Operating Department Practitioner

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Partneriaeth

gydweithredol â'r GIG lleol.

Cyflogadwyedd

a Chyfleoedd gyrfa ragorol mewn maes prinder cenedlaethol.

Lleoliadau

a ddarperir sy'n cyd-fynd yn agos ag addysgu.

Students looking at a screen

Ymarfer yr Adran WeithreduMhrifysgol Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein gradd Ymarfer Adran Llawdriniaeth yn caniatáu i fyfyrwyr ddysgu mewn modd sy'n cyfateb i'w cyflogaeth yn y dyfodol fel Ymarferydd Adran Llawdriniaeth. Rydym yn defnyddio fformat astudiaeth achos drwy gydol ein haddysgu a'n hasesu, sy'n golygu bod yr holl gynnwys yn ymwneud yn uniongyrchol ag amgylchedd y theatr llawdriniaeth go iawn.

Mae ein gradd yn rhan o gydweithrediad â'n Hymddiriedolaeth GIG leol a defnyddwyr gwasanaethau lleol i sicrhau bod y cwrs yn bodloni gofynion y gwasanaeth iechyd a'r gymuned. Mae'r gefnogaeth sydd ar gael gan y Brifysgol a'r tîm addysgu yn adlewyrchu gwerthoedd craidd Prifysgol Wrecsam. Rydym wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad a darparu cymorth i fyfyrwyr. Bydd myfyrwyr yn teimlo hyn, gan y byddant yn chwarae rhan weithredol yn eu datblygiad eu hunain i gofrestru proffesiynol a chyflogaeth. 

An operating theatre

Pam astudio Ymarferyr Adran Weithredu?

Arweinydd y rhaglen, Rob Evans, i ddweud wrthych pam y dylech ddod i astudio Ymarfer yr Adran Weithredu ym Mhrifysgol Wrecsam.

Prif nodweddion y cwrs

 • Cyfle i gofrestru'n broffesiynol gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal*
 • Dod yn rhan o broffesiwn egin sy'n tyfu gyda chyfleoedd cyflogaeth ardderchog
 • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ofal aml-broffesiynol, ymreolaeth ac atebolrwydd o fewn fframwaith proffesiynol a sgiliau datrys problemau clinigol
 • Y brif safle i gyflwyno'r cwrs hwn yw ein campws Wrecsam. Gellir yn achlysurol, cyflwyno sesiynau addysg rhyngbroffesiynol o'n campws yn Llanelwy gyda myfyrwyr o gyrsiau amrywiol nyrsio ac iechyd perthynol.
 • Dull astudiaeth achos o addysgu, dysgu ac asesu gyda cynllun asesu ystyriol drwy gydol y flwyddyn 
 • Partneriaeth gydweithredol agos gydag Ymddiriedolaeth GIG leol 

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae ein rhaglen radd ODP wedi'i strwythuro fel cwricwlwm troellog, sy'n golygu bod pynciau'n cael eu cyflwyno ym Mlwyddyn Un, ac yna'n cael eu hehangu ym Mlynyddoedd Dau a Thri. 

Blwyddyn 1 (LEFEL 4)

Mae Blwyddyn Un yn gyflwyniad i brif bynciau Ymarfer yr Adran Lawdriniaethau, gan gynnwys pynciau clinigol, proffesiynol, ymchwil a gwyddor bywyd.

 MODIWLAU:

 • Cyflwyniad i Ymarfer yr Adran Lawdriniaethau: cyflwyniad i bynciau sylfaenol anestheteg, llawdriniaeth, a gofal ôl-anesthetig
 • Cyflwyniad i Sgiliau Clinigol Amldriniaethol: cyflwyniad i’r elfen lleoliad ymarfer o fod yn Ymarferydd yr Adran Lawdriniaethau. Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar achosion dewisol a drefnwyd.
 • Cyflwyniad i’r Gwyddorau Bywyd (Addysg Ryngbroffesiynol): cyflwyniad i’r gwyddorau bywyd, gan gynnwys anatomeg ffisiolegol a seicoleg ac iechyd meddwl
 • Sylfaeni mewn Ymarfer Proffesiynol (Addysg Ryngbroffesiynol): cyflwyniad i rolau a chyfrifoldebau proffesiynol Gweithiwr Proffesiynol Perthynol i Iechyd gan roi sylw i bynciau megis cyfrinachedd, parch, gofal a myfyrio
 • Sylfeini mewn Ymchwil (Addysg Ryngbroffesiynol): cyflwyno myfyrwyr i gysyniadau ymchwil, gan ymgyfarwyddo ag erthyglau ymchwil, ysgrifennu aseiniadau, ac ystadegau.

Blwyddyn 2 (LEFEL 5)

Ym Mlwyddyn Dau byddwn yn ymhelaethu ar y pynciau a gyflwynwyd yn y flwyddyn gyntaf. Bydd mwy o gymhlethdod, a mwy o gymhwyso o ran ymarfer yr Ymarferydd Adran Lawdriniaethau.  

