square

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

2 BL (Ll-A) 4 BL (Rh-A)

Tariff UCAS

48-72

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Northop

Course Highlights

Gweithio

mewn partneriaeth â K9 Conservation Consultancy

Modiwlau unigryw

hyfforddi cŵn a addysgir gan ymarferwyr blaenllaw o fri rhyngwladol

Tiroedd helaeth

gan gynnwys dolydd a choetir, sy'n ddelfrydol ar gyfer olrhain a chanfod cadwraeth

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd Hyfforddiant a Pherfformiad Cŵn unigryw yn cynnig cyfle cyffrous i chi gael y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a'r set sgiliau ymarferol i lwyddo. Gallwn eich grymuso gyda'r pecyn cymorth dysgu i ddod yn arbenigwr mewn ymddygiad, hyfforddiant a pherfformiad cŵn. Ar y radd hon byddwch yn:

 • Darganfyddu sut i greu partneriaethau cadarnhaol pwerus rhwng cŵn a phobl. 
 • Dysgu cyfrinachau hyfforddiant llwyddiannus a pherfformiad ardderchog. 
 • Dewch i rymuso drwy ddatblygu sgiliau arbenigol gydag arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant. 
 • Ymuno â chwyldro hyfforddwyr cŵn dan arweiniad gwyddoniaeth, tosturiol, a moesegol sy'n gwneud gwahaniaeth i les anifeiliaid. 
 • Cysylltu â chymuned o'r un anian ac arloesol sy'n gweithio i wella bywydau cŵn a phobl. 
K9 Conservation Consultancy logo

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r radd hon yn rhan o faes pwnc sydd â sgôr o 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn tablau cynghrair pwnc Amaethyddiaeth a Choedwigaeth, Canllaw Prifysgolion Cyflawn 2023 
 • Hyfforddwch gydag arbenigwyr blaenllaw o'r diwydiant K9 Conservation Consultancy  
 • Mynediad i gyfleuster hyfforddi dan do gyda lloriau chwaraeon cŵn clustogog o'r radd flaenaf a gwylio balconi 
 • Ennill profiad dysgu theori-i-ymarfer gyda'n cyfres glinigol filfeddygol 
 • Defnyddiwch cwrs ystwythder ac offer o safon Crufts 
 • Cael eich dysgu gan weithwyr milfeddygol ac ymddygiadol 
 • Astudiwch ar gampws gwledig trawiadol

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Datblygiad Proffesiynol ac Academaidd (Craidd): Nod y modiwl hwn yw rhoi ystod o sgiliau a phriodoleddau i chi wrth baratoi i weithio yn eich sector dewisol tra'n dilyn codau ymarfer proffesiynol. Bydd y modiwl hefyd yn eich galluogi i ddatblygu ystod o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer astudiaethau academaidd, a fydd yn cael eu defnyddio a'u hymestyn drwy gydol eich rhaglen astudio. 
 • Ymarfer Proffesiynol 1 (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i gymhwyso ac integreiddio sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiadau proffesiynol a enillwyd o'r rhaglen i leoliad gweithle go iawn. Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i ddatblygu priodoleddau graddedigion Glyndŵr ymhellach a datblygu a myfyrio ar y sgiliau cyflogadwyedd allweddol sydd eu hangen ar gyfer y sector. 
 • Ymddygiad a Gwybyddiaeth Cŵn (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i ddeall galluoedd gwybyddol canine, iaith y corff a chyfathrebu. Bydd fideos ac arsylwi cŵn yn uniongyrchol yn datblygu eich gallu i ddarllen a dehongli iaith y corff cŵn a phatrymau ymddygiad. Byddwch yn dod yn gyfarwydd â chysyniadau allweddol theori ac ymddygiad dysgu. Gellir defnyddio gwybodaeth sy'n sail i'r modiwl hwn yn ymarferol er mwyn sicrhau lles da i gŵn cydymaith a chŵn sy'n gweithio. 
 • Ryngweithio Cŵn-Dynol (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i'r nifer o agweddau o Ryngweithio cŵn-dynol a rolau eang cŵn mewn cymdeithas ar draws amser a diwylliannau. Byddwch yn archwilio gwahanol fathau o ryngweithiadau a pherthynas rhwng pobl a chŵn ac yn archwilio'r costau a'r buddion i'r ddwy rywogaeth. 
 • Cyflwyniad i Anatomeg a Ffisioleg Cŵn (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o anatomeg a ffisioleg cŵn ar lefel systemau a cellog. Byddwch yn integreiddio ffisioleg a phathoffisioleg i ddatblygu dealltwriaeth o wladwriaethau clefydau. Bydd egwyddorion geneteg, sy'n cysylltu â'r broses fridio yn cael eu cynnwys yn y modiwl hwn. 
 • Hyfforddiant Arbenigol (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i'r maes arbenigol o ganfod arogl cŵn. Mae'r modiwl yn ymarferol iawn gan roi cyfleoedd unigryw i gymhwyso theori i ymarfer o dan oruchwyliaeth arbenigwyr yn y diwydiant gydag ystod helaeth o brofiad. Mae'r modiwl hwn yn ymgorffori ymhellach bwysigrwydd lles anifeiliaid a diogelwch pobl a sut y gellir sicrhau hyn mewn sefyllfaoedd yn y byd go iawn. 

