A row of computing students working in a computer lab

Manylion cwrs

Côd UCAS

4R9B

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

3 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

80-112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Adran ymchwil-weithgar

mewn technolegau sy'n dod i'r amlwg yn y dyfodol a'r rhai sy'n dod i'r amlwg.

Mynediad

i ystod eang o galedwedd a meddalwedd diweddaraf.

Cyfle

i fod yn gymwys ar gyfer achrediad CISCO.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae Cyfrifiadureg yn faes cyffrous a deinamig ar flaen y gad o ran technoleg, ac mae gan y radd greadigol hon y weledigaeth i ddarparu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu cyflawni. Byddwch yn datblygu rhaglenni rhaglennu, rheoli data, caledwedd a sgiliau meddalwedd i ddeall a datblygu atebion ar gyfer y byd heddiw.

Bydd y rhaglen gradd yma yn sicrhau bod gan raddedigion y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddadansoddi, cynllunio, datblygu, profi a chynnal systemau ar gyfer y dyfodol. Mae hefyd yn darparu cyfle i gymryd rhan mewn Rhaglenni Academi CISCO mewn paratoad ar gyfer ennill achrediad ardystiedig CISCO.

Byddwch yn:  

 • Astudio gradd sydd wedi dod yn rhan o fywyd bob dydd 
 • Elwa ar gysylltiadau diwydiannol y gefnogaeth i ddarparu'r radd ar ffurf siaradwyr gwadd a chyfleoedd lleoliad.  
 • Archwiliwch y sgiliau a grybwyllir uchod yn ogystal â sgiliau mewn rhaglennu, rheoli data, caledwedd a meddalwedd. 
Two students face a server stack, one plugs in a cable

Cyfrifiadura Mhrifysgol Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae’r adran wedi llwyddo i gael nawdd ar gyfer datblygu ystod o gymwysiadau cegin deallus i’w defnyddio gan bobl anabl neu oedrannus ac yn parhau i ddatblygu prosiectau ymchwil.
 • Mae ein cyrsiau yn cynnig cyfle i gymryd rhan yn Rhaglenni Academi CISCO a chymhwyso ar gyfer achrediad CISCO.
 • Wedi'i integreiddio i'r radd hon mae'r cyfle i gael cysylltiad uniongyrchol â'r gweithle, drwy gwblhau'r Lleoliad Diwydiannol ar lefel 5.
 • Mae myfyrwyr yn ymgymryd â phrosiect unigol yn nhrydedd flwyddyn eu cwrs. Fel rheol, pob blwyddyn, mae yna nifer o brosiectau ‘byw’ ar gael sy’n golygu gweithio gyda busnesau.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Bydd Lefel 4 yn cynnwys deunydd sylfaenol hanfodol sy'n berthnasol i bob un o'n rhaglenni cyfrifiadureg. Byddwch yn dysgu sgiliau sy'n benodol i'r pwnc ynghyd â sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn cynyddu eich rhagolygon cyflogadwyedd.

Gyda chefnogaeth eich tiwtoriaid, byddwch yn dysgu am rai o'r ffeithiau, cysyniadau, technegau, prosesau dylunio hanfodol a hefyd cyd-destun rhwydweithiau cyfrifiadurol. Byddwch hefyd yn gallu arddangos y sgiliau sydd yn sail i arfer da ym maes cyfrifiaduron a dulliau cyfrifiadol, e.e. tasgau labordy sy’n ymwneud â chreu rhaglenni syml a defnyddio systemau gweithredu.

Bydd hyn yn helpu i ddatblygu eich dealltwriaeth o faterion caledwedd, gan gynnwys rhyngwynebu a chyfathrebu data, a'u heffaith ar gynllun a pherfformiad cyffredinol systemau cyfrifiadurol.

MODIWLALU

 • Hanfodion Dysgu Peirianyddol
 • Diogelwch Gwybodaeth a Llywodraethu Gwybodaeth
 • Methodolegau Datblygu Meddalwedd
 • Dulliau Cyfrifiadurol Cymhwysol
 • Hanfodion Rhaglennu
 • Systemau a Saernïaeth Gyfrifiadurol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Mae lefel 5 yn parhau i ddysgu hanfodion y ddisgyblaeth ichi, gyda modiwlau mwy arbenigol yn dechrau cael eu cyflwyno. Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect grŵp lle byddwch yn datblygu sgiliau pwysig mewn technegau rheoli prosiectau a materion proffesiynol a moesegol rheoli prosiect.

Byddwch hefyd yn dyfnhau eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o gysyniadau a dulliau gweithredu cyfrifiadurol ar gyfer problemau cymhleth drwy gymhwyso nifer o dechnegau deallusrwydd artiffisial sy'n bodoli eisoes at ddibenion dysgu ac optimeiddio gan dargedu problemau'r byd go iawn.

