A student draws out their art concept on a tablet

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

1 BL (LIA)

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Llewyrchus

Astudio mewn canolfan datblygu gemau sydd wedi ennill nifer o wobrau'r DU (UK Games Academic of the Year 2020, Student Hero Award 2020 – Grads in Games). 

 

Galw

ar gyfer dylunwyr cysyniadol, artistiaid cymeriad ac amgylchedd, artistiaid technegol, dylunwyr gemau ac ymgynghorwyr mewn un o'r diwydiannau sy'n tyfu gyflymaf yn y sector digidol creadigol.

 

Wedi'i gynllunio

i fynd â sgiliau i lefel sydd ei hangen i gael mynediad i swyddi celf a dylunio gemau uwch o fewn stiwdios a datblygu sgiliau ymarfer myfyriol ac entrepreneuraidd uwch sydd euhangen i symud ymlaen yn y diwydiant gemau modern a chyfryngau digidol. 

 

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs Celf Gêm wedi'i gynllunio i fynd â llif gwaith cymeriad, creu asedau a sgiliau dylunio'r amgylchedd i lefel sydd ei hangen i gael mynediad i swyddi celf a dylunio gemau uwch mewn stiwdios, ynghyd â datblygu'r sgiliau ymarfer myfyriol ac entrepreneuraidd uwch sydd eu hangen i symud ymlaen yn y diwydiant gemau modern a chyfryngau digidol.

 • Elwa o brosiectau ymchwil rhyngddisgyblaethol a chydweithio i fynd â'u sgiliau i'r lefel nesaf. 
 • Ymgysylltu'n agos â'r diwydiant gydag ymweliadau rheolaidd a siaradwyr gwadd fel rhan o raglen integredig o gyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasolCymysgu dylunio creadigol uwch gyda sgiliau rheoli cryf a busnes cynaliadwy. 
 • Drwy ein menter Cyflymydd Busnes unigryw, rydym yn cyflwyno theori ac ymarfer safonol y diwydiant gan alluogi myfyrwyr i ennill sgiliau entrepreneuraidd gwerthfawr ynghyd â rheoli stiwdio gemau.
 • Rydym yn gweithio gyda sefydliadau fel Gemau Cymru, BAFTA Cymru a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain i sicrhau bod ein myfyrwyr bob amser yn gallu manteisio ar hyfforddiant a gwybodaeth arloesol sy'n gysylltiedig â'r diwydiant. 

Prif nodweddion y cwrs

 • Ymgysylltu'n rheolaidd â gemau a chynrychiolwyr y diwydiant digidol creadigol drwy ddarlithoedd gwadd, seminarau a digwyddiadau lleol a cenedlaethol 
 • Gwella eich sgiliau dylunio creadigol ymhellach gyda phwyslais ar gymeriadau, amgylcheddau asedau gemau 
 • Datblygu sgiliau entrepreneuraidd a chynllunio busnes cryf 
 • Cewch eich addysgu gan dîm addysgu ymroddedig sydd â chefndiroedd a phrofiad proffesiynol yn y diwydiant 
 • Gweithio gyda'r offer a'r dechnoleg ddiweddaraf mewn stiwdio datblygu gemau arbenigol sy'n ymroddedig i ddylunio a chynhyrchu 
 • Mynediad i'n rhaglen Mentora mewn Technoleg arloesol lle gallwch hyfforddi i fod yn fentor a chael profiad ymarferol 
 
 

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae'r meysydd a gwmpesir yn cynnwys dylunio cymeriad a chreaduriaid uwch gyda sgiliau modelu a cerflunio 3D proffesiynol. Bydd myfyrwyr hefyd yn gwella eu gwybodaeth am topoleg 3D ac optimeiddio asedau er mwyn sicrhau cynnyrch a chynnwys sy'n barod ar gyfer gemau. 

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i weithio mewn timau amlddisgyblaethol i ddadansoddi a dylunio prototeipiau gêm unigryw sy'n archwilio effaith penderfyniadau dylunio ar brofiad defnyddwyr ac yn gwella eu hymarfer ymchwil ymhellach. 

