Two students face a server stack, one plugs in a cable

Manylion cwrs

Côd UCAS

8L6D

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser) 6 BL (rhan-amser)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Mynediad

i ystod eang o galedwedd a meddalwedd.

Adran Ymchwil Weithredol

yn y dyfodol a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg.

Cyfle

i fod yn gymwys ar gyfer achrediad CISCO.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein gradd Seiberddiogelwch yn rhoi gafael drylwyr i chi ar yr egwyddorion, y technolegau a'r methodolegau sy'n gysylltiedig â diogelu gwybodaeth a systemau digidol. Mae hyn yn cynnwys archwiliad manwl o gysyniadau sylfaenol Seiberddiogelwch megis cryptograffeg, diogelwch rhwydwaith, a rheoli mynediad.


Mae'r cwrs Seiberddiogelwch hefyd yn ymchwilio i ddadansoddiad o fygythiadau seiber amrywiol, gan gwmpasu malware, ymosodiadau gwe-rwydo, a mathau eraill o ymosodiad seiber.

Mae’r cwrs yn:

 • Rhoi dealltwriaeth gynhwysfawr i chi o faes cymhleth ac sy'n esblygu'n barhaus o seiberddiogelwch.
 • Rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad ymarferol sydd eu hangen arnoch i ddiogelu systemau gwybodaeth, rhwydweithiau a data rhag seiberfygythiadau.
 • Yn datblygu sylfaen gref mewn egwyddorion seiberddiogelwch ac yn meithrin gwerthoedd moesegol a phroffesiynol.
 • Meithrin meddwl beirniadol a galluoedd datrys problemau.
 • Eich dysgu sut i ddadansoddi risgiau'n effeithiol, datblygu systemau diogel, canfod ac ymateb i ddigwyddiadau diogelwch, a chyfrannu at ymdrechion parhaus diogelu seilwaith digidol.
 • Yn pwysleisio pwysigrwydd aros yn gyfredol gyda thechnolegau sy'n dod i'r amlwg, arferion gorau'r diwydiant, a fframweithiau cyfreithiol a rheoliadol i fynd i'r afael â'r dirwedd sy'n esblygu'n gyson o fygythiadau seiber.
 • Yn ceisio paratoi graddedigion ar gyfer gyrfaoedd gwerth chweil mewn seiberddiogelwch, lle gallant wneud cyfraniadau gwerthfawr i ddiogelu asedau digidol a sicrhau uniondeb, cyfrinachedd, ac argaeledd gwybodaeth yn y byd rhyng-gysylltiedig heddiw.

 

Two students face a server stack, one plugs in a cable

Cyfrifiadura Mhrifysgol Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Cwricwlwm blaengar – bydd y cwrs yn adlewyrchu'r datblygiadau diweddaraf ym maes seiberddiogelwch gan sicrhau bod technoleg arloesol a sgiliau perthnasol i'r diwydiant yn dod i gysylltiad â thechnoleg flaengar. 
 • Dysgu ymarferol – mae cyfleoedd ar gyfer dysgu ymarferol, ymarferol yn hanfodol, gan eich galluogi i gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol mewn lleoliadau ymarferol. 
 • Adran addysgu brofiadol – gweithwyr proffesiynol ac arbenigwyr profiadol yn y maes, gan ddangos ymrwymiad i ddarparu addysg o ansawdd uchel. 
 • Cyrsiau byr ychwanegol – cyfle i gymryd rhan mewn rhaglenni ychwanegiadau gan gynnwys Hanfodion Seiberddiogelwch. 
 • Cyfleusterau rhagorol – cyfleusterau sydd newydd eu harfogi gan gynnwys labordai cyfrifiadurol, ystafell seiberddiogelwch, canolfannau ymchwil, mannau cydweithredol, gan roi'r offer sydd eu hangen arnynt i ddysgu llwyddiannus. Beth fyddwch chin ei astudio

Nod y rhaglen hon yw rhoi dealltwriaeth gynhwysfawr i chi o faes cymhleth ac sy'n esblygu'n barhaus o seiberddiogelwch. Mae'r rhaglen yn ceisio eich arfogi â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad ymarferol sy'n angenrheidiol i ddiogelu systemau gwybodaeth, rhwydweithiau a data rhag seiberfygythiadau. 

Prif nodau'r rhaglen yw datblygu sylfaen gref mewn egwyddorion seiberddiogelwch, meithrin gwerthoedd moesegol a phroffesiynol, hefyd feithrin meddwl beirniadol a galluoedd datrys problemau. Trwy gyfuniad o waith cwrs damcaniaethol, ymarferion ymarferol a phrosiectau'r byd go iawn, nod y rhaglen yw cynhyrchu graddedigion a all ddadansoddi risgiau yn effeithiol, datblygu systemau diogel, canfod ac ymateb i ddigwyddiadau diogelwch, a chyfrannu at ymdrechion parhaus diogelu seilwaith digidol. 

