Mae Tîm Cynaliadwyedd ac Amgylchedd PGW yn sicrhau bod y Brifysgol yn gweithredu mor gynaliadwy â phosib.

Wedi'i harwain gan Brif Weithredwr y Brifysgol, Lynda Powell, mae'r tîm yn gweithio fel canolbwynt ar gyfer pob agwedd o gynaliadwyedd o fewn y Brifysgol ac yn rheoli amrywiaeth o brosiectau, o fioamrywiaeth ar yr holl gampws, cynlluniau ymgysylltu fel hyrwyddwyr gwyrdd a chyfleuster cynyddol PW i ddatblygiad cynaliadwy o fewn y cwricwlwm. Mae AWG yn gweithio'n agos gyda WgSU a'u swyddog cynaliadwyedd UMGW.

Content Accordions

 • Lynda Powell - Cyfarwyddwr Gweithrediadau

  lynda powell headshot

  LYNDA POWELL - Cyfarwyddwr Gweithrediadau

  Ymunodd Lynda â’r Brifysgol ym mis Mehefin 2000 a daeth yn Gyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau yn 2014. Mae hi’n aelod o dîm Gweithredol Is-gangellorion y Brifysgol, gan weithio ar y cyd â chydweithwyr yn arweinyddiaeth, rheolaeth a gweithrediad effeithiol y Brifysgol.

  Graddiodd Lynda o Blackpool a Choleg Fylde gyda HND mewn Rheolaeth Sefydliadol, Gwestai ac Arlwyo ac mae ganddi radd Feistr mewn Gweinyddu Busnes o Brifysgol Cymru. Bu ei gyrfa gynnar yn y diwydiant lletygarwch a chynadledda cyn treulio’r 27 mlynedd nesaf yn y sector Addysg.

  Yn WGU, mae Lynda'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau uniongyrchol swyddogaethau gwasanaethau proffesiynol allweddol ar draws 3 champws. Mae’r rhain yn cynnwys Rheoli Ystadau a'r Campws (yn cynnwys Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd), Gwasanaethau Gwybodaeth (gan gynnwys TG a’r Llyfrgell), a Bywyd Myfyrwyr a’r Campws (yn cynnwys Cynhwysiant, Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd a Chymorth i Fyfyrwyr). Mae sicrhau bod strategaeth a gweithrediadau'r gwasanaethau proffesiynol hyn wedi’u cydlynu’n effeithiol er mwyn gwella gallu’r busnes, effeithiolrwydd gwasanaethau ac effeithlonrwydd cyffredinol y Brifysgol, yn rhan allweddol o rôl.

  Mae Lynda hefyd yn Aelod o’r Sefydliad Lletygarwch, yn Gyfarwyddwr Glyndŵr Services Ltd ac yn Gyfarwyddwr North Wales Science Ltd (Xplore! Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth)

  Ym Mhrifysgol Wrecsam, nod Lynda yw gwneud cyfraniad sylweddol i Gampws 2025 - strategaeth £80m i wella campysau’r brifysgol (tir, adeiladau a seilwaith) er mwyn sicrhau bod gan fyfyrwyr y cyfleusterau a’r amgylchedd dysgu gorau. Fel Fforwm Gweithredu ar Gynaliadwyedd y Brifysgol, mae Lynda hefyd yn darparu arweinyddiaeth a chefnogaeth i sicrhau bod y Brifysgol yn dod yn sefydliad mwy ymwybodol o’r amgylchedd, ynni-effeithlon a moesegol.

 • MIKE HAMER - PENNAETH YSTADAU

  MIKE HAMER - Mike.Hamer@wrexham.ac.uk

  Yn dod o yrfa amrywiol yn yr Amgylchedd Adeiledig, ymunodd Mike â'r Brifysgol fel Pennaeth Ystadau a Rheolaeth y Campws ym mis Mawrth 2016. Saer wrth ei grefft, a dilynwyd hyn gan flynyddoedd lawer o astudio a datblygu parhaus a arweiniodd at ddyfarnu Gradd mewn Adeiladu i Mike. Rheolaeth Cynnal a Chadw gan Brifysgol Cymru yn 2007.

