Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau'r Brifysgol are gyfer 2024/25

DU (ac Iwerddon ar gyfer Llety)

Enw LLA/RHA IR/OR Swm Arall Manylion Proses ymgeisio
Gwobr ymadawr gofal Llawn-amser / Rhan-amser  IR £1000 - LlA / £500 - RhA   Wedi'i dalu mewn 2 ran i'r myfyriwr sy'n bodloni meini prawf y sawl sy'n gadael gofal, ac yn gyfyngedig mewn nifer i 10 dyfarniad. Rhaid i ymgeiswyr nodi eu bod yn adarwr gofal ar eu ffurflen gais UCAS/Uniongyrchol i gael ei hystyried ar gyfer y wobr hon. Yna bydd y wobr yn cael ei gymhwyso yn dilyn cofrestru.
Ymadawyr Gofal/ymadawedig lle NAD YW'r awdurdod lleol yn sybsideiddio llety Llawn-amser  IR   Gostyngiad o 50% mewn rhent Yn gynfyngiedig i 5 ar sail "y cyntaf i'r felin". Rhaid i ymgeiswyr nodi eu bod yn adarwr gofal ar eu ffurflen gais UCAS/Direct i gael ei hystyried ar gyfer y wobr hon. Yna bydd y wobr yn cael ei gymhwyso yn dilyn cofrestru
Gwobr Llety Gogledd Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon ac Ynys Manaw Llawn-amser IR £500 Gostyngiad rhent o 25%. Uchafswm o 50, ac yn berthnasol i lety Prifysgol Wrecsam yn unig, gweler telerau * amodau ar gyfer Cynnig Llety Iwerddon  Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod â chyfeiriad cartref yng Ngogledd Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon neu Ynys Manaw i fod yn gymwys ar gyfer y wobr hon. Yna bydd y wobr yn cael ei chymhwyso ar filio llety
Ysgoloriaeth Cyfle Cenhedlaeth Gyntaf Llawn-amser IS £1,000 Gostyngiad o 25% mewn rhent

Gwobr ariannol o £1000, a 25% oddi ar lety Prifysgol Wrecsam i'r rhai sydd y cyntaf yn eu teulu i fynd i'r Brifysgol. Mae'r dyfarniad a'r gostyngiad hwn ar gyfer y flwyddyn gyntaf o astudio yn unig. Mae uchafswm o 10 ysgoloriaeth ar gael. Bydd dyfarniadau'n cael eu gwneud yn seiliedig ar ddatganiadau o ddiddordeb a anfonir at admissions@wrexham.ac.uk ar ôl i ymgeisydd dderbyn yn gadarn gynnig Prifysgol Wrecsam i astudio. Blwyddyn 1af yn unig.

Ysgoloriaeth Cenhedlaeth 1af rheoliadau

Rhaid i ymgeiswyr nodi ar eu cais (UCAS neu Direct) os mai nhw yw'r cyntaf yn eu teulu i fynd i'r Brifysgol. Gwneir hyn drwy'r ateb i'r cwestiwn 'Oes gennych chi neu unrhyw un o'ch rhieni, llys-rieni neu warcheidwaid unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, megis Gradd, Diploma neu Dystysgrif Addysg Uwch?' (yn saesneg yn unig).
Ysgoloriaeth Ran Amser sy'n hanu o Gymru Rhan-amser IS £1,875   Atodol i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru sy'n gwneud cais am fenthyciad SLC o £2,625 a'r bwlch o £1,875 i'r ffi dysgu a gredydir gan Prifysgol Wrecsam. I'w ddyfarnu i unrhyw fyfyriwr sy'n byw yng Nghymru (fel y penderfynwyd gan Gyllid Myfyrwyr Cymru). Dim angen gwneud cais - yn cael ei gymhwyso pan fydd arian SFW sy'n cael ei dderbyn gan y brifysgol
Ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Raddedigion Wrecsam Llawn-amser / Rhan-amser  OR   Gostyngiad o 20% ar gyfer gostyngiad 1af, 2.1 a 2.2 ac ar gyfer rhaglenni ar-lein Prifysgol Wrecsam gostyngiad o 10% Gyda gwaharddiadau ar gyfer rhai mathau o gwrs, gweler y termau a thelerau. Gweler tudalen cyllid ôl-raddedig i gael rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaeth. Dim cais angenrheidiol - bydd gan ymgeiswyr cymwys (gweler Cyllid ôl-raddedig) ostyngiad ar gofrestru
Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Llawn-amser IR   25% oddi ar lety Prifysgol Wrecsam Yn gynfyngiedig i 5 ar sail "y cyntaf i'r felin". Blwyddyn 1af yn unig. Rhaid i ymgeiswyr ddal statws Ffoaduriaid/Ceiswyr Lloches yn y DU, bod yn gymwys i astudio a chynnal cynnig a dderbyniwyd yn gadarn gyda ni. Defnyddir disgownt ar filio llety
Gwobr Ymddieithrio Llawn-amser / Rhan-amser IR £1,000 - LlA / £500 - RhA   Bydd yn cael ei dalu mewn 2 ran i fyfyrwyr sy'n bodloni meini prawf dieithriad. Sut i adnabod eich hun fel myfyriwr sydd wedi ymddieithrio. Cliciwch yma