A comics student sketches out ideas

Manylion cwrs

Côd UCAS

CO1FY

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

4 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

48-72

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Wedi'i ddylunio

a'i ddatblygu yn seiliedig ar ofynion y diwydiant gyda phwyslais ar gyflogadwyedd

Cyfleoedd

i gystadlu ac adeiladu portffolio proffesiynol

Dull trawsddisgyblaethol

o gyflwyno cyrsiau, efelychu ymarfer stiwdio proffesiyn

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y radd comics yn eich helpu i ddatblygu eich arddull a'ch dawn eich hun ar gyfer adrodd straeon dilyniannol creadigol. Mae'r cwrs yn cwmpasu ochrau ymarferol, proffesiynol, ac artistig gweithio fel artist comig gyda llais artistig unigol, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Dysgwch sut i greu delweddau cymhellol, gweithio i safonau proffesiynol, a deall sut mae eich gwaith yn ffitio i mewn i'r diwydiant.
 • Cael eich cyflwyno i ystod eang o sgiliau creadigol, o feithrin syniadau i'w cynhyrchu’n dechnegol trwy wneud printiau, bwcio, deunyddiau 3D, lluniadu bywyd, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar dynnu a datblygu arddull bersonol unigryw.
 • Cael eich cyflwyno i brosesau creadigol proffesiynol a'ch annog i ehangu eich galluoedd drwy weithdai a phrosiectau ymarferol.
 • Dysgwch sut i ddehongli briff, adnabod, a datrys problemau, datblygu unigolrwydd creadigol, a chynhyrchu portffolio proffesiynol.
 • Ennill sgiliau personol, proffesiynol, ac entrepreneuraidd gan gynnwys gweithio fel artist llawrydd: o farchnata a hunan-hyrwyddo i gontractau, anfonebau a gweithio gyda chleientiaid.
 • Cael eich annog i weithio ar friffiau a chystadlaethau byw.
Student working on tablet

Celf & Dylunioyn Prifysgol Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Byddwch yn rhan o gymuned fywiog a chreadigol o artistiaid masnachol gan gynnwys darlunwyr, animeiddwyr, a dylunwyr graffeg.
 • Cewch eich addysgu gan dîm addysgu sydd ag ystod eang o brofiad o weithio’n broffesiynol yn niwydiannau llyfrau comics a darlunio.
 • Rydym yn annog ein myfyrwyr i hunangyhoeddi a dysgu sut i gynhyrchu prototeipiau cynhyrchu o ansawdd uchel ar gyfer y diwydiant cyhoeddi drwy ddefnyddio ein Rhwymfa fewnol.
 • Mae ein myfyrwyr wedi ennill gwobrau fel gwobr fawreddog Gwobrau Diwydiant Comic Will Eisner yn ogystal ag enwebiadau ar gyfer Gwobrau Silver Reuben. Mae myfyrwyr hefyd wedi cael gwobrau darlunio a gwobrau fel cystadleuaeth Darlunio Gwasg Prifysgol Rhydychen, cystadleuaeth Llyfr Plant Macmillan, Cymdeithas Caldecott a gwobrau D&AD.
 • rototeipiau cynhyrchu o ansawdd uchel ar gyfer y diwydiant cyhoeddi drwy ddefnyddio ein Rhwymfa fewnol.
 • Byddwch yn rhan o arddangosfa sioe radd diwedd blwyddyn - edrychwch ar e-gylchgrawn Sioe Radd 2022, Unjammed.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Bydd y flwyddyn sylfaen yn gyflwyniad i elfennau allweddol celf a dylunio, gan gynnwys ymarfer dylunio, a chelfyddyd gymhwysol a chain. Byddwch yn archwilio’r broses o feddwl yn greadigol gan gyfeirio at wahanol ddisgyblaethau celf a dylunio, gan ddatblygu eich gallu i roi syniadau i lawr yn gyflym ar bapur. Bydd ystod o aseiniadau ymarferol a fydd yn cynyddu eich adnabyddiaeth o syniadau cryf a chysyniadau gwreiddiol.