  Bob amser yn edrych am y cydweithrediad nesaf, mae Mike yn gyswllt rheolaidd â staff, myfyrwyr, cymheiriaid yn y sector AU ac asiantaethau lleol yn rhannu gwybodaeth ac arfer gorau i alluogi newid amgylcheddol cadarnhaol. Ers ymuno â'r Brifysgol yn 2007, mae Mike wedi ymgymryd â llawer o gynlluniau moderneiddio i wella'r amgylchedd dysgu mewnol ac allanol. Mae awydd i leihau allyriadau carbon a gwella effeithlonrwydd ynni wrth wraidd unrhyw gynllun ynghyd â chyflwyno technolegau adnewyddadwy sy'n paratoi'r ffordd ar Daith y Prifysgolion i rwydo Sero. Yn ‘Hyrwyddwr Gwyrdd’ angerddol ac yn aelod gweithgar o Weithgor Gweithredu Cynaliadwyedd y Brifysgol, mae Tîm Mike yn gyfrifol am weithredu a monitro mentrau er mwyn cyrraedd targedau allweddol a nodir yn Strategaeth Amgylcheddol a Chynaliadwyedd y Brifysgol.

  Mae Mike yn angerddol am gynaliadwyedd yn yr amgylchedd naturiol ac adeiledig gan gymryd agwedd ymarferol at gadwraeth adeiladau, adfer cynefinoedd gwyllt a gwella dyfrffyrdd. Mae’n bysgotwr plu brwd gyda diddordeb mewn gwarchod Brithyllod Brown Gwyllt ac Eog yr Iwerydd gan dreulio llawer o’i amser rhydd gyda Glas y Dorlan a Bronwen y Dibyn ar lan yr Afon Dyfrdwy

 • JENNY THOMAS - Rheolwr Diogelwch, Iechyd ac Amgylchedd

  jenny thomas

  JENNY THOMAS - Jenny.Thomas@wrexham.ac.uk

  Gyda chefndir mewn swyddi yn ymwneud â'r Amgylchedd, Iechyd a Diogelwch yn y sector gweithgynhyrchu, ymunodd Jenny â'r Brifysgol fel Uwch Gynghorydd Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd ym mis Ionawr 2020. Gyda'i gradd mewn Gwyddoniaeth Amgylcheddol, mae Jenny yn gweithio'n frwd i gydweithio â staff, myfyrwyr a grwpiau amgylcheddol lleol i hybu newid amgylcheddol positif.

  Ers cychwyn yn y Brifysgol, mae Jenny wedi hyrwyddo prosiectau cynaliadwyedd gan gynnwys ymuno â Refill.org.uk a chynyddu'r nifer o ffynhonnau dŵr cyhoeddus sydd ar gael, cofrestru fel Hyrwyddwr Lleihau Plastig fel rhan o ymgyrch Wrecsam Di-Blastig, a chofrestru fel Campws sy'n Gyfeillgar i Ddraenogod. Mae Jenny yn arwain Gweithgor Gweithredu Cynaliadwyedd y Brifysgol ac amrywiaeth o fentrau amgylcheddol gyda'r nod o gyflawni targedau allweddol a nodwyd yn ein Strategaeth Cynaliadwyedd.

  Mae gan Jenny ddiddordeb mawr mewn cynaliadwyedd a'r amgylchedd naturiol. Yn ei hamser rhydd, mae hi'n gwirfoddoli gyda'r RSPB yng Ngwlypdiroedd Burton Mere, ac yn aelod sefydlog o Leihau Plastig yr Wyddgrug, a dderbyniodd achrediad gan Surfers Against Sewage fel Cymuned Di-Blastig yn 2020.

 • DR DAVID SPRAKE - Uwch Ddarlithydd ac Arweinydd Rhaglen, Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy

  DR DAVID SPRAKE  - david.sprake@wrexham.ac.uk

  Mae David yn uwch-ddarlithydd mewn Peirianneg ac yn arweinydd rhaglen ar gyfer Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy.

  Cyn symud i faes addysg uwch, treuliodd David 10 mlynedd yn gweithio ym maes Peirianneg (contractio ac ymgynghori) prosiectau fel gorsafoedd pŵer, adeiladu ffyrdd, amddiffynfeydd môr, iechyd y cyhoedd (dŵr crai), tirfesur topograffig, peirianneg strwythurol.

  Enillodd David y gwobrau canlynol gan Undeb y Myfyrwyr (pleidlais myfyrwyr):

  • Enillydd: Darlithydd Gorau 2019
  • Enillydd: Hyrwyddwr Cynaliadwyedd 2020
  • Rhestr Fer Hyrwyddwr Cynaliadwyedd 2021

  Mae David hefyd yn gweithio yn y rolau canlynol gyda’r Brifysgol:

  • Bwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol (aelod etholedig o blith y staff academaidd)
  • Cyfarwyddwr Arloesiadau Glyndŵr Cyf (busnes sydd gan y Brifysgol)
  • Hyrwyddwr Gwyrdd y Brifysgol
  • Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl 2021

  Mae David yn cydweithio gyda diwydiant a sefydliadau academaidd eraill:

  Asesu eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy potensial.

