Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

1BL (LlA) 2Fl (RhA)

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Datblygwch

eich gwybodaeth a'ch arbenigedd mewn ymarfer celf amlddisgyblaethol, rhyngddisgyblaethol a thrawsddisgyblaethol.

Wedi’i guriadu

fel eich bod yn meithrin dealltwriaeth ddofn o'r sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen i weithio o fewn cyd-destunau creadigol, proffesiynol ac academaidd.

 

Archwiliwch

strategaeth ymchwil sy'n croesi llawer o ffiniau disgyblu ac yn datblygu arfer yn unigol ac ar y cyd.

Pam dewis y cwrs hwn?

Wrth i dwf yn y sector barhau, mae'r diwydiannau creadigol yn cynnig llawer o gyfleoedd gyrfaol llewyrchus. Rydym wedi datblygu'r cwrs hwn i'ch arfogi â chydbwysedd o sgiliau ymchwil, dadansoddol ac arloesol yn barod ar gyfer cyflogaeth o fewn maes dewisol eich ymarfer.

 • Bydd ffocws aml-ddisgyblaethol, rhyngddisgyblaethol a thrawsddisgyblaethol eich dysgu yn esblygu gydag ethos o feithrin cymdeithas gynaliadwy -yn cynnwys ystyriaethau amgylcheddol, cymdeithasol, moesol a moesegol.
 • Byddwch yn cael amrywiaeth o gyfleoedd newydd a datblygol i ddatblygu eich ymarfer mewn cymuned greadigol, ryngwladol a ffyniannus.
 • Wrth i chi astudio gyda ni byddwch yn cael gwell mewnwelediad i ysgrifennu ar gyfer cyhoeddiadau, posteri a chyfnodolion yn ogystal â gwybodaeth hanfodol arall am fusnes. Bydd hyn yn cael ei arwain gan ein staff proffesiynol a fydd yn trawsnewid eich datblygiad gyda'u gwybodaeth a'u profiad.

 

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r rhaglen hon wedi'i datblygu i ymateb i wyneb newidiol dylunio, y diwydiannau creadigol ac mae'n ymgorffori ymarfer rhyngddisgyblaethol cydweithredol ymchwilwyr Prifysgol Wrecsam mewn ymarfer sy'n ymwneud yn gymdeithasol.
 • Bydd ein staff yn eich cefnogi ac yn eich annog i ddod o hyd i interniaethau a lleoliadau a gychwynnir gyda sefydliadau lleol a rhanbarthol.
 • Byddwch yn dysgu technegau rheoli creadigol ac egwyddorion busnes pwysig i ategu eich cynnydd creadigol a dychmygus ac i helpu i'ch paratoi ar gyfer gyrfa ar ôl i'r cwrs gael ei gwblhau.
 • Bydd eich dysgu yn cynnwys deall ac ymgysylltu ag arferion, materion, technolegau ac arddangosion cyfoes.
 • Bod yn rhan o'n cymuned greadigol ryngwladol fywiog gyda staff sydd wedi ymrwymo i feithrin eich potensial, yn barod i chi fynd â'ch talent i'r lefel nesaf.
 • Bydd ein staff proffesiynol yn trawsnewid eich dysgu gan ddefnyddio eu gwybodaeth a'u profiad eu hunain o gymryd rhan ac mewn swyddi, digwyddiadau cysylltiedig â'r diwydiant, cynadleddau a chyhoeddiadau. Mae gweithgareddau ymchwil ein tîm yn agos at y cwricwlwm ac yn annog arfer arloesol a rhwydweithio proffesiynol.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae pedwar modiwl y mae gan bob un ohonynt 30 credyd, ac yna traethawd hir credyd 60, sy'n gwneud cyfanswm o 180 credyd. Mae pob modiwl yn greiddiol.

MODIWLAU

 • Ymgysylltu, trochi ac ymarferDulliau ymchwil creadigol
 • Sgiliau pontio
 • Ymarfer trawsddisgyblaethol
 • Traethawd ac Esboniad Celf Meistri

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a bydd ar ffurf naill ai modiwlau craidd neu fodiwlau opsiwn. Mae modiwlau wedi'u dynodi fel rhai craidd neu opsiwn yn unol â gofynion corff proffesiynol ac adolygiad o'r fframwaith academaidd mewnol, felly efallai y bydd yn rhaid eu newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ar hyn o bryd mae angen gradd gychwynnol arnom mewn pwnc perthnasol, wedi'i ddosbarthu fel Dosbarth Cyntaf neu 2:1, neu dystiolaeth o weithgarwch diweddar yn y pwnc sy'n cyfateb i'r dosbarthiadau hyn fel y pennwyd gan y cyfweliad.

Gall myfyrwyr tramor gyflwyno eu portffolio a'u datganiad o fwriad yn ddigidol os nad ydynt yn gallu ymweld â'r Brifysgol yn bersonol. Dilynir hyn gan gyfweliad wyneb yn wyneb rhithwir trwy, Skype, timau, Zoom neu gyfatebol.

Addysgu ac Asesu

Cynhelir asesiadau drwy gydol y cwrs a bydd angen tystiolaeth o waith cwrs (portffolio fel arfer) gan gynnwys gwerthusiadau o'r gwaith ymarferol ar gyfer pob modiwl.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd y rhaglen hon yn rhoi llawer o sgiliau cyflogadwy i fyfyrwyr i'w galluogi i ddilyn gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiannau creadigol, gan weithio mewn celf a dylunio arferion rhyngddisgyblaethol mor amrywiol â:

 • Prosiectau Cydweithredol Celf a Gwyddoniaeth
 • Stiwdios Ceramig
 • Sefydliadau Addysgol
 • Cwmnïau Dylunio Graffig
 • Stiwdios Celf Gemau
 • Arddangosfeydd
 • Gwyliau a Siarad Cyhoeddus
 • Ymchwil Pellach ac astudiaeth PhD.

Mae graddedigion blaenorol wedi dod o hyd i rolau fel artistiaid/dylunwyr hunangyflogedig, darlithwyr, darlunwyr, hwyluswyr anghenion arbennig, gwneuthurwyr propiau theatrig a dylunwyr gemau.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd ôl-raddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch weld manyleb lawn y rhaglen yma.