Health & Wellbeing students sit on opposite sides of a desk and discuss their work

Manylion cwrs

Côd UCAS

207G

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

2 BL (llawn-amser) 4 BL (rhan-amser)

Tariff UCAS

64

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Cysylltiadau cryf

â chyflogwyr lleol i sicrhau bod addysgu yn berthnasol i'r arfer presennol 

2il yn y DU

am foddhad ag addysgu (The Guardian University Guide 2022)

Dysgu seiliedig ar waith

cyfle i archwilio materion yn ymwneud â’r byd go iawn, ennill profiad a datblygu eich sgiliau

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs Diploma AU Iechyd a Lles Cymdeithasol yn archwilio sut y gallwn helpu pobl i fyw bywydau hapusach ac iachach.

Byddwch yn dysgu beth sy’n effeithio ar iechyd corfforol ac iechyd meddwl unigolion, cymunedau a chymdeithasau, ac yn dysgu am wahanol atebion a all helpu i fynd i’r afael â phroblemau sefydledig a rhai sy’n codi. Ynghyd â hyn cewch eich cefnogi i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder sy’n bwysig ar gyfer gweithio ym maes iechyd a lles. Byddwch yn cymryd rhan mewn dysgu seiliedig ar waith mewn maes o’ch diddordeb eich hun, gan ennill profiad ‘byd go iawn’ wrth ddatblygu eich CV a sgiliau cyflogadwyedd eraill. 

 Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sydd am weithio ym maes iechyd a lles cymdeithasol, neu sydd eisoes yn gweithio yn y maes ond sydd am ddatblygu eu gwybodaeth i sicrhau bod eu hymarfer yn gyfredol ac yn seiliedig ar dystiolaeth.

Mae'r cwrs hwn: 

 • Datblygu dealltwriaeth gron o iechyd, iechyd meddwl a lles unigolion a chymunedau 
 • Mae'n cynnwys 100 awr o ddysgu seiliedig ar waith y gallwch ei deilwra i'ch maes(au) diddordeb eich hun 
 • Mae ganddo gysylltiadau cryf â chyflogwyr lleol 
 • Yn cynnwys modiwlau datblygiad personol a phroffesiynol sy'n eich helpu i ddatblygu CV llawn a sgiliau allweddol ar gyfer cyflogadwyedd 
 • Yn cynnig cynllun mentor cyfoedion, gan ddarparu cymorth gan fyfyrwyr eraill ac i fyfyrwyr eraill
 • Mae dysgu sy’n seiliedig ar waith yn rhoi cyfle i chi archwilio materion yn ymwneud â’r byd go iawn, ennill profiad a datblygu eich sgiliau

 

Students in a mental health lecture

Lechyd a LlesMhrifysgol Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae’r rhaglen hon yn mynd ati’n arloesol i ymdrin ag iechyd a lles, gan archwilio sut i helpu unigolion a chymunedau i fyw bywydau hapusach ac iachach.  
 • Mae’r rhaglen yn cydweithio gyda chyflogwyr lleol i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn uniongyrchol berthnasol i ymarfer cyfredol yn y sector.  
 • Er mwyn eich cefnogi ar eich taith, mae gennym gynllun mentor cyfoedion sef bod myfyrwyr sydd eisoes yn gwneud y rhaglen yn eich helpu drwy rannu eu gwybodaeth a’u profiad nhw. 
 • Mae’r addysgu yn arloesol ac yn rhyngweithiol, felly byddwch yn dysgu drwy drafodaethau, gweithdai, darlithoedd, tiwtorialau, astudiaethau achos, gweithgareddau ar-lein fel cwisiau, a llawer mwy.  
 • Yn ail flwyddyn y rhaglen byddwch yn cymryd rhan mewn dysgu seiliedig ar waith, ac fe gewch deilwra hwn i’ch maes/meysydd diddordeb eich hun, gan roi profiad byd go iawn i chi.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 2il yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Proffesiynau Iechyd, The Guardian University Guide 2022.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 6ed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 8fed yn y DU am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Iechyd Cysylltiedig, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Mae eleni'n golygu sefydlu eich dealltwriaeth o gysyniadau allweddol ym maes iechyd, iechyd meddwl a lles, yn ogystal â datblygu'r sgiliau ar gyfer astudio mewn Addysg Uwch.

