Students using electrical engineering facilities

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Rhaglen wedi’i hachredu

i lefel nesaf eich gyrfa.

Offer meddalwedd

diwydiant megis VEE, MULTISIM a MATLAB yn cael eu defnyddio'n helaeth.

Modiwlau opsiynol

i ategu llwybr y cwricwlwm.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r rhaglen MSc Peirianneg Drydanol ac Electronig yn astudio dylunio, modelu, a phrofi algorithmau ar gyfer cydosodiadau trydanol ac electronig cymhleth. Mae datblygu meddalwedd yn rhan annatod o rôl peirianwyr electronig modern ac i gefnogi hyn, defnyddir offer meddalwedd fel VEE, MULTISIM a MATLAB yn helaeth yn y cwrs.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae cynnydd aruthrol wedi bod yn y defnydd o systemau electronig, awtomeiddio a gyriant modur, a hynny mewn cyd-destun diwydiannol a domestig. Mae hyn oherwydd datblygiadau diweddar mewn electroneg pŵer, moduron trydan, a pheirianneg rheoli. Sylwyd bod bron i hanner yr ynni trydanol byd-eang yn cael ei ddefnyddio heddiw gan yriannau trydan a systemau awtomeiddio. Mae peirianwyr Trydanol ac Electronig hefyd yn ymwneud â rheolaeth ddiwydiannol uwch gan gynnwys dylunio, rhaglennu meddalwedd a rheoli systemau wedi’u mewnosod gan ddefnyddio microreolyddion a microgyfrifiaduron.

Mae’r telathrebu ar gyfer cymwysiadau ffonau symudol yn ei gwneud yn ofynnol i beirianwyr electronig sicrhau datblygiad, gweithrediad a chynnal a chadw systemau a dyfeisiau cyfathrebu uwch. Mae llawer o rolau iddynt hefyd yn y diwydiannau ynni, er enghraifft, yn dylunio a rhedeg systemau rheoli cymhleth fel y rhai sydd eu hangen i redeg y Grid Cenedlaethol neu reoli gorsaf ynni niwclear.

Prif nodweddion y cwrs

 • Polisi drws agored i gwrdd â thiwtoriaid
 • Cefnogaeth ychwanegol trwy weithdai
 • Cewch ddewis o blith modiwlau opsiynol i ategu llwybr eich cwricwlwm
 • Caiff y rhaglen ei hachredu gyda’r IET (yn amodol ar achrediad 2023)
 
 

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU

Llawn Amser

Semester 1

 • Dulliau Ymchwil Peirianneg ac Astudiaethau Ôl-radd (Craidd)
 • Dylunio ac Arloesedd mewn Peirianneg (Craidd)
 • Modelu ac Efelychu Systemau Peirianneg Drydanol ac Electronig (Craidd)

Semester 2

 • Technoleg Adnewyddadwy a Pheirianneg Integreiddio Storio (Opsiynol)
 • Dylunio System Ddeallus a Pheirianneg Rheoli (Opsiynol)
 • Trawsnewidyddion, Gyriannau a Systemau Ynni (Craidd)
 • Dylunio a Phrofi Cylched (Craidd)

Semester 2/3

 • Traethawd Hir (Craidd)

Rhan Amser

Blwyddyn 1 – (bob dydd Gwener)

Semester 1

 • Dylunio ac Arloesedd mewn Peirianneg (Craidd)
 • Modelu ac Efelychu Systemau Peirianneg Drydanol ac Electronig (Craidd)

Semester 2

 • Technoleg Adnewyddadwy a Pheirianneg Integreiddio Storio (Opsiynol)
 • Dylunio System Ddeallus a Pheirianneg Rheoli (Opsiynol)
 • Trawsnewidyddion, Gyriannau a Systemau Ynni (Craidd)

Blwyddyn 2 – (bob dydd Iau)

Semester 1

 • Dulliau Ymchwil Peirianneg ac Astudiaethau Ôl-radd (Craidd)

Semester 2

 • Dylunio a Phrofi Cylched (Craidd)

Semester 2/3

 • Traethawd Hir (Craidd)

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid. 

 
 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer cael eich derbyn i astudio’n llawn amser neu’n rhan amser fydd un o’r canlynol:

 • d) Gradd Anrhydedd Baglor mewn Peirianneg, neu Radd Baglor arall mewn disgyblaeth beirianneg briodol, fel arfer gydag o leiaf dosbarthiad 2:2 neu gyfwerth.
 • e) Gellir derbyn ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni’r gofynion mynediad ond sydd â phrofiad proffesiynol sylweddol mewn maes arbenigol perthnasol, yn amodol ar gyfweliad a geirda.
 • f) Cymwysterau cyfatebol o wlad dramor a ystyrir yn foddhaol gan dîm y rhaglen.

Fel arfer, bydd gofyn i ymgeiswyr sy’n gwneud cais trwy bwyntiau mynediad (b) ac (c) fynychu cyfweliad. Nid yw hyn bob amser yn bosibl, e.e., myfyrwyr tramor, ac os felly defnyddir y ffurflen gais ac argymhellion y tiwtor ‘cartref’ i benderfynu a ydynt yn addas; gellir defnyddio ffôn, y rhyngrwyd a fideo-gynadledda hefyd. Bydd lle ar y rhaglen yn cael ei gynnig yn seiliedig ar gymwysterau cefndir yr ymgeiswyr a, lle bo’n briodol, eu profiadau.

