Using a microscope in a lab

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

1 FL (LlA) 2 FL (RhA)

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

*Yn amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu

Course Highlights

Achrededig

gan y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol (IBMS)

Datblygwyd

 mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Mynediad

 i'r offer mwyaf diweddar yng Nghanolfan Ymchwil Glinigol Gogledd Cymru

 

Pam dewis y cwrs hwn?

Wedi'i datblygu mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eu sgiliau ymchwil, archwilio meysydd arbenigol, a chwblhau prosiect ymchwil annibynnol sy'n integreiddio astudio bioleg clefydau, gan gynnwys cysyniadau a chymwysiadau modern gwyddor biofeddygol.

 • Datblygu'r sgiliau ar gyfer ymarfer ar Lefel Arbenigol Uwch
 • Defnyddio yr offer diweddaraf, megis cytrometreg llif, microscopeg fflworoleuedd a dadansoddwyr moleciwlaidd yng Nghanolfan Ymchwil Clinigol Gogledd Cymru, BIPBC (CYCGC) sydd newydd ei sefydlu
 • Datblygu gwybodaeth bresennol wrth wella sgiliau dadansoddi drwy gynnal ymchwiliadau mewn labordy gan ddefnyddio methodoleg Fiomeddygol soffistigedig a datblygedig.
 • Ennill cymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn broffesiynol, a achredir yn allanol gan y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol (IBMS). 
BCUHB logoIBMS accredited programmeNorth Wales Clinical Research Centre logo

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae Gwyddor Biofeddygol yn cael ei haddysgu gan estaff academaidd a chlinigol proffesiynol brwd mewn labordai modern, eang a leolir yng Nghanolfan Ymchwil Clinigol Gogledd Cymru sydd newydd ei sefydlu, yn Wrecsam ac ym Mhrifysgol Wrecsam.
 • Mae addysgu a dysgu yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys darlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol yn y labordy, trafodaethau grŵp a chyflwyniadau.
 • Mae gwaith arbrofol yn rhan annatod o'r rhaglen. Mae'r staff academaidd a chlinigol yn ymchwil-weithredol, ac yn ymdrechu'n barhaus i hyrwyddo ymchwil mewn meysydd gwyddorau biofeddygol a chlinigol, lle maent yn cyhoeddi eu darganfyddiadau ymchwil yn rheolaidd ac yn trafod eu gwaith mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol.
 • Mae dysgu cyfunol yn nodwedd o'r cwrs hwn sy'n galluogi myfyrwyr i deithio ar gyfer elfen ddysgu'r cwrs heb orfod ymrwymo i fyw yn Wrecsam neu'r ardal yn llawn amser. Mae pob modiwl ar ffurf pecyn dysgu sy'n cynnwys bloc tri diwrnod o addysgu wyneb yn wyneb wedi'i ategu gan ddysgu ar-lein. Mae'r dull hwn yn cael ei ffafrio gan gyflogwyr sy'n dymuno rhyddhau eu gweithwyr i astudio tra'n dal i ddiwallu anghenion y gwasanaeth.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae'r rhaglen MSc Gwyddor Biomeddygol yn cynnig cyfle ar gyfer addysgu a dysgu manwl ym mhob un o'r prif ddisgyblaethau sy'n cwmpasu Gwyddor Biomeddygol, yn ogystal â fframweithiau rheoleiddio cyfredol, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a dulliau ymchwil. Bydd yr addysgu a'r dysgu yn canolbwyntio ar gemeg glinigol, y celloedd a'r histopatholeg, hematoleg a thrallwysiad yn ogystal â microbioleg ac imiwnoleg.

MODIWLAU

 • Dulliau ymchwil (20 credyd)
 • Ymchwilio'n feirniadol i arferion proffesiynol yng nghyd-destun iechyd a chymdeithas (20 credyd)
 • Technegau dadansoddol a molecwlaidd mewn Gwyddor Biofeddygol (20 credyd)
 • Meddygaeth glinigol: patholeg clefydau (20 credyd)
 • Gwyddorau gwaed a meddygaeth trallwyso (20 credyd)
 • Imiwnoleg glinigol a Microbioleg (20 credyd)
 • Prosiect Ymchwil (60 credyd)

Bydd y rhan fwyaf o'r modiwlau yn canolbwyntio ar ddeall bioleg clefydau, cysyniadau sydd wrth wraidd pathogenesis clefydau, a defnyddio defnyddiau gwyddor biofeddygol cyfredol wrth sgrinio, diagnosio a rheoli cyflyrau clefydau.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Rhaid i ymgeisydd fodloni un, neu gyfuniad o'r amodau canlynol;