  Partneriaeth trosglwyddo gwybodaeth gyda Envirohire (busnes lleol) i ddatblygu offer profi newydd arloesol ar gyfer pwmp gwres o’r ddaear.

  Arholwr allanol ar gyfer rhaglenni ynni adnewyddadwy Ym Mhrifysgol yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd (Yr Alban) (2016-2020).

  Aelod o’r Panel Dilysu Allanol FdSc Ynni a’r Amgylchedd, 2019, sefydliad partner Prifysgol Suffolk.

  Darlithydd gwadd rhaglen Erasmus: (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) gan ddysgu yn ICAM, Lille, Ffrainc. 2017, 2019, 2020.

  Darlithoedd gwadd rheolaidd: IMechE, bord gron, amrywiol “Newid Hinsawdd ac Ynni Adnewyddadwy - Y datrysiadau a’u problemau” (2020).

  Prif Siaradwr: Cynhadledd Systemau Ynni Trydanol. Prifysgol Dechnegol Genedlaethol Lutsk, Yr Wcráin. Rhagfyr 2020.

  Aelod panel arbenigol: Uwchgynhadledd Ranbarthol COP Yr Hinsawdd, Mehefin 2021.

  Ar hyn o bryd mae David yn cwblhau ei PhD mewn sut gellir adeiladu neu ôl-ffitio ystadau tai mawr i fod yn garbon niwtral drwy ddefnyddio ynni adnewyddadwy, storio ynni a gridiau clyfar.

  Mae David yn hoff o deithio ac yn mwynhau cerdded a beicio mynydd yn ei amser hamdden. Sefydlodd ei wefan ei hun, www.solicitor.info <http://www.solicitor.info>, er mwyn helpu pobl i ddod o hyd i gyfreithiwr dibynadwy.

 • ANDY MEINCKEN - Rheolwr Gwasanaethau Adeilad

  ANDY MEINCKEN - andrew.meincken@wrexham.ac.uk

  Ymunodd Andy Meincken â Phrifysgol Wrecsam yn llawn amser ym mis Ionawr 2011 fel goruchwylydd cynnal a chadw ac ym mis Chwefror 2018 penodwyd i'r rôl Rheolwr Gwasanaethau Adeilad. Andy sy'n gyfrifol am y Tîm Cynnal a Chadw a Chynorthwywyr Gwasanaethau Adeilad.

  Mae Andy hefyd yn aelod o'r Hyrwyddwyr Gwyrdd, mae'n arwain ei dîm wrth weithredu arferion cynaliadwy o fewn ei adran gan ganolbwyntio ar wresogi, goleuadau ac allyriadau. Mae Andy yn ffynnu pan mae'n derbyn cyfleoedd newydd ar gyfer lleihau ynni yn y Brifysgol ac mae'n gweithio'n agos gyda'r Cydlynydd Amgylcheddol a Chynaliadwyedd i wneud hynny. Mae Andy a'i dîm ar hyn o bryd yn canolbwyntio eu hymdrechion ar oleuadau cynaliadwy a sut y gallwn ni yng Nglyndŵr gynyddu ailgylchu eitemau gwastraff mwy.

  Mae Andy yn mwynhau edrych ar ôl planhigion y swyddfa ac ar ei ddyddiau i ffwrdd mae Andy yn mwynhau treulio ei amser yn yr awyr agored, gan weithio yn ei ardd.

 • DARREN GRIFFITHS - Rheolwr Contractau a Chydymffurfiaeth

  DARREN GRIFFITHS - darren.griffiths@wrexham.ac.uk

  Mae Darren Griffiths wedi gweithio'n llawn amser i Brifysgol  Wrecsam ers 2001 yn wreiddiol yn swydd Arolygwr Adeiladu. Yn 2018 penodwyd Darren i rôl Rheolwr Contractau a Chydymffurfiaeth.

  Mae Darren yn aelod brwd o'r Hyrwyddwyr Gwyrdd ac mae'n frwdfrydig am leihau ei ôl troed carbon. Yn ystod unrhyw brosiect adeiladu neu ailgynllunio, mae Darren yn gweithredu technolegau ynni newydd i sicrhau bod PGW bob amser yn taro ei dargedau cynaliadwyedd. Mae Darren hefyd yn canolbwyntio ar ailgyfeirio gwastraff adeiladu i leihau'r gwastraff a grëir gan y prosiectau newydd. Mae Darren yn gweithio'n galed tuag at Gampws 2025 i sicrhau bod ein Hystâd yn gynaliadwy ac yn effeithlon yn y dyfodol.

  Mae Darren yn mwynhau treulio'i amser mewn natur ac yn gwario'r penwythnosau gyda'i deulu yn carafanio a'u dysgu nhw am ein hamgylchedd.