Yn ogystal, mae'r rhaglen yn pwysleisio pwysigrwydd aros yn gyfredol gyda thechnolegau sy'n dod i'r amlwg, arferion gorau'r diwydiant, a fframweithiau cyfreithiol a rheoliadol i fynd i'r afael â'r dirwedd sy'n esblygu'n gyson o fygythiadau seiber. Yn gyffredinol, mae'r rhaglen yn ceisio paratoi graddedigion ar gyfer gwobrwyo gyrfaoedd mewn seiberddiogelwch, lle gallant wneud cyfraniadau gwerthfawr i ddiogelu asedau digidol a sicrhau uniondeb, cyfrinachedd ac argaeledd gwybodaeth yn y byd rhyng-gysylltiedig heddiw. 

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Mae Lefel 4 yn cwmpasu deunydd sylfaenol sy'n hanfodol i'n holl raglenni cyfrifiadurol. Trwy hyn, byddwch yn caffael sgiliau penodol i ddisgyblaeth a throsglwyddadwy, gan wella'ch rhagolygon yn y farchnad swyddi.

Dan arweiniad eich tiwtoriaid, byddwch yn ymchwilio i ffeithiau, cysyniadau, egwyddorion a damcaniaethau hanfodol sy'n gysylltiedig â chyfrifiadura a chymwysiadau cyfrifiadurol.

Byddwch yn arddangos sgiliau sy'n sylfaenol i ymarfer sain yn y maes, megis cwblhau tasgau labordy sy'n cynnwys creu rhaglenni sylfaenol a defnyddio system weithredu. Mae'r profiadau hyn yn cyfrannu at eich dealltwriaeth o'r egwyddorion, y technolegau a'r methodolegau sy'n gysylltiedig â diogelu gwybodaeth a systemau digidol. 
 

MODIWLAU

 • Hanfodion Rhwydwaith 
 • Diogelwch Gwybodaeth a Llywodraethu 
 • Dulliau Cyfrifiadurol Cymhwysol 
 • Dulliau Cyfrifiadurol Cymhwysol 
 • Hanfodion Rhaglennu 
 • Systemau Cyfrifiadurol a Phensaernïaeth 

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Ar Lefel 5, byddwch yn ymchwilio ymhellach i feysydd arbenigol ym maes seiberddiogelwch. Mae'r dulliau hyn yn pwysleisio caffael gwybodaeth a thechnegau optimeiddio a gynlluniwyd yn benodol i fynd i'r afael â heriau ymarferol yn y byd go iawn.

MODIWLAU

 • Gweithrediadau Seiber 
 • Datblygu Meddalwedd Diogel 
 • Cwmwl, Pensaernïaeth Ddosbarthedig 
 • Hacking moesegol 
 • Peirianneg Systemau a Rheoli Prosiectau 
 • Prosiect Grŵp

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Yn eich blwyddyn gloi, byddwch yn datblygu eich sgiliau trwy fodiwlau ac ymchwil hyfforddedig, gan ganolbwyntio ar y datblygiadau diweddaraf yn eich maes dewisol. 
nYn ogystal, byddwch yn cymryd rhan mewn prosiect blwyddyn olaf annibynnol, gan ddarparu paratoad gwerthfawr ar gyfer heriau a senarios yn y gweithle.

Bydd y gwaith ymarferol a'r prosiect yn y flwyddyn olaf yn gwella eich sgiliau dadansoddi trwy werthuso technolegau cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg ac ystyried eu heffaith gymdeithasol. 

MODIWLAU

 • Fforensig Digidol 
 • Cryptograffeg a Systemau Amddiffynnol 
 • Optimeiddio ac Awtomeiddio Diogelwch 
 • Canfod Bygythiadau ac Ymateb i Ddigwyddiadau 
 • Prosiect

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar TAG Safon Uwch neu gyfatebol gan gynnwys TG, cyfrifiadura, mathemateg neu ffiseg.

Caiff ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni’r meini prawf uchod eu hasesu ar sail unigol trwy gyfweliad.

Addysgu ac Asesu

Addysgu 

Mae'r gyfres rhaglenni cyfrifiadurol yn cyflogi ystod amrywiol o offer a meddalwedd arloesol y diwydiant, wedi'u hategu gan ddulliau addysgu arloesol. Mae'r dull deinamig hwn nid yn unig yn rhoi sgiliau sy'n berthnasol i'r diwydiant ond hefyd yn eich galluogi i ddyrchafu'ch gwaith i uchelfannau newydd pan fo'n bosibl. Mae'r staff cyfan yn croesawu'r fframwaith dysgu gweithredol (ALF) yn frwdfrydig, gan arwain at welliannau niferus i'r profiad addysgu a dysgu. 

