Beth sydd gen i'r hawl i?

Myfyrwyr o Gymru yn gwneud cais drwy - CYLLID MYFYRWYR CYMRU

Uchafswm y cyllid sydd ar gael yw benthyciad heb brawf modd o hyd at £18,950 ar gyfer 2024 i 2025

Mae'r tabl hwn yn dangos faint y gallech ei gael yn seiliedig ar enghreifftiau o incwm eich cartref: 

I fod yn gymwys rhaid i chi fod:

 • Yn astudio am radd meistr a addysgir
 • O dan 60 oed ar gychwyn blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • Fel arfer yn byw yng Nghymru
 • Yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn y DU, neu drwy ddysgu o bell

Mwy o wynodaeth i Fyfyrwyr Cymraeg

Myfyrwyr Saesneg yn gwneud cais drwy - STUDENT FINANCE ENGLAND

Uchafswm y cyllid sydd ar gael yw benthyciad heb brawf modd o hyd at £12,471 ar gyfer 2024 i 2025.

I fod yn gymwys am fenthyciad, mae rhaid eich bod chi:

 • Yn astudio am radd meistr a addysgir
 • O dan 60 oed ar gychwyn blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • Fel arfer yn byw yn Lloegr
 • Yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn y DU, neu drwy ddysgu o hirbell

Mwy o wybodaeth ar gyfer Myfyrwyr o Loegr

I wirio os allwch chi dderbyn cyllid myfyriwr ar gyfer eich cwrs yma ym Mhrifysgol Wrecsam, cysylltwch â'n tîm ffioedd a chyllid myfyrwyr.

Am fwy o wybodaeth ar ein rhaglenni ôl-raddedig, gwelwch ein hadran cyrsiau ôl-raddedig neu dewch i un o'n nosweithiau agored ôl-raddedig.

 

Ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Gynfyfyrwyr Prifysgol Wrecsam

Mae'r Brifysgol yn cynnig cynllun ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Gynfyfyrwyr ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig a addysgir ym mlwyddyn academaidd 2024/25

I fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth, mae gofyn bod y darpar fyfyriwr gwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer y rhaglen astudio ôl-raddedig o'u dewis ac yn derbyn cynnig diamod ar gyfer mynediad i'r rhaglen honno, i fod wedi derbyn y cynnig hwnnw'n gadarn ac i fod wedi bodloni'r holl ofynion mynediad. 

Mae'r hepgor-ffioedd canlynol ar gael i raddedigion Prifysgol Wrecsam sydd am ymgymryd â rhaglen gradd a addysgir llawn-amser neu ran-amser ym Mhrifysgol Wrecsam.

 • 20% ar gyfer graddedigion sydd wedi cael gradd dosbrth cyntaf
 • 20% ar gyfer graddedigion sydd â 2:1
 • 20% ar gyfer graddedigion sydd â 2:2

Nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n astudio mewn sefydliad masnachfraint, sefydliadau partner neu gyrsiau ar-lein

Sut i wneud cais: Bydd ymgeiswyr sy'n bodloni'r meini prawf Ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Gynfyfyrwyr ac sydd wedi derbyn cynnig lle amodol neu ddi-amod ar raglen astudio ôl-raddedig yn derbyn yr ysgoloriaeth i gynfyfyrwyr yn otomatig ar ôl cofrestru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses, cysylltwch â admissions@wrexham.ac.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Awst 2024

Mae telerau ac amodau yn berthnasol, gweler Rheoliadau Ysgoloriaethau Ôl-raddedig am ragor o wybodaeth.

Ariannu amgen ar gyfer cyrsiau Ôl-raddedig

Nawdd cyflogwyr

Mae llawer o raddedigion yn cychwyn astudiaethau ôl-raddedig yn syth ar ôl cwblhau eu gradd gyntaf. Ond mae hefyd yn bosib dewis gohirio'ch astudiaethau pellach i ddyddiad diweddarach - fel hyn efallai y byddwch hyd yn oed yn ddigon ffodus i weithio i gyflogwr sy'n gallu talu - neu o leiaf ariannu'ch cwrs yn rhannol, yn enwedig os yw'r cwrs yn berthnasol i'ch dilyniant gyrfaol.

Gall cwrs ôl-raddedig a noddir gan gyflogwr fod yn drefniant delfrydol - cewch gyfle i dderbyn cymhwyster a fydd yn gwella'ch gallu i wneud eich swydd ac a fydd yn helaethu'ch rhagolygon gyrfaol, a bydd eich cyflogwr yn elwa gyda gweithiwr â chymwysterau gwell, sy'n fwy cynhyrchiol a gyda mwy o gymhelliant.

Pethau allweddol i gytuno â'ch cyflogwr:

 • Sut caiff y ffioedd eu talu (a fyddwch chi'n gyfrifol am unrhyw un o'r costau?)
 • Pwy fydd yn talu am eich deunyddiau astudio?
 • Amser i ffwrdd ar gyfer dosbarthiadau, adolygu ac arholiadau
 • A cheir yr amser i ffwrdd hwn yn ei ddidynnu o'ch lwfans gwyliau?
 • A gewch chi eich rhwymo i gytundeb. Os felly, pa mor hir ydyw?