A fine art student paints the finishing touches onto her work

Manylion cwrs

Côd UCAS

W100

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

4 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

48-72

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Gofod stiwdio o safon uchel

mewn lleoliad ysgol gelf draddodiadol

Cysylltiadau cryf

gydag orielau a mannau arddangos

Dewiswch eich cyfeiriad eich hun

wrth ichi ddatblygu eich ymarfer

Pam dewis y cwrs hwn?

Cewch archwilio lluniadu, peintio, cerflunio, celf gosod, cyfryngau fideo a lens a chreu printiau, ac yna cymryd y cyfle i arbenigo, cyfuno meysydd neu barhau gyda sail eang gyda’r radd agored, greadigol hon.

Byddwch yn:

 • gallu datblygu fel artist creadigol annibynnol gyda chyfleoedd i ymgymryd â gwaith wedi’i gomisiynu, arddangos eich gwaith mewn arddangosiadau a chystadlu mewn cystadlaethau
 • datblygu eich ymarfer celf weledol unigol eich hun a dysgu sut i ddefnyddio sgiliau yn broffesiynol a dewis deunyddiau i fynegi eich syniadau
 • mwynhau gofod stiwdio broffesiynol wedi ei lleoli mewn amgylched Ysgol Gelf draddodiadol, gan ganiatáu ichi archwilio eich syniadau drwy wneud
 • astudio mewn grwpiau bach eu maint gyda chymorth unigol
 • elwa o gysylltiadau cryf gydag ystod o orielau a mannau arddangos eraill yng Nghymru a gweddill y DU
 • cael cyfle i astudio dramor neu gymryd rhan mewn prosiectau gydag elfen ryngwladol
 • cael eich annog i arddangos eich gwaith
 • ennyn gwybodaeth gan artistiaid gwadd uchel eu proffil

Gallwch ddewis astudio’r cwrs hwn heb flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Celfyddyd Gain, Cod UCAS: W000

Stained glass work

Celf a Dylunioyn PGW

Prif nodweddion y cwrs

 • Yn cynnwys blwyddyn sylfaen i’ch paratoi ar gyfer astudiaeth bellach
 • Mae ein gofodau stiwdio yn fywiog ac wedi eu lleoli mewn amgylchedd Ysgol Gelf draddodiadol, gan ganiatáu i fyfyrwyr archwilio eu syniadau drwy wneud.
 • Grwpiau bach eu maint gyda chymorth unigol
 • Mae ein tiwtoriaid profiadol yn frwdfrydig am eu pynciau, ac yn aml yn creu ac arddangos eu gwaith eu hunain, yn genedlaethol a rhyngwladol, yn ogystal ag ysgrifennu am ymarfer celf mewn llyfrau a chyfnodolion.
 • Mae gennym gysylltiadau cryf gydag ystod o orielau a mannau arddangos eraill yng Nghymru a gweddill y DU.
 • Cyfleoedd i astudio dramor neu gymryd rhan mewn prosiectau gydag elfen ryngwladol
 • Byddwch yn rhan o arddangosfa sioe radd diwedd blwyddyn - edrychwch ar e-gylchgrawn Sioe Radd 2022, Unjammed.
 • Mae myfyrwyr yn cael eu hannog i arddangos eu gwaith ac ennyn gwybodaeth gan artistiaid gwadd uchel eu proffil.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Bydd y flwyddyn sylfaen yn gyflwyniad i elfennau allweddol celfyddyd a dylunio, gan gynnwys ymarfer dylunio, celfyddyd gymhwysol a chelfyddyd gain. Byddwch yn archwilio proses meddwl yn greadigol sy’n ymwneud ag amryw ddisgyblaethau celf a dylunio, gan ddatblygu eich gallu i roi syniadau i lawr ar bapur yn gyflym. Bydd ystod o aseiniadau ymarferol a fydd yn cynyddu eich gallu i adnabod syniadau cryf a chysyniadau gwreiddiol.