MODIWLAU:

 • Datblygu Ymarfer yr Adran Lawdriniaethau: ymhelaethu ar y damcaniaethau tu ôl i anaestheteg, llawdriniaeth a gofal ôl-anaesthetig.
 • Datblygu Sgiliau Clinigol Amldriniaethol: cyflwynir sgiliau mwy cymhleth fel rhan o elfen ymarfer y rhaglen. Mwy o ffocws ar senarios brys, anaestheteg a llawdriniaethau brys.
 • Cymhwyso Gwyddorau Bywyd i Ymarfer Amldriniaethol: ail-ymweld â phynciau gwyddorau bywyd gan gymhwyso i anestheteg, llawdriniaethol a gofal ôl-anaesthetig. Ymhelaethu ar yr ystyriaethau, a’r driniaeth ar gyfer systemau’r corff o fewn yr amgylchedd amldriniaethol.
 • Astudiaethau Cyfoes yn Ymarfer yr Adran Lawdriniaethau: archwilio polisïau sy’n rheoli a siapio Ymarfer yr Adran Lawdriniaethau fodern, gan ddechrau gyda rhaglen ‘Safe Surgery Saves Lives’ Sefydliad Iechyd y Byd.
 • Tystiolaeth yn Ymarferol (Addysg Ryngbroffesiynol): archwilio sut mae ymchwil yn cael effaith uniongyrchol ar ymarfer Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yn eu gwaith clinigol.

Blwyddyn 3 (LEFEL 6)

Ym Mlwyddyn Tri caiff myfyrwyr eu cyflwyno i’r rolau cynyddol sydd gan Ymarferwyr yr Adran Lawdriniaethau, gan gynnwys Cymorth Llawfeddygol Cyntaf, Gofal Critigol a Dadebru. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael eu paratoi i ymarfer drwy archwilio elfennau megis archwilio, ymchwil, arweinyddiaeth, a rheoli.

MODIWLAU:

 • Ymarfer Uwch yr Adran Lawdriniaethau: archwilio’r ddamcaniaeth tu ôl gymorth llawfeddygol cyntaf, gofal critigol, dadebru, a gofalu am gleifion sydd ag anghenion cymhleth.
 • Sgiliau Clinigol Amldriniaethol Uwch: yr elfen lleoliad ymarfer o ran ymarfer amldriniaethol uwch gyda lleoliadau mewn adrannau tu allan i’r adran theatr er mwyn i fyfyrwyr gael profiad dyfnach o ystod eu hymarfer.
 • Ymchwil ar gyfer Ymarfer (Addysg Ryngbroffesiynol): bydd myfyrwyr yn cwblhau prosiect ymchwil gan archwilio agwedd o Ymarfer yr Adran Lawdriniaethau ble bydd modd iddynt gasglu eu data eu hunain.
 • Symud tuag at Ymarfer Proffesiynol (Addysg Ryngbroffesiynol): bydd myfyrwyr yn archwilio damcaniaethau arweinyddiaeth a rheoli, yn paratoi ar gyfer cyflogaeth a chofrestru’n broffesiynol, a pholisïau a gweithdrefnau ansawdd.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau opsiwn. Dynodir modiwlau yn rhai craidd neu opsiwn yn unol â gofynion cyrff proffesiynol ac adolygiad o'r fframwaith academaidd mewnol, felly gallant newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y meini prawf mynediad academaidd gofynnol ar gyfer rhaglen Ymarfer yr Adran Weithredu BSc (Anrh) yw: 112 o bwyntiau UCAS fel y'u disgrifir yn y prosbectws ar-lein, nad oes angen pynciau penodol ar eu gyfer, pus TGAU Saesneg Iaith a Mathemateg gradd C neu radd 4 neu uwch (neu gyfwerth). Rhaid i ymgeiswyr hefyd ddarparu tystiolaeth o astudio o fewn y pum mlynedd cyn gwneud cais.

Yn ogystal â'r meini prawf mynediad academaidd, rhaid i ymgeiswyr fodloni'r meini prawf canlynol:

 • Gwiriad Boddhaol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)
 • Bodloni gofynion iechyd galwedigaethol
 • Cyfweliad

Addysgu ac Asesu

Bydd addysgu, dysgu ac asesu yn dilyn dull cyfunol gyda chynnwys ar-lein, fideos, sesiynau grŵp bach a sesiynau ymarferol. Mae gennym fformat astudiaeth achos drwyddi draw, sy'n ymwneud â chysyniadau i'r amgylchedd bywyd go iawn.Bydd y Fframwaith Dysgu Gweithredol (ALF) yn cael ei ddefnyddio drwy gydol pob modiwl, ar bob lefel. 

Mae dulliau asesu yn cynnwys:

 • Traethodau
 • Cyflwyniad
 • Arholiad
 • OSCE

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau.

Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael. 

O ran anghenion penodol, gall gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen gwneud addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyrwyr oherwydd anabledd, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol cydnabyddedig.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd ein radd ODP yn rhoi cyfle iddi chi fod yn rhan o'r Prosiect Symleiddio i Fyfyrwyr gyda GIG Cymru a galluogi mynediad i gofrestr HCPC fel Ymarferydd Adran Llawdriniaeth (yn amodol ar gymeradwyaeth HCPC). 

Mae opsiynau gyrfa sy'n agored i fyfyrwyr sy'n ôl-gyfansoddi'r cwrs yn cynnwys:

 • Arferion yr Adran Weithredu
 • Cynorthwy-ydd cyntaf llawfeddygol
 • Ymarferydd Gofal Llawfeddygol
 • Cyswllt Ffisigwyr
 • Cynorthwy-ydd Ffisigwyr

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.