Health & Wellbeing students sit on opposite sides of a desk and discuss their work

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

9 wythnos

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i ystod o ddulliau creadigol a all helpu i hyrwyddo lles i unigolion a grwpiau.Bob wythnos byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgaredd creadigol, ac yna'n archwilio sut a pham y gellir defnyddio hyn i helpu pobl i deimlo'n dda.

Byddwch yn meithrin dealltwriaeth o'r hyn y mae llesiant yn ei olygu, gwybodaeth am rywfaint o'r dystiolaeth y tu ôl i'r gweithgareddau, yn ogystal â syniadau i'w rhoi ar waith.

Dros yr wythnosau byddwch yn datblygu cyfnodolyn myfyriol, gan eich helpu i atgyfnerthu'r hyn rydych wedi'i ddysgu.

Nid oes angen i chi ystyried eich hun yn 'greadigol' na bod yn dda am gelf i gymryd rhan. 

Mae'r cwrs hwn yn wych i unrhyw un sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gydag eraill mewn rôl gynorthwyol, neu i artistiaid/creadigolion a hoffai ddod o hyd i ffyrdd newydd o arallgyfeirio eu hymarfer. 

Prif nodweddion y cwrs

 • Unigryw
 • Creadigol
 • Pleserus
 • Ymarferol

 

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Deall lles 
 • Cyflwyniad i gylchgronau 
 • Crefft edrych: ffotograffiaeth a gwrthrychau a ddarganfuwyd 
 • Gwneud celf ystyriol 
 • Crefftio
 • Mannau gwyrdd a thyfu 
 • Cerddoriaeth a dawns 
 • Teithio llesol 
 • Ysgrifennu creadigol a barddoniaeth 
 • Naratifau

Bydd angen i fyfyrwyr ddarparu eu cyfnodolyn neu lyfr braslunio eu hunain, ac mae'n ddefnyddiol cael ychydig o ddeunyddiau celf sylfaenol fel pensiliau a phens.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes angen astudiaeth flaenorol.

Addysgu ac Asesu

 • Sesiynau dros 9 wythnos
 • Sesiynau 2 awr: Mae'r awr gyntaf yn cynnwys cymryd rhan mewn gweithgaredd creadigol, a bydd yr ail awr yn myfyrio ar y profiad ac yn archwilio tystiolaeth / arweiniad sy'n sail i hynny.
 • Bydd gennych fynediad i'r ystafell ddosbarth ar-lein, lle bydd gweithgareddau wythnosol a darllen ar gael
 • Bob wythnos byddwch yn cwblhau cyfnodolyn/llyfr braslunio myfyriol, yn cynnwys delweddau neu ysgrifennu rydych chi wedi'u creu ar draws y cwrs. Bydd hyn yn ffurfio eich asesiad.

Ffioedd a chyllid

Am ddim

Dyddiadau cyrsiau

Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cofrestrwch eich diddordeb.