Asesu 

Mae asesiadau ym maes seiberddiogelwch ar lefel prifysgol wedi'u cynllunio i werthuso eich dealltwriaeth, cymhwysiad a hyfedredd mewn gwahanol agweddau ar y ddisgyblaeth. Mae'r asesiadau hyn yn cwmpasu ystod amrywiol o ddulliau, gan gynnwys:  

 • Gwaith Cwrs a Phrosiectau: Mae aseiniadau a phrosiectau'n darparu profiad ymarferol, gan eich galluogi i gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol i senarios y byd go iawn. Gall hyn gynnwys prosiectau datblygu meddalwedd, papurau ymchwil, neu dasgau datrys problemau. 
 • Prosiectau Grŵp: Mae prosiectau cydweithredol yn gwerthuso gwaith tîm, cyfathrebu, a'r gallu i weithio mewn timau amrywiol, gan adlewyrchu natur gydweithredol y diwydiant technoleg. 
 • Cyflwyniadau: Efallai y bydd gofyn i chi gyflwyno eich canfyddiadau, atebion neu ganlyniadau'r prosiect, gan wella eich sgiliau cyfathrebu a chyflwyno. 
 • Gwaith labordy: Mae sesiynau ymarferol mewn labordai cyfrifiadurol yn asesu eich gallu i gymhwyso cysyniadau, materion datrys problemau, a gweithio gydag amrywiol offer a thechnolegau. 
 • Ymarferion datrys problemau: Mae'r ymarferion hyn yn eich herio i ddatrys problemau cymhleth, gan annog sgiliau meddwl beirniadol a dadansoddol. 
 • Adroddiadau a Dogfennau: Mae ysgrifennu adroddiadau neu ddogfennu prosesau prosiect yn asesu eich gallu i gyfathrebu gwybodaeth dechnegol yn glir ac yn gryno. 

Cefnogaeth wedi'i phersonoli Mae'r adran yn dilyn dull drws agored sefydledig, gan weithio'n weithredol â myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a rhanddeiliaid y diwydiant. Mae gwybodaeth a llwybrau cyfathrebu hanfodol yn cael eu hwyluso trwy offer fel Teams a Moodle. Yn ogystal, neilltuir tiwtor personol i bob myfyriwr, gan feithrin cyfarfodydd rheolaidd, tra bod cymorth personol ychwanegol yn cael ei ymestyn i fyfyrwyr rhan-amser drwy'r Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE). 

 

Rhagolygon gyrfaol

Ar ôl cwblhau'r radd yn llwyddiannus, gall graddedigion gael gwaith mewn swyddi fel, ond heb fod yn gyfyngedig i:   

 • Dadansoddi Diogelwch Seiber 
 • Ymgynghorydd / Peirianneg/Pensaer 
 • Peiriannydd Diogelwch Rhwydwaith 
 • Asesydd/Dadansoddwr Bregusrwydd 
 • Dadansoddwr Canolfan Gweithrediadau Diogelwch 
 • Cryptograffydd 
 • Datblygwr Meddalwedd Diogelwch 

Cymwysterau sy'n arwain at:

 • Ardystiadau diwydiant dewisol (e.e., CompTIA, Cisco, EC-Council)  
 • Cyfleoedd ar gyfer ardystiadau arbenigol (ee, AWS, Microsoft, Oracle) 

Nodweddion cyflogadwyedd sydd wedi'u cynnwys yn y cwrs: 

 • Lleoliad Diwydiannol: Integreiddio elfen profiad gwaith ymarferol. 
 • Cyrsiau Byr: Cyfleoedd i ennill sgiliau a gwybodaeth ychwanegol trwy gyrsiau byr. 
 • Ardystiadau diwydiant: Cydweithredu â'r EC-Council ar gyfer ardystiadau seiberddiogelwch. 
 • Cyfleoedd Ymchwil: Ymgysylltu â phrosiectau ymchwil i wella meddwl yn feirniadol a sgiliau datrys problemau. 
 • Datblygu Sgiliau Meddal: Pwyslais ar sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm ac arwain. 
 • Gwasanaethau Gyrfa: Cefnogaeth ar gyfer adeiladu ailddechrau, paratoi cyfweliadau, a lleoliad gwaith. 
 • Cyfleoedd Rhwydweithio: Cysylltiadau â gweithwyr proffesiynol y diwydiant trwy ddigwyddiadau a darlithoedd. 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.