MODIWLAU:

 • Ymchwiliad Gweledol
 • Deunyddiau a Dulliau
 • Prosesau Creadigol
 • Prosiect Dilyniant
 • Y Sgiliau sydd eu Hangen Arnoch
 • Astudiaethau Cyd-destunol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

Mae lefel 4 y rhaglen yn rhoi cyfle yn y lle cyntaf ichi archwilio amrywiaeth o weithgareddau arbenigol a gynigir o fewn Celfyddyd Gain fel rhagymadrodd eang ei sail. Byddwch yn archwilio sut mae artistiaid yn prosesu syniadau drwy gyfuniad o wneud  gwerthuso beirniadol gan ddysgu cysylltu eich profiadau gyda rhai artistiaid eraill  

MODIWLAU:

 • Hanes a Chyd-destun
 • Dyfodol Creadigol 1
 • Cyfathrebu Gweledol
 • Cyfryngau a Thechnegau (Celfyddyd Gain)
 • Syniadau a Chysyniadau
 • Iaith ac Ymarfer.

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

Yn y flwyddyn hon, mae modiwlau yn galluogi myfyrwyr i atgyfnerthu ac ehangu eu dysg gyda thechnegau a phrosesau uwch sydd yn eu herio i arbrofi gydag amrywiaeth o gyfryngau a dulliau cyfathrebu. Mae gennych y cyfle i archwilio’r meysydd o ymarfer Celfyddyd Gain sydd o’r diddordeb mwyaf ichi, mewn gweithdai dan arweiniad ymarferwyr medrus sydd yn y gweithio yn y maes. Wedi datblygu ymwybyddiaeth o’r hyn sydd yn bosib, gallwch yna ddewis arbenigo mewn maes ymarfer sefydledig megis lluniadu, peintio, fideo, cyfryngau digidol, cerflunwaith, neu wneud printiau neu fabwysiadu agwedd rhyngddisgyblaethol. 

MODIWLAU:

 • Meddwl yn Greadigol
 • Dyfodol Creadigol: Gwneud Bywoliaeth
 • Deunydd, Ffurf a Chynnwys
 • Ymarfer Celfyddyd Weledol (Celfyddyd Gain)
 • Astudiaeth Arbenigol (Celfyddyd Gain)

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

Mae modiwlau’r flwyddyn olaf yn gofyn am astudiaethau mwy beirniadol, dadansoddol a hirach a negodwyd, ble gall myfyrwyr bennu eu llwybr gyrfa eu hunain a chael y cyfle i negodi cynllun blwyddyn sydd yn gosod mwy o gyfrifoldeb arnynt dros ba brosiectau maent yn ymgymryd â hwy. Caiff hyn ei fonitro’n agos drwy feirniadaethau, seminarau a thiwtorialau rheolaidd.

MODIWLAU:

 • Traethawd Estynedig
 • Dyfodol Creadigol 3
 • Ymarfer a Negodwyd (Celfyddyd Gain)
 • Prosiect Gradd Celfyddyd Gain

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ein gofynion cyffredinol ar gyfer y flwyddyn sylfaen yw 48-72 pwynt tariff UCAS ond mae pob cais yn cael ei ystyried yn unigol a byddwn yn ystyried profiad gwaith, hyfforddiant/cymwysterau galwedigaethol yn ogystal â chymhelliant a’r potensial i lwyddo.

Mae tîm y rhaglen Celfyddyd Gain yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy’n gallu dangos ymrwymiad i’r pwnc a’r potensial i gwblhau’r rhaglen o’u dewis yn llwyddiannus. Gellir sefydlu hyn drwy ddangos cyraeddiadau academaidd priodol neu drwy ddangos fod ganddynt y wybodaeth a’r gallu sydd yn cyfateb i’r cymwysterau academaidd.

Mae tiwtor derbyn yn ystyried pob cais yn unigol. Bydd pob ymgeisydd naill ai’n cael eu cyfweld yn unigol neu eu gwahodd i ddiwrnod ymgeiswyr ble bydd ganddynt gyfle i ddangos portffolio o’u gwaith.

Gall profiad hefyd gael ei ystyried, yn enwedig ar gyfer yr ymgeiswyr hynny nad ydynt yn cwrdd â'r gofynion academaidd uchod, yn dibynnu ar faint a dyfnder eu gwybodaeth o’r pwnc.

