Beth sydd gen i'r hawl i?

Myfyrwyr o Gymru yn gwneud cais drwy - CYLLID MYFYRWYR CYMRU

Gallech gael cymysgedd o fenthyciad a grant i helpu gyda chostau eich cwrs. Mae faint a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref. Uchafswm y cyllid sydd ar gael yw: £18,770 ar gyfer 2023 i 2024  
Mae'r tabl hwn yn dangos faint y gallech ei gael yn seiliedig ar enghreifftiau o incwm eich cartref: 

 

Incwm cartref

Benthyciad

Grant

£18,370 neu lai

£11,885

£6,885

£25,000

£12,840

£5,930

£35,000

£14,282

£4,488

£45,000

£15,723

£3,047

£59,200 neu fwy

£17,770

£1,000

 

I fod yn gymwys rhaid i chi fod:

 • Yn astudio am radd meistr a addysgir
 • O dan 60 oed ar gychwyn blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • Fel arfer yn byw yng Nghymru
 • Yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn y DU, neu drwy ddysgu o bell

Gallwch ddarganfod mwy drwy wylio'r fideo yma gan Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Mwy o wynodaeth i Fyfyrwyr Cymraeg

Myfyrwyr Saesneg yn gwneud cais drwy - STUDENT FINANCE ENGLAND

I fod yn gymwys am fenthyciad, mae rhaid eich bod chi:

 • Yn astudio am radd meistr a addysgir
 • O dan 60 oed ar gychwyn blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • Fel arfer yn byw yn Lloegr
 • Yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn y DU, neu drwy ddysgu o hirbell

Mwy o wybodaeth ar gyfer Myfyrwyr o Loegr

I wirio os allwch chi dderbyn cyllid myfyriwr ar gyfer eich cwrs yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, cysylltwch â'n tîm ffioedd a chyllid myfyrwyr.

Am fwy o wybodaeth ar ein rhaglenni ôl-raddedig, gwelwch ein hadran cyrsiau ôl-raddedig neu dewch i un o'n nosweithiau agored ôl-raddedig.

Cynllun Bwrsariaeth Cymhelliant Gradd Meistr a Addysgir Cymreig

Mae dau fath o fwrsariaeth ar gael:

 • Bwrsariaethau gwerth £2,000 i fyfyrwyr sy’n astudio pwnc STEMM
 • Bwrsariaethau gwerth £4,000 i unrhyw un 60 oed neu drosodd sy'n astudio rhaglen meistr mewn unrhyw faes pwnc.
 • Mae bwrsariaethau ar gael i ymgeiswyr sy'n gwneud cais i raglenni astudio amser llawn (blwyddyn fel arfer) a rhan-amser (dwy flynedd fel arfer).
 • Lle mae myfyrwyr yn astudio cwrs rhan-amser, defnyddir y fwrsariaeth dros ddwy flynedd o astudio.
 • Nid yw’r bwrsariaethau yn seiliedig ar brawf modd h.y. ni fyddant yn dibynnu ar incwm teulu ymgeisydd.

Nid yw myfyrwyr sy'n derbyn cyllid bwrsariaeth Addysg Iechyd a Gwella Cymru, bwrsariaeth y GIG a bwrsariaeth Gofal Cymdeithasol yn gymwys ar gyfer y cynlluniau.

Myfyrwyr STEMM

 • Gall myfyrwyr o unrhyw oedran sy’n byw yng Nghymru yn 2023/24 dderbyn £2,000 i astudio gradd meistr mewn unrhyw bwnc gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg neu feddygaeth (STEMM). Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Myfyrwyr 60 oed a hŷn

Bydd myfyrwyr cymwys yn derbyn hysbysiad o hawl i fwrsariaeth erbyn diwedd mis Hydref 2022, a bydd bwrsariaethau a ddyfernir i gyfrannu at gostau sy'n gysylltiedig â'u rhaglenni astudio.

Os nad ydych yn siŵr a ydych yn gymwys neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Tîm Ariannu Myfyrwyr a Chyngor Ariannol am ragor o wybodaeth.

E-bost: funding@glyndwr.ac.uk

Ffôn: 01978 293295

Ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Gynfyfyrwyr PGW

Mae'r Brifysgol yn cynnig cynllun ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Gynfyfyrwyr ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig a addysgir ym mlwyddyn academaidd 2023/24.

I fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth, mae gofyn bod y darpar fyfyriwr gwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer y rhaglen astudio ôl-raddedig o'u dewis ac yn derbyn cynnig diamod ar gyfer mynediad i'r rhaglen honno, i fod wedi derbyn y cynnig hwnnw'n gadarn ac i fod wedi bodloni'r holl ofynion mynediad. 

Mae'r hepgor-ffioedd canlynol ar gael i raddedigion Prifysgol Glyndwr Wrecsam sydd am ymgymryd â rhaglen gradd a addysgir llawn-amser neu ran-amser ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.

 • 20% ar gyfer graddedigion sydd wedi cael gradd dosbrth cyntaf
 • 20% ar gyfer graddedigion sydd â 2:1
 • 20% ar gyfer graddedigion sydd â 2:2

DS: Nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio mewn sefydliadau Rhyddfraint neu bartnerol

Sut i wneud cais: Bydd ymgeiswyr sy'n bodloni'r meini prawf Ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Gynfyfyrwyr ac sydd wedi derbyn cynnig lle amodol neu ddi-amod ar raglen astudio ôl-raddedig yn derbyn yr ysgoloriaeth i gynfyfyrwyr yn otomatig ar ôl cofrestru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses, cysylltwch â admissions@glyndwr.ac.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Awst 2023

Mae telerau ac amodau yn berthnasol, gweler Rheoliadau Ysgoloriaethau Ôl-raddedig am ragor o wybodaeth.

Ariannu amgen ar gyfer cyrsiau Ôl-raddedig

Nawdd cyflogwyr

Mae llawer o raddedigion yn cychwyn astudiaethau ôl-raddedig yn syth ar ôl cwblhau eu gradd gyntaf. Ond mae hefyd yn bosib dewis gohirio'ch astudiaethau pellach i ddyddiad diweddarach - fel hyn efallai y byddwch hyd yn oed yn ddigon ffodus i weithio i gyflogwr sy'n gallu talu - neu o leiaf ariannu'ch cwrs yn rhannol, yn enwedig os yw'r cwrs yn berthnasol i'ch dilyniant gyrfaol.

Gall cwrs ôl-raddedig a noddir gan gyflogwr fod yn drefniant delfrydol - cewch gyfle i dderbyn cymhwyster a fydd yn gwella'ch gallu i wneud eich swydd ac a fydd yn helaethu'ch rhagolygon gyrfaol, a bydd eich cyflogwr yn elwa gyda gweithiwr â chymwysterau gwell, sy'n fwy cynhyrchiol a gyda mwy o gymhelliant.

Pethau allweddol i gytuno â'ch cyflogwr:

 • Sut caiff y ffioedd eu talu (a fyddwch chi'n gyfrifol am unrhyw un o'r costau?)
 • Pwy fydd yn talu am eich deunyddiau astudio?
 • Amser i ffwrdd ar gyfer dosbarthiadau, adolygu ac arholiadau
 • A cheir yr amser i ffwrdd hwn yn ei ddidynnu o'ch lwfans gwyliau?
 • A gewch chi eich rhwymo i gytundeb. Os felly, pa mor hir ydyw?