Two students face a server stack, one plugs in a cable

Manylion cwrs

Côd UCAS

8L6D

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser) 6 BL (rhan-amser)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Mynediad

i ystod eang o galedwedd a meddalwedd.

Adran Ymchwil Weithredol

yn y dyfodol a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg.

Cyfle

i fod yn gymwys ar gyfer achrediad CISCO.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein gradd Seiberddiogelwch yn canolbwyntio ar y diwydiant, gan sicrhau bod gennych yr offer a'r technegau sydd eu hangen i fodloni'r bwlch sgiliau cenedlaethol cynyddol yn y sector hwn. Byddwch yn caffael y sgiliau ymarferol i wrthsefyll bygythiadau sy'n dod i'r amlwg tra'n dysgu drwy amgylcheddau trochi a hapchwarae.

Byddwch yn:

 • Elwa ar amgylchedd cynhwysol a chyfeillgar
 • Cael cyfle i ymgymryd â lleoliadau.
 • Elwa ar siaradwyr gwadd oherwydd cysylltiadau diwydiannol cryf sy'n cefnogi'r radd.
 • Astudio gradd sy'n cael ei mapio i Fframwaith CyBok (Cyber Security Body of Knowledge) i sicrhau eich bod yn ymdrin â'r amrywiaeth o bynciau sy'n sail i'r proffesiwn Seiberddiogelwch sy'n cyd-fynd ag anghenion arfer a diwydiant gorau. 
 • Ennill sgiliau a gwybodaeth ar draws ystod o sgiliau a meysydd diogelwch sy’n cynnwys, ymhlith eraill, dylunio, polisi, cydymffurfiaeth a risg.  Maer holl agweddau hyn yn sail ir wybodaeth ar sgiliau sydd yn helpu in hamddiffyn ni i gyd rhag bygythiadau seiber.
 • Ennill profiad drwy weithio gyda thimau gwahanol o fewn seiberddiogelwch ac ar draws y maes cyfrifiadura yn ehangach, yn ogystal â chael cyfle i rwydweithio â chyfoedion a dilyn y llwybr Dysgu o’ch dewis.
 • Astudio cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 3ydd yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu ac yn ail yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth, The Guardian University Guide 2022.
 • Astudio Mewn maes pwnc a raddiwyd yn 4ydd yn y DU am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadura, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.
BCS accredited logo
Two students face a server stack, one plugs in a cable

Cyfrifiadura Mhrifysgol Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Gymdeithas Cyfrifaduron Prydain.
 • Addysgu ymarferol o ystod o sgiliau, technegau ac offer diogelwch seiber, megis cryptograffeg, dilysiad, rheoli mynediad, feirysau a maleiswedd; profion hacio; rheoli risg ac ymchwiliad fforensig.
 • Cyfleusterau eang o ran cyfrifiaduron personol a chyfrifiaduron rhwydwaith gyda mynediad i'r rhyngrwyd.
 • Mae gan dîm y cwrs gysylltiadau cryf gyda Chlwstwr Seiberddiogelwch Gogledd Cymru, fforwm wedi'i arwain gan y diwydiant ar gyfer ymarferwyr a chyflogwyr seiberddiogelwch. Bydd gan fyfyrwyr gyfleoedd i fynychu eu cyfarfodydd a’u digwyddiadau.
 • Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau ich helpu i ddod o hyd ir lleoliad cywir, gan gynnwys cymorth dysgu yn y gwaith a ffeiriau a chyngor ar yrfaoedd. Ond mae hyn yn eich dwylo chithau hefyd –  y mwyaf gweithgar a rhagweithiol ydych chi wrth ymgeisio am leoliadau, y mwyaf o siawns sydd gennych. Mae hyn yn amodol ar gyfyngiadau cenedlaethol y llywodraeth o ran symud a gadael eich cartref. 
 • Bydd y radd hon yn rhoi cyfle i gymryd rhan yn Rhaglenni Academi CISCO ac yn gymwys ar gyfer achrediad CISCO.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Mae Lefel 4 yn cynnwys deunydd sylfaenol hanfodol sy'n berthnasol ym mhob un o'n rhaglenni cyfrifiadurol. Byddwch yn dysgu'r ddau sgiliau pwnc-benodol ynghyd â sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn cynyddu eich rhagolygon cyflogadwyedd.

