An Education student reads a course textbook - the Expert Teacher

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

3 BL (RHA)

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Ar-lein, Wrecsam

Course Highlights

Rhaglen genedlaethol

i ddiwallu anghenion athrawon yng Nghymru.

 

 

Cefnogir gan

Lywodraeth Cymru gyda chyfleoedd ariannu i athrawon sy'n gweithio yng Nghymru

 

 

Dysgu proffesiynol

wedi'i deilwra ar gyfer athrawon yng Nghymru yn unol â blaenoriaethau cenedlaethol

 

 

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r MA Addysg (Cymru) cenedlaethol yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol ac arloesol ar gyfer gweithwyr addysgol proffesiynol yng Nghymru, o athrawon ar ddechrau gyrfa i uwch arweinwyr.

 • Mae'r byd addysg yng Nghymru yn newid yn gyflym. Mae addysgu nid yn unig yn gofyn am feistrolaeth ar set gymhleth o sgiliau i arwain, ysgogi, a hwyluso dysgu myfyrwyr, ond hefyd y gallu i ymholi i ymarfer proffesiynol er mwyn ei wella.
 • Bydd yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru), sydd wedi'i datblygu ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, drwy gydweithio'n uniongyrchol ag amrywiaeth o ran ddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru-yn sicrhau bod pob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru yn cael yr un cyfle o ansawdd uchel i wella ei wybodaeth broffesiynol, ymwneud ag ymchwil, a gwella eu hymarfer proffesiynol.
Students in a lecture

Trawsnewid addysg mewn Cymru

Prif nodweddion y cwrs

 • Cyflwynir y rhaglen genedlaethol ledled Cymru gan saith prifysgol yng Nghymru sy'n gweithio gyda'i gilydd i ddarparu'r Meistri Cenedlaethol mewn canolfannau lleol ledled Cymru.
 • Mae'r rhaglen yn adlewyrchu'r blaenoriaethau addysg allweddol yng Nghymru ac yn edrych tuag allan i fanteisio ar arbenigedd darlithwyr gwadd a gydnabyddir yn rhyngwladol.
 • Cyflwynir y rhaglen gan ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ar-lein a thri dydd Sadwrn Cenedlaethol wyneb yn wyneb bob semester lle gall athrawon ddod at ei gilydd i gyfnewid eu profiadau o arfer gorau.
 • Gall athrawon sydd â chymhwyster SAC israddedig ennill eu gradd mewn tair blynedd o astudio rhan-amser.
 • Gall athrawon sydd wedi ennill 60 credyd lefel M yn ystod eu rhaglen SAC TAR ymuno â'r rhaglen radd yn yr ail flwyddyn astudio a'u cwblhau mewn dwy flynedd.
 • Mae'r rhaglen ar gael i'w chyflwyno a'i hasesu'n ddwyieithog mewn cydweithrediad â phartneriaid prifysgol sydd â'r arbenigedd pwnc perthnasol yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1

MODIWLAU

 • Addysgeg ac Ymarfer (20 credyd)
 • Cydweithio ac Ymarfer Proffesiynol (20)
 • Arfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth (20 credyd)

BLWYDDYN 2

MODIWLAU

 • Sgiliau Ymholiad Ymchwil Uwch (modiwl craidd 20 credyd)

2 fodiwl dewisol (pob un o'r 20 credyd):

Llwybr generig

 • Arweinyddiaeth a Rheoli ADY
 • Ymarfer Dosbarth Cynhwysol
 • Arwain a Rheoli Gweithwyr Proffesiynol Addysg
 • Arwain Newid Sefydliadol
 • Dylunio a Gwireddu Cwricwlwm
 • Archwilio Addysgeg
 • Lles Emosiynol a Meddwl
 • Ecwiti ac Amrywiaeth
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol, Rhagoriaeth mewn Ymarfer 
 • Arwain o fewn ac ar draws Systemau Addysg 
 • Arwain and Arloesi Cwricwlwm 
 • Tlodi ac anfantais 

Llwybr ANL

 • Ymarfer Ystafell Ddosbarth Cynhwysol 
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth ALN 
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol, Rhagoriaeth mewn Ymarfer

Llwybr arweinyddiaeth

 • Arwain a Rheoli Gweithwyr Addysg Proffesiynol 
 • Arwain Newid Sefydliadol 
 • Arwain o fewn ac ar draws Systemau Addysg Llwybr ecwiti mewn addysg

Llwybr cwricwlwm 

 • Archwilio Addysgeg 
 • Arweinyddiaeth ac Arloesedd y Cwricwlwm 
 • Dylunio a Gwireddu'r Cwricwlwm

Llwybr ecwiti mewn addysg

 • Tlodi ac anfantais  
 • Lles Emosiynol a Meddyliol  
 • Ecwiti ac Amrywiaeth 

BLWYDDYN 3

MODIWLAU

 • Dissertation (60 credits)


Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod â Statws Athro Cymwys (cynradd neu uwchradd) i fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen hon. 

