Sports injury rehab class

Manylion cwrs

Côd UCAS

12MG

Blwyddyn mynediad

2023, 2024

Hyd y cwrs

3 YRS (FT)

Tariff UCAS

112

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Course Highlights

Wedi'i hachredu

gan Gymdeithas Adsefydlwyr Chwaraeon Prydain (BASRaT)

Ymarferol

profiad mewn ystod o sgiliau damcaniaethol ac ymarferol

1af yng Nghymru

am Foddhad Addysgu (The Guardian University Guide 2023)

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y radd Rheoli Anafiadau Chwaraeon yn eich paratoi ar gyfer adsefydlu anafiadau chwaraeon integredig a meysydd mwy penodol fel timau chwaraeon, ffitrwydd i weithio a hybu iechyd. Byddwch yn canolbwyntio ar agweddau ehangach ac effaith anafiadau chwaraeon a'r bwysigrwydd o gael dull person-ganolog o ymdrin â gofal/triniaeth.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Archwilio'r ffactorau ffisiolegol, seicolegol, diwylliannol a chymdeithasol sy'n effeithio ar iechyd a lles unigolion.
 • Ystyried pwysigrwydd cyfweld / cyfathrebu ysgogol.
 • Datblygu sgiliau mewn rheoli llwyth gwaith a phroffesiynoldeb i wneud y gorau o ofal cleientiaid.
 • Yn gallu ymarfer yn ddiogel, yn gymwys ac yn hyderus i sicrhau eu bod yn cwrdd â'r union safonau o ddod yn Adsefydlu Chwaraeon i Raddedigion (BASRaT).
 • Bod yn addasadwy ac yn ymatebol i hinsawdd newidiol adsefydlu chwaraeon.
 • Ystyriwch elfennau cyfannol ehangach iechyd a lles a sut maen nhw'n effeithio ar adferiad o anaf.
 • Arddangos a chymhwyso dealltwriaeth ehangach / egwyddorion damcaniaethol sy'n effeithio ar adsefydlu chwaraeon.
 • *Astudio cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yng Nghymru am foddhad addysgu yn nhablau cynghrair pwnc Gwyddor Chwaraeon, The Guardian University Guide 2023
BASRaT logoWorld Federation of Athletic Training and TherapyBASES Logo
Sports injury rehab students

Adsefydlu Anafiadau Chwaraeonyn PGW

Diddordeb mewn Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon? Clywch gan ddarlithwyr a myfyrwyr i ddysgu mwy am y radd hon.

Prif nodweddion y cwrs

 • Wedi'i achredu gan Gymdeithas Adsefydlwyr Chwaraeon Prydain (BASRaT).
 • Canfod y sgiliau sydd angen i fod yn ymarferydd o fewn meysydd iechyd a ffitrwydd ar y cwrs ysbrydoledig hwn.
 • Mae’r cwrs yn pwysleisio profiad ymarferol. Mae’n defnyddio partneriaethau cyffrous hefo ffigyrau chwaraeon, sefydliadau iechyd a chyrff proffesiynol eraill.
 • Astudiwch mewn labordy achrededig gan Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain (BASES).
 • Byddwch yn datblygu meddylfryd clinigol tuag at ddulliau therapiwtig o drin anafiadau cyhyrysgerbydol, gan ystyried anafiadau a sut i’w hatal.
 • Ceir lleoliadau ar bob blwyddyn o’r cwrs, gydag o leiaf 50 awr (arsylwadol) ym mlwyddyn 1 a lleiafswm o 150 awr o ymarfer/lleoliad ym mlynyddoedd 2 a 3.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yng Nghymru am foddhad addysgu yn nhablau cynghrair pwnc Gwyddor Chwaraeon, The Guardian University Guide 2023
 

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Asesu Anafiadau ac MSK
 • Cyflwyniad i Anatomeg a Ffisioleg 
 • Datblygu Sgiliau Personol, Proffesiynol ac Academaidd 
 • Tylino Chwaraeon
 • Anafiadau a Chyflyrau Niwromusculogerbydol Cyffredin
 • Ymarfer a Chyfathfebu Proffesiynol

Mae gan Lefel 4 isafswm o 50 awr o ymarfer (arsylwadol) 

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5) 

MODIWLAU

 • Moddolrwydd Trin Anafiadau
 • Adsefydlu Swyddogaethol 1
 • Seicoleg: Gwella Perfformiad 
 • Ffisioleg Ymarfer Corf Cymhwysol 
 • Adsefydlu Swyddogaethol 2
 • Darganfyddiad Academaidd – Creu Syniadau Ymchwil Cryf

 Mae gan Lefel 5 isafswm o 110 awr o ymarfer/lleoliad.