 • DR CHRISTOPHER WHITE - Darlithydd mewn lechyd, lechyd Meddwl a Lles

  Chris White Image

  DR CHRISTOPHER WHITE - christopher.white@wrexham.ac.uk

  Diddordebau ymchwil ac arbenigedd mewn Teithio Llesol. Mae astudiaeth ddiweddar yn archwilio statws AT fel mater iechyd
  cyhoeddus, gan ganolbwyntio ar weithlu iechyd cyhoeddus Manceinion Fwyaf (GM). Nodwyd bod GM yn faes o ddiddordeb oherwydd y cyddestun unigryw a gyflwynwyd gan ddau 'fargen ddatganoli' ddiweddar ym maes iechyd a thrafnidiaeth.

  Darllen mwy

 • PIP FRANCIS - CYDLYNYDD LIUFE PRESWYL

  PIP FRANCIS - accommodation@wrexham.ac.uk

  Ymunodd Pip ag PGW yn llawn amser yn 2015 fel cynorthwyydd safle yn gofalu am fyfyrwyr, preswylwyr a glanio ar Gampws Llaneurgain. Yn 2017 daeth yn rhan o dîm cynaliadwyedd PW a’r hyrwyddwyr gwyrdd, gan ofalu am gyfathrebiadau cynaliadwyedd y prifysgolion, hyrwyddo newid ymddygiad, codi ymwybyddiaeth, annog cyfranogiad ac mae wedi’i phleidleisio’n Bencampwr Cynaliadwyedd y Flwyddyn WgSU dair gwaith, am ei gwaith gwirfoddol ar yr agenda cynaliadwyedd.

  Yn 2021 daeth yn gydlynydd bywyd Preswyl ym Mhentref Myfyrwyr WGU yn Wrecsam ac mae wedi gwneud ei chenhadaeth i greu cymuned PMW trwy drefnu digwyddiadau/gweithgareddau, cystadlaethau a theithiau dydd i breswylwyr gymryd rhan ynddynt. Mae cefndir Pip mewn lletygarwch wedi gorfodi ymrwymiad cryf i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, ac mae dod yn fam i ddau o blant wedi rhoi gwerthfawrogiad newydd iddi o bwysigrwydd cariad, gofal a chymorth.

  Mae hi’n eiriolwr dros grwpiau fel y Rhuban Gwyn, Glyndŵr Gwyrdd, LGBTQ+, Masnach Deg, Gofalwyr Cymru, ac mae wedi cael ei hyfforddi fel Swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl, Marsial Tân, Swyddog Cymorth Cyntaf ac Ymatebwr.

 • CARL PAYNE - CYNORTHWYYDD SAFLE NORTHOP

  CARL PAYNE - Northophelpline@wrexham.ac.uk

  Daeth Carl yn wreiddiol i Wrecsam i gael gradd israddedig mewn Bywyd Gwyllt a Bioleg Planhigion ac ers graddio mae wedi gweithio yn yr adran ystadau yn achlysurol ar gampws Llaneurgain nes iddo gael ei gyflogi’n llawn amser ym mis Rhagfyr 2021 lle mae’n gweithio fel cynorthwyydd safle.

  Ers hynny, mae Carl wedi ymuno â chenhadaeth PGW Llaneurgain i greu campws sy'n gyfoethog mewn bioamrywiaeth. Mae wedi gweithio gyda Dennis Powell i ysgrifennu’r cynllun bioamrywiaeth ac mae’n diweddaru adroddiadau bioamrywiaeth y brifysgol.

  Roedd Carl yn gyfrifol am y Bioblitz yn 2019 gan gynhyrchu bron i 600 o gofnodion a 398 o rywogaethau mewn un diwrnod gyda thîm o gofnodwyr a dyma ein cyswllt â’n Canolfan Gofnodi Amgylcheddol Leol ac ymddiriedolaethau bywyd gwyllt wedi cofnodi yn y gorffennol gyda’r BSBI (Botanical Society for the British). Ynysoedd)

Content Accordions

 • Dr Amiya Chaudhry - Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddoniaeth

  DR AMIYA CHAUDHRY - Amiya.Chaudhry@wrexham.ac.uk

  Derbyniodd Dr Amiya Chaudhry ei BSc (Anrh) (1998) mewn Gwyddor yr Amgylchedd a PhD (2004) mewn Cemeg Polymer o Brifysgol Sussex. Roedd ei PhD, a ariannwyd gan yr Atomic Weapons Establishment UK, yn seiliedig ar nodweddu a diraddio rwber siloxane poly (dimethyl) ewyn wedi'i folcaneiddio (RTV) nodweddiadol.

