A student draws out their art concept on a tablet

Manylion cwrs

Côd UCAS

305G

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

4 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

48-72

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd hon sy'n cael ei gyrru gan syniad, sy'n seiliedig ar sgiliau yn ddelfrydol i'r rhai sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y diwydiannau celf gêm a dylunio cysylltiedig. Mae'r radd yn archwilio pob agwedd allweddol ar brosesau cynhyrchu celf gêm gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau o gysyniadau 2D i gynhyrchu 3D ar y sgrin.

Byddwch yn:

 • Cael y cyfle i gydweithio â datblygwyr gemau a myfyrwyr menter. 
 • Cael mynediad a defnyddio meddalwedd a thechnegau o safon y diwydiant, yn ogystal â gweithio gydag Unreal Engine.  
 • Cael eich arwain a'i gefnogi gan dîm arobryn o ddarlithwyr ar brosiectau byw  
 • Cael cyfle i wneud cais am gyllid, mynychu ffair fasnach EGX, a nodwch gystadlaethau i arddangos eich portffolio.  
 • Ennill profiad o’r sgiliau a thechnegau dylunio a ddefnyddir i ddod â phrosiectau o gysyniad i’r sgrîn drwy baentio digidol, modelu 3D, cerflunio 3D, animeiddio 3D ac injan gêm.
 • Datblygu cymysgedd o sgiliau dylunio a thechnegol megis dylunio a chreu amgylchfyd/cymeriad, modelu 3D, gweadu, dylunio lefelau, creu lefelau, briffiau byw, a chynhyrchu gemau.
 • Ennill gwybodaeth gadarn o gelfyddyd gemau a chysyniad, gyda phwyslais ar arloesi, dylunio a chreadigedd yn hytrach nag agweddau rhaglennu a thechnegol y diwydiant gemau.
 • Defnyddio’r feddalwedd safon diwydiant diweddaraf.
 • Cael cyfle i weithio’n uniongyrchol gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ar brosiectau byd go iawn, i helpu i ddatblygu eich sgiliau a’ch profiad.
 • *Study a course that is part of a subject area rated 3rd in the UK and 1st in Wales for satisfaction with teaching, and 2nd in the UK and 1st in Wales for satisfaction with the course in the Computer Science and Information Systems subject league tables, The Guardian University Guide 2022.

 

Prif nodweddion y cwrs

 • Mynediad i'n canolfan bwrpasol ar gyfer adeilad y Diwydiannau Creadigol sy'n cynnwys cyfleusterau arbenigol gan gynnwys labordai gemau a stiwdios sydd ag ystod eang o feddalwedd megis Unreal Engine 5, Unity, Maya, Mudbox, Peintiwr Sylweddau/Dylunydd, Visual Studio a Creative Cloud. 
 • Dylunio a chreu cymeriadau ac amgylcheddau sy'n canolbwyntio ar esthetaidd ac yn barod ar gyfer gêm gyda chynhyrchion gêm wedi'u gwireddu'n llawn. 
 • Cyswllt rheolaidd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant gêm trwy ddarlithoedd gwadd, cynadleddau, a digwyddiadau cenedlaethol. 
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan dîm addysgu arobryn sydd â chefndiroedd a phrofiad proffesiynol yn y diwydiant. 
 • Dysgwch sut i reoli tîm datblygu gemau proffesiynol gan ddefnyddio methodolegau ac ymarfer o safon diwydiant. 
 • Gweithio gyda'r offer a'r dechnoleg ddiweddaraf mewn dwy stiwdio datblygu gemau arbenigol sy'n ymroddedig i ddylunio, cynhyrchu, cipio cynnig a VR. 
 • Mae gan y cwrs hanes rhagorol ar gyfer cyflogaeth i raddedigion gyda llawer o gyn-fyfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio yn rhai o stiwdios gemau mwyaf adnabyddus y byd. 
 • Ennill profiad a mewnwelediad gwerthfawr i'r broses gynhyrchu gemau a rheoli stiwdio gêm annibynnol.  
 • Manteisiwch ar fentor personol sydd â phrofiad datblygu gemau i helpu i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth. 
 • Cefnogaeth i gwmni indie yn deillio drwy gefnogaeth, cyngor a chyllid posibl drwy Games Talent Wales 
 • Datblygu eich sgiliau proffesiynol, cyfathrebu ac entrepreneuraidd fel eich bod mewn sefyllfa dda i fynd i mewn i ddiwydiant amrywiol sy'n newid yn gyflym.  

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae’r radd hon wedi ei dylunio’n bennaf ar gyfer y rhai hynny sydd yn dymuno dilyn gyrfa yn y diwydiannau celfyddyd gemau a swyddi dylunio cysylltiedig. Mae’n archwilio holl agweddau allweddol prosesau cynhyrchu gemau, gan dynnu ar eich dychymyg a defnyddio amrywiaeth o dechnegau o gysyniadau 2D i gynhyrchu 3D ar y sgrîn, gan gynnwys Modelu 3D, cerflunio, dylunio lefelau a chyfryngau sgrîn cymysg. Mae pwyslais yn cael ei roi ar eich datblygiad personol a phroffesiynol, sgiliau cyfathrebu ac entrepreneuraidd er mwyn ichi fod yn barod i symud i ddiwydiant amrywiol sydd yn prysur newid.

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Bydd y flwyddyn sylfaen yn gyflwyniad i elfennau allweddol celfyddyd a dylunio, gan gynnwys ymarfer dylunio, celfyddyd gymhwysol a chelfyddyd gain. Byddwch yn archwilio proses meddwl yn greadigol sy’n ymwneud ag amryw ddisgyblaethau celf a dylunio, gan ddatblygu eich gallu i roi syniadau i lawr ar bapur yn gyflym. Bydd ystod o aseiniadau ymarferol a fydd yn cynyddu eich gallu i adnabod syniadau cryf a chysyniadau gwreiddiol.