Yn ychwanegol ar y ffurflen gais uniongyrchol, mae’n ofynnol i bob ymgeisydd ar gyfer y rhaglen hon hefyd gwblhau ffurflen gais atodol MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol Ffurflen Gais Atodol. NEU Ffurlfen Gais Cydnabod Dysgu Blaenorol os ydych am hawlio RPL gyda eich cais*. Dylid danfon y ffurflen hon wedi ei chwblhau drwy e-bost i admissions@glyndwr.ac.uk. Oherwydd cymhlethdod y broses ymgeisio a gwneud cais am gyllid ar gyfer yr MA Addysg (Cymru) Cenedlaethol, byddwn yn ymdrechu i gyfathrebu a yw eich cais yn llwyddiannus ai peidio cyn gynted ag y bo modd, ond ar y pwynt hwn ni allwn ddarparu ffrâm amser fanwl ar gyfer ein hymateb. Os oes gennych gwestiynau ar unrhyw bwynt ynglŷn â statws eich cais, mae croeso ichi gysylltu â ni ar enquiries@glyndwr.ac.uk

*Os ydych am hawlio RPL (Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol) ar gyfer y rhaglen hon, fe’ch cyfeiriwn at ganllawiau’r MA Addysg Cenedlaethol sydd ar gael yma: MA Addysg (Cymru) Genedlaethol Polisi Cydnabod Dysgu Blaenorol.

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Genedlaethol MA Addysg Cymru.

Addysgu ac Asesu

Mae asesiadau i gyd yn aseiniadau gwaith cwrs a chânt eu cyflwyno ar ddiwedd pob modiwl. Lle bynnag y bo modd, cynlluniwyd aseiniadau i ategu cyd-destunau gwaith ac amserlenni athrawon amser llawn.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Mae'r cwrs yn cynnwys 200 awr o astudio fesul modiwl 20 credyd, a bydd 22 ohonynt yn oriau cyswllt. Bydd dysgu yn gyfuniad o ar-lein ac wyneb yn wyneb. Bydd y gweithgareddau'n gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, gweithgareddau grŵp a gweithgareddau unigol.

Mae myfyrwyr ar y cwrs hwn yn ymuno â myfyrwyr ar yr un cwrs mewn 6 SAU arall. Bydd cefnogaeth cyfoedion i gyfoedion yn cael ei chynnal ar LlC Hwb, ochr yn ochr â holl wasanaethau a mecanweithiau cymorth rheolaidd PGW.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'r cwrs hwn ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol sydd eisoes wedi dechrau ar eu gyrfa. 

Mae cwblhau'r MA Addysg Genedlaethol (Cymru) yn cynnig y llwybrau canlynol: 

 • Anghenion Dysgu Ychwanegol  
 • Arweinyddiaeth 
 • Cwricwlwm 
 • Ecwiti mewn Addysg 

Mae'r radd yn cefnogi gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio ar bob lefel mewn cyd-destunau addysgol i ddatblygu eu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth ymchwil. Bydd hyn er mwyn i raddedigion allu gwerthuso, dadansoddi a myfyrio ar eu hymarfer addysgol presennol, wedi'u llywio gan ymchwil ryngwladol berthnasol a syniadau damcaniaethol allweddol. 

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i gefnogi cadw pob gweithiwr addysg proffesiynol, yn enwedig athrawon yng Nghymru. Bydd hefyd yn meithrin y gallu i newid o ran dyheadau ehangach y sector, yn ystod cyfnod o newid cenedlaethol mewn Addysg. Datblygwyd y rhaglen Genedlaethol hefyd i gynyddu capasiti arweinyddiaeth ar draws y system gyfan ar draws lleoliadau addysgol ac arbenigeddau. 

Mae'r rhaglen radd hon yn arfogi myfyrwyr â'r wybodaeth, y sgiliau a'r hyblygrwydd sydd eu hangen ar gyfer y sector iechyd meddwl a lles cyfoes. 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd ôl-raddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.