Addysgu ac Asesu

Mae’r rhan helaeth o’r gwaith yn cael ei wneud yn y stiwdio/gweithdy ac yn ymarferol ei natur gyda darlithoedd, areithiau gan siaradwyr gwadd, arddangosiadau, tiwtorialau, seminarau a beirniadaethau yn cefnogi hyn. Mae’r asesu yn barhaus, ac mae yna gyfres o aseiniadau sydd wedi eu gosod a’u dewis (yn unigol a chan dîm) ble mae myfyrwyr yn dysgu ystod o sgiliau a thechnegau a’u rhoi ar waith yn greadigol i ddatrys problemau celf a dylunio.

Mae’r asesu wedi ei ddylunio i alluogi myfyrwyr i fod yn rhan o’r broses o fesur eu cynnydd eu hunain, gyda nodau amlwg yn cael eu darparu ar ddechrau pob modiwl, adborth rheolaidd a rhyngweithio mewn grwpiau gyda dadansoddiad beirniadol gydol y cwrs, gan roi’r cyfleoedd y mae myfyrwyr eu hangen i lwyddo.

Mae prifysgol Wrecsam Glyndŵr wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o'u potensial academaidd.

Mae’r dulliau addysgu yn cynnwys modiwlau sgiliau craidd mewn gweithdai, darlithoedd gan ymarferwyr, seminarau dan arweiniad myfyrwyr ac ymchwil dan arweiniad. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae gan Gelfyddyd Gain, fel ein holl raglenni israddedig Celf a Dylunio, ethos galwedigaethol ac academaidd cryf â'r nod o sicrhau bod graddedigion yn datblygu ystod o fedrau galwedigaethol perthnasol. Yn rhan annatod o'r ethos hwn yw'r cyfrifoldeb i sicrhau fod gan ein graddedigion bortffolio o alluoedd a rhinweddau fydd yn eu galluogi i ffynnu yn y gweithle yn yr 21ain Ganrif. Mae'n ystyried y ffaith bod anghenion y diwydiannau creadigol yn y dyfodol yn debygol o fod yn wahanol iawn, a'r nod yw paratoi 'dysgwyr annibynnol' sydd, ar ôl cwblhau eu hastudiaethau yn gallu ffynnu o fewn cyd-destunau proffesiynol fwyfwy amrywiol.

Rydym yn ymfalchïo yn y lefel uchel o brofiad realistig ac ymarferol o weithio yn yr amgylchedd creadigol proffesiynol y gallwch ei gael ar y rhaglen. Anogir myfyrwyr i gychwyn, trefnu a chymryd rhan mewn prosiectau oddi ar y safle a chymryd rhan mewn cyfleoedd proffesiynol gan gynnwys gweithgareddau masnachol sydd â'r potensial i lansio eu gyrfa ym maes Celfyddyd Gain.

Mae llawer o raddedigion Celfyddyd Gain yn mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd mewn: 

 • Ymarfer celf annibynnol 
 • Cadwraeth celfyddyd gain  
 • Addysgu mewn addysg bellach neu uwch   
 • Addysgu mewn ysgolion cynradd ac uwchradd 
 • Gweithio mewn oriel neu fathau eraill o waith arddangosfa 
 • Celfyddydau cyhoeddus neu gymunedol  
 • Fel swyddogion addysg 
 • Therapyddion celf 
 • Ymchwilwyr 
 • Asiantau i artistiaid 
 • Technegwyr  
 • Ym maes rheoli celfyddydol 

Mae llawer o raddedigion Celf Gain yn mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd yn

 • rheoli'r celfyddydau
 • ymarfer curadurol
 • hwyluso celfyddydau cyhoeddus neu gymunedol
 • therapi celf
 • ymarfer celf annibynnol
 • cadwraeth celf gain
 • addysgu mewn addysg bellach neu uwch
 • addysgu mewn ysgolion cynradd neu uwchradd
 • ymchwil sy'n seiliedig ar ddiwylliant
 • timau technegol oriel/digwyddiadau
 • beirniadaeth gelf

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2023/24 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.