Meddu ar un o'r canlynol cyn dechrau'r Rhaglen:

 • Gradd anrhydedd gychwynnol o Brifysgol Wrecsam neu gorff dyfarnu graddau cymeradwy arall.
 • O leiaf gradd anrhydedd 2:2, sydd â chynnwys sylweddol o faes gwyddor fiolegol (e.e. Gwyddor Biofeddygol, Bioleg Ddynol, Biocemeg, Gwyddorau Biolegol, ac ati.)
 • Meddu ar brofiad gwaith perthnasol ar lefel uwch, y tybir ei fod yn gwneud iawn am y diffyg cymwysterau ffurfiol, ac fod wedi dal swydd â chyfrifoldeb rheoli yn y sectorau biofeddygol, clinigol neu ofal iechyd am o leiaf dair blynedd o fewn y pum mlynedd blaenorol. Os bydd diffyg eglurder neu angen cael mewnwelediad dyfnach i addasrwydd ymgeisydd ar gyfer y rhaglen astudio, gellir cynnal cyfweliad anffurfiol gyda'r ymgeisydd.
 • Yn ogystal â'r uchod, rhaid i ymgeiswyr hefyd fod â phrofiad ymarferol yn y labordy a fyddai wedi cael ei ddatblygu eisoes drwy ymgymryd â'u rhaglen astudio israddedig â chynnwys safonau meincnod perthnasol yr ASA megis Gwyddor Biofeddygol a Gwyddorau Biolegol.

Gall darpar fyfyrwyr hefyd wneud cais am gydnabod dysgu blaenorol (RPL) yn erbyn modiwlau penodol yn unol â rheoliadau Prifysgol Wrecsam.

Rhaid i fyfyrwyr sy'n ymgymryd â phrosiect ymchwil (traethawd hir) sy'n golygu gweithio mewn manar wahân i'w man gwaith arferol gael GDG/DBS perthnasol. 

Rhaid i fyfyrwyr sy'n ymgymryd â phrosiect ymchwil (traethawd hir) a all fod yn gweithio gyda chleifion, pobl agored i niwed a phlant gael datgeliad manylach.

Addysgu ac Asesu

Bydd myfyrwyr yn gallu cael eu hasesu drwy nifer o brosiectau gwaith cwrs. Gall yr asesiad gwaith cwrs ganolbwyntio ar adroddiadau labordy, adolygiadau clinigol, cyflwyniadau poster neu lafar, astudiaethau achos, traethodau neu ymarferion trin data.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r rhaglen yn creu cyfleoedd eang ar gyfer cyflogaeth mewn meysydd megis labordai patholeg ysbytai (GIG a'r sector preifat), diwydiannau biofeddygol a fferyllol, neu labordai iechyd y cyhoedd.

Mae'n paratoi ar gyfer arholiad Arbenigol Uwch y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol, Ymarfer Uwch mewn Gwyddor Biofeddygol, a'r rheini sydd ar gyfer gwella rhagolygon gyrfaol y bobl hynny sy'n dyheu am swyddi rheoli canol ac uwch yn y GIG.

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen hon hefyd mewn sefyllfa dda i gael gyrfaoedd ym maes ymchwil, addysgu neu astudio ar gyfer PhD neu radd feddygol i raddedigion.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd ôl-raddedig.

Manyleb y rhaglen

 Gallwch weld manyleb gyflawn y rhaglen yma.

 

Yn amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu

Mae’r brifysgol yn adolygu ei gyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. Pob yn bum mlynedd mae angen cynnal adolygiad cyfnodol o’r holl raglenni sy’n bodoli eisoes, ac mae’n bosib y bydd newidiadau sylweddol yn cael eu gwneud i raglenni yn ystod y broses ail-ddilysu. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn ‘amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu’ yn gyrsiau cyfredol sydd yn y broses o gael ei hail-ddilysu ac adnewyddu cydnabyddiaeth/achrediad gyda’r Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (CPSRh).

Cyn gynted ag y bo rhaglenni yn cael eu hail-ddilysu a’u hail-achredu, bydd manylion y cwrs yn cael eu cadarnhau. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau newydd sydd yn dal o fod yn ‘amodol ar ail-ddilysu ac ail-achredu’ yn cael eu cymeradwyo fel y disgwylir; fodd bynnag ni warantir hyn, ac os na fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y disgwyl, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y Brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny y cynigwyd lle iddynt i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Wrecsam neu gyda darparwr arall.