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU

 • Ymarfer Proffesiynol 2 (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i adeiladu ar sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiadau proffesiynol a geir o'r rhaglen a'r modiwl ymarfer proffesiynol blaenorol ar lefel 4. Cynhelir adlewyrchiad dyfnach drwy'r Asesiad Gwerthuso Ymddygiad Proffesiynol.  Byddwch yn canolbwyntio ar eich nodau gyrfa a'r sgiliau, y priodoleddau a'r ymddygiad proffesiynol sydd eu hangen i gael gwaith yn eich maes dewisol.
 • Dysgu a Hyfforddiant Cŵn (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth sylfaenol i chi o theori dysgu a'i gymhwysiad i hyfforddiant ymarferol. Gellir defnyddio hyn i ddatblygu a gweithredu technegau hyfforddi uwch yn y gweithle sy'n effeithiol ac yn foesegol gadarn. 
 • Cyflyru a Pherfformiad Chwaraeon (Craidd): Mae'r modiwl hwn yn archwilio technegau cyflyru canine a dadansoddi perfformiad. Byddwch yn cael gwybodaeth am sut i atal anafiadau mewn cŵn er yn gywir cyflyru a gwerthuso perfformiad yn feirniadol. Bydd cyfleoedd hefyd i archwilio technegau adsefydlu yn dilyn anaf a rolau proffesiynau ategol fel ffisiotherapi a nyrsio milfeddygol. 
 • Iechyd a Chlefyd Ymarferol (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn ymestyn ac yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o iechyd a chlefydau canine o'r modiwl anatomeg a ffisioleg lefel 4. Bydd y broses o glefydau yn cael ei harchwilio a'r statws ffisiolegol sy'n effeithio ar y paramedrau arferol. Byddwch yn archwilio'r gwahanol bathogenau a sut maen nhw'n amlygu i wladwriaethau clefydau. Bydd cyflwyniad i imiwnoleg yn rhoi'r ddealltwriaeth i chi ar sut y gall ffisioleg ein cŵn helpu i ymladd afiechydon. Bydd rôl y protocolau imiwneiddio a brechu hefyd yn cael ei gynnwys yn y modiwl hwn. 
 • Hyfforddiant Arbenigol 2 (Craidd): Mae'r modiwl hwn yn dadansoddi meysydd arbenigol penodol o arbenigedd ym maes canfod golygfa canine ar wybodaeth y byddwch wedi'i chael mewn hyfforddiant arbenigol 1. Mae'r modiwl yn hynod ymarferol gan roi cyfle i chi gymhwyso theori i ymarfer o dan oruchwyliaeth arbenigwyr yn y diwydiant gydag ystod eang o brofiad.
 • Hyfforddiant Cyfarwyddiadau a sgiliau Hyfforddi (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau addysgu a hyfforddi sy'n angenrheidiol ar gyfer perfformiad effeithiol yn y gweithle. Byddwch yn adeiladu ar sgiliau cyfathrebu a thechnegau hyfforddi ymarferol o fodiwlau blaenorol. Bydd cyfle i chi ymarfer dulliau addysgu a hyfforddi mewn amgylchedd diogel a chefnogol. 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

48-72 o bwyntiau UCAS. Bydd profiad gyda chŵn hefyd yn cael ei ystyried.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer y rhai sy'n angerddol am gŵn ac yn gweithio gyda nhw yn hytrach nag yn eu herbyn. Credwn y dylai dysgu fod yn hwyl i gŵn a phobl.  

Rydyn ni'n croesawu ceisiadau o wahanol gefndiroedd a lefelau profiad.

Addysgu ac Asesu

 • Sesiynau ymarferol yn ein maes hyfforddi dan do arbenigol, ystafell glinigol filfeddygol a thirwedd wledig 
 • Darlithoedd 
 • Gweithdai 
 • Siaradwyr gwadd cyffrous ac ysbrydoledig 
 • Ystod o weithgareddau ar-lein gan ddefnyddio ein hamgylchedd dysgu rhithwir pwrpasol 
 • Lleoliadau diwydiannol   
 • Ymweliadau Addysgol   
 • Ystod eang o asesiadau o ymarferol i adroddiadau 
 • Mynediad i gyfleusterau Wrecsam 
 • Tiwtoriaid personol unigol a'u cŵn!  

Dysgu ac Addysgu 

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

 • Hyfforddwyr Cŵn 
 • Rheolwyr cynel 
 • Gweithwyr Achub Cŵn 
 • Arbenigwyr perfformiad cŵn 
 • Ymgynghorwyr lles 
 • Dilyniant i astudiaethau pellach 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Wrecsam 2023/24 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.