BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fiomeddygol (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

Côd UCAS

BSFY

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

4 BL (llawn-amser)

Tariff UCAS

48-72

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs wedi'i gynllunio i ddarparu profiad cyfoethog a deinamig i fyfyrwyr, a gyflawnwyd drwy bartneriaeth rhwng Prifysgol Wrecsam a BIPBC Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sy'n ceisio astudio ac ymarfer ar lefel broffesiynol i raddedigion o fewn y sector gwyddorau biofeddygol a gofal iechyd.

Mae'r cwrs:

 • Mae cynnwys y rhaglen wedi'i alinio'n ofalus â gofynion y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol (IBMS), y Corff Proffesiynol sy'n achredu'r cwrs.
 • Mae fframwaith y BSc Gwyddoniaeth Biofeddygol (Anrh) yn cynnig rhaglen hyblyg gyda llwybrau penodol i ddarparu ar gyfer anghenion dysgu a datblygiad personol/proffesiynol myfyrwyr sy'n dymuno gweithio o fewn persbectif biofeddygol, clinigol a gofal iechyd.
 • Fe'i dysgir gan dîm profiadol iawn o Wyddonwyr Biofeddygol, clinigwyr, gwyddonwyr clinigol, academyddion, a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sydd ag amrywiaeth o arbenigedd pwnc ac ymchwil.
 • Mae'r cwrs hwn yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau ymchwil, archwilio meysydd arbenigol, a chwblhau prosiect ymchwil annibynnol (40 credyd). Bydd modiwlau craidd yn datblygu gwybodaeth, tra bydd sgiliau dadansoddi yn cael eu gwella drwy gynnal ymchwiliadau mewn labordy sy'n defnyddio methodoleg fiofeddygol.


Myfyrwyr:

 • Bydd myfyrwyr yn astudio ar gampws Wrecsam ond byddant hefyd yn ymgymryd â gwaith yn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, sydd wedi'i lleoli yn Wrecsam gyferbyn ag Ysbyty Maelor Wrecsam.
 • Ym mlwyddyn dau mae myfyrwyr yn ymgymryd â bloc pum wythnos o waith labordy yn BIPBC gan ymgysylltu ag ymchwilwyr a Gwyddonwyr Biofeddygol. Yn ogystal, gellir cynnal rhai prosiectau ymchwil yn ail flwyddyn a blwyddyn olaf y cwrs yn BIPBC. 
 • Bydd myfyrwyr sy'n graddio o'r cwrs hwn wedi'u gwreiddio'n drylwyr mewn ymarfer moesegol a myfyriol, ac mae ganddynt sylfaen wybodaeth gadarn sy'n benodol i bynciau ac ymchwil.
IBMS accredited programme

Prif nodweddion y cwrs

 • Yn cynnwys blwyddyn sylfaen ddewisol i'ch paratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio drwy adeiladu ar eich gwybodaeth sylfaenol am wyddoniaeth a'ch sgiliau astudio academaidd
 • Fe'i darparu ar y cyd â NWCRC Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i sicrhau addysg ddilys a chyfoes mewn lleoliadau biofeddygol go iawn, wedi'i gwreiddio drwy gydol y rhaglen
 • Cael mynediad at gyfleusterau ac offer arbenigol iawn yn y brifysgol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
 • Addysgu cynhwysol a chefnogol gyda chymorth tiwtorial ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Achrededig gyda'r Sefydliad Gwyddoniaeth Biofeddygol (IBMS)

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Bydd y flwyddyn sylfaen yn eich cyflwyno i ystod o gysyniadau a dulliau gwyddonol sy'n sail i wyddorau biolegol. Byddwch yn cael hyfforddiant trylwyr mewn sgiliau labordy a byddwch yn datblygu eich sgiliau dadansoddol a mathemategol. Bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i ddatblygu eu galluoedd eu hunain mewn gwyddoniaeth, gyda cwch gwybodaeth sylfaenol ar draws y prif feysydd gwyddonol. 

MODIWLAU

 • Gwyddoniaeth a'r Amgylchedd
 • Sgiliau Labordy a Maes
 • Cyflwyniad i Ddylunio Arbrofol a Dadansoddi Mathemategol
 • Cyflwyniad i Wyddoniaeth
 • Y sgiliau sydd eu hangen arnoch
 • Astudiaethau Cyd-destunol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

Mae Blwyddyn Un y rhaglen yn sefydlu llwyfan o wybodaeth graidd ar draws meysydd pwnc allweddol gan gynnwys bioleg, ffisioleg, mathemateg ac ystadegau, tra'n cyflwyno myfyrwyr i imiwnoleg a microbioleg ar yr un adeg. Mae modiwlau penodol yn sicrhau bod y sgiliau labordy angenrheidiol yn cael eu caffael a dealltwriaeth gadarn o faterion proffesiynol sy'n berthnasol i'r Gwyddonydd Biofeddygol.