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 • Adsefydlu a Rheoli Uwch
 • Ymarfer Clinigol Integredig Mewn Chwaraeon
 • Rhesymu Clinigol
 • Chwaraeon ac Ymarfer Clingol Integredig
 • Darganfyddiad Annibynnol

Mae gan Lefel 6 isafswm o 240 awr o ymarfer/lleoliad.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar Safon Uwch neu gyfatebol Rhaid bod gennych 5 TGAU gan gynnwys Saesneg / Cymraeg (Iaith Gyntaf), Mathemateg a Gwyddoniaeth ar radd C / 4 neu'n uwch.

Yn ychwanegol at y gofynion mynediad academaidd, rhaid i bob ymgeisydd nad Saesneg neu Gymraeg ei iaith gyntaf ddangos hyfedredd iaith Saesneg (mae angen tystiolaeth o feistrolaeth dda ar Saesneg ysgrifenedig a llafar i IELTS 6.0).

Cafwyd tystiolaeth o astudiaeth academaidd berthnasol ddiweddar os uchod fwy na 5 mlynedd cyn i'r ymgeisydd gychwyn. Arddangos mewnwelediad i rôl Adsefydlu Chwaraeon mewn amrywiaeth o leoliadau.

Clirio Iechyd Galwedigaethol

Bydd pob ymgeisydd sydd yn llwyddiannus o ran cael cynnig lle ar y rhaglen yn destun cliriad llwyddiannus gan iechyd galwedigaethol oherwydd natur glinigol y gwaith a lleoliadau potensial mewn lleoliad gofal iechyd GIG/arall. Mae hyn hefyd yn cynnwys gofyniad am imiwneiddio perthnasol cyn sicrhau lle. Bydd darparwr iechyd galwedigaethol yn darparu hyn drwy gytundeb lefel gwasanaetha rhwng y brifysgol a’r darparwr.

Fe all fod yn fuddiol ac rydym yn argymell bod myfyrwyr yn dal trwydded yrru lawn y DU a bod ganddynt gar i’w ddefnyddio am y bydd hyn yn eu galluogi i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd lleoliadau ymarfer tros gyfnod y cwrs. 

Cyn ichi dderbyn cynnig o le diamod ar y radd hon bydd gofyn ichi gwblhau gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) a elwid gynt yn CRB), fel bod modd gwirio eich addasrwydd i weithio gyda phlant ac oedolion agored i niwed.   

 

Addysgu ac Asesu

Mae'r dulliau asesu yn cwmpasu'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer myfyriwr graddedig Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon. Maent yn cynnwys: 

 • Aseiniadau ysgrifenedig 
 • Arholiad ymarferol
 • Cyflwyniadau
 • Myfyrdod beirniadol
 • Adroddiadau labordy
 • OSCE (archwiliad clinigol strwythuredig a arsylwyd)
 • Lleoliadau clinigo

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gall graddedigion fynd ymlaen i ddilyn gyrfa yn y meysydd canlynol:

 • Clybiau chwaraeon proffesiynol
 • Hunangyflogaeth yn y sector preifat
 • Partneriaeth mewn clinig neu bractis sy'n cynnig gwasanaethau ffisiotherapi, adsefydlu chwaraeon / therapi chwaraeon
 • Gweithio fel ymarferydd gofal iechyd neu les
 • Ymarfer rolau adsefydlu yn y Lluoedd Arfog
 • Dysgu
 • Astudio PhD neu radd meistr
 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2023/24 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma. 

 

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.