Students in the TV production studio

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

1 BL (LLA) 2 BL (RHA)

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Ennill

credydau yn y diwydiant cyfryngau proffesiynol

Cyfleoedd

profiad gwaith eang yn y diwydiant

Safle gwych

yn y Ganolfan Diwyddiannau Creadigol, cartref BBC Cymru

Pam dewis y cwrs hwn?

Rydym yn unigryw yn ein bod yn gallu cynnig cyfleoedd profiad gwaith eang fel arwain rhai meysydd o’r prosiectau cyfryngau sy’n ymweld â’n gwagleoedd cynhyrchu cyfryngau. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau i lefel Meistr, ac ennill credydau academaidd am weithgareddau a fydd yn cefnogi datblygiad eich gyrfa gan gynnwys:

 • profiad gwaith
 • arweinyddiaeth tîm
 • deunyddiau hunan-hyrwyddo
 • sgiliau cynhyrchu cyfryngau uwch
Close up of a video camera lens

Cynhyrchu Cyfryngau CreadigolYn Prifysgol Wrecsam

Meddwl am hybu eich gyrfa ym maes cynhyrchu yn y cyfryngau creadigol? Clywch fwy am y llwybrau sydd ar gael yn Prifysgol Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Sgiliau Cynhyrchu Cyfryngau Uwch gan gynnwys rhywfaint o godio a rhaglennu
 • Datblygu sgiliau ymchwil i lefel ble byddai modd ichi symud ymlaen i wneud PhD
 • Cyfleoedd i astudio cwricwla dan arweiniad diwydiant, e.e. Avid, Adobe a Prifysgol Wrecsam
 • Gwagleoedd cynhyrchu cyfryngau rhagorol
 • Staff cefnogol ac arbenigol
 • Datblygu arteffactau asesu a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer cam nesaf eich gyrfa

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU

 • Dulliau Ymchwil Creadigol (Craidd): Modiwl sgiliau ymchwil academaidd uwch
 • Cydweithio gyda’r Diwydiant (Craidd): Modiwl cydweithio gyda’r diwydiant
 • Technegau Cyfryngau Digidol (Sain - Modiwl craidd ar gyfer y Llwybr Sain yn unig): Modiwl sgiliau cynhyrchu sain uwch ar gyfer yr arbenigwr sain
 • Technegau Cyfryngau Digidol (Cerddoriaeth - Modiwl craidd ar gyfer y Llwybr Cerddoriaeth yn unig): Modiwl sgiliau cynhyrchu cyfryngau uwch ar gyfer yr arbenigwr cerddoriaeth
 • Technegau Cyfryngau Digidol (Sgrin - Modiwl craidd ar gyfer y Llwybr Sgrin yn unig): Modiwl sgiliau cynhyrchu cyfryngau uwch ar gyfer yr arbenigwr sgrin
 • Astudiaethau Proffesiynol (Craidd): modiwl datblygu sgiliau proffesiynol a chyflwyno
 • Prosiect Cyfryngau (Craidd): cyfle i ddatblygu portffolio cynhyrchu yn y diwydiant cyfryngau o arteffactau cynhyrchu

Gofynion mynediad a gwneud cais

Yn ddelfrydol, gradd 2.2 mewn cwrs perthynol i Gynhyrchu Cyfryngau. Mae’n bosib y gallai’r broses ddethol gynnwys cyfweliad ac adolygiad portffolio o waith cyfryngau. Yn absenoldeb gradd gyntaf berthynol, byddwn yn dethol ar sail cyfweliad am brofiad blaenorol yn y diwydiant / cyfryngau ac adolygiad o bortffolio cyfredol o waith.

Sylwch, dyddiad cychwyn y cwrs yw Medi 2023.

Addysgu ac Asesu

Bydd yr addysgu yn cael ei ddarparu ar ffurf gweithgareddau cydamserol ac anghydamserol gan gynnwys darlithoedd, gweithdai, seminarau, gweithgareddau seiliedig ar diwtorialau a gweithgareddau lleoliad gwaith.

Mae asesiadau yn cynnwys cyfleoedd i arddangos sgiliau cyflwyno ysgrifenedig a llafar, creu offer ac allbynnau cynhyrchu cyfryngau, a hefyd arddangos sgiliau arweinyddiaeth a gweithio mewn tîm -Traethawd, Adroddiad, Blogiau, Portffolio o waith, dogfen CV ryngweithiol ar-lein ar gyfer y diwydiant.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd y cwrs yma yn eich darparu gyda’r hyfforddiant a’r arbenigedd i weithio yn un o feysydd cyffrous niferus y diwydiannau darlledu cyfryngol. Gyda chyfleoedd profiad gwaith eang ar gael ar y cwrs hwn, byddwch yn barod ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd yn y diwydiant cyfryngau proffesiynol, yn ddibynnol ar y llwybr o’ch dewis, gan gynnwys:

 • Darlledu: Mae gennym ystod o ddarlledwyr llwyddiannus sy’n gweithio i gwmnïau cenedlaethol mewn cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.
 • Cynhyrchu Fideos: Sefydlu eu fideos eu hunain neu weithio i gynhyrchwyr annibynnol ar amryw o brosiectau i ystod eang o gleientiaid.
 • Ôl-gynhyrchu: Datblygir sgiliau cyfansoddi a golygu fideos trwy gydol y cwrs, gan gynnig troedleoedd cadarn ar gyfer swyddi VFX ac ôl-gynhyrchu eraill.
 • Ffotograffiaeth: Mae dal delweddau, llonydd ac ar fideo, wrth graidd y cwricwlwm, ac mae myfyrwyr wedi mynd ymlaen i gynhyrchu ystod o waith ffotograffig.
 •  
 • Cynhyrchu a Rheolaeth Stiwdio: Mae yna lawer o gyfleoedd i raddedigion ddefnyddio eu sgiliau ar gyfer rheoli prosiectau a chomisiynau eraill gan gleientiaid.
 • Rheoli Digwyddiadau: Gwyliau, rheoli lleoliadau bach/mawr eu maint, rheoli teithiau
 • Technegwyr Clyweledol: Llawrydd, Corfforaethol a hefyd llwybrau addysgol
 • Y Theatr: Technegwyr Llwyfan, Dylunwyr goleuo, trydanwyr, rheoli llwyfan
 • Addysgu: Mae llawer o'n graddedigion yn gweithio ym myd addysg Bellach ac Uwch yn ogystal ag mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.
 • Ymchwil a datblygu: Mae'r cwrs wedi profi yn sylfaen gadarn sy'n galluogi myfyrwyr i symud ymlaen i wneud gradd ymchwil. Oherwydd y lefel uchel o arbenigedd technegol, mae hefyd wedi galluogi myfyrwyr i weithio mewn rolau ymchwil a datblygu ar gyfer cwmnïau sain mawr.
 • Sain Deithiol: Blaen tŷ neu Beirianneg Monitor, Peirianneg Systemau, Rheolaeth Llwyfan, Ymchwil a datblygu - Mae'r cwrs wedi profi yn sylfaen gadarn sy'n galluogi myfyrwyr i Technegwyr Offer, Technegwyr Llwyfan, Gweithredwyr hunan-gyflogedig.
 • Mae’n bosib hefyd symud ymlaen i astudio ar lefel PhD 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2023/24 Prifysgol Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £5,940 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.