  Yn 2004 fe'i penodwyd yn ddarlithydd cyswllt yn y Brifysgol Agored ar nifer o gyrsiau technoleg a gwyddoniaeth. Yn 2005 ymunodd â'r Ganolfan Ymchwil Gwyddor Deunyddiau ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr fel cyswllt trosglwyddo gwybodaeth ar brosiect ymchwil dwy flynedd a ariennir gan yr Adran Masnach a Diwydiant ac Almetron Ltd.

  Yn 2007 cymerodd swydd academaidd barhaol ac mae bellach yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Ar hyn o bryd mae hi'n uwch ddarlithydd ac yn arweinydd rhaglen ar gyfer MRes Cemeg Ddadóideol a Fforensig a BSc (Anrh) Biocemeg yn y Brifysgol. Mae ei diddordebau ymchwil ym maes eang diraddio polymer a biopolymerau, ac mae'n gweithio mewn dwy ganolfan ymchwil: Canolfan Polymerau Hydawdd Dŵr a Chanolfannau Cyfansawdd Uwch. Mae hiraeth yn gwasanaeth ar y Gwydd Gwydd sinn Fforensig ac mae gwasanaeth yn ogystal â chanfyddyd fforensig. Mae hi hefyd yn dysgu ar y rhaglenni Gwyddoniaeth Fforensig ac mae ganddi brofiad ymchwil helaeth mewn dadansoddi fforensig.

  Mae’n angerddol dros fenywod mewn STEM ac yn weithgar wrth ysbrydoli merched a menywod i astudio a dilyn gyrfaoedd ym meysydd STEM.

 • DAN KNOX - Arweinydd rhaglen mewn dylunio cynnyrch a chyd-ymchwilydd prosiect dinasyddion ecolegol

  Dan Knox image

  DAN KNOX - DANIEL.KNOX@WREXHAM.AC.UK

  Diddordebau ymchwil ac arbenigedd mewn:

  • Peirianneg dylunio cynnyrch ac yn fedrus wrth greu cynhyrchion swyddogaethol, parhaol.
  • Gyrfa helaeth yn rhychwantu amrywiol ddiwydiannau dylunio a pheirianneg, gan gynnwys ffabrigau perfformiad, nwyddau defnyddwyr electronig premiwm, a FMCG.
  • Mae profiad yn cynnwys rolau yn Hyb Technoleg Dylunio Byd-eang Dyson ac Unilever.
  • Yn arbenigo mewn ymchwil defnyddwyr, prototeipio, profi, a dylunio ar gyfer gweithgynhyrchu.
  • Datblygu strategaethau sy'n cyd-fynd â Chynllun Byw'n Gynaliadwy Unilever.
  • Yn rhannu gwybodaeth a phrofiad diwydiant amrywiol fel darlithydd.
  • Cyd-Ymchwilydd yn y Prosiect Ymchwil Dinasyddion Ecolegol, a ariennir gan EPSRC UKRI, cydweithrediad â'r Coleg Celf Brenhinol a Sefydliad Amgylchedd Stockholm Prifysgol Efrog i sefydlu Rhwydwaith Dinasyddion Ecolegol+.

O UMW:  Katie Taffinder    Marc Caldecott   Carrie Bennett  Dan Holmes

Hyrwyddwyr Gwyrdd

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gynaliadwyedd amgylcheddol drwy Addysg ar gyfer Cynaliadwyedd, creu cyfleoedd i ymgysylltu a gweithio mewn partneriaeth, a lleihau effeithiau amgylcheddol, fel ceisio bod yn garbon niwtral, lleihau gwastraff, atal llygredd, hyrwyddo ffyrdd cynaliadwy o deithio, a hyrwyddo bioamrywiaeth. Er mwyn ein helpu i fynd i’r afael â’r sbectrwm llawn o themâu cynaliadwyedd amgylcheddol, mae gennym dîm o staff a myfyrwyr Hyrwyddwyr Gwyrdd gwirfoddol, i’n helpu ni i fod yn fwy amgylcheddol ymwybodol yn y gweithle, i feithrin y meddylfryd gorau yn ein gweithwyr, ac ar y cyd, helpu i drin adnoddau ein planed mewn ffordd fwy gofalus ac ystyrlon. 

