Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau'r Brifysgol are gyfer 2023/24

DU (ac Iwerddon ar gyfer Llety)

Enw LLA/RHA IR/OR Swm Arall Manylion Proses ymgeisio
Gwobr ymadawr gofal Llawn-amser / Rhan-amser  IR £1000 - LlA / £500 - RhA   Wedi'i dalu mewn 2 ran i'r myfyriwr sy'n bodloni meini prawf y sawl sy'n gadael gofal, ac yn gyfyngedig mewn nifer i 10 dyfarniad. Rhaid i ymgeiswyr nodi eu bod yn adarwr gofal ar eu ffurflen gais UCAS/Uniongyrchol i gael ei hystyried ar gyfer y wobr hon. Yna bydd y wobr yn cael ei gymhwyso yn dilyn cofrestru.
Ymadawyr Gofal/ymadawedig lle NAD YW'r awdurdod lleol yn sybsideiddio llety Llawn-amser  IR   Gostyngiad o 50% mewn rhent Yn gynfyngiedig i 5 ar sail "y cyntaf i'r felin". Rhaid i ymgeiswyr nodi eu bod yn adarwr gofal ar eu ffurflen gais UCAS/Direct i gael ei hystyried ar gyfer y wobr hon. Yna bydd y wobr yn cael ei gymhwyso yn dilyn cofrestru
Gwobr Llety Gogledd Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon ac Ynys Manaw Llawn-amser IR £500 Gostyngiad rhent o 25%. Uchafswm o 50, ac yn berthnasol i lety PGW yn unig, gweler telerau * amodau ar gyfer Cynnig Llety Iwerddon  Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod â chyfeiriad cartref yng Ngogledd Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon neu Ynys Manaw i fod yn gymwys ar gyfer y wobr hon. Yna bydd y wobr yn cael ei chymhwyso ar filio llety
Cytundeb dilyniant Gwobr llety Llawn-amser IR £500 Gostyngiad o 25% mewn rhent 25% oddi ar lety Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i'r rhai o ysgolion neu golegau sydd â Chytundeb Dilyniant PGW. Mae'r gostyngiad hwn ar gael ar gyfer y flwyddyn gyntaf o astudio yn unig. Mae uchafswm o 50 o ysgoloriaethau ar gael, ar sail y cyntaf i'r felin. Penderfynir ar hyn erbyn y dyddiad y mae ymgeisydd unigol yn derbyn cynnig PGW yn gadarn i astudio. Blwyddyn 1af yn unig. Dim angen cais - bydd ysgoloriaethau'n cael eu neilltuo ar sail pryd y derbyniodd ymgeisydd o gytundeb dilyniant ysgol/coleg yn gadarn ein cynnig i astudio gyda ni
Ysgoloriaeth Cyfle Cenhedlaeth Gyntaf Llawn-amser IS £1,000 Gostyngiad o 25% mewn rhent Gwobr ariannol o £1000, a 25% oddi ar lety Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i'r rhai sydd y cyntaf yn eu teulu i fynd i'r Brifysgol. Mae'r dyfarniad a'r gostyngiad hwn ar gyfer y flwyddyn gyntaf o astudio yn unig. Mae uchafswm o 10 ysgoloriaeth ar gael. Bydd dyfarniadau'n cael eu gwneud yn seiliedig ar ddatganiadau o ddiddordeb a anfonir at admissions@glyndwr.ac.uk ar ôl i ymgeisydd dderbyn yn gadarn gynnig PGW i astudio. Blwyddyn 1af yn unig. Ysgoloriaeth Cenhedlaeth 1af rheoliadau Rhaid i ymgeiswyr nodi ar eu cais (UCAS neu Direct) os mai nhw yw'r cyntaf yn eu teulu i fynd i'r Brifysgol. Gwneir hyn drwy'r ateb i'r cwestiwn 'Oes gennych chi neu unrhyw un o'ch rhieni, llys-rieni neu warcheidwaid unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, megis Gradd, Diploma neu Dystysgrif Addysg Uwch?' (yn saesneg yn unig).
Ysgoloriaeth Ran Amser sy'n hanu o Gymru Rhan-amser IS £1,875  

Atodol i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru sy'n gwneud cais am fenthyciad SLC o £2,625 a'r bwlch o £1,875 i'r ffi dysgu a gredydir gan PGW. I'w ddyfarnu i unrhyw fyfyriwr sy'n byw yng Nghymru (fel y penderfynwyd gan Gyllid Myfyrwyr Cymru).

