District nurse treating

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024

Hyd y cwrs

2 Fl (RhA)

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Addysgir

gan dîm o nyrsys proffesiynol.

Wedi'i gyllido

gan Lywodraeth Cymru.

Recordadwy

y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB) ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus.

Pam dewis y cwrs hwn?

Ehangwch eich dealltwriaeth a datblygwch ymwybyddiaeth feirniadol o rôl a chyfrifoldeb prif agweddau nyrsio ardal, gan gynnwys yr wybodaeth gydlynol a manwl ar flaen y gad ym maes gofal.

 • Mae ein cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer nyrsys cymwysedig sy'n meddu ar gofrestriad cyfredol fel nyrs (rhan 1) gyda Chofrestr Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y DU (sy'n cyfateb i rannau 1 neu 12 o Gofrestr y CNB). Mae'r rhaglen yn galluogi'r myfyriwr i gymhwyso fel Nyrs Ardal a chofnodi'r cymhwyster gyda'r CNB.
 • Un o nodweddion deniadol y rhaglen yw y gall yr elfen Diploma Ôl-raddedig o'r cyrsiau gael eu cymryd yn llawn amser dros 1 flwyddyn (hunan-ariannol)  neu'n rhan amser dros 2 flynedd (posibilrwydd o gyllid gan Lywodraeth Cymru os ydych yn gweithio yng Nghymru) neu'n hyblyg drwy ddull fesul modiwl (dros 4 blynedd).
 • Mae Diploma Ôl-raddedig (Lefel 7) yn agored i fyfyrwyr sydd â lleiafswm o 120 credyd ar lefel 6. Ar ôl cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig gall myfyrwyr barhau â'u hastudiaethau a chyflawni cymhwyster Meistr llawn sy'n dwyn y teitl (MSc Ymarfer Cymunedol Arbenigol Iechyd a Gofal Cymdeithasol ).

Prif nodweddion y cwrs

 • Byddwch yn cael eich dysgu gan dîm ymroddedig o nyrsys proffesiynol sydd â chefndiroedd mewn swyddi Nyrsio Ardal a Nyrsio Cymunedol.
 • Ar ôl cwblhau'r Rhaglen Ymarfer Cymunedol Arbenigol yn llwyddiannus, gellir cofnodi'r cymhwyster Nyrsio Ardal gyda'r CNB.
 • Mae'r rhaglen yn darparu cydbwysedd o theori ac ymarfer, a gyflwynir trwy ddysgu cyfunol ar-lein a champws.
 • Ar ôl cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig yn llwyddiannus, gellir cynnig cyfle i fyfyrwyr sydd wedi cronni'r credydau gofynnol ar lefel 7 ymgymryd â thraethawd hir 60 credyd, gan arwain at gymhwyster meistr llawn o'r enw MSc Ymarfer Arbenigol Nyrsio Cymunedol (MSc Ymarfer Arbenigol Nyrsio Cymunedol).
 • Rhaglen yn amodol ar gymeradwyaeth NMC (2024)
 
 

Beth fyddwch chin ei astudio

MODIWLAU

 •  Hanfodion mewn Heriau Iechyd y Boblogaeth - Nod y modiwl hwn yw rhoi gwybodaeth arbenigol i'r myfyriwr am epidemioleg, demograffeg a phenderfynyddion cymdeithasol iechyd. Bydd yn hwyluso asesiad beirniadol o anghenion iechyd, gan wneud y mwyaf o hyrwyddo iechyd a grymuso defnyddwyr gwasanaeth.  
 • Nyrsio Cymunedol - Nod y modiwl hwn yw cyflwyno cymhlethdodau gofal iechyd wrth weithio gyda chleifion a'u gofalwyr yn eu cartrefi eu hunain ac yn y gymuned ehangach. Mae'n darparu'r sylfeini ar gyfer datblygu ymarferydd cymwys, atebol a fydd yn cwestiynu eu gweithredoedd a'u penderfyniadau wrth ddarparu gofal. 
 • Y Meddwl Ymchwiliol - Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i feithrin sgiliau mewn meddwl annibynnol ac ymarfer proffesiynol sy'n seiliedig ar ymchwil. Nod y modiwl hwn yw annog meddwl beirniadol, ysgogi datblygiad ymarfer sy'n seiliedig ar ymchwil a meddylfryd cwestiynu yng nghyd-destun nyrsio ardal. 
 • Arweinyddiaeth Gyfoes ac Ymarfer Tosturiol - Nod y modiwl hwn yw parhau â'r thema arferion arweinyddiaeth dosturiol a chynhwysol ar y cyd, gan gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau arwain, o fewn gwasanaeth nyrsio cymunedol cyfoes, gan feithrin diwylliant tîm cadarnhaol trwy addysg, systemau arfarnu a chefnogaeth cymheiriaid.   
 • Cymhlethdodau mewn Iechyd - Bydd y modiwl hwn yn hwyluso cyfiawnhad ac amddiffyniad barn glinigol gadarn a wneir wrth asesu, cynllunio, rheoli a gwerthuso, ar gyfer unigolion ag ystod o anghenion gofal cymhleth mewn nyrsio Ardal.   
 • Ymarfer Ysbrydoledig trwy Wella Ansawdd - Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i gofleidio technolegau arloesol a throchol i dynnu data sy'n berthnasol i'w llwyth achos. Wrth werthuso'r data, byddant yn nodi maes o fewn ymarfer clinigol i arwain menter gwella ansawdd. Bydd myfyrwyr yn ymgysylltu'n weithredol â'u tîm, gan weithio mewn partneriaeth ag eraill i arwain y newid.  
 • Dogfen Asesu Ymarfer - Bydd y modiwl hwn yn cefnogi datblygiad damcaniaethol ac ymarferol yr ymarferydd arbenigol a bydd yn dangos tystiolaeth o gyflawni'r canlyniadau ymarfer arbenigol sy'n berthnasol i'w maes ymarfer (Cyngor Bydwreigiaeth Nyrsio, NMC, 2022).   