 

Mae nifer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau amgylcheddol a chynaliadwyedd bob blwyddyn, gan gynnwys: 

 

 • Rheoli a chynnal yr Ardd Gymunedol a mannau gwyllt eraill 
 • Asesu a gwella bioamrywiaeth 
 • Cynlluniau Defnyddio Adnoddau/Lleihau Gwastraff/Economi Gylchol 
 • Prosiectau Ynni/Carbon Niwtral 
 • Prosiectau allgymorth cymunedol 
 • Digwyddiadau cynaliadwyedd ar gyfer staff a myfyrwyr 

 

Mae bod yn Hyrwyddwr Gwyrdd yn cynnig cyfleoedd hyfforddi, yn ogystal â gwahoddiadau i gymryd rhan mewn darlithoedd, digwyddiadau ac ymgyrchoedd cynaliadwyedd. Mae cylchlythyr hyrwyddwyr gwyrdd rheolaidd yn cadw pawb ar flaen y diweddaraf o ran newyddion cynaliadwyedd Prifysgol Wrecsam, a’n cynnig syniadau o ran sut i ysbrydoli eraill.  

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Hyrwyddwr Gwyrdd, cysylltwch ag sustainability@wrexham.ac.uk 

 

WU Green Champions News

Pwyllgor Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd

Mae'r pwyllgor yn cynnwys staff o'r gwasanaethau academaidd a phroffesiynol. Mae'r grŵp yma yn trafod ac yn gweithredu amcanion y strategaeth ac yn adrodd i fwrdd yr Is-Ganghellorion.

Mae Prif Weithredwr WGSU yn eistedd ar y Pwyllgor DIA, gan sicrhau ceir pob dyletswydd ei wneud o fewn y sefydliad. Mae aelod o WGSU ar y Pwyllgor DIA yn sicrhau'r gallu i rannu arferion gorau ymhlith myfyrwyr ac adrannau. Mae'r Brifysgol yn cymryd ei rôl o fewn y gymuned ehangach o ddifrif ac mae'n ymrwymo i sefydlu a chryfhau partneriaethau gyda busnesau lleol, elusennau a sefydliadau eraill.

Cydweithrediadau/partneriaethau sydd wedi'u sefydlu'n barod:

 • Flintshare, grŵp cynyddol dan arweiniad y Gymuned
 • Cymdeithas Ceidwaid Gwenyn Lleol F&DBKA
 • Sefydliad Prydeinig y Galon
 • Banc Bwyd
 • Dechrau'n Deg

Mae'r Pwyllgor Diogelwch, Iechyd a'r Amgylchedd yn mynd i'r afael â materion cilyddol sy'n peri pryder i drigolion lleol, myfyrwyr a'r Brifysgol. Mae'r pwyllgor yn cwrdd yn rheolaidd. Ceir adroddiadau ar gynaliadwyedd eu gwneud i'r pwyllgor gan y Fforwm Gweithredu ar Gynaliadwyedd, gan gynnwys adolygiad o faterion cymunedol sydd wedi codi a'u hymdrin â drwy gydol y flwyddyn.

Fforwm Gweithredu ar Gynaliadwyedd

Yn 2016, sefydlodd y Brifysgol Fforwm Gweithredu Cynaliadwyedd, sy'n cynnwys adran myfyrwyr, academaidd, proffesiynol a chynrychiolaeth undeb. Yn 2023 sefydlodd y grŵp 3 chlwstwr i roi gwell ffocws ar flaenoriaethau allweddol yn y Strategaeth Cynaladwyedd Amgylcheddol.

 • Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy
 • Partneriaeth ac Ymgysylltu
 • Effaith Amgylcheddol Campws 2025

Mae'r clystyrau'n cwrdd yn chwarterol i gynllunio, gweithredu ac adolygu agenda cynaladwyedd y brifysgol a gwneud cynnydd yn erbyn targedau'n seiliedig ar eu testun ffocws. Mae cadeiryddion y clystyrau'n cyfarfod deirgwaith y flwyddyn gyda'r Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gweithredol sy'n cadeirio'r Fforwm Gweithredu Cynaliadwyedd.

Adolygir cynnydd yn erbyn targedau'n flynyddol a'u cymeradwyo gan Gyfarwyddwr Gweithrediadau Gweithredol, sy'n cadeirio'r Grŵp.

Mae'r Fforwm Gweithredu Cynaliadwyedd yn cynghori ac yn gwneud argymhellion i'r Brifysgol ar yr holl agweddau cynaladwyedd a helpu i hyrwyddo cyfrifoldeb cymdeithasol o fewn y Brifysgol. Maent yn gweithredu ac adolygu polisïau cynaliadwy a hyrwyddo ymgysylltiad cwricwlwm ac ymchwil y Brifysgol â materion yn ymwneud â chynaladwyedd a chyfrifoldeb cymdeithasol. Maent yn recriwtio a phenodi hyrwyddwyr gwyrdd a lledaenu gwybodaeth i gymuned ehangach y Brifysgol.

