Woman standing in front of whiteboard

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Cyfuniad o addysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein

gyda'n Fframwaith Dysgu Gweithredol

Staff academaidd hynod brofiadol

yn y sector addysg ôl-orfodol

100

oriau mewn lleoliadau addysgu

Pam dewis y cwrs hwn?

Ydych erioed wedi meddwl am hyfforddi i ddod yn athro yn y sector ol-gorfodol? Mae'r sector eang ac amrywiol yn cynnwys colegau, prifysgolion, elusennau, cwmnïau preifat, y gwasanaethau argyfwng, GIC, lleoliadau addysg annibynnol, a lleoliadau addysg arbenigol.

 • Bydd y profiadau cewch yn ystod y flwyddyn yn eich lleoliad dysgu'n golygu cewch brofiad dysgu gwerthfawr gyda chefnogaeth mentor gall eich helpu wrth i chi ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd o dan y cwrs ac i adnabod cysylltiadau rhwng cynnwys y cwrs a'ch ymarfer dysgu.
 • Mae’r tîm yn falch o gynnig strategaethau addysgu arloesol a chreadigol sy'n cymryd mantais o ddulliau a thechnolegau newydd sydd wedi'u dylunio i roi'r sgiliau craidd i chi ar gyfer llwyddiant pan ydych yn cwblhau'r cymhwyster.
 • Rydym yn gweithio'n glos gydag ystod eang o fusnesau ac asiantaethau i barhau i ddatblygu cyfleoedd ychwanegol i bob un o'n dysgwyr.
 • Mae 89.1% o raddedigion y cwrs hwn mewn gwaith taledig neu'n astudio* *arolygwyd graddedigion 15 mis ar ôl graddio, dadansoddiad PGW o ddata heb ei gyhoeddi.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae addysgu yn y sector ôl-orfodol wedi mynd trwy gyfnod o broffesiynoldeb yn y blynyddoedd diwethaf, a’r dyfarniad hwn bellach yw’r cymhwyster a gymeradwyir yn genedlaethol ar gyfer y sector.
 • Mae ansawdd yr hyfforddiant y byddwch yn ei dderbyn yn hollbwysig ar gyfer eich datblygiad parhaus fel gweithiwr proffesiynol yn y sector, a chaiff hyn ei adlewyrchu yn y cymorth a'r cyfarwyddyd a gynigir i chi trwy gydol y cyfnod o hyfforddiant drwy gael arweiniad tiwtor a mentor.
 • Mae gan y Brifysgol gysylltiadau cryf gyda cholegau addysg bellach yn lleol yn ogystal â sefydliadau hyfforddi yn yr ardal.
 • Efallai fod bwrsari hyfforddi Llywodraeth Cymru ar gael i chi os ydych am astudio yn llawn amser.
 • Caiff y rhaglen ei haddysgu drwy astudio hyblyg yn dibynnu ar y llwybr a ddewisir.
 • Mae ein pwynt mynediad Lefel 4 yn eich galluogi i gael cymhwyster addysgu yn eich maes arbenigedd proffesiynol heb gael cymhwyster gradd.
 
 

Beth fyddwch chin ei astudio

Pa un ai astudio tuag at Lefel 5, Lefel 6 neu Lefel 7, mae pob llwybr yn cynnwys yr un cynnwys. Mae'r modiwlau wedi cael eu cynllunio i'ch paratoi'n llawn i ddysgu yn y sector ôl-16.

Tystiolaeth Addysg (L5)