MODIWLAU

 • Ymarfer Proffesiynol ar gyfer y Gwyddorau Biomeddygol a Bywyd
 • Bioleg Celloedd, Biocemeg a Geneteg
 • Mathemateg ac ystadegau ar gyfer gwyddoniaeth
 • Sgiliau hanfodol ar gyfer y Gwyddorau Bywyd
 • Iechyd, Lles a'r Corff
 • Cyflwyniad i Imiwleg a Microbioleg

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

Mae blwyddyn dau'r rhaglen i raddau helaeth yn cynnwys modiwlau arbenigol i roi'r wybodaeth angenrheidiol i fyfyrwyr mewn meysydd allweddol o wyddoniaeth fiofeddygol. Caiff myfyrwyr eu rhoi ar y gorau i fethodoleg ymchwil hefyd a byddant yn cynllunio ac yn cynnal prosiect bach i'w paratoi ar gyfer prosiect y flwyddyn olaf. Atgyfnerthir sgiliau ymarferol mewn bloc dwys o 5 wythnos a dreulir yn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

MODIWLAU

 • Bioleg Cell a Molecwlaidd
 • Gwyddorau Gwaed
 • Dulliau Ymchwil, Theori ac Ymarfer
 • Cellwg & Histopatholeg
 • Microbioleg Feddygol
 • Uwch Sgiliau Labordy ar gyfer y Gwyddorau Biomeddygol a Bywyd

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6) 

Mae blwyddyn olaf yr astudiaeth yn canolbwyntio ar bynciau sydd ar flaen y gad yn yr ymchwil gyfredol mewn gwyddoniaeth fiofeddygol a bydd yn datblygu sgiliau beirniadol a dadansoddol myfyrwyr ymhellach. Rhan sylweddol o'r flwyddyn olaf yw prosiect ymchwil credyd lle mae myfyrwyr yn gwneud darn annibynnol o ymchwil mewn maes o ddiddordeb arbennig iddynt.

MODIWLAU

 • Prosiect Ymchwil
 • Bioleg Clefyd
 • Geneteg Glinigol a Bioleg Canser
 • Clefyd Heintus, Imiwnedd a Llid
 • Datblygiadau mewn Meddygaeth: Diagnosteg a Therapiwteg

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 48-72 o bwyntiau tariff UCAS ar lefel Safon Uwch TAG neu gyfwerth, gan gynnwys gwyddoniaeth ar lefel 3.

 

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod eang o ddulliau asesu; mae'r rhain yn cynnwys cylchgronau dysgu, prosiectau grŵp, portffolios, gwaith cwrs, adolygiadau llenyddiaeth, cyflwyniadau llafar a phosteri, astudiaethau achos ac adroddiadau labordy, ac arholiadau ysgrifenedig/profion yn y dosbarth. Asesir pob modiwl gan amrywiaeth o ddulliau (e.e. astudiaethau achos, traethodau, adroddiadau labordy, cyflwyniadau, ac ati), gan alluogi myfyrwyr i arddangos eu potensial llawn. Bydd traethawd prosiect yn un o rannau olaf eich asesiad.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'r cwrs yn creu cyfleoedd eang ar gyfer cyflogaeth yn y meysydd canlynol: 

 • Gwyddonydd biofeddygol (GIG/sector preifat) 
 • Diwydiant biotechnoleg (ymchwil a datblygu) 
 • Diwydiant fferyllol (ymchwil a datblygu) 
 • Diwydiant bwyd a dŵr (profi, ymchwil a datblygu) 
 • Gwerthu Meddygol 
 • Gweithiwr cymorth gofal iechyd 
 • Gweithiwr labordy milfeddygol 
 • Ymchwilydd academaidd 
 • Addysgu 

Cymwysterau: 

Mae'r cwrs hwn yn darparu paratoad ar gyfer ymgymryd â Thystysgrif Cymhwysedd y Sefydliad Gwyddoniaeth Biofeddygol (gofyniad gorfodol i fod yn Wyddonydd Biofeddygol cofrestredig sy'n gysylltiedig â'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal). 

Mae'n paratoi myfyrwyr sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn ymchwil, addysgu, meddygaeth, deintyddiaeth neu ddilyn astudiaethau tuag at ein gradd MSc mewn Gwyddoniaeth Biofeddygol, Tystysgrif PhD neu Dystysgrif Addysg Ôl-raddedig (TAR). 

Bydd cwblhau'r radd hon hefyd yn sicrhau cyfleoedd cyflogaeth y tu allan i feysydd gwyddoniaeth biofeddygol uniongyrchol fel rolau rheoli a chyllid. 

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Gwyddor Biofeddygol yn berthnasol ac yn barod i gyflogwyr, gan ddefnyddio partneriaeth rhwng Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC). Mae wedi'i achredu gan y Sefydliad Gwyddorau Biofeddygol (IBMS). Fe'i haddysgir gan dîm profiadol o academyddion, gwyddonwyr biofeddygol a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill sydd ag ystod o arbenigedd pwnc ac ymchwil. 

Mae achrediad gradd IBMS yn sicrhau bod cwrs gradd yn cwmpasu cydrannau academaidd y safonau hyfedredd ar y lefel ofynnol, felly rydym yn bodloni safonau hyfedredd y Cyngor Proffesiwn Iechyd a Gofal (HCPC) ar gyfer gwyddonwyr biofeddygol. Mae myfyrwyr hefyd yn derbyn addysg wyddonol eang sy'n seiliedig ar ymchwil ac yn datblygu sgiliau ymarferol a phrofiad y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi. 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2023/24 Prifysgol Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

 

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.