Modiwlau

 • Sgiliau Astudio a Datblygiad Personol (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi modd i chi ddatblygu gwybodaeth a sgiliau allweddol ar gyfer dysgu mewn Addysg Uwch a gweithio mewn lleoliadau iechyd, iechyd meddwl a lles, yn ogystal â'u cefnogi i osod nodau ar gyfer datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol.
 • Iechyd y Genedl: Cyflwr Chwarae (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i 'gyflwr' iechyd pobl mewn cyd-destunau lleol a chenedlaethol, gan nodi problemau iechyd corfforol a meddyliol cyffredin a'u ffactorau risg, yn ogystal â'r sectorau y cânt eu trin fel arfer.   
 • Iechyd, Lles a'r Corff (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o weithrediad y corff, gan gynnwys ymddygiadau iechyd allweddol sy'n helpu i gynnal ffisioleg arferol, ac arwyddion a symptomau problemau iechyd corfforol a meddyliol cyffredin.
 • Iechyd, Lles a'r Corff (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o weithrediad y corff, gan gynnwys ymddygiadau iechyd allweddol sy'n helpu i gynnal ffisioleg arferol, ac arwyddion a symptomau problemau iechyd corfforol a meddyliol cyffredin.
 • Cysyniadau Allweddol mewn Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi sylfaen i fyfyrwyr mewn cysyniadau damcaniaethol allweddol sydd eu hangen i astudio iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles, gan eu hannog i gwestiynu rhagdybiaethau cyffredin a datblygu dealltwriaeth fwy real o gysyniadau a materion.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Eleni atgyfnerthu a datblygu eich dysgu ymhellach, gan eich helpu i ehangu a chymhwyso eich gwybodaeth, ac i ddatblygu blwch offer o sgiliau personol a phroffesiynol ar gyfer cyflogaeth. Rydych hefyd yn cwblhau 100 awr o ddysgu seiliedig ar waith sy'n eich galluogi i archwilio maes o ddiddordeb personol a phroffesiynol.

Modiwlau

 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol (Craidd): Drwy sesiynau a addysgir a Dysgu Seiliedig ar Waith, bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i barhau i ddatblygu eu sgiliau personol, academaidd a phroffesiynol ac archwilio materion cyfoes yn y gweithle megis gwydnwch emosiynol, a dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth. 
 • Cwrs Ymddygiad Iechyd ar draws y Bywyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o fodelau a damcaniaethau sy'n esbonio datblygiad ac ymddygiad dynol ar draws y cwrs bywyd, ac yn trafod eu cymhwyso i iechyd, iechyd meddwl ac ymddygiad sy'n gysylltiedig â lles.
 • Iechyd Meddwl a'r Corff (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn archwilio'r cysylltiadau rhwng iechyd corfforol a meddyliol, gan gynnwys y berthynas rhwng ffactorau ffordd o fyw, problemau iechyd y gellir eu hatal ac afiechyd meddwl.
 • Paratoi ar gyfer Ymchwil Byd Go Iawn mewn Iechyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o natur ymchwil, ei werth a'i le ym maes iechyd, meddyliol a lles, a'r broses ymchwil.
 • Strategaethau ar gyfer Gwella a Hybu Iechyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o strategaethau sefydledig ar gyfer hyrwyddo a gwella iechyd, iechyd meddwl a lles, megis rhagnodi cymdeithasol, addysg iechyd a 'dull lleoliadau', yn ogystal â'u cymhwyso o fewn poblogaethau penodol.
 • Polisi ac Ymarfer ym maes Iechyd y Cyhoedd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o wleidyddiaeth, y broses bolisi a pholisïau iechyd cyhoeddus allweddol.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion mynediad cyffredinol ar gyfer y Diploma yw 64 pwynt UCAS ar Safon Uwch neu gyfatebol - mae hyn yn cynnwys cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch perthnasol.

Dylai ymgeiswyr fedru arddangos aeddfedrwydd emosiynol a seicolegol i weithio gyda phobl fregus a’r gwydnwch i ymdopi â’r gofynion yn y sector hwn.