MODIWLAU

 • Paratoi i addysgu mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol (L4): Dysgwch am agweddau allweddol ar y cysyniadau a'r egwyddorion sylfaenol sy'n gysylltiedig â chynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu.
 • Addysgu, Dysgu, Asesu ac Adborth (L4): Byddwch yn dysgu am asesiadau ffurfiol ac anffurfiol ac adborth effeithiol er mwyn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd dysgu myfyrwyr drwy gynllunio'n effeithiol.
 • Dysgu Proffesiynol 1 (L4): Darganfyddwch bwysigrwydd adlewyrchu'n feirniadol arnoch chi'ch hun ymarfer proffesiynol, yn unol â safonau proffesiynol priodol i athrawon yn y sector ôl-orfodol.
 • Ymarfer sy’n Ystyriol o Dystiolaeth (L5): Drwy adolygu llenyddiaeth berthnasol yn feirniadol, byddwch yn cwestiynu meddwl ac arferion cyfredol o fewn eich cyd-destun a disgyblaeth pwnc i wella a gwella dysgu ac addysgu.
 • Dysgu Proffesiynol 2 (L5): Darganfyddwch bwysigrwydd myfyrio'n feirniadol arnoch chi eich hun ymarfer proffesiynol, yn unol â pholisïau, gweithdrefnau a chanllawiau priodol sy'n gysylltiedig â'ch ymarfer.
 • Creadigrwydd, Technoleg a Dysgu (L5): Datblygwch eich gwybodaeth am theori addysg, technoleg a dealltwriaeth o ddulliau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg o addysgu. Byddwch yn dangos y wybodaeth newydd hon yn ymarferol drwy dreialu ymarfer arloesol yn eich lleoliad lleoliad. 

Tystysgrif Graddedigion Proffesiynol mewn Addysg (L6)

MODIWLAU

 • Paratoi i Addysgu mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (L6): Dysgwch am agweddau allweddol ar y cysyniadau a'r egwyddorion sylfaenol sy'n gysylltiedig â chynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu.
 • Addysgu, Dysgu, Asesu ac Adborth (L6): Dysgwch am asesiadau ffurfiol ac anffurfiol ac adborth effeithiol i sicrhau bod cymaint â phosibl o gyfleoedd dysgu myfyrwyr drwy gynllunio'n effeithiol.
 • Dysgu Proffesiynol 1 (L6): Yn y modiwl hwn, byddwch yn dysgu am bwysigrwydd myfyrio'n feirniadol arnoch chi eich hun ar arferion proffesiynol, yn unol â safonau proffesiynol priodol ar gyfer athrawon yn y sector ôl-orfodol.
 • Ymarfer Gwybodus Tystiolaeth (L6): Drwy adolygu llenyddiaeth berthnasol yn feirniadol, byddwch yn cwestiynu meddwl ac arferion cyfredol o fewn eich cyd-destun a disgyblaeth pwnc i wella a gwella dysgu ac addysgu.
 • Dysgu Proffesiynol 2 (L6): Dysgwch am bwysigrwydd myfyrio'n feirniadol arnoch chi'ch hun ymarfer proffesiynol, yn unol â pholisïau, gweithdrefnau a chanllawiau priodol sy'n gysylltiedig â'ch ymarfer.
 • Creadigrwydd, Technoleg a Dysgu (L6): Datblygwch eich gwybodaeth am theori addysg, technoleg a dealltwriaeth o ddulliau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg o addysgu. Byddwch yn dangos y wybodaeth newydd hon yn ymarferol drwy dreialu ymarfer arloesol yn eich lleoliad lleoliad.

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg (L7)