Mae'r Fforwm Gweithredu Cynaliadwyedd yn adrodd i'r Pwyllgor Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd sydd ag aelodau'n cynnwys undeb y myfyrwyr a chynrychiolaeth broffesiynol, academaidd ac undebol. Ar hyn o bryd, mae'r Fforwm Gweithredu Cynaliadwyedd yn gweithio i gyflawni targedau sydd wedi eu nodi yn y Strategaeth Cynaladwyedd Amgylcheddol, Trosglwyddo Carbon Isel a Chynllun Cyflawni a chadw ei safle yn nhabl cynghrair People & Planet.

Ochr yn ochr â hyn, mae Undeb y Myfyrwyr wedi bod yn gweithio'n galed ar yr agenda cynaladwyedd ac rydym yn falch o gyhoeddi eu bod wedi cyflawni gwobr Rhagoriaeth gan Effaith Werdd gyda chymorth a phartneriaeth y Brifysgol a'r Fforwm Gweithredu Cynaliadwyedd. Mae'r panel Effaith Werdd yn cydnabod pa mor fach yw'r sefydliad a chanmolwyd y bartneriaeth wych rhwng y sefydliadau yn yr ardal. 

Cymunedau Gwyrdd

Rydym yn ymrwymo i gefnogi grwpiau gwyrdd lleol i helpu pobl i arwain bywydau cynaliadwy. Darganfyddwch mwy am y grwpiau cymunedol isod.

 

Content Accordions

 • Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

  Mae Carl Payne, Graddedig Bioleg Bywyd Gwyllt a Phlanhigion PGW, wedi dod yn Is-gadeirydd o’r Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

  Mae gan yr Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru gyfoeth o wybodaeth mewn gwarchodaeth ymarferol ac mae bob tro yn awyddus i basio gwybodaeth ymlaen. Mae cydweithrediad rhyngddyn nhw a’r Brifysgol yn gyfle i rannu gwybodaeth, adnoddau a hyrwyddo addysg.

  Mae gan yr Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru adnoddau i sicrhau fod yna gefnogaeth ar gyfer gweithgareddau gwarchodaeth: drwy gytundeb dwyochrog gyda PW.

  Mae’r Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn rhoi cymorth a goruchwyliaeth yn ystod clirio pyllau, yn darparu personél gymwys, gyda thrwydded madfall ddŵr. Mae’r cynnig i’r Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn cynnwys mynediad i’r gwahanol gynefinoedd i wneud arolwg neu i berfformio gweithgareddau eraill o fewn y cylch gwarchodaeth.

  Mae gan yr Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru dîm awyddus o wirfoddolwyr, efallai bydd adegau ble fydd angen trafod neu ddysgu’r cysyniadau damcaniaethol am beth sydd angen i’w wneud yn y maes. Mae rhai o’r cysyniadau yma’n syrthio’n dwt i mewn i ardaloedd o warchodaeth sy’n rhan o’r cwricwlwm ac felly mae’n bosib i fyfyrwyr mynychu.

  Mae gan gampws Llaneurgain PW restr rhywogaethau gwych mae Carl Payne wedi gwneud, ac mae o’n diweddaru’n rheolaidd, ac rydym yn gobeithio cynnal Bio-blitz yn y dyfodol agos.

 • Flintshare

  A oes gennych chi angerdd tuag at yr amgylchedd, eisiau cymryd rhan gyda phlannu ffrwythau a llysiau eich hunain yn PW? Ewch draw i’n campws Llaneurgain i dderbyn darn mewn un o’n twneli poly a rhwng Gorffennaf - Hydref pigwch afalau eich hunain o berllan PW.

  Mae cyfleuster plannu Campws Llaneurgain y Brifysgol wedi’i redeg drwy gydweithrediad o grŵp plannu cymunedol Flintshare a chymdeithasau PGW BotSoc a ZooSoc. Gallwch nawr gymryd rhan a dysgu am blannu hadau gwahanol, chwynnu a thrawsblannu a rheoli plâu. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth ymarferol o dechnegau garddwriaethol drwy ddeall sut i wneud compost, palu gwlâu, yn ogystal â derbyn gwybodaeth am blanhigion a phryfaid gwahanol, a’r system eco.

  Mae gweithio yn y cyfleuster plannu yn rhoi gwrthdyniad gwych o’ch bywyd prysur a gallwch fwynhau ychydig o awyr iach tra rydych yn cymryd y golygfeydd syfrdanol i mewn o’n campws cefn gwlad. Mae’n hyrwyddo buddion iechyd meddwl a chorfforol o fod yn yr awyr agored, bod yn ymarferol, bod yn rhan o’r newidiadau mwy, cyfarfod a chysylltu gyda phobl a chaniatáu i’r brifysgol greu cysylltiadau gyda phlanwyr ac elusennau lleol fel ffordd o gysylltu gyda’r gymuned ehangach.