MODIWLAU 

 • Cynhyrchu Cymeriad a Chreaduriaid 
 • Amgylcheddau Dynamig a Chelf Wyneb 
 • Dylunio a Optimeiddio 3D 
 • Dadansoddi ac Optimeiddio Gemau 
 • Menter a Rheoli Gemau Dulliau Astudio ac Ymchwil Ôl-raddedig Traethawd hir (60 credid) 
 • Mentora mewn Technoleg (Dewisol)

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 
 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofyniad mynediad safonol ar gyfer y rhaglen hon yw gradd anrhydedd o ddosbarthiad 2:2 o leiaf mewn maes pwnc sy'n gysylltiedig â Gemau, y Celfyddydau a Dylunio neu Gyfrifiadureg, neu gyfwerth mewn unrhyw radd sy'n seiliedig ar wyddoniaeth gydag elfen ddigidol greadigol gref. 

Gellir derbyn ymgeiswyr sydd â phrofiad masnachol neu ddiwydiannol sylweddol, neu raddedigion sy'n dod o gefndiroedd nad ydynt yn Gyfrifiadureg, yn amodol ar gyfweliad a chyfeiriadau. 

 
 

Addysgu ac Asesu

Asesir myfyrwyr Celf Gemau mewn amrywiaeth o ffyrdd yn ystod eu hastudiaethau ôl-raddedig. Pennir y cydbwysedd rhwng y gwahanol fathau o asesu gan wahanol nodau a deilliannau dysgu'r modiwlau.

Ymhlith y dulliau asesu mae cynhyrchu gemau digidol (a rhai nad ydynt yn ddigidol), dogfennau dylunio a chyn-gynhyrchu, papurau academaidd, casglu a dadansoddi data, rhoi cyflwyniadau, ysgrifennu cynlluniau busnes strategol, cynhyrchu cymeriadau 3D, amgylcheddau ac asedau gemau.

Mae dysgu annibynnol ac ymarfer myfyriol yn agwedd bwysig ar bob modiwl, gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu medrau pwnc-benodol ac allweddol.

Hyrwyddir dysgu annibynnol drwy ddefnyddio offer rheoli digidol fel Jira, a thrwy adborth a roddir i fyfyrwyr, sy'n cymryd sawl ffurf megis trafodaethau a chyfweliadau un-i-un.

 
 

Rhagolygon gyrfaol

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r rhaglen MA yn llwyddiannus, bydd eich sgiliau lefel uwch o ran dylunio cymeriad, yr amgylchedd ac asedau ynghyd â chyn-gynhyrchu a cerflun digidol yn eich cymhwyso i weithio mewn amrywiaeth o rolau lefel uwch yn y diwydiant hwn.

O ystyried y sgiliau busnes ac entrepreneuriaeth a gaffaelwyd ar y cwrs, mae rhai ôl-raddedigion yn dewis dechrau eu stiwdios gemau eu hunain gyda chefnogaeth ein canolfan deori busnes fel rhan o'r rhaglen Cyflymydd Busnes.

Yn gyffredinol, mae gan ein graddedigion record dda o gyflogaeth, gan lunio gyrfaoedd llwyddiannus fel: 

 • Artistiaid cymeriad/amgylcheddol 
 • Artistiaid/animeiddiadwyr technegol gemau 
 • Dylunwyr/datblygwyr lefel 
 • Cynhyrchwyr  
 • Feistri prysgwydd 

Yn ogystal, mae'r sgiliau ymarfer dylunio ac ymchwil a gaffaelwyd ar y cwrs yn caniatáu i raddedigion ddilyn gyrfaoedd mewn swyddi lefel uwch mewn llawer o feysydd digidol creadigol prif ffrwd.

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

 
 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Wrecsam 2023/24 ar gyfer MA Celf Gêmau yw £5,940.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 
 

Manyleb y rhaglen

 Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.