Meini prawf ansafonol i gael mynediad

Yn ôl y Rheoliadau ar gyfer ‘Graddau Meistr a Addysgir’ Prifysgol Wrecsam, mae’n bosibl i berson heb radd gael eu derbyn i ymgeisio, ar yr amod:

 • c) Bod ganddynt gymhwyster nad yw’n radd y mae Prifysgol Wrecsam wedi barnu ei fod o safon foddhaol at ddiben derbyn i gwrs ôl-radd, a
 • d) bod ganddynt swydd gyfrifol sy’n berthnasol i’r rhaglen, a’u bod wedi bod yn y swydd honno am o leiaf dwy flynedd o fewn y pum mlynedd diwethaf.

Waeth beth fo cymwysterau mynediad ymgeisydd, rhaid i’r myfyriwr ddangos tystiolaeth sy’n bodloni’r panel cyfweld o’u gallu i gwblhau gwaith academaidd i’r safon ofynnol i gwblhau’r cynllun astudio arfaethedig yn llwyddiannus.

 
 

Addysgu ac Asesu

Sail y rhaglen yw’r Fframwaith Dysgu Gweithredol (ALF). Mae’r dull dysgu cyfunol hwn yn rhan allweddol o’r cyflwyno ac mae’n cynnwys addysgu, cymorth dysgu, a chynnal sesiynau ar-lein. Mae’r Fframwaith yn cynnig dull mwy hyblyg o ddysgu i fyfyrwyr ac mae’n hanfodol i roi cyfle cyfartal i bob myfyriwr lwyddo.

Mae’r dulliau dysgu ac addysgu yn adlewyrchu disgrifyddion nodweddion gradd Meistr yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) yn y ffyrdd canlynol:

 • e) Defnyddir darlithoedd i rannu gwybodaeth allweddol a dangos ffyrdd newydd o weithio a fydd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth gadarn o egwyddorion eu maes astudio yn ogystal â chanfod ffyrdd newydd o weithio.
 • f) Bydd astudiaethau achos, chwarae rôl, a gweithio mewn grŵp yn cael eu defnyddio i gynorthwyo wrth roi’r egwyddorion ar waith yn ehangach. Byddant hefyd yn cael eu defnyddio i ysgogi trafodaeth ac ymarfer sgiliau datrys problemau. Bydd hyn hefyd yn galluogi myfyrwyr i werthuso pa mor briodol yw gwahanol ddulliau o ddatrys problemau.
 • g) Mae defnyddio portffolios yn ysgogi adfyfyrio ar y rhinweddau sy’n angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth, a hynny’n gofyn am ysgwyddo cyfrifoldeb personol a gwneud penderfyniadau. Yn ogystal, maent yn galluogi myfyrwyr i nodi terfynau eu gwybodaeth a’u sgiliau a nodi strategaethau ar gyfer datblygu.
 • h) Defnyddir asesiadau i hybu dysgu yn ogystal â rhoi syniad am gyflawniad y myfyriwr.

Mae cyfleoedd yn y rhaglen i gael adborth ffurfiannol, diagnostig a chrynodol. Defnyddir dulliau asesu sy’n adlewyrchu anghenion y grŵp myfyrwyr ac yn rhoi modd profi gwybodaeth a deilliannau dysgu’r rhaglen yn ogystal â galluogi datblygu ac asesu sgiliau ymarferol a throsglwyddadwy.

Pan wneir gwaith grŵp wedi’i asesu, bydd disgwyl i chi greu nodiadau am gyfarfodydd a llunio cynlluniau gweithredu, a thrwy’r rheiny ddangos eich bod wedi cyfrannu’n gyfartal at y dasg. Yr elfen hon o gyfraniad personol fydd yn pennu asesiad eich modiwl yn gyffredinol. h.y., ni ddylai pob myfyriwr o fewn grŵp ddisgwyl cael yr un marc.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, sesiynau labordy, seminarau a arweinyr gan fyfyrwyr ac ymchil gan gyfarwyddyd.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig o bob modiwl, gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pwnc-benodol a'u sgiliau allweddol.

 

 
 

Rhagolygon gyrfaol

Mae’r rhaglen MSc Peirianneg (Trydanol ac Electronig) yn ateb anghenion ystod o ddiwydiannau amrywiol yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, wrth gyflenwi darpar weithwyr o’r radd flaenaf iddynt yn y dyfodol. Mae’r rhaglen wedi’i llunio i roi cyfleoedd i chi ddangos eich arbenigedd technegol perthnasol, eich arloesedd, eich ymrwymiad a’ch crebwyll, gan felly gynhyrchu myfyrwyr sy’n weithwyr Peirianneg proffesiynol ac yn ased y mae galw mawr amdanynt gan gyflogwyr y dyfodol. Mae cyn-fyfyrwyr naill ai mewn cyflogaeth amser llawn neu wrthi’n astudio am PhD.

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r cwrs yn eich cyfarparu â gwybodaeth drylwyr a sgiliau mewn peirianneg sydd ar flaen y gad pan ddaw i dechnolegau newydd a'r rhai sy'n dod i'r amlwg. Bydd gan raddedigion y fantais o ddod yn arbenigwyr yn y diwydiant neu i fynd ar drywydd gyrfaoedd ymchwil yn y byd academaidd.

 

 
 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Wrecsam 2023/24 ar gyfer MSc Peirianneg (Trydanol ac Electronig) yw £7,250.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 
 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

 
 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
You didn't select a valid both link for Course 3