 

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Dylunio Gemau a Rhyngweithio
 • Cynhyrchu Asedau Gêm
 • Amgylcheddau Gêm a Dylunio Naratif
 • Dylunio Cymeriad a Cherflunio Digidol
 • Diwydiant Gêm a Cynhyrchu Ystwyth
 • Gweithdy Dylunio

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

MODIWLAU

 • Cynhyrchu Asedau ar gyfer Peiriannau Gemau
 • Cynhyrchu Cymeriad ar gyfer Peiriannau Gemau
 • Celf Amgylcheddol Amser Real ar gyfer Peiriannau Gemau
 • Dylunio Gemau Difrifol
 • Rheoli Stiwdio Annibynnol
 • Prosiect Grŵp

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 • Cynhyrchu Asedau Uwch a Chelf Dechnegol 
 • Cynhyrchu Asedau AAA 
 • Dylunio Gêm Uwch ac Ymgysylltu â Defnyddwyr 
 • Arbenigwr Diwydiant Gemau 
 • Prosiect

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ein gofynion mynediad cyffredinol ar gyfer y flwyddyn sylfaen yw 48-72 pwynt tariff UCAS ond bydd pob cais yn cael ei ystyried yn unigol ac rydym yn ystyried profiad gwaith, hyfforddiant/cymwysterau galwedigaethol yn ogystal â chymhelliant a’r potensial i lwyddo. 

Mae tîm y rhaglen yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sydd yn arddangos ymrwymiad i’r pwnc a’r potensial i gwblhau eu rhaglen astudiaeth yn llwyddiannus. Mae modd sefydlu hyn drwy ddangos cyflawniad academaidd priodol neu drwy ddangos fod ganddynt y wybodaeth a’r gallu sy’n cyfateb i’r cymwysterau academaidd.

Mae’n bosib y caiff ymgeiswyr eu gwahodd i gyfweliad a chyflwyno portffolio o'u gwaith. Mae'n bosibl y caiff profiad ei ystyried hefyd, yn dibynnu ar faint a dyfnder eu gwybodaeth pwnc. Gofynnir i fyfyrwyr dramor, nad ydynt yn medru mynychu cyfweliad, anfon eu portffolio o waith yn ddigidol er mwyn iddo gael ei ystyried.

Addysgu ac Asesu

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar bortffolio ac o'r herwydd, nid oes arholiadau ffurfiol. Bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau technegol a damcaniaethol drwy aseiniadau ymarferol a gweithgareddau ymchwil a datblygu. 

Mae dulliau asesu yn cynnwys cynhyrchu gemau digidol (a rhai nad ydynt yn ddigidol), modelau cymeriad a chreaduriaid ac amgylcheddau gemau, llunio, dadansoddi data cynhyrchu, rhoi cyflwyniadau a chynhyrchu modelau 3D.

Ar lefelau uwch y cwrs, rhaid i fyfyrwyr hefyd ddarparu tystiolaeth ystadegol o oriau gwaith gyda thystiolaeth ategol fel rhan o ganlyniadau asesu allweddol. 

DYSGU AC ADDYSGU

Ar y cwrs hwn mae’r dysgu a’r addysgu wedi eu llunio i gefnogi myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd gydag anghenion amrywiol, ac i hyrwyddo’r amgylchedd dysgu gefnogol a’r gofal bugeiliol y mae’r Ysgol Gelf a Dylunio yn ei ddarparu. Mae’r amserlennu wedi ei ddatblygu i hwyluso dysgu, addysgu a methodolegau asesu ac i ddarparu adborth eglur ac effeithiol i fyfyrwyr.

Mae cefnogaeth gadarn ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu, ac fe allant hefyd dderbyn cymorth ychwanegol gan gynorthwywyr cefnogi drwy’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr.

Mae’r rhaglen wedi ei strwythuro i’ch galluogi i weithio mewn modd amlddisgyblaethol, i fod yn hyblyg a’ch galluogi i ddatblygu’n unigol. Cefnogir hyn gan system tiwtor personol/tiwtorialau sydd yn rhoi’r arweiniad ichi trwy bob agwedd ar y rhaglen.

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae ein gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O ddod o hyd i waith neu astudiaeth bellach i weithio allan eich diddordebau, sgiliau a dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch. 

Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn greu gyrfaoedd llwyddiannus fel artistiaid cymeriad 3D, dylunwyr gemau a lefel, animeiddwyr, ac artistiaid cerbydau/arfau. 

Mae ein graddedigion yn cael eu cyflogi gan rai o frandiau mwyaf adnabyddus y byd fel Ubisoft, Sony, Nintendo, Rockstar a Travellers Tales. Rydym hefyd yn gweithio'n galed i gefnogi graddedigion sy'n dewis sefydlu eu stiwdios gemau eu hunain wedi'u lleoli yn ein canolfan deori busnes arloesol. 

Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno sgiliau ymarferol mewn modelu 3D, cerflunio digidol, dylunio gemau, celf yr amgylchedd, a rheoli prosiectau a fydd yn eich cymhwyso i weithio mewn amrywiaeth o rolau yn y diwydiant. 

O ystyried y sgiliau busnes ac entrepreneuriaeth a ddatblygwyd ar y cwrs, mae rhai graddedigion yn dewis dechrau eu stiwdios gemau eu hunain gyda chefnogaeth ein canolfan deori busnes fel rhan o'r rhaglen Cyflymydd Busnes. 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.