A row of computing students working in a computer lab

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

1 BL (LlA) 2 FL (RhA)

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Arbenigwch

ym meysydd galw uchel Gwyddoniaeth Data a thechnolegau Data Mawr.

Archwiliwch

sut i ddefnyddio modelau, dulliau, offer a thechnegau amrywiol i drosi data yn wybodaeth a gwybodaeth y gall pobl nad ydynt yn arbenigwyr eu deall.

Cyfleoedd

i weithio ar senarios ac astudiaethau achos, gan eich galluogi i brofi sefyllfaoedd byd go iawn, datrys problemau a gwneud penderfyniadau.

Pam dewis y cwrs hwn?

Gan fod data'n cael ei ddefnyddio fwyfwy i bersonoli, agregu, a mesur ein profiadau bob dydd, mae angen cynyddol hefyd i'r rhai sy'n gallu datblygu systemau o'r fath mewn modd cyfrifol a moesegol. Drwy astudio'r rhaglen Meistr hon, byddwch mewn sefyllfa berffaith i ateb y galw hwn.

 • Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio modelau, dulliau, offer a thechnegau amrywiol i drosi data yn wybodaeth a gwybodaeth y gall rhai nad ydynt yn arbenigwyr ei deall, er mwyn gwneud penderfyniadau hyddysg ar gyfer llywodraethau, cwmnïau, a sefydliadau eraill-yn seiliedig ar ffeithiau, niferoedd ystadegol a thueddiadau.
 • Bydd hyn yn cael ei wella drwy ddatblygu eich gwybodaeth am sgiliau ac ystadegau rhyngddisgyblaethol, rhaglennu meddalwedd, a defnyddio technolegau dadansoddi data a delweddu modern.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio fel Meistr trosi a fydd yn rhoi cyfle i chi, waeth beth fo'ch maes pwnc blaenorol, i ddilyn gyrfa mewn gwyddor data.
 • Bydd dysgu ac addysgu yn eich helpu i baratoi cyfoeth o sgiliau, gwybodaeth, offer a thechnoleg er mwyn sicrhau trosglwyddo esmwyth i'r maes arbenigol hwn.
 • Mae gwyddor data yn blatfform gyda chyfuniad cymhleth o dechnoleg, datblygu algorithm, ac ymyrraeth data. Rydym wedi datblygu ein cwrs er mwyn sicrhau eich bod yn meddu ar yr wybodaeth ddiweddaraf-gan gydnabod dyfodol presennol a rhagweledig y maes.
 • Byddwn yn trawsnewid eich dealltwriaeth, gan eich ysbrydoli i lunio barn wybodus drwy werthuso materion diogelwch, cyfreithiol, moesegol a phreifatrwydd yn feirniadol-gan ystyried effaith amgylcheddol technolegau a chymwysiadau data mawr cyfredol a newydd.
 • Mae ein tîm yn arwain gweithwyr proffesiynol ymchwil-weithredol, wrth law drwy gydol y cwrs i gefnogi eich dysgu gyda'u gwybodaeth a'u harbenigedd.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae chwe phrif fodiwl sy'n 20 credyd yr un, ac yna traethawd hir credyd 60, sy'n gwneud cyfanswm o 180 credyd. Mae pob modiwl yn greiddiol.

MODIWLAU

 • Astudiaeth Ôl-raddedig a Dulliau Astudio
 • Strwythurau Data ac Algorithmau Uwch
 • Systemau Data a Dadansoddeg Data
 • Herion a Chyfleoedd Data Fawr
 • Dadansoddi a Delweddu Data
 • Dysgu Perianyddol
 • Traethawd Hir

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a bydd ar ffurf naill ai modiwlau craidd neu fodiwlau opsiwn. Mae modiwlau wedi'u dynodi fel rhai craidd neu opsiwn yn unol â gofynion corff proffesiynol ac adolygiad o'r fframwaith academaidd mewnol, felly efallai y bydd yn rhaid eu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Gofynion mynediad arferol am amser llawn a rhan amser fydd un o'r canlynol:

 1. Gradd Baglor er Anrhydedd Gwyddoniaeth, fel arfer 2:2 neu uwch, mewn maes pwnc perthnasol er enghraifft Cyfrifiadura, Mathemateg ac ati.
 2. Cymwysiadau ar lefel is na gradd anrhydedd ond wedi’u cefnogi gan brofiad ar lefel proffesiynol mewn maes arbenigedd perthnasol.
 3. Cymwysiadau cyffelyb o wlad dramor a dyfarnir yn foddhaol gan dîm y rhaglen.

Addysgu ac Asesu

Astudiaeth Ôl - raddedig a Dulliau Ymchwil 

Gwaith cwrs-40%-1500 gair

Gwaith cwrs-60%-2500 gair

Systemau Cronfa Ddata a Dadansoddeg data

Gwaith cwrs-50% - cyfrif geiriau-Amh.

Gwaith cwrs - 50%-3000 gair

Data Mawr: Heriau a Chyfleoedd

Portffolio – 100%

Strwythurau Data ac Algorithmau Uwch

Portffolio -70%

Prosiect – 30%

Dadansoddi Data a Delweddu

Portoffolio – 100%

Dysgu Peirianyddol

Portffolio-70%

Prosiect – 30%

Traethawd Hir

Cynnig ymchwil-10%-2,000 gair

Traethawd hir-90%-15,000 i 20,000 o eiriau

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Rhagolygon gyrfaol

 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Gydag MSc mewn gwyddor data a Dadansoddeg data mawr gallwch ddilyn gyrfa mewn ystod eang o feysydd. Mae'r rhain yn cynnwys cyllid, ymchwil wyddonol, iechyd, academia, adwerthu, technoleg gwybodaeth, e-fasnach a Llywodraeth.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd ôl-raddedig.

Manyleb y rhaglen

 

Gallwch weld manyleb lawn y rhaglen yma.