Gall myfyrwyr sy'n dymuno parhau â'u hastudiaethau ar ôl cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig i ennill yr MSc Ymarfer Arbenigol Nyrsio Cymunedol ddilyn modiwl traethawd hir. 

 •    Traethawd Hir - Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir sy'n archwilio pwnc sy'n berthnasol i Nyrsio Ardal.    

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 
 
 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni'r meini prawf canlynol: 

 • Cynnal cofrestriad cyfredol fel nyrs (rhan 1) gyda NMC y DU. 
 • Darparu geirda boddhaol gan gyflogwr/rheolwr llinell presennol. 
 • Darparu hunanddatganiad o iechyd a chymeriad da a, lle bo angen, cynnal asesiad iechyd galwedigaethol boddhaol. 
 • Meddu ar drwydded yrru lawn gyfredol yn y Deyrnas Unedig. 
 • Cyn i chi gael cynnig lle ar y rhaglen hon, bydd gofyn i chi gwblhau cliriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (a elwid gynt yn CRB) fel y gellir gwneud gwiriad ar eich addasrwydd i weithio gyda phlant a/neu oedolion agored i niwed. 
 • Bydd pob ymgeisydd sy'n bodloni'r meini prawf mynediad yn cael cynnig cyfweliad. 
 

Mynediadiad i Raddedegion

    
Gradd anrhydedd mewn nyrsio neu bwnc cysylltiedig a ddyfarnwyd gan gorff dyfarnu graddau cymeradwy o fewn y 5 mlynedd flaenorol.

Tystiolaeth o astudiaeth academaidd lwyddiannus ar lefel chwech neu saith o fewn y 5 mlynedd flaenorol

Non-graduate

Non-graduate
Mynediad di-raddedig   An-raddedig Cymhwyster neu radd lwyddo mewn nyrsio neu fydwreigiaeth neu bwnc cysylltiedig 

a
   
Tystiolaeth o astudiaeth academaidd lwyddiannus ar lefel chwech neu saith a gyflawnwyd yn ystod y ddwy flynedd flaenorol.

 

Addysgu ac Asesu

Caiff myfyrwyr Nyrsio Ardal eu hasesu mewn nifer o ffyrdd gwahanol yn ystod eu hastudiaethau. Mae'r cydbwysedd rhwng y gwahanol dulliau o asesu'n cael ei bennu gan wahanol nodau a deilliannau dysgu'r modiwlau. 

Mae'r dulliau asesu yn cynnwys aseiniadau academaidd, astudiaethau achos, cyflwyniadau poster, adnoddau, cyflwyniadau unigol a grŵp. Gan fod y rhaglen yn ymwneud â dysgu yn ymarferol, mae gan bob myfyriwr bortffolio clinigol sy'n cael ei gwblhau fel cynnydd myfyrwyr drwy'r modiwlau. Dyrennir goruchwyliwr ac asesydd ymarfer i bob myfyriwr yn ymarferol, a fydd yn asesu eich cymhwysedd yn erbyn Safonau Ymarfer Arbenigol yr NMC ar gyfer Nyrsio Ardal.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael.

 
 
 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen Ymarfer Cymunedol Arbenigol, gellir cofnodi'r cymhwyster Nyrsio Ardal gyda'r CNB. Bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i wneud cais am swyddi Band 6 mewn Nyrsio Ardal a fydd yn cynyddu cyfleoedd ym maes Nyrsio Cymunedol yn gyffredinol. 

 

 
 
 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Bydd y ffioedd rydych yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid. Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am yr hyn y mae eich ffioedd yn ei gynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ffioedd. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i unrhyw newidiadau ym mholisi'r llywodraeth, edrychwch ar ein ffioedd ôl-raddedig.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.