Manylion cwrs

Côd UCAS

SL22

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

3 Blynedd (LlA)

Tariff UCAS

120

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Astudiwch

Therapi Lleferydd ac Iaith sy'n unigryw yng Ngogledd Cymru.

Cofrestrwch

gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Cymorth

tiwtorial gan staff a hwyluswyr addysg ymarfer sydd wedi'u lleoli ym mhob ardal Bwrdd Iechyd.

Therapi Lleferydd ac IaithMhrifysgol Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae gradd Therapi Lleferydd ac Iaith yn newydd sbon i Ogledd Cymru. Y cwrs hwn ym Prifysgol Wrecsam yw'r cyntaf i gael ei ddylunio yn sgil y pandemig gan ei wneud nid yn unig yn arbenigo yn ei gynnwys ond hefyd yn unigryw yn ei ardal.

Bydd y cwrs:

 • Yn integreiddio datblygiadau technolegol ac ysgogol newydd i'r proffesiwn i arferion addysgu a dysgu.
 • Yn golygu y bydd graddedigion modd yn gymwys i gael eu hardystio gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd a'r Cyngor Proffesiynau Gofal Iechyd gan ganiatáu iddynt ymarfer fel SALT ardystiedig.
 • Yn cynnal perthynas waith agos gyda therapyddion wrth ddarparu addysg broffesiynol sy'n addas i anghenion darpariaeth iechyd a gofal yng Nghymru.
 • Yn un o'r cyntaf i sicrhau bod dysgwyr yn graddio gyda pharedd rhyngwladol ymhlith graddedigion SALT ledled y byd.
 • Yn galluogi i raddedigion gynnal llwyth achosion pediatrig a/neu oedolion a gallant asesu a thrin cleifion â dysffagia yn ogystal ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu, dan oruchwyliaeth fel therapydd newydd gymhwyso.
Royal College of Speech and Language Therapists
Physio & OT students outside

Nyrsio aIechyd perthynol

Two students talking to each other

Therapi Lleferyddac Iaith

Arweinydd y rhaglen, Lauren Salisbury, i ddweud ychydig mwy wrthych am y cwrs, ei ragolygon gyrfa ac astudio yma ym Prifysgol Wrecsam.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae graddedigion yn gymwys i gael eu hardystio gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd ar ôl cwblhau eu blwyddyn Ymarferydd Newydd Gymhwyso yn llwyddiannus.
 • Mae'r un cyntaf a gynlluniwyd yn sgil y pandemig ac felly'n canolbwyntio'n fawr ar dechnolegol ac efelychu yn gwella i'r proffesiwn.
 • Datblygwyd ochr yn ochr â defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i sicrhau ei fod yn rhoi'r rhinweddau, y sgiliau a'r wybodaeth sydd bwysicaf i chi.
 • Ethos cydweithredol a rhyng-broffesiynol cryf sy'n adlewyrchu natur y proffesiwn mewn cyd-destun iechyd, cymdeithasol ac addysg sy'n newid yn gyflym a'r set sgiliau unigryw y mae'r SLT yn ei rhoi i dimau amlasiantaethol.
 • Cymysgedd cytbwys ar hyd oes pediatreg ac oedolion sy'n eich arfogi â'r cymwyseddau clinigol a phroffesiynol ar gyfer cofrestru cymwys fel Therapydd Iaith a Lleferydd.
 • Yn cydnabod materion cyfoes yn y gweithlu, gan eich galluogi i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer ymarfer myfyriol a dysgu gydol oes fel arweinwyr gofal iechyd rheng flaen.
 • Y brif safle i gyflwyno'r cwrs hwn yw ein campws Wrecsam. Gellir yn achlysurol, cyflwyno sesiynau addysg rhyngbroffesiynol o'n campws yn Llanelwy gyda myfyrwyr o gyrsiau amrywiol nyrsio ac iechyd perthynol.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd yn amlinellu pum gallu craidd y proffesiwn SLT. Maent yn darparu ffocws ar gyfer gweithgareddau dysgu, datblygu cwricwla ac adnoddau a rennir a chyflawni'r canlyniadau sy'n rhan annatod o'r weledigaeth ar gyfer y gweithlu.

 1. Cyfathrebu
 2. Partneriaethau
 3. Arweinyddiaeth a Dysgu Gydol Oes
 4. Ymchwil ac ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth
 5. Ymreolaeth ac atebolrwydd proffesiynol

Bydd y rhain yn cael eu hymgorffori drwy gydol y cwrs i lywio addysgu a dysgu'r graddedig.

Bydd gan fodiwlau a rennir themâu allweddol megis arweinyddiaeth ac ymchwil, cyfweld ysgogol, ymarfer proffesiynol ac anatomeg a ffisioleg.

Manylion modiwlau pellach yn dod yn fuan.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn bellach ar gau ar gyfer mynediad 23/24

120 pwynt tariff UCAS TAG Lefel A neu gyfwerth mewn meysydd pwnc perthnasol fel gwyddoniaeth y celfyddydau a ieithoedd.

O leiaf 5 TGAU (neu gyfwerth), gan gynnwys Cymraeg/Saesneg iaith, Mathemateg a Gwyddoniaeth gradd C neu uwch.

Yn ogystal â’r gofynion academaidd, rhaid i bob ymgeisydd nad yw’r iaith Gymraeg na’r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt ddangos hyfedredd Saesneg sy’n cyfateb i Lefel 8 y System Profi Iaith Saesneg Rhyngwladol, heb unrhyw elfen o dan 7.5.

Mae Prifysgol Wrecsam yn ystyried amrywiaeth o gymwysterau a phrofiad wrth ystyried ceisiadau i'n rhaglenni. Os nad ydych yn siŵr a fydd y cymwysterau sydd gennych ar hyn o bryd yn cael eu derbyn ar gyfer mynediad, neu os nad ydych yn siŵr y byddwch yn cyflawni'r pwyntiau Tariff UCAS gofynnol, cysylltwch â ni yn enquiries@glyndwr.ac.uk am gyngor ac arweiniad pellach.

 

Addysgu ac Asesu

Byddwch yn cael eich asesu trwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys:

 • Asesiad Ymarfer a Phortffolio Clinigol
 • Asesiadau Ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau
 • Arholiadau

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r radd yn rhoi cymhwysedd i gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal i ymarfer fel therapydd lleferydd ac iaith yn y DU, ac mae graddedigion yn gymwys i gael eu hardystio gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd ar ôl cwblhau eu blwyddyn Ymarferydd Newydd Gymhwyso yn llwyddiannus.

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr a gomisiynir weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl graddio. Dysgwch fwy am Fwrsariaeth GIG AaGIC.

Ffioedd a chyllid

Rhaglen a gomisiynir gan Fwrsariaeth Llywodraeth Cymru yw hon.

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG, gan gynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ar gael ar gyfer y rhaglen hon ar yr amod eich bod yn cytuno i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cofrestru (yn amodol ar newid).

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.