Gyda chefnogaeth eich tiwtoriaid, byddwch yn dysgu am rai o'r ffeithiau hanfodol, y cysyniadau, yr egwyddorion a'r damcaniaethau sy'n ymwneud â chyfrifiadureg a chymwysiadau cyfrifiadurol. Byddwch yn gallu dangos sgiliau sy'n sail i arferion da ym maes cyfrifiaduron a dulliau cyfrifiadurol, e.e. tasgau labordy sy'n cynnwys creu rhaglenni syml a defnyddio systemau gweithredu.

Bydd hyn yn helpu i ddatblygu eich dealltwriaeth o faterion caledwedd, gan gynnwys plethu a chyfathrebu data, a'u heffaith ar ddylunio a pherfformiad cyffredinol systemau cyfrifiadurol.

MODIWLAU

 • Systemau Cyfrifiadurol
 • Rheoli Data
 • Datrys Problemau trwy Raglennu
 • Peirianneg Gwybodaeth a Systemau
 • Dulliau Cyfrifiadurol Arwahanol
 • Hanfodion Rhwydweithiau a Diogelwch

 

 • Arbenigwr seiberddiogelwch*
 • Hanfodion rhwydweithio* 
 • Diogelwch a Llywodraethu Gwybodaeth*
 • Dulliau Meintiau*
 • Hanfodion Rhaglennu*
 • Systemau a Phensaernïaeth Cyfrifiadurol*

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Mae Lefel 5 yn parhau i ddysgu hanfodion y ddisgyblaeth i chi, ac mae modiwlau mwy arbenigol yn dechrau cael eu cyflwyno. Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect grŵp lle byddwch yn ennill sgiliau pwysig mewn technegau rheoli prosiectau a materion proffesiynol a moesegol rheoli prosiectau.

Byddwch hefyd yn dyfnhau eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o gysyniadau cyfrifiadurol a dulliau gweithredu ar gyfer problemau cymhleth trwy gymhwyso sawl techneg deallusrwydd artiffisial presennol ar gyfer dysgu ac optimeiddio targedu problemau yn y byd go iawn.

MODIWLAU

 • Technoleg Gweinydd
 • Rhwydweithio: Ehangu Rhwydweithiau
 • Strwythurau ac Algorithmau Data
 • Cyfrifiadura Cyfrifol
 • Seiberddiogelwch a Fforenseg
 • Prosiect Grŵp

 

 • Gweithrediadau Seiber a Systemau Corfforol Seiber*
 • Hacio Moesegol*
 • Datblygiad meddalwedd diogel*
 • Peirianneg Systemau a Rheoli Prosiectau*
 • Pensaernïaeth Cwmwl wedi’i Dosbarth a Diogelwch*
 • Prosiect Grŵp* 

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Ar ôl i chi gyrraedd eich blwyddyn olaf, byddwch yn datblygu eich sgiliau ymhellach trwy fodiwlau ac ymchwil a addysgir, gan ganolbwyntio ar y datblygiadau diweddaraf yn eich disgyblaeth ddewisol.

Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect blwyddyn olaf unigol, a fydd yn eich helpu i'ch paratoi ar gyfer y math o dasgau a sefyllfaoedd y gallech ddod ar eu traws yn y gweithle. Bydd y gwaith ymarferol a phrosiect blwyddyn olaf yn datblygu eich sgiliau dadansoddol ymhellach drwy ddadansoddi ac arfarnu technolegau cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg, gan ystyried eu heffaith ar gymdeithas.

MODIWLAU

 • Rheoli Prosiectau TG
 • Diogelwch Rhwydwaith
 • Hacio Moesegol
 • Technolegau’r Dyfodol
 • Prosiect

 

 • Technegau Cryptograffig* 
 • Fforenseg a Dadansoddeg Ddigidol*
 • Diogelwch Amddiffynnol*
 • Diogelwch Rhwydwaith a Monitro System*
 • Prosiect*

*o Fis Medi 2024

Bydd myfyrwyr rhan-amser yn gwneud yr un modiwlau ond bydd eu deiet yn amrywio yn ddibynnol ar eu hargaeledd i fynychu dosbarthiadau a drefnir.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar TAG Safon Uwch neu gyfatebol gan gynnwys TG, cyfrifiadura, mathemateg neu ffiseg.