Ar gyfer myfyrwyr heb y cymwysterau mynediad safonol, efallai y bydd hi’n bosib gwneud y cwrs hwn os oes gennych chi brofiad bywyd neu waith ychwanegol a’ch bod yn gallu arddangos gallu i ymgymryd â heriau academaidd y rhaglen. Mae’n bosib y caiff ymgeiswyr nad oes ganddynt y gofynion mynediad safonol eu gwahodd i gyfweliad.

Nid oes angen DBS ar ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen, er y gallai fod angen DBS ar gyfer dysgu seiliedig ar waith yn unol â gofynion y sefydliad sy'n darparu.

Addysgu ac Asesu

Gan adlewyrchu’r amrywiaeth o sgiliau sydd eu hangen gan gyflogwyr, mae’r cwrs hwn yn defnyddio ystod o strategaethau asesu gan gynnwys cyflwyniadau, taflenni gwybodaeth ac astudiaethau achos. Rydym yn gweithio’n agos gyda’r tîm cymorth anabledd i sicrhau bod asesiadau hefyd yn cwrdd ag anghenion myfyrwyr.

DYSGU AC ADDYSGU

Byddwch yn cael eich addysgu gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu gweithredol, gan gynnwys trafodaethau, astudiaethau achos, darlithoedd, cwisiau a fforymau.

Mae asesiadau ar y rhaglen hon yn amrywiol, sy'n eich galluogi i ddatblygu ac arddangos ystod o sgiliau. Maent yn cynnwys portffolios, sgyrsiau, traethodau, ysgrifennu myfyriol, cyflwyniadau, ac arholiad.

Ar gyfer pob modiwl 20 credyd byddwch yn derbyn 36 o oriau dysgu ac addysgu gweithredol yn ystod blwyddyn un (lefel pedwar), a 30 awr ym mlwyddyn dau (lefel pump), a bydd disgwyl hefyd i chi gwblhau astudiaeth annibynnol gan gynnwys darllen allweddol.

Os bydd myfyrwyr yn cwblhau blwyddyn sylfaen (Blwyddyn 0/lefel tri) byddant yn derbyn 40 awr o oriau dysgu ac addysgu gweithredol.

Mae gan y rhaglen gysylltiadau cryf â'r gwasanaethau Cymorth Dysgu, i alluogi myfyrwyr i gael mynediad at ystod eang o gymorth i ddatblygu eu sgiliau ar gyfer astudio mewn addysg uwch.

Mae’r cwrs yn cael ei addysgu dros 2 ddiwrnod llawn yr wythnos ond disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd ag astudiaeth unigol y tu allan i’r oriau yma. Bydd myfyrwyr yn cael tiwtor personol wrth gofrestru a byddant yn eu cefnogi drwy gydol eu hamser ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae gan yr adran bolisi drws agored, gan olygu nad oes raid i fyfyrwyr wneud apwyntiad er mwyn gweld eu tiwtor personol, ac mae croeso iddynt alw heibio.

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae’r sector iechyd a lles yn faes cyffrous a deinamig. Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i roi gwybodaeth a sgiliau i fyfyrwyr sy’n berthnasol i ystod amrywiol o rolau presennol a newydd ar draws sectorau. Gallai’r rolau hynny gynnwys datblygu iechyd cymunedol, rhagnodi cymdeithasol, eiriolaeth, gwella iechyd, gwaith prosiect y trydydd sector, cyfeillio a llawer mwy.  

Mae datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd a'ch hyder yn rhan allweddol o'r cwrs hwn.    Bydd myfyrwyr yn cwblhau dysgu seiliedig ar waith mewn lleoliad o’u dewis, yn datblygu eu CV ac yn adfyfyrio ar eu set sgiliau ac yn eu gwella. 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi ystod o wybodaeth a sgiliau i fyfyrwyr sy'n berthnasol i ystod amrywiol o rolau ar draws sectorau. Gallai'r rhain gynnwys datblygu iechyd cymunedol, rhagnodi cymdeithasol, eiriolaeth, gwaith prosiect y trydydd sector, cyfeillio a llawer mwy. Cefnogir myfyrwyr i ddatblygu CV ac i ystyried sut i ymateb ac addasu i dirwedd gyflogaeth ddeinamig.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd israddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.