i'r afael â phwysigrwydd yr amgylchedd dysgu, ymddygiad ar gyfer dysgu a chyflawniad i bawb gan gynnwys y rhai sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig ac Anableddau a'r rhai o gefndiroedd amrywiol. 

Mae'r Cwricwlwm Craidd gan fod Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth i gyd yn bynciau craidd yn y Cwricwlwm Cenedlaethol mae'n hanfodol bod myfyrwyr yn adeiladu ar eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth pwnc eu hunain ym mhob un o'r meysydd allweddol hyn er mwyn dysgu'r pynciau hyn yn effeithiol yn yr ystafell ddosbarth gynradd. Drwy gydol y modiwl, bydd gan fyfyrwyr gyfleoedd i ddatblygu eu dealltwriaeth o sut i ddefnyddio asesiad i lywio addysgu a dysgu yn y tri phwnc craidd hyn.

Adeiladu modiwl Cwricwlwm Ehangach sy'n ceisio datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau arwahanol hyfforddeion ym mhob pwnc sylfaen. Ei nod yw helpu hyfforddeion i archwilio a phrofi natur ryng-gysylltiedig dysgu yn yr ysgol gynradd. Mae'r pynciau'n cynnwys celf, cyfrifiadura, dylunio a thechnoleg, drama, daearyddiaeth, hanes, ieithoedd tramor modern, cerddoriaeth, addysg gorfforol, ac Addysg Grefyddol. Cymraeg a Chwricwlwm Cymru 2022, ar gyfer ymarferwyr addysgiadol* (*cwrs byr).

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 
 

Gofynion mynediad a gwneud cais

TGAU gradd 4 / C mewn Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth. (profion cyfwerthedd yn dderbyniol ac ar gael)

Gradd israddedig (o leiaf 2:2)

Gwiriad DBS boddhaol a chwblhau'n llwyddiannus addasrwydd corfforol a meddyliol i addysgu.

Cofiwch mai'r dyddiad cychwyn ar gyfer y TAR Cynradd yw 31 Awst (i'w gadarnhau).

 
 

Addysgu ac Asesu

Anelwn at addysgu a dysgu ynghyd ag ymarferwyr creadigol, myfyriol a deinamig sydd wedi ymrwymo i addysgu plant. Mae'r rhaglen yn eich annog i gynyddu eich dealltwriaeth o brosesau addysgu a dysgu er mwyn datblygu a chynnal y lefelau uchel o frwdfrydedd, gallu ac angerdd sydd eu hangen yn y proffesiwn addysgu.

Mae addysgu yn digwydd mewn sesiynau rhyngweithiol. Mae tiwtoriaid yn modelu arferion da wrth ddefnyddio TGCh ac yn defnyddio darlithoedd, seminarau a gweithgareddau grŵp i'ch ysgogi a'ch annog i ddod yn ymarferwyr myfyriol.

Defnyddir asesiadau i sicrhau eich bod yn deall ac yn gallu cymhwyso'r wybodaeth a geir tra ar y cwrs-mewn ysgolion ac ar y campws. Gwneir hyn drwy ystod o ddulliau:

• Hunanasesu
• Archwiliad o wybodaeth am bynciau ar gyfer mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth
• Cyflwyniadau
• Micro-addysgu
• Posteri
• Traethodau
• Sesiynau ymarferol

Mae asesu yn barhaus ac yn cael ei olrhain yn erbyn y safonau athrawon. Gofynion holl elfennau'r cwrs yw safonau uchel o ran presenoldeb, prydlondeb a chyfranogi. Mae asesu yn parhau tra ar leoliadau ysgol.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

 
 

Rhagolygon gyrfaol

 Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae graddedigion yn llwyddiannus iawn o ran sicrhau apwyntiadau addysgu ar ddiwedd eu hastudiaethau. Mae llawer yn ymgymryd â chyflogaeth yn un o'n hysgolion partneriaeth ac yn mynd ymlaen i ysbrydoli a mentora myfyrwyr.

 

 
 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd ôl-raddedig.

Manyleb y rhaglen