Dim angen gwneud cais - yn cael ei gymhwyso pan fydd arian SFW sy'n cael ei dderbyn gan y brifysgol
Ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Raddedigion Glyndŵr Llawn-amser / Rhan-amser  OR   Gostyngiad o 20% ar gyfer gostyngiad 1af, 2.1 a 2.2 ac ar gyfer rhaglenni ar-lein PGW gostyngiad o 10% Gyda gwaharddiadau ar gyfer rhai mathau o gwrs, gweler y termau a thelerau. Gweler tudalen cyllid ôl-raddedig i gael rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaeth. Dim cais angenrheidiol - bydd gan ymgeiswyr cymwys (gweler Cyllid ôl-raddedig) ostyngiad ar gofrestru
Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Llawn-amser IR   25% oddi ar lety PGW Yn gynfyngiedig i 5 ar sail "y cyntaf i'r felin". Blwyddyn 1af yn unig. Rhaid i ymgeiswyr ddal statws Ffoaduriaid/Ceiswyr Lloches yn y DU, bod yn gymwys i astudio a chynnal cynnig a dderbyniwyd yn gadarn gyda ni. Defnyddir disgownt ar filio llety
Gofalwyr ifanc Llawn-amser IR £1,000   Blwyddyn 1af yn unig  
Ysgoloriaethau newid gyrfa neu golli gyrfa Llawn-amser / Rhan-amser  IR £1,000   Dyfarniad arian parod o £1000, i'r rhai sydd wedi colli eu swydd neu wedi mynd yn ddi-waith yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae'r wobr hon ar gyfer y flwyddyn gyntaf o astudio yn unig. Mae uchafswm o 10 dyfarniad ar gael. Bydd dyfarniadau'n cael eu gwneud yn seiliedig ar ddatganiadau o ddiddordeb a anfonir at admissions@glyndwr.ac.uk ar ôl i ymgeisydd dderbyn yn gadarn gynnig PGW i astudio. Blwyddyn 1af yn unig. Ysgoloriaeth Newid Gyrfa / Colli Gyrfa rheoliadau Mae'n rhaid bod ymgeiswyr wedi derbyn eu cais yn gadarn i astudio gyda ni. Yn dilyn hyn, dylent anfon e-bost at admissions@glyndwr.ac.uk,  gan nodi eu bod yn ymgeisio am yr ysgoloriaeth newid gyrfa/colli gyrfa. Dyfernir ysgoloriaethau ar sail y cyntaf i'r felin, yn seiliedig ar ddyddiad y mynegiad hwn o ddiddordeb.
Bwrsariaeth cymorth i deuluoedd  Llawn-amser / Rhan-amser IR £1,000   Bwrsari o £1,000 y flwyddyn i helpu gyda chostau gofal plant. Myfyrwyr â phlant cyn oed ysgol sy'n gymwys. Mae hyd at 10 bwrsariaeth ar gael. Blwyddyn 1af yn unig. Cynllun Bwrsariaeth Cymorth Rheoliadau Mae'n rhaid bod ymgeiswyr wedi derbyn eu cais yn gadarn i astudio gyda ni. Yn dilyn hyn, dylent anfon e-bost admissions@glyndwr.ac.uk, gan nodi eu bod yn gwneud cais am y Fwrsariaeth Cymorth i Deuluoedd. Dyfernir ysgoloriaethau ar sail y cyntaf i'r felin, yn seiliedig ar ddyddiad y mynegiad hwn o ddiddordeb
Gwobr Ymddieithrio Llawn-amser / Rhan-amser IR £1,000 - LlA / £500 - RhA   Bydd yn cael ei dalu mewn 2 ran i fyfyrwyr sy'n bodloni meini prawf dieithriad. Sut i adnabod eich hun fel myfyriwr sydd wedi ymddieithrio. Cliciwch yma  
Llety – Cynllun Cyfeirio Cyfaill Llawn amser / rhan-amser IR / OR   £100 oddi ar lety PGW ar gyfer pob myfyriwr £100 oddi ar lety Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ym Mhentref Myfyrwyr Wrecsam ar gyfer y cyfeiriwr a'r myfyriwr a gyfeiriwyd. Ni all myfyriwr newydd sy'n cael gyfeirio fod wedi byw ym Mhentref Myfyrwyr Wrecsam ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol. E-bost: accommodation@glyndwr.ac.uk 
5% i ffwrdd ar gyfer taliad llawn ymlaen llaw
Llawn amser / rhan-amser IR / OR   Gostyngiad o 5% oddi ar gyfanswm y pris Disgownt awtomatig i'r rhai sy'n dewis talu cytudeb 40 wythnos / 51 wythnos yn llawn wrth gwblhau taliad ar y porth archebu ar-lein. Rhaid talu yn llawn wrth wneud cais, bydd disgownt yn cael ei wneud yn awtomatig drwy'r system archebu E-bost: accommodation@glyndwr.ac.uk