MODIWLAU

 • Strwythurau ac Algorithmau Data
 • Datblygu Meddalwedd Ddiogel
 • Y Cwmwl, Saernïaeth Wasgaredig
 • Dysgu Peirianyddol
 • Peirianneg Systemau a Rheoli Prosiectau
 • Prosiect Grŵp

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Unwaith ichi gyrraedd eich blwyddyn olaf, byddwch yn datblygu eich sgiliau ymhellach drwy fodiwlau a addysgir ac ymchwil, gyda ffocws ar y datblygiadau diweddaraf yn y ddisgyblaeth o’ch dewis.

Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect blwyddyn olaf unigol, a fydd yn helpu i’ch paratoi ar gyfer y math o dasgau a sefyllfaoedd y gallech ddod ar eu traws yn y gweithle. Bydd gwaith ymarferol a phrosiect y flwyddyn olaf yn datblygu eich sgiliau dadansoddol ymhellach drwy ddadansoddi a gwerthuso technolegau cyfredol a newydd, gan ystyried eu heffaith ar gymdeithas.

MODIWLAU

 • Gweithredu Dysgu Dwfn
 • Cryptograffi a Systemau Amddiffynnol
 • Dadansoddi a Delweddu Data
 • Technolegau Datblygol
 • Prosiect

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar TAG Safon Uwch neu gyfatebol. Caiff cymwysterau Lefel UG a Sgiliau Allweddol Lefel 3 priodol eu hystyried hefyd.

Bydd ymgeiswyr nad ydynt yn cwrdd â’r meini prawf uchod yn cael eu hasesu yn unigol trwy gyfweliad. 

 

Addysgu ac Asesu

Addysgu 

Mae'r gyfres gradd cyfrifiadura yn defnyddio amrywiaeth o offer a meddalwedd safonol diwydiant ar y cyd â sawl dull addysgu a gynlluniwyd i ddarparu sgiliau perthnasol i'r diwydiant a grymuso myfyrwyr i fynd â'u gwaith ymhellach lle bo hynny'n berthnasol. Mae pob aelod o staff wedi cofleidio'r fframwaith dysgu gweithredol (ALF) a bu sawl ychwanegiad i addysgu a dysgu. 

 

Asesu 

Mae'r tîm gradd yn cymryd agwedd gytbwys tuag at strategaeth asesu o ran gwaith grŵp a chyfleoedd datblygu unigol. Defnyddir defnydd helaeth o lwyfan cwmwl rheoli prosiect JIRA i olrhain cynnydd myfyrwyr tuag at nodau a cherrig milltir. Mae hyn wedi profi'n offeryn buddiol o ran datblygiad personol a sgiliau rheoli amser critigol. 

Lle bo hynny'n berthnasol, mae asesiadau'n gysylltiedig â phrosiectau yn y byd go iawn neu'n seiliedig ar dueddiadau a materion cyfredol y diwydiant. Yn ogystal, mae modiwlau prosiect yn llwyfan ar gyfer gweithgareddau menter. 

 

Cefnogaeth Bersonol 
 
Mae'r adran Gyfrifiadura yn Prifysgol Wrecsam yn cyflogi polisi drws agored hirsefydlog, ac yn actifadu ymgysylltu â myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a diwydiant gan ddefnyddio ein cymuned Discord ar-lein. Mae offer ychwanegol megis Teams a Moodle yn darparu gwybodaeth graidd a dulliau o gyswllt. Mae pob myfyriwr hefyd yn cael tiwtor personol sy'n cael eu hannog i gyfarfod yn rheolaidd ac mae cymorth personol ychwanegol yn cael ei ddarparu ar gyfer pob myfyriwr rhan amser ar VLE. 

Rhagolygon gyrfaol

Mae gradd mewn Cyfrifiadureg yn ymfalchïo mewn oppertunities ar gyfer graddedigion. Mae'r swyddi'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Dadansoddwr/datblygwr cymwysiadau
 • Peiriannydd dysgu peirianyddol
 • Peiriannydd meddalwedd
 • Dadansoddwr system
 • Rheolwr prosiect 
 • Gweinyddwr Cronfa Ddata 

 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd ein cwrs gradd yn eich galluogi i weithio gyda chyflogwyr mawr yn y diwydiannau meddalwedd, mewn cwmnïau technoleg bach a chanolig a helpu gyda datblygu eich gyrfa tuag at safleoedd rheoli mewn sefydliadau meddalwedd neu fel cyfarwyddwr cwmni ar eich busnes eich hun.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.