MODIWLAU

 • Y Sgiliau Sydd eu Hangen Arnoch
 • Astudiaethau Cyd-destunol
 • Cyflwyniad i Gelf a Dylunio  
 • Cyflwyniad i Gelfyddyd Gymhwysol  
 • Cyflwyniad i Gelfyddyd Gain
 • Meddwl yn Greadigol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4) - Sgiliau Craidd

Mae'r flwyddyn hon yn cyflwyno egwyddorion sylfaenol darlunio i fyfyrwyr a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich arddull darluniol. Mae hyn yn cynnwys datblygu dealltwriaeth am offer a thechnegau creadigol y byddwch yn eu defnyddio, y cyd-destunau hanesyddol a damcaniaethau llyfrau comics, ysgrifennu creadigol, printio, cynhyrchu, technegau rhwymo llyfrau a dealltwriaeth o’r diwydiant.

MODIWLAU

Semester 1

 • Hanes a Chyd-destun
 • Cyfathrebu Gweledol
 • Cyfathrebu Digidol

Semester 2

 • Dylunio Cymdeithasol
 • Adrodd Stori: Theori ac Ymarfer
 • Dylunio rhyngweithiol

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5) - Sgiliau Uwch

Mae'r ail flwyddyn yn eich galluogi i ddatblygu eich dull unigol o ddylunio cymeriadau, sgriptio ac adrodd straeon gweledol, agweddau ymarferol gwneud comics yn ogystal ag archwilio hanfodion rhedeg busnes fel gweithiwr llawrydd.

MODIWLAU

Semester 1

 • Dylunio Symudiad
 • Argraffu a Chynhyrchu
 • Meddwl yn feirniadol

Semester 2

 • Dyfodol Creadigol: Gwneud bywoliaeth
 • Prosiect Dylunio: Comics

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6) - Arbenigedd

Mae'r drydedd flwyddyn yn canolbwyntio ar eich arbenigedd. Byddwch yn gweithio gyda staff i gyflwyno'r prosiectau sy'n dangos eich dawn ar gyfer adrodd straeon, eich sgiliau a'ch galluoedd, eich uchelgais, a'ch dealltwriaeth o'r diwydiant comics.

MODIWLAU

Semester 1

 • Prosiect Arbenigol: Comics

Semester 2

 • Dyfodol Creadigol: Ymarfer Proffesiynol
 • Briff Byw

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 48-72 pwyntiau tariff UCAS ar TGAU, Safon Uwch neu gyfatebol. Bydd cymwysterau Sgiliau Allweddol UG a lefel 3 priodol hefyd yn cael eu hystyried.

Rydym yn ceisio rhoi cyfweliad i bob un o’n hymgeiswyr yn bresennol. Os yw hyn yn broblem, gallwn drefnu adolygiad portffolio digidol neu gyfweliad ar-lein.

Yn eich portffolio rydym wrth ein bodd yn eich gweld eich gallu i dynnu lluniau. Gallwch ddangos hyn drwy life drawing, gwaith llyfr braslunio â'ch darnau terfynol. Byddem fel arfer yn disgwyl i fyrfyfyr sy’n gobeithio arbenigo mewn nofelau graffig neu gyhoeddi plant, ddangos enghreifftiau o gomics neu waith darlunio llyfrau plant y maent wedi’i gynhyrchu

Addysgu ac Asesu

Caiff myfyrwyr eu hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd yn ystod eu gradd, o diwtorialau unigol, beirniadaeth grŵp, asesu cyfoedion a chyflwyno gwaith celf terfynol. Mae adborth wedi'i deilwra'n unigol i'ch helpu i ddatblygu eich gwaith celf i safon broffesiynol.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Rhoddir pwyslais ar eich datblygiad personol a phroffesiynol, sgiliau cyfathrebu ac entrepreneuraidd, fel eich bod yn gymwys iawn i fynd i mewn i ddiwydiant amrywiol sy'n newid yn gyflym. Mae myfyrwyr sydd wedi astudio Darlunio wedi mynd ymlaen i weithio mewn amrywiaeth o swyddi, gan gynnwys: 

 • Darlunwyr llawrydd 
 • Dylunwyr llyfrau  
 • Artistiaid Comig 
 • Artistiaid byrddau stori 
 • Dylunwyr cymeriadau a rolau yn y diwydiant animeiddio a gemau 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Wrecsam 2023/24 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
You didn't select a valid both link for Staff 2