Caiff ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni’r meini prawf uchod eu hasesu ar sail unigol trwy gyfweliad.

Addysgu ac Asesu

Addysgu 

Mae'r gyfres rhaglen gyfrifiadura yn defnyddio amrywiaeth o offer a meddalwedd safonol diwydiant ar y cyd â nifer o ddulliau addysgu sydd wedi'u cynllunio i ddarparu sgiliau perthnasol i'r diwydiant a grymuso myfyrwyr i fynd â'u gwaith ymhellach lle bo hynny'n berthnasol. Mae pob aelod o staff wedi cofleidio'r fframwaith dysgu gweithredol (ALF) a bu nifer o welliannau i addysgu a dysgu. 

 

Asesu 

Mae tîm y rhaglen yn dilyn trywydd cytbwys o ran strategaeth asesu mewn perthynas â gwaith grŵp a chyfleoedd datblygu unigol. Defnyddir defnydd helaeth o lwyfan cwmwl rheoli prosiect JIRA i olrhain cynnydd myfyrwyr tuag at nodau a cherrig milltir. Mae hyn wedi profi'n offeryn buddiol o ran datblygiad personol a sgiliau rheoli amser critigol. 
 

Lle bo hynny'n berthnasol, mae asesiadau'n gysylltiedig â phrosiectau yn y byd go iawn neu'n seiliedig ar dueddiadau a materion cyfredol y diwydiant. Yn ogystal, mae modiwlau prosiect yn llwyfan ar gyfer gweithgareddau menter.

 

Cefnogaeth Bersonol 

Mae'r adran Gyfrifiadura yn y brifysgol yn cyflogi polisi drws agored hirsefydlog, ac yn actifadu ymgysylltu â myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a diwydiant gan ddefnyddio ein cymuned Discord ar-lein. Mae offer ychwanegol megis Teams a Moodle yn darparu gwybodaeth graidd a dulliau o gyswllt. Mae pob myfyriwr hefyd yn cael tiwtor personol sy'n cael eu hannog i gyfarfod yn rheolaidd ac mae cymorth personol ychwanegol yn cael ei ddarparu ar gyfer pob myfyriwr rhan amser ar VLE. 

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Ar ôl cwblhau'r radd yn llwyddiannus, gall graddedigion gael gwaith mewn swyddi fel, ond heb fod yn gyfyngedig i: 

 • Peiriannydd Seiberddiogelwch 
 • Profwr Treiddio 
 • Dadansoddwr Diogelwch
 • Peiriannydd Diogelwch 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae seiberddiogelwch yn yrfa wych i fynd iddi ar hyn o bryd, gan fod galw mawr am weithwyr proffesiynol sydd â’r sgiliau hyn.  Rhagwelir y bydd twf o fwy na 30 y cant rhwng 2020 a 2030 yn nifer y dadansoddwyr diogelwch gwybodaeth a gyflogir, sef twf sy’n llawer cyflymach na’r cyfartaledd ar gyfer galwedigaethau eraill.  Mae’r rhan fwyaf o reolwyr recriwtio yn pwysleisio sgiliau graddedigion ar lefel mynediad gan fod y sgiliau mwy technegol fel arfer yn cael eu dysgu yn y swydd.   

A oes angen rhaglennu ar gyfer seiberddiogelwch? Er nad oes angen sgiliau rhaglennu ar lawer o swyddi seiberddiogelwch ar lefel mynediad, ystyrir ei bod yn sgìl bwysig ar gyfer rhai swyddi seiberddiogelwch ar y lefel ganol a lefel uwch. 

Ynghyd â’r sgiliau technegol byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau trosglwyddadwy a chyflogadwyedd gan gynnwys: 

 • Y gallu i addasu – mae tueddiadau yn y maes seiberddiogelwch yn esblygu’n gyson, un o’r heriau pennaf yw delio â’r anghyfarwydd; 
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu – mae’n bwysig cofio nad yw seiberddiogelwch yn bodoli ar ei ben ei hun.  Bydd eich sgiliau gweithio mewn tîm a rheoli prosiect yn datblygu yn ystod y rhaglen a addysgir yn ogystal â thrwy weithgareddau ychwanegol. 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.