MODIWLAU

 • Paratoi i Addysgu mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (L6): Dysgwch am agweddau allweddol ar y cysyniadau a'r egwyddorion sylfaenol sy'n gysylltiedig â chynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu.
 • Addysgu, Dysgu, Asesu ac Adborth (L6): Yn y modiwl hwn byddwch yn dysgu am asesiadau ffurfiol ac anffurfiol ac adborth effeithiol i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd dysgu myfyrwyr trwy gynllunio'n effeithiol.
 • Dysgu Proffesiynol 1 (L6): Dysgwch am bwysigrwydd myfyrio'n feirniadol arnoch chi'ch hun ymarfer proffesiynol, yn unol â safonau proffesiynol priodol i athrawon yn y sector ôl-orfodol.
 • Ymarfer Gwybodus Tystiolaeth (L7): Drwy adolygu llenyddiaeth berthnasol yn feirniadol, byddwch yn cwestiynu meddwl ac arferion cyfredol o fewn eich cyd-destun a disgyblaeth pwnc i wella a gwella dysgu ac addysgu.
 • Dysgu Proffesiynol 2 (L7): Dysgwch am bwysigrwydd myfyrio'n feirniadol arnoch chi'ch hun ymarfer proffesiynol, yn unol â pholisïau, gweithdrefnau a chanllawiau priodol sy'n gysylltiedig â'ch ymarfer.
 • Creadigrwydd, Technoleg a Dysgu (L7): Datblygwch eich gwybodaeth am theori addysg, technoleg a dealltwriaeth o ddulliau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg o addysgu. Bydd myfyrwyr yn dangos y wybodaeth newydd hon yn ymarferol drwy dreialu ymarfer arloesol yn eu lleoliad lleoliad.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 
 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Lefel 5 - Tystysgrif mewn Addysg (PcET): Dylai fod gan ymgeiswyr gymhwyster lefel 3 o leiaf yn eu disgyblaeth bwnc. 

Lefel 6 - Tystysgrif Broffesiynol i Raddedigion mewn Addysg: Dylai fod gan ymgeiswyr radd.

Lefel 7 - Tystysgrif Ôl-raddedig Broffesiynol mewn Addysg : Mae gofyn bod gan ymgeiswyr radd gyda dosbarthiad o Cyntaf neu 2:1.

Mae gofyn bod gan ymgeiswyr GDG cyfredol yn ei le cyn iddynt gychwyn ar y rhaglen ac mae rhaid bod ganddynt fynediad i leoliad addysgu priodol. 

 
 

Addysgu ac Asesu

Byddwch yn ymgymryd ag aseiniadau ymarferol drwy gydol y cwrs. Mae tîm y cwrs yn agored i ddefnydd creadigol strategaethau asesu sy'n hwyluso a chefnogi arddulliau dysgu dysgwyr. Mae arsylwadau tiwtoriaid, mentoriaid a chymhreiriaid yn rhan annatod o'r rhaglen.

Mae'r strategaethau asesu yn cynnwys:

 • Efelychiad Meicroaddysgu
 • Blogiau adfyfyriol
 • Traethawd
 • Adroddiad
 • Adolygiad llenyddiaeth
 • Poster academaidd

Y llwybr llawn amser (1 flwyddyn) sef y Dystysgrif Broffesiynol i Raddedigion mewn Addysg a'r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg. Byddwch yn mynd i'r brifysgol am un diwrnod bob wythnos ar gyfer dosbarthiadau 'dosbarthu dysgedig' drwy gydol y flwyddyn academaidd. Ychwanegir at hyn gydag astudiaeth hunangyfeiriedig ar-lein.

Mae'r opsiwn rhan-amser, sef pob un o'r tri llwybr, dros ddwy flynedd. Byddwch yn mynychu cyfuniad o ddarlithoedd wyneb yn wyneb ar y campws (50%) ac yn ymgysylltu â dosbarthiadau ar-lein 'byw' (50%). Cynhelir y sesiynau hyn rhwng 2-5yp. 

Bydd tri modiwl 20 credyd yn cael eu cwblhau ym mlwyddyn un a bydd tri modiwl 20 credyd yn cael ei gwblhau ym mlwyddyn dau. 

Yn ogystal â mynychu ac astudio yn y brifysgol, bydd angen tystiolaeth arnoch eich bod wedi cwblhau 100 awr o addysgu annibynnol drwy gydol y flwyddyn o raglenni rhan-amser llawn neu ddwy flynedd. 

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

 
 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yn faes sy'n datblygu ac yn ehangu’n gyflym ac, yn sgil y gofyniad am gymhwyster addysgu proffesiynol wedi’i ardystio, mae bellach yn sefydlu llwybrau dilyniant gyrfa clir yn y sector yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer astudiaethau uwch pellach.

Fel arfer, mae graddedigion yn mynd ymlaen i weithio mewn ysgolion, colegau, prifysgolion, lleoliadau addysg gymunedol a gofal iechyd. 

 

 
 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd ôl-raddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.