  Felly, os hoffech chi gymryd rhan mewn tyfu bwyd iach eich hunain heb ôl troed carbon, i gyd am ddim, ymunwch â Flintshare neu WgSU Societies a derbyniwch ddarn yng nghyfleuster plannu PW.

 • Cymdeithas Ceidwaid Gwenyn Fflint a'r Ardal

  Mae poblogaeth y wenynen yn gostwng yn y DU ac o gwmpas y byd. Mae PW wedi ymuno gyda’r Cymdeithas Ceidwaid Gwenyn Fflint ar Ardal drwy roi ychydig o dir ar ei gampws Llaneurgain ar gyfer y gosodiad o 14 cwch gwenyn.

  Mae hwn yn gyfle gwych i gefnogi ac astudio’r wenynen a phwysleisio ein hymdrechion i ddod yn sefydliad mwy cyfeillgar i’r amgylchedd.

  Heb beilliad pryfaid, bydd angen i tua thraean o’r cnydau rydym yn bwyta eu peillio drwy ffyrdd eraill, at gost uchel. Gwenyn yw’r grŵp pennaf a phwysicaf yn economaidd o beillwyr yn y rhan helaeth o ardaloedd amaethyddol arwyddocaol.

  Nod y gymdeithas ydi i hyrwyddo o fewn eu haelodaeth; ymarfer cadw gwenyn da, rhoi arweiniad a chefnogaeth, rhoi gwybodaeth ac ymwybyddiaeth gyfredol, cyflwyno a chefnogi ceidwaid gwenyn yn yr ardal.

 • Incredible Edible

  Mae Incredible Edible yn rhwydwaith anffurfiol o unigolion a grwpiau hunan-trefnol sy’n creu llefydd yn Wrecsam ble geith bwyd ei dyfu gall rywun fynediad at yn hawdd. Maent yn cynllunio ac yn rhannu syniadau am blannu a thyfu.

  Mae croeso i rywun gydag unrhyw lefel o brofiad - mae angen pob math o gefnogaeth i helpu gofalu, magu a thyfu’r prosiectau tyfu bwyd am ddim yma.

  Mae ein Hyrwyddwr Iechyd a Diogelwch Gwyrdd Claire Doran a Swyddog Cynaliadwyedd Katie Saxby wedi ymgeisio am, derbyn a chydlynu’r plannu am 100 o goedwig frodorol a bwytadwy, yn bennaf, ar y campws.

 • Gardd Gymunol

  Mae ein Gardd Gymunedol yn lle o heddwch a noddfa i unrhyw un gael amser i ffwrdd a mwynhau'r heddwch a'r llonyddwch neu gymryd rhan mewn tyfu. Mae'r pwll bywyd gwyllt yn lle gwych i fyfyrio'n dawel i weld yr hyn y gallwch chi ei weld yn ei ddyfnderoedd. Os ydych yn lwcus efallai y byddwch yn gweld madfall yn nofio yn y dyfnder.

  Mae’r ardd yn cael ei rheoli ar y cyd gan y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr i wneud lle i ddenu peillwyr a bywyd gwyllt arall ac i fyfyrwyr gymryd rhan mewn tyfu cynnyrch. Mae gwelyau uchel a chynllun yr ardd yn ei gwneud hi'n hawdd i bawb gymryd rhan. Anogir myfyrwyr i wirfoddoli i gynnal y gofod a chymryd rhan.

  Edrychwch ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol  Gwyrdd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn yr ardd.

  Communal Garden

 • Gardd Gymunol

  Mae ein Gardd Gymunedol yn lle o heddwch a noddfa i unrhyw un gael amser i ffwrdd a mwynhau'r heddwch a'r llonyddwch neu gymryd rhan mewn tyfu. Mae'r pwll bywyd gwyllt yn lle gwych i fyfyrio'n dawel i weld yr hyn y gallwch chi ei weld yn ei ddyfnderoedd. Os ydych yn lwcus efallai y byddwch yn gweld madfall yn nofio yn y dyfnder.

  Mae’r ardd yn cael ei rheoli ar y cyd gan y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr i wneud lle i ddenu peillwyr a bywyd gwyllt arall ac i fyfyrwyr gymryd rhan mewn tyfu cynnyrch. Mae gwelyau uchel a chynllun yr ardd yn ei gwneud hi'n hawdd i bawb gymryd rhan. Anogir myfyrwyr i wirfoddoli i gynnal y gofod a chymryd rhan.

  Edrychwch ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol Gwyrdd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn yr ardd.

  Communal Garden

  Campus map with garden location